Left-Banner
Right-Banner

Phòng đào tạo

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG

Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu, quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác đào tạo đại học, đào tạo sau đại học và một số nhiệm vụ khác của nhà trường do Hiệu trưởng giao.

1. Công tác quản lý đào tạo

1.1. Nghiên cứu, đề xuất phương hướng phát triển của trường về mục tiêu đào tạo, các hệ đào tạo, các ngành, quy mô và phương thức đào tạo, phát triển cơ sở vật chất cần thiết phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập.

1.2. Xây dựng kế hoạch phát triển quy mô tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh đào tạo các hệ trong và ngoài ngân sách theo chỉ tiêu được giao và chế độ hiện hành; xây dựng các hợp đồng đào tạo, hợp đồng giảng dạy với các đơn vị và giảng viên.

1.3. Lập kế hoạch điều hành hoạt động đào tạo các bậc học, các khoá học và các loại hình đào tạo của trường; phối hợp với các khoa, bộ môn trực thuộc và các đơn vị có liên quan xây dựng các chương trình đào tạo, mở ngành đào tạo; lập kế hoạch giảng dạy, mời giảng của toàn trường và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giảng dạy của các đơn vị.

1.4. Tổ chức điều hành các khâu giảng dạy và học tập:

- Lập thời khoá biểu, giao khối lượng giảng dạy, thông báo lịch dạy tới các đơn vị có liên quan cho từng học kỳ và cả năm học.

- Xếp lịch thi, phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức thi và đánh giá kết quả học tập.

- Chịu trách nhiệm quản lý và phân phối phòng học theo thời khoá biểu, đảm bảo nhu cầu phòng học phục vụ các hoạt động đào tạo của trường.

- Lập kế hoạch, chỉ đạo các khoa và bộ môn trực thuộc thực hiện công tác thực tập, thăm quan, cử giảng, mời giảng và thỉnh giảng.

- Phối hợp với Phòng Công tác HSSV và các khoa triển khai việc phân ngành, phân lớp, cập nhật danh sách HSSV.

- Chỉ đạo, tổ chức công tác thi tốt nghiệp và bảo vệ khóa luận, đồ án tốt nghiệp cho các bậc học.

1.5. Quản lý toàn bộ kết quả học tập của HSSV các khóa của nhà trường theo chế độ lưu trữ và bảo mật; in, sao bảng điểm, giấy chứng nhận kết quả học tập cho HSSV theo quy định; chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác quản lý kết quả học tập của HSSV toàn trường.

1.6. Chỉ đạo các khoa, bộ môn trực thuộc thống kê khối lượng giảng dạy, xác nhận khối lượng được thanh toán cho cán bộ giảng dạy theo chế độ quy định.

1.7. Chỉ đạo các khoa, bộ môn trực thuộc đăng ký, triển khai viết giáo trình môn học, đổi mới chương trình, quy trình đào tạo.

1.8. Phối hợp với các đơn vị có liên quan khảo sát nhu cầu thị trường lao động, lấy ý kiến từ các nhà tuyển dụng, cựu sinh viên để phục vụ cho việc phát triển các ngành đào tạo, đổi mới nội dung chương trình đào tạo.

1.9. Đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

2. Công tác đào tạo Sau đại học

2.1. Nghiên cứu, đề xuất chiến lược đào tạo Sau đại học (SĐH) của nhà trường về mục tiêu đào tạo, các loại hình, phương thức đào tạo; mở các ngành, chuyên ngành các bậc đào tạo SĐH.

2.2. Lập kế hoạch và tổ chức điều hành hoạt động đào tạo SĐH của nhà trường:

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan lập thời khoá biểu giảng dạy, bố trí phòng học, phòng thí nghiệm thực hành phục vụ đào tạo; báo giảng cho giảng viên, làm các thủ tục mời giảng; hợp đồng giảng dạy và làm thủ tục thanh toán cho giảng viên mời giảng.

- Tổ chức, quản lý quá trình giảng dạy và học tập; kiểm tra việc thực hiện quy chế giảng dạy và học tập, kịp thời đề xuất những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

- Đề xuất xây dựng chương trình, nội dung đào tạo, biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ công tác đào tạo SĐH.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức học chuyển đổi, bổ túc kiến thức theo quy định.

- Đề xuất công tác xét duyệt các đề tài cử giảng viên hướng dẫn luận văn tốt nghiệp của học viên.

- Tham mưu, đề xuất cho Hiệu trưởng trong việc thành lập các hội đồng xét cấp chứng chỉ, xét duyệt đề cương, đề tài, bảo vệ luận văn tốt nghiệp, xét đề nghị cấp bằng tốt nghiệp.

- Quản lý kết quả học tập của học viên SĐH (như mục 5, khoản 1 của Điều 11).

2.3. Tham gia công tác tuyển sinh đào tạo SĐH theo sự điều hành của Đại học Thái Nguyên và của trường.

2.4. Đề xuất việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho đào tạo SĐH; lập kế hoạch quản lý và cân đối kinh phí đào tạo Sau đại học.

II. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NĂM 2015

 

TT Họ tên Chức vụ  Điện thoại Email
1 TS. Lê Hùng Linh GV, Trưởng phòng 0929 077 888 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Hoàng Quang Trung GV, Phó trưởng phòng    
3 TS. Dương Chính Cương GV, Phó trưởng phòng 0915 780 866 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 ThS. Nguyễn Văn Thắng Giảng viên  0923 868 881 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 ThS. Nguyễn Vũ Kiều Vân Giảng viên  0914 505 255 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 ThS. Ngô Hữu Huy Giảng viên 0972 022 351 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 ThS. Nguyễn Ngọc Tuấn Giảng viên 0986 796 536 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 ThS. Lê Tuấn Tú Chuyên viên 0982 754 948 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 ThS. Đỗ Văn Chuyên  Chuyên viên 0902 079 002 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 ThS. Kiều Thị Hương Lan Chuyên viên 0989 787 760 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 ThS. Vũ Thị Thu Huyền Chuyên viên 0982 630 787 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12 ThS. Vũ Hoài Nam Chuyên viên 0984 900 830 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13 ThS. Trần Vũ Minh Chuyên viên 0904 020 407 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14 ThS. Bùi Thị Trung Thành Chuyên viên 0984 666 430 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
15 ThS. Vũ Thanh Huế Chuyên viên 0986 468 085 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
16 KS. Nguyễn Thị Thanh Hoa Chuyên viên 0987 118 774 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
17 KS. Phạm Việt Thắng Chuyên viên 0915 505 642 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
18 KS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh Chuyên viên 0915 200 052 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
19 KS. Nguyễn Xuân Kiên Giảng viên 0973 849 557 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
20 Nguyễn Thị Điểm  Nhân viên 0972 303 969 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
21 Ngô Thị Thu Hương Nhân viên 01664 615 896 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
22 Dương Thị Mai Nhân viên 01678 656 713 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
23 Nông Thị Thể Nhân viên 0942 710 583 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
24 Nguyễn Thị Thêm Nhân viên 01695 006 742 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
25 Nguyễn Thị Minh Trang Nhân viên 0986 522 261 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
26 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết Nhân viên 0978 378 195 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
27 Trần Thị Thanh Thuý Chuyên viên    

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁN BỘ VIÊN CHỨC

Đơn vị: Phòng Đào tạo

 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Nhiệm vụ công tác được phân công

1  

ThS. Lê Hùng Linh

PTP, Phụ trách phòng

- Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về hoạt động của phòng.

- Triển khai, xây dựng kế hoạch của phòng.

- Chỉ đạo các bộ phận giải quyết các công việc được giao.

- Phân công, đôn đốc các cán bộ trong phòng.

- Quản lý sau đại học.

- Quản lý điểm.

- Phát triển mở ngành, chuyên ngành và các chương trình đào tạo sau đại học.

- Kiêm nhiệm giảng dạy tại Bộ môn Robot và tự động hóa của Khoa Công nghệ tự động hóa.

2  

ThS. Phạm Đình Cường

Phó trưởng phòng

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công việc mình quản lý.

- Xây dựng kế hoạch và phát triển quy mô tuyển sinh của Trường.

- Triển khai công tác phát triển tuyển sinh.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, theo dõi phân công giảng dạy và mời giảng của các Khoa. Lịch học, lịch thi, học lại, thi lại các hệ ngoài ngân sách Nhà Nước.

- Chỉ đạo theo dõi thanh toán giờ giảng cho giáo viên giảng dạy các hệ ngoài ngân sách Nhà Nước.

- Theo dõi nề nếp giảng dạy, học tập.

- Chỉ đạo, triển khai thực tập, thực tế, tốt nghiệp hệ ngoài ngân sách Nhà Nước.

- Xúc tiến thực tập, thực tế gắn với doanh nghiệp, thực tế.

- Kiêm nhiệm giảng dạy tại Bộ môn Khoa học tự nhiên của Khoa Khoa học cơ bản

3  

TS. Dương Chính Cương

Phó trưởng phòng

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công việc mình quản lý.

- Xây dựng kế hoạch năm học của các hệ.

- Quản lý chương trình đào tạo.

- Phát triển mở ngành, chuyên ngành và các chương trình đào tạo đại học.

- Quản lý biên soạn giáo trình.

- Quản lý phân công giảng đường, thiết bị đào tạo.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, theo dõi phân công giảng dạy và mời giảng của các Khoa. Lịch học, lịch thi, học lại, thi lại các hệ ngân sách Nhà Nước.

- Chỉ đạo, triển khai thực tập, thực tế, tốt nghiệp hệ ngân sách Nhà Nước.

- Quản lý, tính khối lượng giảng dạy, vượt giờ.

- Theo dõi công tác tự đánh giá.

- Kiêm nhiệm giảng dạy tại Khoa Công nghệ tự động hóa.

4  

CN. Nguyễn Thị Thanh Hoa

Chuyên viên

- Đầu mối phát triển quy mô tuyển sinh.

- Xây dựng kế hoạch, nội dung cho công tác xúc tiến tuyển sinh.

- Thu nhận, quản lý hồ sơ tuyển sinh các hệ ngoài ngân sách, liên kết.

- Quản lý phần mềm tuyển sinh (gồm nhập hồ sơ tuyển sinh, in danh sách thi, thẻ dự thi, in bảng phách…).

- Làm các Quyết định và danh sách các đợt tuyển sinh.

- Làm các báo cáo liên quan đến công tác tuyển sinh.

5  

ThS. Trần Vũ Minh

Chuyên viên

- Quản lý hồ sơ mở lớp, làm thủ tục mở lớp.

- Kiểm tra hồ sơ và duyệt điều kiện thi, thủ tục ôn thi.

- Theo dõi bổ sung kiến thức trước khi thi cho thí sinh.

- In sao hồ sơ tuyển sinh.

- Là đầu mối thực hiên công tác xúc tiến doanh nghiệp, hỗ trợ sinh viên thực tập, thực tế gắn với doanh nghiệp.

- Thực hiện quản lý biên soạn giáo trình.

-  Theo dõi, lập kế hoạch triển khai công tác thực tế, thực tập, tốt nghiệp của sinh viên, thanh toán giờ hướng dẫn thực tập cho giáo viên các hệ.

6  

ThS. Nguyễn Vũ Kiều Vân

Chuyên viên

- Triển khai các công việc đào tạo sau đại học (thông báo tuyển sinh, nhận, kiểm tra hồ sơ, bố trí lịch học bổ sung. Theo dõi lịch học, lịch thi, theo dõi chuyên cần, thanh toán cho giáo viên)

- Triển khai công tác làm luận văn tốt nghiệp (nhận, tổng hợp, lưu trữ đề cương luận văn tốt nghiệp, xếp lịch làm việc cho các hội đồng chấm luận văn, thanh toán kinh phí bảo vệ tốt nghiệp…)

- Tham gia xây dựng đề cương mở ngành cao học, NCS.

- Kiêm nhiệm giảng dạy ở BM Ngoại ngữ thuộc Khoa Khoa học cơ bản

7  

ThS. Bùi Thị Trung Thành

Chuyên viên

- Theo dõi, xây dựng hợp đồng liên kết với các đơn vị và hợp đồng giảng dạy.

- Quản lý điểm sau đại học.

- Hỗ trợ công tác theo dõi việc đăng ký học lại, thực tập lại của sinh viên

- Theo dõi việc sử dụng thiết bị trong phòng.

- Theo dõi chấm công lao động trong phòng.

- Theo dõi sử dụng văn phòng phẩm.

- Tham gia tính khối lượng giảng dạy các lớp ngoài Trường.

8  

ThS. Ngô Hữu Huy

Chuyên viên

- Tham gia xây dựng đề cương mở ngành cao học, NCS.

- Quản lý chương trình đào tạo sau đại học trong nước và Quốc tế.

- Triển khai các công việc đào tạo sau đại học Quốc tế (thông báo tuyển sinh, nhận, kiểm tra hồ sơ, bố trí lịch học bổ sung. Theo dõi lịch học, lịch thi, theo dõi chuyên cần, thanh toán cho giáo viên…)

- Hỗ trợ quản lý cao học trong nước.

- Kiêm nhiệm giảng dạy tại bộ môn An toàn hệ thống thông tin

9  

ThS. Đỗ Văn Chuyên

Chuyên viên

- Làm lịch học, theo dõi tiến độ đào tạo, điều phối giáo viên giảng dạy với các khoa các lớp Tín chỉ, Niên chế

- Theo dõi, điều phối giảng đường trong Trường

- Kiêm nhiệm giảng dạy tại Khoa Công nghệ Tự động hóa.

- Tham gia tính khối lượng giảng dạy các lớp tại Trường.

10

ThS. Lê Tuấn Tú

Chuyên viên

- Làm lịch thi, thi lại, theo dõi tiến độ đào tạo, điều phối giáo viên giảng dạy với các khoa, các lớp Tín chỉ, Niên chế tại Trường.

- Tham gia tính khối lượng giảng dạy các lớp tại Trường.

- Theo dõi, điều phối GĐ trong Trường

11

KS. Phạm Việt Thắng

Chuyên viên

- Làm lịch học, lịch thi, thi lại, theo dõi tiến độ đào tạo, điều phối giáo viên giảng dạy với các khoa cho các lớp ngoài Trường.

- Tham gia tính khối lượng giảng dạy các lớp ngoài Trường.

12

ThS. Vũ Hoài Nam

Chuyên viên

- Theo dõi, lập kế hoạch triển khai công tác thực tế, thực tập, tốt nghiệp của sinh viên, thanh toán giờ hướng dẫn thực tập cho giáo viên các hệ trong Trường và ngoài Trường.

- Theo dõi quản lý công văn, văn bản của phòng.

13

KS. Vũ Thanh Huế

Chuyên viên

- Theo dõi việc đăng ký học lại, thực tập lại của sinh viên.

14

ThS. Kiều Thị Hương Lan

Chuyên viên

- Quản lý điểm Đại học chính quy

- Hỗ trợ quản lý điểm Hệ ngoài ngân sách

15

ThS. Vũ Thị Thu Huyền

Chuyên viên

- Quản lý điểm Hệ ngoài ngân sách

- Hỗ trợ quản lý điểm Đại học chính quy

16

Dương Thị Mai

Nhân viên

- Phụ trách nhóm giảng đường.

- Trực phòng  đợi giáo viên trong khoa tại giảng đường C3.

- Tham gia theo dõi tình hình giảng dạy, học tập, cơ sở vật chất tại giảng đường C3.

17

Nguyễn Thị Thêm

Nhân viên

- Trực phòng  đợi giáo viên trong khoa tại giảng đường C5.

- Tham gia theo dõi tình hình giảng dạy, học tập, cơ sở vật chất tại giảng đường C5.

$18

Nguyễn Thị Điểm

Nhân viên

-  Trực phòng  đợi giáo viên trong khoa tại giảng đường C5.

- Tham gia theo dõi tình hình giảng dạy, học tập, cơ sở vật chất tại giảng đường C5.

19

Ngô Thị Thu Hương

Nhân viên

- Trực phòng  đợi giáo viên trong khoa tại giảng đường C2.

- Tham gia theo dõi tình hình giảng dạy, học tập, cơ sở vật chất tại giảng đường C2.

20

Nguyễn Thị Minh Trang

Nhân viên

- Trực phòng  đợi giáo viên trong khoa tại giảng đường C2.

- Tham gia theo dõi tình hình giảng dạy, học tập, cơ sở vật chất tại giảng đường C2.

21

Nguyễn Thị Ngọc Tuyết

Nhân viên

- Trực phòng  đợi giáo viên trong khoa tại giảng đường C5.

- Tham gia theo dõi tình hình giảng dạy, học tập, cơ sở vật chất tại giảng đường C5.

22

Nông Thị Thể

Nhân viên

- Trực phòng  đợi giáo viên trong khoa tại giảng đường C5.

-  Tham gia theo dõi tình hình giảng dạy, học tập, cơ sở vật chất tại giảng đường C5.

 

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 11 năm 2014

                    THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ         

Attachments:
Download this file (Donxinhuyhocphan.doc)Donxinhuyhocphan.doc[ ]34 kB
Download this file (Don xin dang ky hoc bo sung.doc)Don xin dang ky hoc bo sung.doc[ ]34 kB

Banner NCC 03

Bản quyền © 2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG