Left-Banner
Right-Banner

Phòng Hành chính - Tổ chức

I. GIỚI THIỆU PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

Phòng Hành chính - Tổ chức là một trong 08 phòng chức năng của Trường ĐHCNTT&TT, được thành lập theo Quyết định số 216/QĐ-ĐHTN ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên (tiền thân là Phòng Tổng hợp được thành lập theo Quyết định số 80/QĐ-TCCB ngày 20 tháng 3 năm 2002 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên).

hctc

Chức năng, nhiệm vụ: Phòng Hành chính - Tổ chức thực hiện chức năng  tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác: văn thư, lưu trữ, hành chính, tổng hợp, tổ chức cán bộ, y tế, thi đua khen thưởng và một số nhiệm vụ khác do nhà trường giao.

Tổ chức của Phòng: Phòng có các bộ phận chuyên trách: Hành chính - Tổng hợp; Tổ chức - Cán bộ, Thi đua - Khen thưởng; Văn phòng Đảng ủy; Trạm Y tế.

Đội ngũ: Phòng có 19 cán bộ viên chức; trong đó, cán bộ có trình độ đại học, sau đại học chiếm 70%. Đội ngũ cán bộ viên chức của Phòng tâm huyết, trách nhiệm, có năng lực và chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nhà trường giao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển bền vững nhà trường.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC 

1) Chức năng

Phòng Hành chính - Tổ chức thực hiện chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác văn thư, lưu trữ, hành chính, tổng hợp, tổ chức cán bộ, y tế, thi đua khen thưởng và một số nhiệm vụ khác của nhà trường do Hiệu trưởng giao.

2) Nhiệm vụ

- Công tác văn thư, lưu trữ

     + Tiếp nhận, phân loại, vào sổ các loại công văn, thư tín, chứng từ, điện báo, fax,... từ các nơi gửi về trường, trình Hiệu trưởng và chuyển đến các bộ phận có liên quan để xử lý, giải quyết.

     + Kiểm tra, phân loại công văn, tài liệu, tờ trình,... của các đơn vị và cá nhân trong trường gửi đến xin chữ kí hoặc ý kiến của Hiệu trưởng (hoặc các Phó Hiệu trưởng).

     + Chuyển công văn, tài liệu, thư tín... của các đơn vị trong trường cho các nơi ngoài trường và ngược lại; chuyển fax, thư tín điện tử, đăng ký điện thoại đường dài đến các địa phương trong nước và ngoài nước theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

     + Theo dõi phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh những vi phạm về thủ tục hành chính đã quy định.

     + Quản lý và sử dụng con dấu cùng các loại văn bản của trường theo đúng quy định hiện hành.

     + Quản lý và tổ chức công tác lưu trữ các văn bản, tài liệu, báo cáo theo đúng quy định của công tác lưu trữ.

     + Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho cán bộ, viên chức (sau đây viết tắt là CBVC) được cử đi công tác; ký xác nhận giấy đi đường cho khách từ các cơ quan ngoài đến công tác và lưu trú tại trường.

- Công tác hành chính tổng hợp

     + Tổng hợp tư liệu, đề án, báo cáo... của các đơn vị trong trường; đề xuất, kiến nghị các biện pháp giúp Hiệu trưởng xây dựng chương trình, kế hoạch công tác trên mọi mặt hoạt động của trường, đồng thời giúp Hiệu trưởng theo dõi, đôn đốc và điều hành việc thực hiện các chương trình, kế hoạch đó.

     + Tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động của các đơn vị trong trường giúp Hiệu trưởng làm việc trong hội nghị giao ban hàng tháng.

     + Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan quản lý, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các quy chế làm việc cũng như các kế hoạch công tác của trường.

     + Tổ chức các hội nghị triển khai công tác, sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ của trường; dự thảo các báo cáo sơ kết, tổng kết hàng năm, báo cáo đột xuất cung cấp các số liệu thống kê tổng hợp theo yêu cầu của cấp trên.

     + Lập lịch công tác hàng tuần, phổ biến đến các đơn vị và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện lịch công tác này.

- Công tác văn phòng và lễ tân

     + Photo công văn, tài liệu, văn kiện,... phục vụ cho công tác chung của trường.

     + Tổ chức và thực hiện các chế độ, chính sách cho Ban Giám hiệu và các phòng chức năng.

     + Quản lý, điều hành phương tiện giao thông vận tải theo kế hoạch công tác của trường.

     + Đón tiếp khách trong nước đến trường công tác, sắp xếp hướng dẫn khách đến các bộ phận chức năng để giải quyết công việc.

     + Thực hiện các công việc hiếu, hỷ,... theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

     + Tổ chức thực hiện các quy định hiện hành về trang trí trong các dịp lễ và ngày kỷ niệm theo quy định của trường.

     + Tổ chức và chủ trì các cuộc thăm hỏi, chúc mừng các cơ quan ngoài trường, các CBVC đã nghỉ hưu.

- Công tác tổ chức cán bộ

     + Trực tiếp nghiên cứu và đề xuất các phương án xây dựng và kiện toàn bộ máy quản lý của trường; xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị; xây dựng các nội quy, quy định chung của nhà trường.

     + Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan lập quy hoạch phát triển đội ngũ CBVC có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn để đáp ứng nhu cầu phát triển của trường.

     + Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện quy trình xét duyệt phong học hàm cho CBVC trong trường.

     + Quản lý hồ sơ, lý lịch của CBVC trong toàn trường, phối hợp với các bộ phận liên quan nắm vững lịch sử chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn của từng người để tham mưu cho Hiệu trưởng nhà trường về công tác cán bộ, công tác quy hoạch đội ngũ.

     + Tổ chức việc thực hiện quy trình tuyển dụng CBVC, ký kết các hợp đồng khoán việc, hợp đồng tuyển dụng ngắn hạn và dài hạn theo nhu cầu công tác của các đơn vị.

     + Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; điều tra, xác minh lý lịch CBVC theo yêu cầu.

     + Soạn thảo các văn bản, quy định về công tác tổ chức cán bộ.

-Công tác quản lý chế độ, chính sách

     + Thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với CBVC trong trường.

     + Theo dõi tổ chức xét duyệt lương, phụ cấp, nâng bậc lương, BHXH, thi nâng ngạch, chuyển ngạch cho CBVC theo các quy định hiện hành.

     + Chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan theo dõi và tổ chức kiểm tra việc chấp hành tổ chức kỷ luật của CBVC; chủ trì việc phổ biến các chế độ chính sách mới cho CBVC.

     + Giải quyết các thủ tục nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc... cho CBVC chức theo quy định hiện hành.

- Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật

     + Thực hiện và quản lý công tác thi đua, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân của trường theo quy định hiện hành.

     + Đề xuất, xây dựng kế hoạch, phát động các phong trào thi đua của nhà trường.

     + Chủ trì xây dựng kế hoạch, tổ chức nghiệm thu sáng kiến hằng năm.

     + Tổ chức các phong trào thi đua và hướng dẫn, lập hồ sơ xét duyệt thi đua khen thưởng CBVC.

     + Tổ chức thực hiện tham gia thi đua khối; thi đua theo lĩnh vực công tác.

     + Lập các báo cáo về công tác thi đua, khen thưởng.

     + Thực hiện công tác xét đề nghị phong tặng các danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục,…

     + Lập hồ sơ xét duyệt kỷ luật CBVC theo quy định.

- Công tác y tế

Giúp cho Hiệu trưởng trong việc bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên, nhà giáo, cán bộ và nhân viên nhà trường:

     + Xây dựng nội dung và kinh phí hoạt động của Trạm Y tế cho từng năm học, từng khóa học.

     + Tổ chức thực hiện công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe HSSV, CBVC nhà trường, cụ thể: Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm và phân loại sức khỏe, quản lý và lưu hồ sơ sức khỏe; phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, xem xét môi trường làm việc của CBVC.

     + Sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật, chăm sóc sức khỏe ban đầu, cấp thuốc thường xuyên; chuyển bệnh nhân lên cơ sở y tế tuyến trên trong trường hợp cần thiết.

     + Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khỏe; vận động HSSV tham gia BHYT.

     + Tổ chức kiểm tra việc thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV và AIDS, các bệnh xã hội và các hoạt động y tế khác về y tế trường học.

     + Phối hợp với cơ sở y tế tại địa phương, ngành liên quan trong việc triển khai, thực hiện các hoạt động y tế trường học và các hoạt động y tế khác.

     + Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, đoàn thể trong trường thực hiện công tác y tế trường học; xây dựng môi trường trường học lành mạnh, an toàn.

     + Thực hiện sơ, tổng kết và báo cáo kết quả triển khai công tác y tế trường học theo quy định.

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁN BỘ VIÊN CHỨC PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

STT

 

Họ và tên

 

Chức danh/Chức vụ Nhiệm vụ

Liên hệ

 

1

Trương Tuấn Linh

Giảng viên/Trưởng phòng

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo trường về công tác tham mưu và quản lý điều hành các hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Phụ trách xây dựng các văn bản quản lý nội bộ thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ; xây dựng và theo dõi các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển chung của nhà trường.

- Phụ trách công tác tuyển dụng, thi tuyển viên chức; công tác quy hoạch cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp và bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp trường.

- Phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng.

- Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, y tế.

- Phụ trách công tác quản lý hồ sơ CBVC (hồ sơ giấy, hồ sơ điện tử).

- Phụ trách công tác tin học hoá tác vụ trong phòng

- Phối hợp chủ trì tổ chức các Hội nghị triển khai; tổng kết; đánh giá thuộc lĩnh vực của Phòng phụ trách.

- Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo trường phân công.

SĐT: 0986.729.868

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Nguyễn Hiền Trinh

Giảng viên/Phó trưởng phòng

Giúp Trưởng phòng quản lý, điều hành các hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trực tiếp phụ trách các công việc:

- Công tác chế độ chính sách đối với CBVC (lương, bảo hiểm, phụ cấp, hưu trí, thuyên chuyển, kỷ luât, nghỉ chế độ, thôi việc, tử tuất, hỗ trợ cán bộ đi học, bồi hoàn kinh phí…)

- Công tác công khai về đội ngũ cán bộ, giảng viên, về tài sản, thu nhập theo quy định

­- Quản lý bảng chấm công của toàn trường

- Giảng viên kiêm nhiệm, sinh hoạt cùng Bộ môn Khoa học máy tính Khoa CNTT

- Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo trường và Lãnh đạo phòng phân công.

SĐT: 0987.562.055

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Trần Kim Anh

Chuyên viên/Phó Trưởng phòng

Giúp Trưởng phòng quản lý, điều hành các hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trực tiếp phụ trách các công việc:   

- Lập lịch công tác tuần; Kế hoạch công tác tháng

- Phụ trách, quản lý công tác văn thư, lưu trữ, hành chính;

- Điều hành phương tiện ô tô

- Thực hiện công tác tự đánh giá Tiêu chuẩn 1, Tiêu chí 2.4, 2.7

- Tổ chức và phối hợp tổ chức các Chương trình, Hội nghị, Lễ, Tết, gặp mặt …trong trường

- Tổ chức và phối hợp tổ chức chúc mừng, thăm hỏi hiếu, hỉ các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong và ngoài trường.

- Xây dựng dự toán chi và hoàn tất chứng từ thanh toán các mục thuộc nội dung bộ phận phụ trách.

- Theo dõi, cập nhật trang website của Phòng Hành chính - Tổ chức.

- Thư ký các Hội nghị; Thực hiện các báo cáo tổng hợp.

- Tham gia công tác Công đoàn Trường

 - Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo trường và Lãnh đạo phòng phân công.

SĐT: 0915.122.276

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Nguyễn Thị Song Loan

Bác sĩ/Trưởng Trạm y tế

- Tham mưu cho Lãnh đạo phòng, Lãnh đạo trường trong việc triển khai các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế

- Lập kế hoạch và phân công nhiệm vụ cán bộ trạm, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ
- Tổ chức khám điều trị bệnh theo phân tuyến kỹ thuật; xác nhận nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội cho CBVC, xác nhận nghỉ ốm cho HSSV

- Tổ chức trực cấp cứu; trực cấp cứu
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBVC, khám sức khỏe nhập học, định kỳ cho HSSV; báo cáo kết quả khám sức khỏe
- Tổ chức phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường;  tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan sức khỏe
- Tuyên truyền vận động HSSV tham gia bảo hiểm y tế
- Phối hợp với các đơn vị, thực hiện công tác y tế trường học
-Tham gia công tác khác theo phân công của cấp trên.

SĐT: 0982.170.816

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Mạch Quý Dương

Giảng viên

- Công tác tuyển dụng, điều động, thuyên chuyển công tác, thôi việc; công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; thi tuyển viên chức; các chế độ chính sách lương, phụ cấp, trợ cấp, phúc lợi cho CBVC.

- Tham gia xây dựng các văn bản, báo cáo thuộc mảng nghiệp vụ được phân công và các công việc phát sinh do Trưởng phòng giao cho.

- Công tác đoàn thể, công đoàn

SĐT: 0918. 512. 282

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Nguyễn Phương Thảo

Chuyên viên

- Thực hiện nghiệp vụ công tác Thi đua, khen thưởng; kỷ luật
- Thực hiện nghiệp vụ công tác đánh giá, phân loại viên chức toàn trường
- Xây dựng định mức giảng dạy hằng năm, kiểm tra số liệu thống kê giờ giảng của giảng viên
- Tham gia xây dựng các văn bản, báo cáo thuộc mảng nghiệp vụ được phân công và các công việc đột xuất do Lãnh đạo phòng giao.

SĐT: 0947. 816. 885

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

 

Bùi Thị Ngọc Châu

 

Chuyên viên

- Các chế độ chính sách về bảo hiểm, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thai sản, nghỉ phép trong năm cho CBVC.

- Lập dự toán; đăng ký quỹ lương; Phụ cấp thâm niên nhà giáo.

- Tham gia xây dựng các văn bản, báo cáo thuộc mảng nghiệp vụ được phân công và các công việc đột xuất do Lãnh đạo phòng giao.

ĐT: 0912. 553. 922

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

 

Chu Thị Tâm

 

Cán sự

- Quản lý văn bản đi, đến của bộ phận.

- Lập kế hoạch đào tạo CBVC; Giải quyết các thủ tục, chế độ đối với cán bộ được cử đi công tác, học tập bồi dưỡng

Nghỉ thai sản (từ 20/3/2017)
9

Lê Thị Thanh Huyền

Chuyên viên

- Thực hiện nghiệp vụ quản lý hồ sơ nhân sự.

- Thực hiện nghiệp vụ quản lý bảng chấm công toàn trường.

- Tham gia xây dựng các văn bản, báo cáo thuộc mảng nghiệp vụ được phân công và các công việc đột xuất do Lãnh đạo phòng giao.

- Quản lý văn bản đi, đến của bộ phận trình Lãnh đạo Phòng

ĐT: 0972. 191. 135

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10 Lê Thị Minh

Chuyên viên

- Thực hiện nghiệp vụ quản lý dữ liệu thuộc Phần mềm Quản lý nhân sự.

- Thực hiện và theo dõi công tác đào tạo, bồi dưỡng

- Theo dõi, cập nhật tiến độ các công việc của Phòng

- Tư vấn, theo dõi công tác tin học hoá tác vụ trong phòng

- Tham gia xây dựng các văn bản, báo cáo thuộc mảng nghiệp vụ được phân công và các công việc đột xuất do Lãnh đạo phòng giao.

 

SĐT: 0982.544.973

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

Nguyễn Thanh Hường

Chuyên viên

- Quản lý và sử dụng con dấu cùng các loại văn bản của trường theo đúng quy định hiện hành

- Kiểm tra và chịu trách nhiệm pháp lý về hình thức, thể thức văn bản nội bộ; báo cáo LĐ phòng những vi phạm về thủ tục hành chính

- Quản lý máy FAX của nhà trường; chuyển fax, thư tín điện tử

- Tiếp nhận, vào sổ các loại công văn, thư tín, chứng từ, điện báo, fax...; trình lãnh đạo phòng; phân loại, xử lý và chuyển giao văn bản đến các bộ phận có liên quan

- Lập KH đặt báo, ... trình LĐ Phòng và BGH; hoàn tất thủ tục thanh toán thư, báo cho cá nhân và tập thể trong trường theo quý

- Viết giấy giới thiệu cho cán bộ trong trường, ký xác nhận giấy lĩnh tiền, bưu phẩm cho CBVC, SV

- Tiếp nhận, chuyển giao công văn, thư báo cho BGH, các đơn vị, CBVC và SV

- Tham gia các công việc khác khi LĐ Phòng phân công.

ĐT: 0917. 693. 286

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

12

Phạm Thị Hoàng Nương

Chuyên viên

- Thực hiện công tác lưu trữ; lưu trữ các báo cáo trên phần mềm quản lý

- Trực tiếp quản lý và thực hiện phần mềm quản lý văn bản. Lập các báo cáo về công tác văn thư, lưu trữ

- Tham gia thu thập minh chứng cho Tiêu chuẩn 1, Tiêu chí 2.4, 2.7

- Quản lý, sử dụng máy scan

- Thực hiện công tác lễ tân tại các Hội nghị, Lễ, Tết

- Tham gia các công việc khác khi LĐ Phòng phân công.

ĐT: 0949. 920. 304

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

Thái Thị Loan

Chuyên viên

-Thực hiện công tác lưu trữ: nhập, lưu dữ liệu văn bản trên Excel

- Photo, sao văn bản chuyển tới văn thư, các đơn vị

- Theo dõi, tổng hợp cước sử dụng dịch vụ điện thoại cố định hàng tháng/năm của các đơn vị; thực hiện hoàn tất thủ tục thanh toán hỗ trợ điện thoại của cán bộ quản lý

- Lập chứng từ thanh, quyết toán các chương trình Hội nghị, Lễ, Tết, tiếp khách…

- Lập dự trù văn phòng phẩm theo quý của Bộ phận; theo dõi, quản lý CSVC của Bộ phận

- Tham gia các công việc khác khi LĐ Phòng phân công.

ĐT: 0987. 783. 483

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

Nguyễn Ngọc Hùng

 

Lái xe cơ quan

- Quản lý, vận hành xe ô tô của trường theo quy định

- Thực hiện đúng lệnh điều xe, đảm bảo giữ xe tốt, lái xe an toàn

- Thường xuyên trau dồi nghiệp vụ; có những sáng kiến, đề xuất về bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa  xe ô tô nhằm thực hành tiết kiệm trong lĩnh vực công tác được giao

- Tham gia các công việc khác khi LĐ Phòng phân công.

ĐT: 0985. 806. 292

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

Bùi Thị Kiều Trang

Chuyên viên

- Phụ trách công tác của Văn phòng Đảng ủy nhà trường

- Tham gia các công việc khác khi LĐ Phòng phân công.

ĐT: 0978. 456. 025

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

Nguyễn  Thị  Thanh  Huyền 

Y tá

- Thực hiện y lệnh của bác sỹ về kỹ thuật chuyên môn nghiệp vụ; Trực sơ cứu,cấp cứu
- Quản lý hồ sơ sức khỏe HSSV Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên
- Rà soát, tổng hợp số liệu khám sức khỏe HSSV, CBVC khám sức khỏe
- Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm nhà ăn tập thể và vệ sinh môi trường nhà làm việc C1, kí túc xá dãy A4, A5, A6. Thực hiện công tác phòng dịch theo kế hoạch phân công
- Dự trù thuốc, kiểm kê, báo cáo nguồn bảo hiểm y tế HSSV 7%
-Theo dõi tài sản, thiết bị y tế,  nguồn bảo hiểm y tế HSSV
- Phục vụ y tế các đợt thi tuyển và các phong trào thể dục thể thao của HSSV, CBVC
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo  phân công.

ĐT: 0975. 022. 358

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17

Vũ Thị Hải Yến

Y tá

- Thực hiện y lệnh của bác sỹ về kỹ thuật chuyên môn nghiệp vụ
- Rà soát, tổng hợp số liệu khám sức khỏe HSSV, CBVC khám sức khỏe
- Quản lý hồ sơ sức khỏe CBVC Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông
- Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm nhà ăn tập thể và vệ sinh môi trường giảng đường C5, kí túc xá dãy A1, A2, A3. Thực hiện công tác phòng dịch theo kế hoạch
- Dự trù thuốc, kiểm kê, báo cáo thuốc nguồn sự nghiệp
- Phục vụ y tế các đợt thi tuyểncác phong trào thể dục thể thao của HSSV, CBVC
- Theo dõi chấm công lao động

- Theo dõi công văn đến và ký giao nhận hồ sơ sức khỏe
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi  lãnh đạo phân công.

ĐT: 0989. 176.258

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18

Bùi Thị Giang

Y tá

- Thực hiện y lệnh của bác sỹ về kỹ thuật chuyên môn nghiệp vụ; Trực sơ cứu, cấp cứu
- Rà soát, tổng hợp số liệu khám sức khỏe HSSV, CBVC khám sức khỏe
- Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm nhà ăn tập thể và vệ sinh môi trường giảng đường C3, kí túc xá dãy A7,A8,A9. Thực hiện công tác phòng dịch theo kế hoạch
- Dự trù thuốc, kiểm kê, báo cáo nguồn bảo hiểm y tếcán bộ, HSSV 20%2 đơn vị.
- Phục vụ y tế các đợt thi tuyển và các phong trào thể dục thể thao của HSSV, CBVC
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phân công

ĐT: 0982 996 169

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19

Phạm Thị Hồng Thắm

Y tá

- Quản lý kho thuốc
+ Cấp phát thuốc theo đơn của bác sĩ; vào sổ cấp phát thuốc của 3 nguồn BHYT cán bộ, BHYT học sinh sinh viên, sự nghiêp
+ Hàng tháng kiểm kê, theo dõi vào sổ xuất nhập tồn thuốc 3 nguồn
- Thực hiện các thao tác chuyên môn kỹ thuật theo y lệnh của bác sĩ
- Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm nhà ăn tập thể và vệ sinh môi trường giảng đường C2, C4, kí túc xá dãy A10, A11. Thực hiện công tác phòng dịch theo kế hoạch
 - Phục vụ y tế các đợt thi tuyển và các phong trào thể dục thể thao của HSSV, CBVC
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo phân công.

ĐT: 0169 570 7628

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Các văn bản thuộc lĩnh vực Tổ chức cán bộ

Các văn bản thuộc lĩnh vực thi đua khen thưởng

 

Banner NCC 03

Bản quyền © 2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG