Left-Banner
Right-Banner

Phòng Hành chính - Tổ chức

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CBVC PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

I. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

Phòng Hành chính - Tổ chức thực hiện chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác văn thư, lưu trữ, hành chính, tổng hợp, tổ chức cán bộ, y tế, thi đua khen thưởng và một số nhiệm vụ khác của nhà trường do Hiệu trưởng giao.

2. Nhiệm vụ

a)Công tác văn thư, lưu trữ

- Tiếp nhận, kiểm tra, phân loại, vào sổ, xử lý các loại tài liệu công văn, thư tín, chứng từ, điện báo, fax,...

- Quản lý và sử dụng con dấu cùng các loại văn bản của trường theo đúng quy định hiện hành.

- Quản lý và tổ chức công tác lưu trữ các văn bản, tài liệu theo đúng quy định của công tác lưu trữ.

- Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho cán bộ, viên chức (sau đây viết tắt là CBVC) được cử đi công tác; ký xác nhận giấy đi đường cho khách từ các cơ quan ngoài đến công tác và lưu trú tại trường.

b) Công tác hành chính tổng hợp

- Tổng hợp tư liệu, đề án, báo cáo... của các đơn vị trong trường; đề xuất, kiến nghị các biện pháp giúp Hiệu trưởng xây dựng chương trình, kế hoạch công tác trên mọi mặt hoạt động của trường, đồng thời giúp Hiệu trưởng theo dõi, đôn đốc và điều hành việc thực hiện các chương trình, kế hoạch đó.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan quản lý, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các quy chế làm việc cũng như các kế hoạch công tác của trường.

- Tổ chức các hội nghị triển khai công tác, sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ của trường; dự thảo các báo cáo sơ kết, tổng kết hàng năm, báo cáo đột xuất cung cấp các số liệu thống kê tổng hợp theo yêu cầu của cấp trên.

- Lập lịch công tác hàng tuần, phổ biến đến các đơn vị và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện lịch công tác này.

c) Công tác văn phòng và lễ tân

- Đánh máy, in ấn các loại công văn, tài liệu, văn kiện,... phục vụ cho công tác chung của trường.

- Tổ chức và thực hiện các chế độ, chính sách cho Ban Giám hiệu và các phòng chức năng.

- Quản lý, điều hành phương tiện giao thông vận tải theo kế hoạch công tác của trường.

- Đón tiếp khách trong nước đến trường công tác, sắp xếp hướng dẫn khách đến các bộ phận chức năng để giải quyết công việc.

- Thực hiện các công việc hiếu, hỷ,... theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

- Tổ chức thực hiện các quy định hiện hành về trang trí trong các lễ hội và ngày kỷ niệm theo quy định của trường.

- Tổ chức và chủ trì các cuộc thăm hỏi, chúc mừng các cơ quan ngoài trường, các CBVC đã nghỉ hưu.

d) Công tác tổ chức cán bộ

- Trực tiếp nghiên cứu và đề xuất các phương án xây dựng và kiện toàn bộ máy quản lý của trường; xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong trường.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan lập quy hoạch phát triển đội ngũ CBVC có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn để đáp ứng nhu cầu phát triển của trường.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện quy trình xét duyệt phong học hàm cho CBVC trong trường.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong trường xây dựng chức năng, nhiệm vụ, nội quy và quy định trong trường.

- Quản lý hồ sơ, lý lịch của CBVC trong toàn trường, phối hợp với các bộ phận liên quan nắm vững lịch sử chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn của từng người để tham mưu cho Hiệu trưởng nhà trường về công tác cán bộ, công tác quy hoạch đội ngũ.

- Tổ chức việc thực hiện quy trình tuyển dụng CBVC, ký kết các hợp đồng khoán việc, hợp đồng tuyển dụng ngắn hạn và dài hạn theo nhu cầu công tác của các đơn vị.

- Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; điều tra, xác minh lý lịch CBVC theo yêu cầu.

- Soạn thảo các văn bản về công tác tổ chức cán bộ.

đ)Công tác quản lý chế độ, chính sách

- Thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với CBVC trong trường: lương, phụ cấp, chế độ nâng ngạch, chuyển ngạch, chế độ ốm đau, thai sản, tử tuất, nghỉ hưu, chuyển công tác, thôi việc,…

- Chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan theo dõi và tổ chức kiểm tra việc chấp hành tổ chức kỷ luật của CBVC; chủ trì việc phổ biến các chế độ chính sách mới cho CBVC.

e) Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật

- Thực hiện và quản lý công tác thi đua, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân của trường theo quy định hiện hành.

- Lập hồ sơ xét duyệt kỷ luật CBVC theo quy định.

g) Công tác y tế

Giúp cho Hiệu trưởng trong việc bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên, nhà giáo, cán bộ và nhân viên nhà trường:

- Tổ chức thực hiện công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe HSSV, CBVC nhà trường, cụ thể: Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm và phân loại sức khỏe, quản lý và lưu hồ sơ sức khỏe; phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, xem xét môi trường làm việc của CBVC…

- Sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật, chăm sóc sức khỏe ban đầu, cấp thuốc thường xuyên; chuyển bệnh nhân lên cơ sở y tế tuyến trên trong trường hợp cần thiết.

- Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khỏe; vận động HSSV tham gia BHYT.

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện vệ sinh học đường, VSMT, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV và AIDS, các bệnh xã hội và các hoạt động y tế khác về y tế trường học.

- Phối hợp với cơ sở y tế tại địa phương, ngành liên quan trong việc triển khai, thực hiện các hoạt động y tế trường học và các hoạt động y tế khác.

- Thực hiện sơ, tổng kết và báo cáo kết quả triển khai công tác y tế trường học theo quy định

II . Phân công nhiệm vụ

TT Họ và tên

Chức vụ/

Chức danh

Nhiệm vụ Liên hệ
1 Mai Ngọc Anh Trưởng phòng

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo nhà trường về công tác tham mưu và quản lý điều hành các hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Phụ trách xây dựng các văn bản quản lý nội bộ thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ; xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển chung của nhà trường.

- Phụ trách công tác tuyển dụng, thi tuyển viên chức; công tác quy hoạch cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp và bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp trường.

- Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, y tế.

ĐT: 0912 250 459

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trần Kim Anh Phó Trưởng phòng

- Phụ trách lập kế hoạch công tác tháng, tuần và theo dõi việc thực hiện của các đơn vị; báo cáo BGH.

- Phụ trách công tác văn thư, công tác lưu trữ, hành chính tổng hợp; quản lý và điều xe công vụ; cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho CBVC; quản lý máy photo, máy fax,…

- Phụ trách công tác tổ chức sự kiện, lễ tân, thăm hỏi, chúc mừng.

ĐT: 0915 122 276

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Hiền Trinh  Phó Trưởng phòng

-Phụ trách công tác chế độ chính sách đối với CBVC (lương, bảo hiểm, phụ cấp, nghỉ chế độ, thôi việc, tử tuất, hỗ trợ cán bộ đi học, bồi hoàn kinh phí…)

-Phụ trách công tác quản lý hồ sơ CBVC (hồ sơ giấy, hồ sơ điện tử); công tác công khai về đội ngũ cán bộ, giảng viên, về tài sản, thu nhập theo quy định.

-Quản lý bảng chấm công của toàn trường; quản lý trang website của Phòng Hành chính - Tổ chức.

ĐT: 0987 562 055

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4   Mạch Quý Dương Chuyên viên

- Công tác tuyển dụng, điều động, thuyên chuyển công tác, thôi việc; công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; thi tuyển viên chức; các chế độ chính sách lương, phụ cấp, trợ cấp, phúc lợi cho CBVC.

- Công tác đoàn thể, công đoàn.

- Tham gia xây dựng các văn bản, báo cáo thuộc mảng nghiệp vụ được phân công và các công việc phát sinh do Trưởng phòng giao cho.

ĐT: 0918 512 282

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Phương Thảo Chuyên viên

- Thực hiện nghiệp vụ công tác Thi đua, khen thưởng; kỷ luật.

- Thực hiện nghiệp vụ công tác đánh giá, phân loại viên chức toàn trường.

- Xây dựng định mức giảng dạy hằng năm, kiểm tra số liệu thống kê giờ giảng của giảng viên.

- Tham gia xây dựng các văn bản, báo cáo thuộc mảng nghiệp vụ được phân công và các công việc đột xuất do Trưởng phòng giao cho.

ĐT: 0947 816 885

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6 Bùi Thị Ngọc Châu Chuyên viên

- Các chế độ chính sách về bảo hiểm, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thai sản, nghỉ phép năm cho CBVC; quản lý hồ sơ CBVC.

- Tham gia xây dựng các văn bản, báo cáo thuộc mảng nghiệp vụ được phân công và các công việc đột xuất do Trưởng phòng giao cho.

ĐT: 0912 553 922

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7 Lê Thị Thanh Huyền Chuyên viên

- Thực hiện nghiệp vụ quản lý hồ sơ nhân sự.

- Thực hiện nghiệp vụ quản lý dữ liệu thuộc Phần mềm Quản lý nhân sự.

- Thực hiện nghiệp vụ quản lý bảng chấm công toàn trường

- Tham gia xây dựng các văn bản, báo cáo thuộc mảng nghiệp vụ được phân công và các công việc đột xuất do Trưởng phòng giao cho.

ĐT: 0972 191 135

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8 Nguyễn Thanh Hường Nhân viên văn thư

- Tiếp nhận, phân loại, quản lý, lưu giữ tài liệu, công văn, thư tín, chứng từ, điện báo, fax,…

- Trực tiếp kiểm tra, chịu trách nhiệm pháp lý về thể thức và kỹ thuật trình bày các văn bản do Hiệu trưởng ban hành. Trực tiếp theo dõi và báo cáo LĐ phòng những vi phạm về thủ tục hành chính đã quy định.

- Lập kế hoạch đặt mua sách, báo, bao thư theo yêu cầu.

- Quản lý và sử dụng con dấu.

- Phụ trách và thực hiện đánh máy, in ấn các loại công văn, tài liệu, văn kiện... phục vụ cho công tác chung của trường.

- Cấp giấy đi công tác cho CBVC, ký xác nhận giấy lĩnh tiền, bưu phẩm cho CBVC, HSSV.

ĐT: 0917 693 286

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9 Thái Thị Loan Chuyên viên

- Nhận văn bản đến (đã có phiếu giải quyết VB đến) từ LĐ phòng, nhập dữ liệu, photo chuyển lại văn thư, phối hợp với văn thư chuyển văn bản tới các đơn vị.

- Cùng với văn thư thực hiện đánh máy, in, sao và chuyển các loại công văn, tài liệu, văn kiện... cho các đơn vị nội bộ trường.

- Quản lý, sử dụng máy photo, máy scan; phối hợp bộ phận có liên quan đề xuất bảo dưỡng, sửa chữa máy đảm bảo đúng quy định, an toàn, tiết kiệm. Có báo cáo theo quý, năm về mức độ sử dụng.

- Thực hiện chấm công lao động CBVC bộ phận, tập hợp gửi P. TT-PC đúng hạn.

- Tham gia các công việc khác khi LĐ Phòng phân công.

ĐT: 0987 783 483

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10 Chu Thị Tâm Nhân viên

- Quản lý văn bản đi, đến của bộ phận.

- Lập kế hoạch đào tạo CBVC; Giải quyết các thủ tục, chế độ đối với cán bộ được cử đi công tác, học tập bồi dưỡng.

ĐT: 0919 882 365

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11 Phạm Thị Hoàng Nương Chuyên viên

- Tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo Trường và Phòng về công tác lưu trữ

- Thực hiện các nghiệp vụ tổ chức khoa học, bảo quản và khai thác tài liệu lưu trữ.

ĐT: 0949 920 304

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12 Bùi Thị Kiều Trang Chuyên viên

Phụ trách công tác của Văn phòng Đảng ủy nhà trường.

ĐT: 0978 456 025

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13  Nguyễn Ngọc Vinh Lái xe cơ quan - Quản lý, vận hành xe ô tô của trường theo quy định. ĐT: 0986 382 666
14  Nguyễn Ngọc Hùng Lái xe cơ quan - Quản lý, vận hành xe ô tô của trường theo quy định.

ĐT: 0985 806 292

15  Nguyễn Thị Song Loan Bác sĩ Trưởng trạm

- Tham mưu cho Lãnh đạo phòng, Lãnh đạo trường trong việc triển khai các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế

- Lập kế hoạch và phân công nhiệm vụ cán bộ trạm, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ

- Tổ chức khám điều trị bệnh theo phân tuyến kỹ thuật; xác nhận nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội cho CBVC, xác nhận nghỉ ốm cho HSSV

- Tổ chức trực cấp cứu; trực cấp cứu

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBVC, khám sức khỏe nhập học, định kỳ cho HSSV; báo cáo kết quả khám sức khỏe.

- Tổ chức phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường;  tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan sức khỏe.

- Tuyên truyền vận động HSSV tham gia bảo hiểm y tế

ĐT: 0124 234 6567

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16 Nguyễn Thị Thanh Huyền

Y tá
 Nhân viên

- Đón tiếp, hướng dẫn và chăm sóc bệnh nhân khi người bệnh đến khám, điều trị bệnh.

- Quản lý hồ sơ sức khỏe HSSV Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

- Rà soát, tổng hợp số liệu khám sức khỏe HSSV, CBVC khám sức khỏe

- Trực sơ cứu, cấp cứu

- Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm nhà ăn tập thể và vệ sinh môi trường nhà làm việc C1, kí túc xá dãy A4, A5, A6. Thực hiện công tác phòng dịch theo kế hoạch phân công

- Dự trù thuốc, kiểm kê, báo cáo nguồn bảo hiểm y tế HSSV 7%

-Theo dõi tài sản, thiết bị y tế,  nguồn bảo hiểm y tế HSSV

- Phục vụ y tế các đợt thi tuyển và các phong trào thể dục thể thao của HSSV, CBVC

ĐT: 0975 022 358

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17  Vũ Thị Hải Yến

Y tá
Nhân viên

- Đón tiếp, hướng dẫn và chăm sóc bệnh nhân khi người bệnh đến khám, điều trị.

- Rà soát, tổng hợp số liệu khám sức khỏe HSSV, CBVC khám sức khỏe

- Quản lý hồ sơ sức khỏe CBVC Trường

- Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm nhà ăn tập thể và vệ sinh môi trường giảng đường C5, kí túc xá dãy A1, A2, A3. Thực hiện công tác phòng dịch theo kế hoạch

- Dự trù thuốc, kiểm kê, báo cáo thuốc nguồn sự nghiệp

- Phục vụ y tế các đợt thi tuyển các phong trào thể dục thể thao của HSSV, CBVC.

ĐT: 0989 176258

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18  Bùi Thị Giang

Y tá
 Nhân viên

- Đón tiếp, hướng dẫn và chăm sóc bệnh nhân khi người bệnh đến khám, điều trị.

- Trực sơ cứu, cấp cứu

- Rà soát, tổng hợp số liệu khám sức khỏe HSSV, CBVC khám sức khỏe

- Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm nhà ăn tập thể và vệ sinh môi trường giảng đường C3, kí túc xá dãy A7, A8, A9. Thực hiện công tác phòng dịch theo kế hoạch

- Dự trù thuốc, kiểm kê, báo cáo nguồn bảo hiểm y tế cán bộ, HSSV 2 đơn vị.

- Phục vụ y tế các đợt thi tuyển và các phong trào thể dục thể thao của HSSV, CBVC

ĐT: 0982 996 169

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19  Phạm Thị Hồng Thắm Y tá
 Nhân viên

- Quản lý kho thuốc.

- Trực sơ cứu, cấp cứu

- Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm nhà ăn tập thể và vệ sinh môi trường giảng đường C2, C4, kí túc xá dãy A10, A11. Thực hiện công tác phòng dịch theo kế hoạch.

 - Phục vụ y tế các đợt thi tuyển và các phong trào thể dục thể thao của HSSV, CBVC

ĐT: 0169 570 7628

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Banner NCC 03

Bản quyền © 2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG