Left-Banner
Right-Banner

Lý lịch cán bộ, giảng viên.

LÝ LỊCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

CÁN BỘ QUẢN LÝ GIẢNG VIÊN NHÂN VIÊN
Ban Giám hiệu Khoa Công nghệ thông tin Phòng Kế hoạch- Tài chính
Phòng Kế hoạch - Tài chính Khoa Hệ thống TTKT Phòng Hành chính – Tổ chức
Phòng Hành chính - Tổ chức Khoa Công nghệ tự động hoá Phòng Quản trị - Phục vụ
Phòng Quản Trị -Phục vụ Khoa Khoa học cơ bản Phòng Đào tạo
Phòng Đào tạo Khoa Công nghệ Điện tử & Truyền thông Phòng Công tác HSSV
Phòng Công tác HSSV Khoa Truyền thông đa phương tiện Phòng Khảo thí và ĐBCLGD
Phòng Khảo thí và ĐBCLGD Bm. An toàn hệ thống thông tin Trung tâm Thông tin - Thư viện
Trung tâm Thông tin - Thư viện Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm
Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác Quốc tế   Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác Quốc tế
Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm   Phòng Thanh tra - pháp chế
Phòng Thanh tra - pháp chế   Bm. An toàn hệ thống thông tin 
Khoa Công nghệ thông tin    Khoa Công nghệ thông tin 
Khoa Hệ thống TTKT   Khoa Hệ thống TTKT
Khoa Công nghệ tự động hoá   Khoa Công nghệ tự động hoá
Khoa Khoa học cơ bản   Khoa Khoa học cơ bản
Khoa Công nghệ Điện tử & Truyền thông   Khoa Công nghệ Điện tử & Truyền thông
Khoa Truyền thông đa phương tiện   Khoa Truyền thông đa phương tiện
Bm. An toàn hệ thống thông tin    Trung tâm Phát triển phần mềm
Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu   Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu
Trung tâm Tư vấn hỗ trợ sinh viên   Trung tâm Tư vấn hỗ trợ sinh viên
Trung tâm Phát triển phần mềm    
texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama