Left-Banner
Right-Banner

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Thực hiện Kế hoạch số 31-KH/ĐU ngày 14  tháng 6 năm 20118 của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên về học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), sáng ngày 17/7/2017, Đảng uỷ Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Hội nghị được tổ chức tại Hội trường tầng 5 nhà C1 với sự tham gia của đông đảo các đồng chí cán bộ, đảng viên trong toàn trường.

TS. Vũ Đức Thái – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị, TS. Vũ Đức Thái – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng đã  truyền đạt các nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Đồng thời làm rõ nguyên nhân, quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá và tổ chức thực hiện Nghị quyết: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Đông đảo cán bộ, đảng viên nhà trường tham gia học tập Nghị quyết

Hội nghị phổ biến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng để cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Trung ương bảy; từ đó thảo luận, thống nhất xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương và làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên, các tầng lớp cán bộ viên chức đảng viên trong toàn Trường; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tạo sự đồng thuận quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 đề ra.

 

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama