Left-Banner
Right-Banner

Khung chương trình và đề cương môn học

STT Khoa/Bộ môn Số ngành Tên ngành đào tạo Khung chương trình đào tạo Đề cương chi tiết
01 CNTT  05 Công nghệ thông tin

2011,2013,2015,2017

2011,2013,2015 ,2017
Hệ thống thông tin

2011,2013,2015 ,2017

2011,2013,2015 ,2017
Kỹ thuật phần mềm

2011,2013,2015, 2017

2011,2013,2015 ,2017
Khoa học máy tính

2011,2013,2015 ,2017

2011,2013,2015 , 2017
Truyền thông và Mạng máy tính

2011,2013, 2015  ,2017

2011,2013,2015 , 2017
02 CN ĐT&TT 03 Công nghệ Điện tử và Truyền thông

2011, 2013, 2015 , 2017

2011, 2013, 2015 ,2017
Công nghệ Kỹ thuật máy tính

2011, 2013, 2015 ,2017

2011, 2013, 2015 ,2017
Kỹ thuật y sinh

2012, 2013, 2015 ,2017

2012, 2013, 2015 ,2017
03 HTTT Kinh tế 03 Hệ thống thông tin quản lý

2011,2013,2015 , 2017

2011, 2013, 2015 ,2017
Thương mại điện tử

2014,2015 ,2017

2014,2015 ,2017
Quản trị văn phòng

2012,2013,2015 ,2017

2012,2013,2015 ,2017
04 CN TĐH 01 Tự động hóa

2011,2013,2015 ,2017

2011,2013,2015 ,2017
05 An toàn HTTT 01 An toàn thông tin

2014, 2015 ,2017

20142015 ,2017
06 Truyền  thông – ĐPT 03 Truyền thông đa phương tiện

2012,2013,2015 ,2017

2012,2013,2015 , 2017
Công nghệ Truyền thông

2014, 2015  ,2017

2014,2015 ,2017
Thiết kế đồ họa

2014, 2015  ,2017

2014,2015 ,2017
07 BM Công nghệ Ô tô – Hệ thống cảm biến 01 Công nghệ kỹ thuật Điện – ĐT

2012,2013,2015 , 2017

2012,2013,2015 ,2017
08 Khoa Khoa học cơ bản   Các môn  của Khoa KHCB

2011, 2013, 2015 , 2017

 

bannerss

 

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama