relojes
Left-Banner
Right-Banner

Khung chương trình và đề cương môn học

STT Khoa/Bộ môn Số ngành Tên ngành đào tạo Khung chương trình đào tạo Đề cương chi tiết
01 CNTT  05 Công nghệ thông tin

2011,2013,2015

2011,2013,2015
Hệ thống thông tin

2011,2013,2015

2011,2013,2015
Kỹ thuật phần mềm

2011,2013,2015

2011,2013,2015
Khoa học máy tính

2011,2013,2015

2011,2013,2015
Truyền thông và Mạng máy tính

2011,2013, 2015 

2011,2013,2015
02 CN ĐT&TT 03 Công nghệ Điện tử và Truyền thông

2011, 2013, 2015

2011, 2013, 2015
Công nghệ Kỹ thuật máy tính

2011, 2013, 2015

2011, 2013, 2015
Kỹ thuật y sinh

2012, 2013, 2015

2012, 2013, 2015
03 HTTT Kinh tế 03 Hệ thống thông tin quản lý

2011,2013,2015

2011, 2013, 2015
Thương mại điện tử

2014,2015

2014,2015
Quản trị văn phòng

2012,2013,2015

2012,2013,2015
04 CN TĐH 01 Tự động hóa

2011,2013,2015

2011,2013,2015
05 An toàn HTTT 01 An toàn thông tin

20142015

20142015
06 Truyền  thông – ĐPT 03 Truyền thông đa phương tiện

2012,2013,2015

2012,2013,2015
Công nghệ Truyền thông

2014, 2015 

2014,2015
Thiết kế đồ họa

2014, 2015 

2014,2015
07 BM Công nghệ Ô tô – Hệ thống cảm biến 01 Công nghệ kỹ thuật Điện – ĐT

2012,2013,2015

2012,2013,2015
08 Khoa Khoa học cơ bản   Các môn  của Khoa KHCB

2011, 2013, 2015
Pin It

khcn 

Banner

 

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama