Left-Banner
Right-Banner

Phòng thanh tra pháp chế

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Phòng Thanh tra – Pháp chế có chức năng tham mưu, quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác thanh tra, pháp chế và các nhiệm vụ khác của nhà trường do Hiệu trưởng giao.

1. Công tác thanh tra

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về xây dựng kế hoạch thanh tra và tổ chức thực hiện thanh tra theo kế hoạch đã định; ra quyết định thanh tra; văn bản kết luận thanh tra và các quyết định có liên quan sau thanh tra.

- Tổng hợp và phân loại các tài liệu, thư từ, đơn khiếu tố, khiếu nại, yêu cầu, đề nghị của các đơn vị, cá nhân trong, ngoài trường, báo cáo Hiệu trưởng để chuyển đến địa chỉ cần thiết; phối hợp với Bộ phận Tổ chức Cán bộ, với các phòng chức năng và hệ thống thanh tra để điều tra, tìm hiểu tình hình, đề xuất ý kiến giải quyết trình Hiệu trưởng.

- Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục và đào tạo.

- Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, cấp văn bằng, chứng chỉ, việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng ở mọi loại hình, cấp học và trình độ đào tạo trong trường.

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, tài sản, khoa học công nghệ, công tác tổ chức cán bộ và điều kiện cần thiết đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường.

- Thanh tra việc thực hiện quy chế giảng dạy, tổ chức thi cử... đối với cán bộ, giảng viên và việc chấp hành các quy chế học tập, thi cử... đối với HSSV thuộc các hệ đào tạo trong trường.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về việc ban hành các quy trình, quy định cụ thể về công tác thanh tra của nhà trường.

- Giúp việc Hiệu trưởng tiếp công dân, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công tác đào tạo và quản lý theo đúng quy định của pháp lệnh khiếu nại tố cáo của Nhà nước; phát hiện và phản ánh kịp thời những biểu hiện tiêu cực trong đào tạo và quản lý đào tạo, thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo theo quy định của pháp luật.

- Kiến nghị với Hiệu trưởng và các cơ quan quản lý cấp trên để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các quy định phù hợp với yêu cầu quản lý.

2. Công tác pháp chế

- Xây dựng các văn bản quản lý nội bộ và cơ sở dữ liệu về công tác pháp chế; xây dựng chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác pháp chế (năm, quý, tháng) trình Hiệu trưởng phê duyệt ( hoặc ký ban hành) và tổ chức thực hiện.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản quản lý nội bộ về công tác pháp chế; việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác pháp chế của trường.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ phận chức năng của trường tổ chức kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa các văn bản quản lý của trường. Tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các văn bản quản lý của trường khi phát hiện có sự bất cập hoặc không phù hợp.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan tư vấn pháp luật giúp Hội đồng trường, Hiệu trưởng về những vấn đề liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động của trường; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trường, của công chức, viên chức, lao động hợp đồng và người học tại trường.

- Thẩm định về mặt pháp lý các dự thảo văn bản quan trọng thuộc thẩm quyền ban hành của nhà trường trước khi trình lãnh đạo nhà trường ký, ban hành.

- Giúp Hội đồng trường, Hiệu trưởng tham gia góp ý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan có thẩm quyền gửi lấy ý kiến; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan, giúp Hội đồng trường, Hiệu trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Đại học Thái Nguyên và của trường.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nội quy, quy chế, quy định của các cơ quan liên quan, của Đại học Thái Nguyên và của trường cho cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng và người học tại trường.

- Kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả và kiến nghị xử lý các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế, quy định của ĐHTN và của trường.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật trong phạm vi trường.

- Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên và các cơ quan chuyên môn khác tổ chức.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

II. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

STT

Họ và tên

(Có học hàm,

học vị)

Chức vụ Ảnh cá nhân Điện thoại Email
1 ThS.Vũ Thị Thúy Thảo Trưởng phòng  ttpc 1 0912 737 403 vttthao@ictu.edu.vn
2 ThS.Phạm Văn Ngọc Phó trưởng phòng 0915 900 226 pvngoc@ictu.edu.vn
3 ThS.Khoa Thu Hoài Chuyên viên   0914 602 999 kthoai@ictu.edu.vn
4 ThS.Bùi Thị Hương Thơm Chuyên viên   0943 252 268 bththom@ictu.edu.vn
5 CN. Trần Lê Hưng Chuyên viên 0966 509 559 tlhung@ictu.edu.vn

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁN BỘ VIÊN CHỨC Năm học 2017 - 2018

STT

Họ và tên

(Có học hàm,

học vị)

Chức vụ Nhiệm vụ công tác được phân công
1 ThS.Vũ Thị Thúy Thảo Trưởng phòng

-  Phụ trách chung các công tác của phòng;

-  Chịu trách nhiệm về công tác thanh tra, pháp chế và phòng chống tham nhũng;

-  Trực tiếp phụ trách công tác pháp chế;

-  Thực hiện công tác pháp chế;

-  Tham gia công tác kiểm tra thường xuyên;

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao;

-   Kiêm nhiệm giảng dạy tại bộ môn Hệ thống thông tin - Khoa CNTT.

2 ThS.Phạm Văn Ngọc Phó trưởng phòng

-  Phụ trách trực tiếp công tác thanh tra;

-  Thực hiện công tác thanh tra xử lý sinh viên, quản lý hồ sơ kỷ luật sinh viên;

-  Thực hiện công tác thanh tra tài chính;

-  Quản lý hồ sơ cán bộ, cơ sở vật chất;

-  Tham gia công tác kiểm tra thường xuyên;

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao;

-  Thực hiện nhiệm vụ cuả Phó chủ tịch Công đoàn trường;

-  Kiêm nhiệm giảng dạy tại bộ môn Công nghệ viễn thông - Khoa CN Điện tử và truyền thông.

3 ThS.Khoa Thu Hoài Chuyên viên

-  Thực hiện công tác thanh tra tỉnh ngoài;

-  Thực hiện công tác thanh tra đào tạo;

-  Thực hiện công tác thanh tra hồ sơ giảng dạy, coi thi và chấm thi;

-  Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng;

-  Tham gia công tác kiểm tra thường xuyên;

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng giao;

-  Kiêm nhiệm giảng dạy tại bộ môn Khoa học tự nhiên - Khoa Khoa học cơ bản.

4 ThS.Bùi Thị Hương Thơm Chuyên viên

-  Thực hiện công tác văn phòng;

-  Thực hiện công tác thanh tra vệ sinh môi trường;

-  Tham gia công tác kiểm tra thường xuyên;

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng giao.

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama