Left-Banner
Right-Banner

Phòng Hành chính - Tổ chức

STT

 

Họ và tên

 

Chức danh/Chức vụ Nhiệm vụ

Liên hệ

 

1

Trương Tuấn Linh

Giảng viên/Trưởng phòng

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo trường về công tác tham mưu và quản lý điều hành các hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Phụ trách xây dựng các văn bản quản lý nội bộ thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ; xây dựng và theo dõi các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển chung của nhà trường.

- Phụ trách công tác tuyển dụng, thi tuyển viên chức; công tác quy hoạch cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp và bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp trường.

- Phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng.

- Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, y tế.

- Phụ trách công tác quản lý hồ sơ CBVC (hồ sơ giấy, hồ sơ điện tử).

- Phụ trách công tác tin học hoá tác vụ trong phòng

- Phối hợp chủ trì tổ chức các Hội nghị triển khai; tổng kết; đánh giá thuộc lĩnh vực của Phòng phụ trách.

- Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo trường phân công.

SĐT: 0986.729.868

Email: ttlinh@ictu.edu.vn

2

Nguyễn Hiền Trinh

Giảng viên/Phó trưởng phòng

Giúp Trưởng phòng quản lý, điều hành các hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trực tiếp phụ trách các công việc:

- Công tác chế độ chính sách đối với CBVC (lương, bảo hiểm, phụ cấp, hưu trí, thuyên chuyển, kỷ luât, nghỉ chế độ, thôi việc, tử tuất, hỗ trợ cán bộ đi học, bồi hoàn kinh phí…)

- Công tác công khai về đội ngũ cán bộ, giảng viên, về tài sản, thu nhập theo quy định

- Quản lý bảng chấm công của toàn trường

- Giảng viên kiêm nhiệm, sinh hoạt cùng Bộ môn Khoa học máy tính Khoa CNTT

- Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo trường và Lãnh đạo phòng phân công.

SĐT: 0987.562.055

Email: nhtrinh@ictu.edu.vn

3

Trần Kim Anh

Chuyên viên/Phó Trưởng phòng

Giúp Trưởng phòng quản lý, điều hành các hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trực tiếp phụ trách các công việc:   

- Lập lịch công tác tuần; Kế hoạch công tác tháng

- Phụ trách, quản lý công tác văn thư, lưu trữ, hành chính;

- Điều hành phương tiện ô tô

- Thực hiện công tác tự đánh giá Tiêu chuẩn 1, Tiêu chí 2.4, 2.7

- Tổ chức và phối hợp tổ chức các Chương trình, Hội nghị, Lễ, Tết, gặp mặt …trong trường

- Tổ chức và phối hợp tổ chức chúc mừng, thăm hỏi hiếu, hỉ các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong và ngoài trường.

- Xây dựng dự toán chi và hoàn tất chứng từ thanh toán các mục thuộc nội dung bộ phận phụ trách.

- Theo dõi, cập nhật trang website của Phòng Hành chính - Tổ chức.

- Thư ký các Hội nghị; Thực hiện các báo cáo tổng hợp.

- Tham gia công tác Công đoàn Trường

 - Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo trường và Lãnh đạo phòng phân công.

SĐT: 0915.122.276

Email: tkanh@ictu.edu.vn

4

Nguyễn Thị Song Loan

Bác sĩ/Trưởng Trạm y tế

- Tham mưu cho Lãnh đạo phòng, Lãnh đạo trường trong việc triển khai các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế

- Lập kế hoạch và phân công nhiệm vụ cán bộ trạm, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ
- Tổ chức khám điều trị bệnh theo phân tuyến kỹ thuật; xác nhận nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội cho CBVC, xác nhận nghỉ ốm cho HSSV

- Tổ chức trực cấp cứu; trực cấp cứu
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBVC, khám sức khỏe nhập học, định kỳ cho HSSV; báo cáo kết quả khám sức khỏe
- Tổ chức phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường;  tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan sức khỏe
- Tuyên truyền vận động HSSV tham gia bảo hiểm y tế
- Phối hợp với các đơn vị, thực hiện công tác y tế trường học
-Tham gia công tác khác theo phân công của cấp trên.

SĐT: 0982.170.816

Email: ntsloan@ictu.edu.vn

5

Mạch Quý Dương

Giảng viên

- Công tác tuyển dụng, điều động, thuyên chuyển công tác, thôi việc; công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; thi tuyển viên chức; các chế độ chính sách lương, phụ cấp, trợ cấp, phúc lợi cho CBVC.

- Tham gia xây dựng các văn bản, báo cáo thuộc mảng nghiệp vụ được phân công và các công việc phát sinh do Trưởng phòng giao cho.

- Công tác đoàn thể, công đoàn

SĐT: 0918. 512. 282

Email: mqduong@ictu.edu.vn

6

Nguyễn Phương Thảo

Chuyên viên

- Thực hiện nghiệp vụ công tác Thi đua, khen thưởng; kỷ luật
- Thực hiện nghiệp vụ công tác đánh giá, phân loại viên chức toàn trường
- Xây dựng định mức giảng dạy hằng năm, kiểm tra số liệu thống kê giờ giảng của giảng viên
- Tham gia xây dựng các văn bản, báo cáo thuộc mảng nghiệp vụ được phân công và các công việc đột xuất do Lãnh đạo phòng giao.

SĐT: 0947. 816. 885

Email: npthao@ictu.edu.vn

7

Bùi Thị Ngọc Châu

Chuyên viên

- Các chế độ chính sách về bảo hiểm, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thai sản, nghỉ phép trong năm cho CBVC.

- Lập dự toán; đăng ký quỹ lương; Phụ cấp thâm niên nhà giáo.

- Tham gia xây dựng các văn bản, báo cáo thuộc mảng nghiệp vụ được phân công và các công việc đột xuất do Lãnh đạo phòng giao.

ĐT: 0912. 553. 922

Email: btnchau@ictu.edu.vn

8

Chu Thị Tâm

Cán sự

- Quản lý văn bản đi, đến của bộ phận.

- Lập kế hoạch đào tạo CBVC; Giải quyết các thủ tục, chế độ đối với cán bộ được cử đi công tác, học tập bồi dưỡng

Nghỉ thai sản (từ 20/3/2017)
9

Lê Thị Thanh Huyền

Chuyên viên

- Thực hiện nghiệp vụ quản lý hồ sơ nhân sự.

- Thực hiện nghiệp vụ quản lý bảng chấm công toàn trường.

- Tham gia xây dựng các văn bản, báo cáo thuộc mảng nghiệp vụ được phân công và các công việc đột xuất do Lãnh đạo phòng giao.

- Quản lý văn bản đi, đến của bộ phận trình Lãnh đạo Phòng

ĐT: 0972. 191. 135

Email: huyen5986@gmail.com

10 Lê Thị Minh

Chuyên viên

- Thực hiện nghiệp vụ quản lý dữ liệu thuộc Phần mềm Quản lý nhân sự.

- Thực hiện và theo dõi công tác đào tạo, bồi dưỡng

- Theo dõi, cập nhật tiến độ các công việc của Phòng

- Tư vấn, theo dõi công tác tin học hoá tác vụ trong phòng

- Tham gia xây dựng các văn bản, báo cáo thuộc mảng nghiệp vụ được phân công và các công việc đột xuất do Lãnh đạo phòng giao.

SĐT: 0982.544.973

Email: ltminh@ictu.edu.vn

11

Phạm Thị Hoàng Nương

Chuyên viên

- Thực hiện công tác lưu trữ; lưu trữ các báo cáo trên phần mềm quản lý

- Trực tiếp quản lý và thực hiện phần mềm quản lý văn bản. Lập các báo cáo về công tác văn thư, lưu trữ

- Tham gia thu thập minh chứng cho Tiêu chuẩn 1, Tiêu chí 2.4, 2.7

- Quản lý, sử dụng máy scan

- Thực hiện công tác lễ tân tại các Hội nghị, Lễ, Tết

- Tham gia các công việc khác khi LĐ Phòng phân công.

ĐT: 0949. 920. 304

Email: pthnuong@ictu.edu.vn

12

Thái Thị Loan

Chuyên viên

-Thực hiện công tác lưu trữ: nhập, lưu dữ liệu văn bản trên Excel

- Photo, sao văn bản chuyển tới văn thư, các đơn vị

- Theo dõi, tổng hợp cước sử dụng dịch vụ điện thoại cố định hàng tháng/năm của các đơn vị; thực hiện hoàn tất thủ tục thanh toán hỗ trợ điện thoại của cán bộ quản lý

- Lập chứng từ thanh, quyết toán các chương trình Hội nghị, Lễ, Tết, tiếp khách…

- Lập dự trù văn phòng phẩm theo quý của Bộ phận; theo dõi, quản lý CSVC của Bộ phận

- Tham gia các công việc khác khi LĐ Phòng phân công.

ĐT: 0987. 783. 483

Email: ttloan@ictu.edu.vn

13

Nguyễn Ngọc Hùng

Lái xe cơ quan

- Quản lý, vận hành xe ô tô của trường theo quy định

- Thực hiện đúng lệnh điều xe, đảm bảo giữ xe tốt, lái xe an toàn

- Thường xuyên trau dồi nghiệp vụ; có những sáng kiến, đề xuất về bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa  xe ô tô nhằm thực hành tiết kiệm trong lĩnh vực công tác được giao

- Tham gia các công việc khác khi LĐ Phòng phân công.

ĐT: 0985. 806. 292

Email: nnhung@ictu.edu.vn

14

Bùi Thị Kiều Trang

Chuyên viên

- Phụ trách công tác của Văn phòng Đảng ủy nhà trường

- Tham gia các công việc khác khi LĐ Phòng phân công.

ĐT: 0978. 456. 025

Email:btktrang@ictu.edu.vn

15

Nguyễn  Thị  Thanh  Huyền 

Y tá

- Thực hiện y lệnh của bác sỹ về kỹ thuật chuyên môn nghiệp vụ; Trực sơ cứu,cấp cứu
- Quản lý hồ sơ sức khỏe HSSV Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên
- Rà soát, tổng hợp số liệu khám sức khỏe HSSV, CBVC khám sức khỏe
- Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm nhà ăn tập thể và vệ sinh môi trường nhà làm việc C1, kí túc xá dãy A4, A5, A6. Thực hiện công tác phòng dịch theo kế hoạch phân công
- Dự trù thuốc, kiểm kê, báo cáo nguồn bảo hiểm y tế HSSV 7%
-Theo dõi tài sản, thiết bị y tế,  nguồn bảo hiểm y tế HSSV
- Phục vụ y tế các đợt thi tuyển và các phong trào thể dục thể thao của HSSV, CBVC 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo  phân công.

ĐT: 0975. 022. 358

Email: ntthuyen@ictu.edu.vn

16

Vũ Thị Hải Yến

Y tá

- Thực hiện y lệnh của bác sỹ về kỹ thuật chuyên môn nghiệp vụ
- Rà soát, tổng hợp số liệu khám sức khỏe HSSV, CBVC khám sức khỏe
- Quản lý hồ sơ sức khỏe CBVC Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông
- Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm nhà ăn tập thể và vệ sinh môi trường giảng đường C5, kí túc xá dãy A1, A2, A3. Thực hiện công tác phòng dịch theo kế hoạch
- Dự trù thuốc, kiểm kê, báo cáo thuốc nguồn sự nghiệp 
- Phục vụ y tế các đợt thi tuyểncác phong trào thể dục thể thao của HSSV, CBVC 
- Theo dõi chấm công lao động

- Theo dõi công văn đến và ký giao nhận hồ sơ sức khỏe
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi  lãnh đạo phân công.

ĐT: 0989. 176.258

Email: vthyen@ictu.edu.vn

17

Bùi Thị Giang

Y tá

- Thực hiện y lệnh của bác sỹ về kỹ thuật chuyên môn nghiệp vụ; Trực sơ cứu, cấp cứu
- Rà soát, tổng hợp số liệu khám sức khỏe HSSV, CBVC khám sức khỏe
- Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm nhà ăn tập thể và vệ sinh môi trường giảng đường C3, kí túc xá dãy A7,A8,A9. Thực hiện công tác phòng dịch theo kế hoạch
- Dự trù thuốc, kiểm kê, báo cáo nguồn bảo hiểm y tếcán bộ, HSSV 20%2 đơn vị.
- Phục vụ y tế các đợt thi tuyển và các phong trào thể dục thể thao của HSSV, CBVC 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phân công

ĐT: 0982 996 169

Email: btgiang@ictu.edu.vn

18

Phạm Thị Hồng Thắm

Y tá

- Quản lý kho thuốc 
+ Cấp phát thuốc theo đơn của bác sĩ; vào sổ cấp phát thuốc của 3 nguồn BHYT cán bộ, BHYT học sinh sinh viên, sự nghiêp
+ Hàng tháng kiểm kê, theo dõi vào sổ xuất nhập tồn thuốc 3 nguồn
- Thực hiện các thao tác chuyên môn kỹ thuật theo y lệnh của bác sĩ
- Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm nhà ăn tập thể và vệ sinh môi trường giảng đường C2, C4, kí túc xá dãy A10, A11. Thực hiện công tác phòng dịch theo kế hoạch
 - Phục vụ y tế các đợt thi tuyển và các phong trào thể dục thể thao của HSSV, CBVC 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo phân công.

ĐT: 0169 570 7628

Email: pththam@ictu.edu.vn


I. GIỚI THIỆU PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

Phòng Hành chính - Tổ chức là một trong 08 phòng chức năng của Trường ĐHCNTT&TT, được thành lập theo Quyết định số 216/QĐ-ĐHTN ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên (tiền thân là Phòng Tổng hợp được thành lập theo Quyết định số 80/QĐ-TCCB ngày 20 tháng 3 năm 2002 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên).

276A0399

Chức năng, nhiệm vụ: Phòng Hành chính - Tổ chức thực hiện chức năng  tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác: văn thư, lưu trữ, hành chính, tổng hợp, tổ chức cán bộ, y tế, thi đua khen thưởng và một số nhiệm vụ khác do nhà trường giao.

Tổ chức của Phòng: Phòng có các bộ phận chuyên trách: Hành chính - Tổng hợp; Tổ chức - Cán bộ, Thi đua - Khen thưởng; Văn phòng Đảng ủy; Trạm Y tế.

Đội ngũ: Phòng có 19 cán bộ viên chức; trong đó, cán bộ có trình độ đại học, sau đại học chiếm 70%. Đội ngũ cán bộ viên chức của Phòng tâm huyết, trách nhiệm, có năng lực và chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nhà trường giao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển bền vững nhà trường.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC 

1) Chức năng

Phòng Hành chính - Tổ chức thực hiện chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác văn thư, lưu trữ, hành chính, tổng hợp, tổ chức cán bộ, y tế, thi đua khen thưởng và một số nhiệm vụ khác của nhà trường do Hiệu trưởng giao.

2) Nhiệm vụ

- Công tác văn thư, lưu trữ

     + Tiếp nhận, phân loại, vào sổ các loại công văn, thư tín, chứng từ, điện báo, fax,... từ các nơi gửi về trường, trình Hiệu trưởng và chuyển đến các bộ phận có liên quan để xử lý, giải quyết.

     + Kiểm tra, phân loại công văn, tài liệu, tờ trình,... của các đơn vị và cá nhân trong trường gửi đến xin chữ kí hoặc ý kiến của Hiệu trưởng (hoặc các Phó Hiệu trưởng).

     + Chuyển công văn, tài liệu, thư tín... của các đơn vị trong trường cho các nơi ngoài trường và ngược lại; chuyển fax, thư tín điện tử, đăng ký điện thoại đường dài đến các địa phương trong nước và ngoài nước theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

     + Theo dõi phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh những vi phạm về thủ tục hành chính đã quy định.

     + Quản lý và sử dụng con dấu cùng các loại văn bản của trường theo đúng quy định hiện hành.

     + Quản lý và tổ chức công tác lưu trữ các văn bản, tài liệu, báo cáo theo đúng quy định của công tác lưu trữ.

     + Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho cán bộ, viên chức (sau đây viết tắt là CBVC) được cử đi công tác; ký xác nhận giấy đi đường cho khách từ các cơ quan ngoài đến công tác và lưu trú tại trường.

- Công tác hành chính tổng hợp

     + Tổng hợp tư liệu, đề án, báo cáo... của các đơn vị trong trường; đề xuất, kiến nghị các biện pháp giúp Hiệu trưởng xây dựng chương trình, kế hoạch công tác trên mọi mặt hoạt động của trường, đồng thời giúp Hiệu trưởng theo dõi, đôn đốc và điều hành việc thực hiện các chương trình, kế hoạch đó.

     + Tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động của các đơn vị trong trường giúp Hiệu trưởng làm việc trong hội nghị giao ban hàng tháng.

     + Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan quản lý, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các quy chế làm việc cũng như các kế hoạch công tác của trường.

     + Tổ chức các hội nghị triển khai công tác, sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ của trường; dự thảo các báo cáo sơ kết, tổng kết hàng năm, báo cáo đột xuất cung cấp các số liệu thống kê tổng hợp theo yêu cầu của cấp trên.

     + Lập lịch công tác hàng tuần, phổ biến đến các đơn vị và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện lịch công tác này.

- Công tác văn phòng và lễ tân

     + Photo công văn, tài liệu, văn kiện,... phục vụ cho công tác chung của trường.

     + Tổ chức và thực hiện các chế độ, chính sách cho Ban Giám hiệu và các phòng chức năng.

     + Quản lý, điều hành phương tiện giao thông vận tải theo kế hoạch công tác của trường.

     + Đón tiếp khách trong nước đến trường công tác, sắp xếp hướng dẫn khách đến các bộ phận chức năng để giải quyết công việc.

     + Thực hiện các công việc hiếu, hỷ,... theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

     + Tổ chức thực hiện các quy định hiện hành về trang trí trong các dịp lễ và ngày kỷ niệm theo quy định của trường.

     + Tổ chức và chủ trì các cuộc thăm hỏi, chúc mừng các cơ quan ngoài trường, các CBVC đã nghỉ hưu.

- Công tác tổ chức cán bộ

     + Trực tiếp nghiên cứu và đề xuất các phương án xây dựng và kiện toàn bộ máy quản lý của trường; xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị; xây dựng các nội quy, quy định chung của nhà trường.

     + Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan lập quy hoạch phát triển đội ngũ CBVC có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn để đáp ứng nhu cầu phát triển của trường.

     + Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện quy trình xét duyệt phong học hàm cho CBVC trong trường.

     + Quản lý hồ sơ, lý lịch của CBVC trong toàn trường, phối hợp với các bộ phận liên quan nắm vững lịch sử chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn của từng người để tham mưu cho Hiệu trưởng nhà trường về công tác cán bộ, công tác quy hoạch đội ngũ.

     + Tổ chức việc thực hiện quy trình tuyển dụng CBVC, ký kết các hợp đồng khoán việc, hợp đồng tuyển dụng ngắn hạn và dài hạn theo nhu cầu công tác của các đơn vị.

     + Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; điều tra, xác minh lý lịch CBVC theo yêu cầu.

     + Soạn thảo các văn bản, quy định về công tác tổ chức cán bộ.

-Công tác quản lý chế độ, chính sách

     + Thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với CBVC trong trường.

     + Theo dõi tổ chức xét duyệt lương, phụ cấp, nâng bậc lương, BHXH, thi nâng ngạch, chuyển ngạch cho CBVC theo các quy định hiện hành.

     + Chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan theo dõi và tổ chức kiểm tra việc chấp hành tổ chức kỷ luật của CBVC; chủ trì việc phổ biến các chế độ chính sách mới cho CBVC.

     + Giải quyết các thủ tục nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc... cho CBVC chức theo quy định hiện hành.

- Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật

     + Thực hiện và quản lý công tác thi đua, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân của trường theo quy định hiện hành.

     + Đề xuất, xây dựng kế hoạch, phát động các phong trào thi đua của nhà trường.

     + Chủ trì xây dựng kế hoạch, tổ chức nghiệm thu sáng kiến hằng năm.

     + Tổ chức các phong trào thi đua và hướng dẫn, lập hồ sơ xét duyệt thi đua khen thưởng CBVC.

     + Tổ chức thực hiện tham gia thi đua khối; thi đua theo lĩnh vực công tác.

     + Lập các báo cáo về công tác thi đua, khen thưởng.

     + Thực hiện công tác xét đề nghị phong tặng các danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục,…

     + Lập hồ sơ xét duyệt kỷ luật CBVC theo quy định.

- Công tác y tế

Giúp cho Hiệu trưởng trong việc bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên, nhà giáo, cán bộ và nhân viên nhà trường:

     + Xây dựng nội dung và kinh phí hoạt động của Trạm Y tế cho từng năm học, từng khóa học.

     + Tổ chức thực hiện công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe HSSV, CBVC nhà trường, cụ thể: Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm và phân loại sức khỏe, quản lý và lưu hồ sơ sức khỏe; phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, xem xét môi trường làm việc của CBVC.

     + Sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật, chăm sóc sức khỏe ban đầu, cấp thuốc thường xuyên; chuyển bệnh nhân lên cơ sở y tế tuyến trên trong trường hợp cần thiết.

     + Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khỏe; vận động HSSV tham gia BHYT.

     + Tổ chức kiểm tra việc thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV và AIDS, các bệnh xã hội và các hoạt động y tế khác về y tế trường học.

     + Phối hợp với cơ sở y tế tại địa phương, ngành liên quan trong việc triển khai, thực hiện các hoạt động y tế trường học và các hoạt động y tế khác.

     + Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, đoàn thể trong trường thực hiện công tác y tế trường học; xây dựng môi trường trường học lành mạnh, an toàn.

     + Thực hiện sơ, tổng kết và báo cáo kết quả triển khai công tác y tế trường học theo quy định.

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, NHÂN VIÊN PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

TT

 Họ và tên

Chức vụ/

Chức danh

Điện thoại Email
1

TS. Trương Tuấn Linh

Trưởng phòng/

Giảng viên

0986.729.868 ttlinh@ictu.edu.vn
2

ThS. Nguyễn Hiền Trinh

Phó Trưởng phòng/

Giảng viên

0987.562.055 nhtrinh@ictu.edu.vn
3

ThS. Trần Kim Anh

Phó Trưởng phòng/

Chuyên viên

0915.122.276 tkanh@ictu.edu.vn
4

BS. Nguyễn Thị Song Loan

Trưởng Trạm Y tế/

Bác sĩ

0982.170.816 ntsloan@ictu.edu.vn
5

ThS. Mạch Quý Dương

Giảng viên 0918.512.282 mqduong@ictu.edu.vn
6

ThS. Nguyễn Phương Thảo

Chuyên viên 0947.816.885 npthao@ictu.edu.vn
7

CN. Bùi Thị Ngọc Châu

Chuyên viên 0912.553.922 btnchau@ictu.edu.vn
8

ThS. Lê Thị Minh

Chuyên viên 0961.906.288 ltminh@ictu.edu.vn
9

Chu Thị Tâm

Cán sự 0919.882.365 cttam@ictu.edu.vn
10

CN. Phạm Thị Hoàng Nương

Chuyên viên 094.992.0304 pthnuong@ictu.edu.vn
11

CN. Thái Thị Loan

Chuyên viên 0987.783.483 ttloan@ictu.edu.vn
12

ThS. Bùi Thị Kiều Trang

Chuyên viên 0978.456.025 btktrang@ictu.edu.vn
13

Nguyễn Ngọc Hùng

Lái xe 0985.806.292 nnhung@ictu.edu.vn
14

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Điều dưỡng viên 0975.022.358 ntthuyen@ictu.edu.vn
15

Vũ Thị Hải Yến

Điều dưỡng viên 0989.176.258 vthyen@ictu.edu.vn
16

Bùi Thị Giang

Điều dưỡng viên 0982.996.169 btgiang@ictu.edu.vn
17

Phạm Thị Hồng Thắm

Điều dưỡng viên 0169.570.7628 pththam@ictu.edu.vn
18

20

Quản Thị Tố Quyên

Chuyên viên 0915.009.089 qttquyen@ictu.edu.vn
19

22

Lý Thị Linh

Chuyên viên 0988.225.603 lylinh93@gmail.com
20

24

Nguyễn Thị Thúy Lan

Chuyên viên 01698403566 lanntt@ictu.edu.vn
21

BDDat

Bùi Duy Đạt

Chuyên viên 0987832846  bddat@ictu.edu.vn

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM 2019

STT Nội dung công việc Chỉ đạo/Phụ trách Người thực hiện chính Người phối hợp/thay thế Ghi chú
I HÀNH CHÍNH, VĂN THƯ, LƯU TRỮ        
1 Xây dựng Kế hoạch công tác tháng; ra văn bản Kết luận của HT tại HN Giao ban hằng tháng

Đ/c Linh;

Đ/c Kim Anh

Đ/c Kim Anh    
2 Lập lịch công tác tuần

Đ/c Linh;

Đ/c Kim Anh

Đ/c Kim Anh Đ/c Nương, Loan  
3 Thư ký các cuộc họp do Hiệu trưởng chủ trì; ra văn bản về Kết luận của Hiệu trưởng

Đ/c Linh;

Đ/c Kim Anh

Đ/c Kim Anh Đ/c Hiền Trinh  
4 Trình, chuyển văn bản qua email lên BGH

Đ/c Linh;

Đ/c Kim Anh

Đ/c Kim Anh Đ/c Nương  
5 Tổ chức một số hội nghị năm 2019 theo sự phân công (CBVC, tổng kết năm học 2018-2019…, tổng kết công tác phối hợp Trường - Viện)

Đ/c Linh;

Đ/c Kim Anh

Đ/c Kim Anh Đ/c Trinh  
6 Lập lịch, cấp lệnh điều xe; theo dõi, tổng hợp lịch điều xe theo tháng

Đ/c Linh;

Đ/c Kim Anh

Đ/c Kim Anh    
7 Thực hiện công tác tự đánh giá nhà trường  các Tiêu chuẩn 1, Tiêu chuẩn 3 - Tiêu chí 3.1 & 3.2.

Đ/c Linh;

Đ/c Kim Anh

Đ/c Kim Anh; Đ/c Nương Đ/c Loan  
8 Tổ chức, thực hiện các thủ tục về chế độ xăng xe BGH, chè uống các đơn vị, điện thoại CBCC

Đ/c Linh;

Đ/c Kim Anh

Đ/c Loan Đ/c Nương  
9 Thực hiện tổng hợp, các thủ tục thanh toán sử dụng điện thoại, đường truyền internet của các đơn vị trong trường

Đ/c Linh;

Đ/c Kim Anh

Đ/c Loan Đ/c Nương  
10 Thực hiện nhập dữ liệu các loại văn bản trên excel, phục vụ tra cứu

Đ/c Linh;

Đ/c Kim Anh

Đ/c Loan Đ/c Nương  
11 Quản lý máy photo và theo dõi mức độ sử dụng giấy photo, BC khi LĐ yêu cầu

Đ/c Linh;

Đ/c Kim Anh

Đ/c Loan Đ/c Nương  
12 Thực hiện các thủ tục thanh toán các chế độ hiếu hỉ, chúc mừng ngoài trường

Đ/c Linh;

Đ/c Kim Anh

Đ/c Loan Đ/c Nương  
13 Quản lý, theo dõi CSVC BPHC và đề xuất VPP của BP; thực hiện chấm công CBVC BP

Đ/c Linh;

Đ/c Kim Anh

Đ/c Loan Đ/c Nương  
14 Quản lý và tổ chức công tác lưu trữ theo đúng quy định

Đ/c Linh;

Đ/c Kim Anh

Đ/c Nương Đ/c Loan  
15 Tổng hợp tư liệu, đề án, báo cáo... của các đơn vị trong trường

Đ/c Linh;

Đ/c Kim Anh

Đ/c Nương Đ/c Loan  
16 Quản lý máy scan; scan VB đến và chuyển, trình LĐ Phòng

Đ/c Linh;

Đ/c Kim Anh

Đ/c Nương Đ/c Loan  
17 Cập nhật dữ liệu VB trên phần mềm QLVB, phục vụ tra cứu

Đ/c Linh;

Đ/c Kim Anh

Đ/c Nương Đ/c Loan  
18 Thực hiện công tác lễ tân, văn phòng, hậu cần các hội nghị, lễ tết, hoàn tất chứng từ

Đ/c Linh;

Đ/c Kim Anh

Đ/c Nương;

Đ/c Hùng

   
19 Quản lý và sử dụng con dấu cơ quan và dấu chức danh CBLĐQL

Đ/c Linh;

Đ/c Kim Anh

Đ/c Nương Đ/c Loan  
20 Quản lý và lưu trữ toàn bộ hệ thống văn bản của nhà trường tại văn thư; phục vụ tra cứu khi LĐ trường và phòng yêu cầu

Đ/c Linh;

Đ/c Kim Anh

Đ/c Nương Đ/c Loan  
21 Thực hiện cập nhật, phối hợp đăng tải thông tin của Phòng lên Website

Đ/c Linh;

Đ/c Kim Anh

Đ/c Nương    
22 Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho CBVC, HSSV nhà trường; theo dõi và BC LĐ khi có yêu cầu

Đ/c Linh;

Đ/c Kim Anh

Đ/c Nương Đ/c Loan  
23 Lập kế hoạch đặt báo, tạp chí, phong bì; hoàn tất thủ tục thanh toán; gửi, nhận chuyển phát nhanh thư báo, công văn của nhà trường, CBVC; ký xác nhận

Đ/c Linh;

Đ/c Kim Anh

Đ/c Nương Đ/c Loan  
24 Phối hợp với Công đoàn trường thông báo, tổ chức thăm hỏi, chúc mừng, lễ viếng các cá nhân, đơn vị trong và ngoài trường

Đ/c Linh;

Đ/c Kim Anh

Đ/c Kim Anh; Đ/c Nương    
25 Quản lý, điều hành phương tiện giao thông vận tải của Trường theo kế hoạch

Đ/c Linh;

Đ/c Kim Anh

Đ/c Hùng    
26 Đón tiếp khách đến làm việc tại trường, sắp xếp hướng dẫn khách đến các bộ phận chức năng để giải quyết công việc

Đ/c Linh;

Đ/c Kim Anh

Đ/c Kim Anh;  Đ/c Nương    
II CÔNG TÁC PHÁP CHẾ        
1 Xây dựng kế hoạch công tác pháp chế; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường

Đ/c Linh;

Đ/c Kim Anh

Đ/c Kim Anh

Đ/c Đặng Linh

   
2 Triển khai, tổ chức thực hiện rà soát các VB pháp quy, VB quản lý nội bộ trên Website ICTU; cập nhật, điều chỉnh trên Tủ sách pháp luật; phối hợp các đơn vị điều chỉnh VBQLNB

Đ/c Linh;

Đ/c Kim Anh

Đ/c Kim Anh

Đ/c Đặng Linh

   
3 Rà soát và xây dựng các văn bản QLNB liên quan công tác pháp chế; xây dựng nội quy nhà trường

Đ/c Linh;

Đ/c Kim Anh

Đ/c Kim Anh

Đ/c Đặng Linh

   
4 Thực hiện thẩm định các VBQL nội bộ của nhà trường

Đ/c Linh;

Đ/c Kim Anh

Đ/c Kim Anh

Đ/c Đặng Linh

   
III CÔNG TÁC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ        
1 Thực hiện công tác Đảng, đoàn  thể của Chi bộ, CĐBP Phòng ban 2 Đ/c Linh

Đ/c Kim Anh

Đ/c Nương

   
2 Xây dựng kế hoạch công tác của BCH, Ban Đời sống Công đoàn Trường và triển khai thực hiện Đ/c Kim Anh Đ/c Nương    
IV CÔNG TÁC TỔ CHỨC, CÁN BỘ        
  Công tác tuyển dụng, thi tuyển viên chức Đ/c Linh Đ/c Dương Đ/c Thảo  
  Thực hiện nghiệp vụ quản lý hồ sơ giấy của CBVC toàn trường (Bổ sung lý lịch CBVC hàng năm) Đ/c Linh Đ/c Tâm Đ/c Dương, Minh, Châu, Thảo, Quyên  
  Thủ tục tiếp nhận, tiếp tục HĐLĐ, HĐLV Đ/c Linh Đ/c Dương

Đ/c Quyên,

Đ/c Minh

 
  Công tác điều động Đ/c Linh Đ/c Dương Đ/c Thảo  
  Công tác thuyên chuyển Đ/c Linh Đ/c Dương Đ/c Thảo  
  Công tác thôi việc Đ/c Linh, Đ/c Trinh Đ/c Dương Đ/c Quyên  
  Công tác quy hoạch cán bộ Đ/c Linh Đ/c Dương Đ/c Thảo  
  Công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ Đ/c Linh Đ/c Dương Đ/c Thảo  
  Tổ chức bộ máy của trường Đ/c Linh Đ/c Thảo Đ/c Dương  
  Thực hiện nghiệp vụ quản lý bảng chấm công toàn trường Đ/c Trinh Đ/c  Minh Đ/c Tâm  
  Nghỉ hưu, nghỉ mất sức Đ/c Trinh Đ/c Quyên Đ/c Châu, Dương, Minh  
  Lập dự toán Đ/c Linh Đ/c Tâm Đ/c Dương, Châu, Minh, Quyên, Thảo  
  Đăng ký quỹ lương Đ/c Trinh Đ/c Quyên  Đ/c Minh  
  Phụ cấp thâm niên nhà giáo Đ/c Trinh Đ/c Quyên Đ/c Châu  
  Công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập Đ/c Trinh Đ/c  Châu Đ/c Dương  
  Triển khai, theo dõi đề án vị trí việc làm Đ/c Linh, Trinh Đ/c Dương

Đ/c Dương,

Đ/c Quyên

 
  Đề án tinh giảm biên chế Đ/c Linh, Trinh Đ/c Quyên

Đ/c Dương;

Đ/c Thảo

 
V CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH        
  Công tác nâng lương, phụ cấp ưu đãi Đ/c Trinh Đ/c  Quyên - Đ/c Châu, Minh, Thảo  
  Trợ cấp, phúc lợi cho CBVC (ngày lễ, tết) Đ/c Trinh Đ/c Dương Đ/c Thảo  
  Xây dựng định mức giảng dạy hằng năm, kiểm tra số liệu thống kê giờ giảng của giảng viên Đ/c Trinh  Đ/c Quyên Đ/c Thảo, Minh, Châu  
  Chi hỗ trợ, điều chỉnh HSL cho CBVC hoàn thành học tập bồi dưỡng theo đúng quy định. Đ/c Linh Đ/c Thảo Đ/c Minh, Quyên  
  Nghỉ thai sản, nghỉ dưỡng sức, nghỉ ốm Đ/c Trinh Đ/c  Quyên Đ/c Châu  
  Giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, tử tuất. Đ/c Trinh Đ/c  Quyên Đ/c Châu  
  Làm thủ tục cấp mới sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Đ/c Trinh Đ/c  Quyên Đ/c Châu, Dương  
  Báo tăng giảm bảo hiểm xã hội Đ/c Trinh Đ/c Quyên Đ/c Châu, Dương, Minh  
  Chốt sổ BHXH cho nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ việc. Đ/c Trinh Đ/c Quyên Đ/c Châu, Dương, Minh  
  Văn phòng phẩm cho GV, bảo hộ lao động. Đ/c Trinh Đ/c  Tâm Đ/c  Châu  
        11        Nghỉ phép Đ/c Trinh Đ/c Minh Đ/c Quyên  
VI CÔNG TÁC HỌC TẬP, BỒI DƯỠNG        
1  Thực hiện và theo dõi công tác đào tạo, bồi dưỡng văn bằng, chứng chỉ, thạc sĩ, tiến sĩ trong và ngoài nước. Đ/c Linh Đ/c  Thảo Đ/c Minh  
2 An ninh quốc phòng Đ/c Linh Đ/c Tâm Đ/c Châu,Minh  
3 Thống kê, theo dõi cán bộ trong độ tuổi nhập ngũ, dân quân tự vệ. Đ/c Linh Đ/c Tâm Đ/c Châu, Minh  
VII CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT        
1 Đánh giá, phân loại CBVC Đ/c Linh Đ/c  Minh Đ/c  Thảo  
2 Thực hiện nghiệp vụ công tác Thi đua, khen thưởng; Đ/c Linh Đ/c  Minh Đ/c  Thảo  
3 Công tác kỷ luật. Đ/c Linh; đ/c Trinh Đ/c  Minh Đ/c Dương  
VIII CÔNG TÁC TỰ ĐÁNH GIÁ, BA CÔNG KHAI        
1 Trực tiếp thực hiện tiêu chí 1.1; 1.2 Đ/c Kim Anh Đ/c Kim Anh    
2 Trực tiếp thực hiện tiêu chí 2.4; 2.7 Đ/c Kim Anh Đ/c Nương    
3 Trực tiếp thực hiện tiêu chí 5.1; 5.2; 5.3 Đ/c Linh Đ/c Dương    
4 Trực tiếp thực hiện tiêu chí 2.1; 2.2; 2.3; 2.6 Đ/c Trinh Đ/c Thảo    
5 Trực tiếp thực hiện tiêu chí 5.4; 5.5; 5.6 Đ/c Trinh Đ/c Quyên    
6 Trực tiếp thực hiện tiêu chí 5.7; 5.8 Đ/c Linh Đ/c Minh    
7 TĐG theo Bộ tiêu chuẩn mới (25 tiêu chuẩn-111 tiêu chí)        
7.1 Thực hiện tiêu chí 1.1; 1.2;1.3;1.4;1.5 Đ/c Kim Anh Đ/c Nương    
7.2 Thực hiện tiêu chí 2.1;2.2;2.3;2.4 Đ/c Trinh Đ/c Minh    
7.3 Thực hiện tiêu chí 3.1; 3.2 Đ/c Kim Anh Đ/c Thái Loan    
7.4 Thực hiện tiêu chí 3.3; 3.4 Đ/c Linh Đ/c Tâm    
7.5 Thực hiện tiêu chí 4.1;4.2;4.3;4.4;4.5 Đ/c Linh Đ/c Thảo    
7.6 Thực hiện tiêu chí 6.1;6.2;6.3; 15.2 Đ/c Linh Đ/c Dương    
7.7 Thực hiện tiêu chí 6.4 Đ/c Linh Đ/c Thảo    
7.8 Thực hiện tiêu chí 6.5 Đ/c Linh Đ/c Minh    
7.9 Thực hiện tiêu chí 6.6;6.7 Đ/c Trinh Đ/c Quyên    
8 Thực hiện nghiệp vụ công tác đánh giá, phân loại viên chức toàn trường. Đ/c Linh Đ/c  Minh Đ/c  Thảo  
9 Công tác ba công khai hàng năm về đội ngũ Đ/c Trinh Đ/c Dương Đ/c  Minh  
10 Ba công khai về lý lịch cán bộ Đ/c  Trinh Đ/c Tâm, Minh Đ/c Châu  
IX CÔNG TÁC TIN HỌC HÓA PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔ CHỨC        
1 Thực hiện nghiệp vụ quản lý dữ liệu thuộc Phần mềm Quản lý nhân sự. Đ/c Linh, Trinh Đ/c Minh Đ/c  Tâm  
2 Tham mưu, phân tích, xây dựng, quản lý phần mềm của phòng. Đ/c Linh, Trinh, Kim Anh Đ/c Minh Cả phòng  
3 Theo dõi  quản lý phần mềm Quản lý nhân sự mới do Trung tâm phát triển phần mềm xây dựng Đ/c Linh Đ/c Minh Đ/c Tâm  
4 Theo dõi  quản lý phần mềm Nhật ký công việc cho cán bộ Phòng, trung tâm Đ/c Linh Đ/c Tâm Đ/c Minh  
X CÔNG TÁC PHÒNG BỆNH        
  Kiểm tra vệ sinh môi trường Đ/c Loan     Phối hợp với các đơn vị có liên quan
  Nhà làm việc C1; Ký túc xá A4, A5, A6   Đ/c Huyền Đ/c Yến  
  Giảng đường C5; Ký túc xá dãy A1, A2, A3   Đ/c Yến Đ/c Giang  
  Giảng đường C3; Ký túc xá A7, A8, A9   Đ/c Giang Đ/c Thắm  
  Giảng đường C2, C4; Ký túc xá A10, A11   Đ/c Thắm Đ/c Yến  
2 Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể, quầy quán Đ/c Loan Đ/c Huyền, Giang, Yến, Thắm, Loan   Phối hợp các đơn vị liên quan
3 Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Đ/c Loan Đ/c Loan Đ/c Giang Văn bản, Băng rôn, khẩu hiệu,  lên lớp đầu khóa …
4 Tổ chức thực hiện phòng chống dịch: Phun thuốc diệt muỗi, côn trùng; diệt chuột; diệt loăng quăng… Đ/c Loan Đ/c Yến, Đ/c Huyền Phối hợp thuê lao động ngoài
5 Xét nghiệm nước sinh hoạt Đ/c Loan Đ/c Huyền Đ/c Yến  
XI CÔNG TÁC KHÁM BỆNH        
  Khám bệnh, kê đơn Đ/c Loan Đ/c Loan    
  Cấp thuốc theo đơn Đ/c Loan Đ/c Thắm Đ/c Yến  
  Vào bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh Đ/c Loan Đ/c Huyền, Đ/c Yến    
  Đưa thông tin chi phí khám chữa bệnh lên cổng thông tin Bảo hiểm xã hội hàng ngày Đ/c Loan Đ/c Giang Đ/c Yến  
  Xác nhận nghỉ ốm hưởng BHXH cho CBVC Đ/c Loan Đ/c Loan    
  Xác nhận nghỉ ốm, xác nhận bệnh tật cho HSSV Đ/c Loan Đ/c Loan Đ/c Giang  
  Thực hiện y lệnh của bác sĩ về kỹ thuật chuyên môn: Tiêm, truyền, thay băng… Đ/c Loan Đ/c Huyền, Giang, Yến, Thắm    
  Tổ chức khám sức khỏe nhập học cho HSSV 2 đơn vị Đ/c Loan Đ/c Loan Cả Trạm Phối hợp với đơn vị khám SK
  Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBVC, HSSV 2 đơn vị Đ/c Loan Đ/c Loan Cả Trạm Phối hợp với đơn vị khám SK
  Rà soát tổng hợp số liệu khám sức khỏe HSSV, CBVC Đ/c Loan Đ/c Yến, Giang  Đ/c Huyền Phối hợp với đơn vị khám SK
  Quản lý hồ sơ sức khỏe Đ/c Loan      
  Quản lý hồ sơ sức khỏe HSSV  Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN Đ/c Loan Đ/c Huyền Đ/c Yến  
  Quản lý hồ sơ sức khỏe CBVC Trường Đại học Công nghệ thông tin và TT Đ/c Loan Đ/c Yến Đ/c Giang  
  Quản lý hồ sơ sức khỏe HSSV Trường Đại học Công nghệ thông tin và TT Đ/c Loan Đ/c Giang Đ/c Yến  
XII CÔNG TÁC TRỰC SƠ CỨU, CẤP CỨU        
1 Trực sơ cứu, cấp cứu Đ/c Loan Đ/c Loan,  Giang, Yến    
2 Chuẩn bị túi cấp cứu, cơ số thuốc sơ cứu, cấp cứu Đ/c Loan Đ/c Yến Đ/c Giang  
XIII CÔNG TÁC BÁO CÁO SỬ DỤNG THUỐC        
  Dự trù, kiểm kê, báo cáo sử dụng thuốc các nguồn  hàng tháng Đ/c Loan      
  - Nguồn BHYT 10% CBVC &  HSSV Đ/c Loan Đ/c Giang Đ/c Yến  
  - Nguồn BHYT  7%  HSSV Đ/c Loan Đ/c Huyền Đ/c Yến  
  Vào sổ cấp phát thuốc 2 nguồn Đ/c Loan Đ/c Thắm Đ/c Yến  
  Vào sổ nhập thuốc 2 nguồn Đ/c Loan Đ/c Thắm Đ/c Yến  
XIV CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG        
1 Website        
1.1  Viết tin, bài thường xuyên theo các hoạt động của nhà trường; Đ/c  Đức Thái
Đ/c Linh
Đ/c Lý Linh Đ/c Đạt  
1.2 Viết bài theo chủ đề, chủ điểm mỗi tháng 01 bài. Đ/c  Linh Đ/c Lý Linh Đ/c Đạt  
2 Fanpage, Youtube, Zalo ICTU        
2.1 Đăng tối thiểu mỗi ngày 01 bài đối với Fanpage chính, 01 đối với Fanpage phụ Đ/c  Linh Đ/c Đạt Đ/c Lý Linh  
2.2 Cập nhật các tin, bài từ Website lên Fanpage Đ/c  Linh Đ/c Đạt Đ/c Lý Linh  
2.3 Đăng tải clip truyền thông trên tài khoản Youtube Đ/c  Linh Đ/c Đạt Đ/c Lý Linh  
2.4 Đăng tải thường xuyên các hoạt động của Nhà trường trên tài khoản Zalo  Đ/c  Linh Đ/c Đạt Đ/c Lý Linh  
3 Tổ chức sự kiện, Livestream        
3.1 Tổ chức, hỗ trợ tổ chức sự kiện cho nhà trường Đ/c  Linh Đ/c Đạt Đ/c Lý Linh  
3.2 Mỗi tháng thực hiện 01 số Livestream Đ/c  Linh Đ/c Đạt Đ/c Lý Linh  
3.3 Sản xuất clip truyền thông Đ/c  Linh Đ/c Đạt Đ/c Lý Linh  
3.4 Xây dựng đội ngũ làm sự kiện Đ/c  Linh Đ/c Đạt Đ/c Lý Linh  
XV HỖ TRỢ CÔNG TÁC TUYỂN SINH        
1 Làm việc với các trường học và tạo mối liên hệ với các tổ chức khác Đ/c  Linh Đ/c Đạt Đ/c Lý Linh  
2 Liên kết với các doanh nghiệp xây dựng nguồn tài trợ kinh phí hoạt động; Đ/c  Linh Đ/c Đạt Đ/c Lý Linh  
3 Tìm kiếm các kênh quảng bá hình ảnh nhà trường và các sản phẩm truyền thông Đ/c  Linh Đ/c Đạt Đ/c Lý Linh  
XVI CÔNG TÁC CỘNG TÁC VIÊN        
1 Xây dựng và quản lý đội ngũ cộng tác viên hợp tác sản xuất các sản phẩm truyền thông; nghiên cứu, học tập tại BP Truyền thông – Sự kiện Đ/c  Linh Đ/c Đạt Đ/c Lý Linh  
XVII CÔNG TÁC KHÁC        
1 Bộ phận TCCB        
1.1  Tham gia xây dựng các văn bản, báo cáo thuộc mảng nghiệp vụ được phân công và các công việc đột xuất do Trưởng, phó phòng giao cho Đ/c Linh, Trinh, Kim Anh Đ/c Dương, Minh, Thảo, Châu, Quyên, Tâm    
1.2 Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng Đ/c Trinh Đ/c  Châu Đ/c Dương  
1.3 Theo dõi văn bản đi, đến, Email Đ/c Linh, Đ/c Trinh Đ/c Tâm Đ/c Minh, Châu  
2 Y tế        
2.1 Xây dựng nội dung, kinh phí hoạt động của Trạm y tế cho từng năm học Đ/c Loan Đ/c Loan    
2.2 Tuyên truyền vận động HSSV tham gia BHYT Đ/c Loan Đ/c Loan Đ/c Huyền  
2.3 Báo cáo kết quả thực hiện dự toán, kế hoạch dự toán kinh phí hoạt động theo tháng Đ/c Loan Đ/c Giang Đ/c Yến  
2.4 Theo dõi tài sản; trang thiết bị y tế nguồn BHYT Đ/c Loan Đ/c Huyền Đ/c Giang  
2.5 Mua thuốc nguồn 10% BHYT CBVC và HSSV Đ/c Loan Đ/c Giang Đ/c Yến  
2.6 Mua thuốc nguồn 7% BHYT HSSV Đ/c Loan Đ/c Huyền Đ/c Yến  
2.7 Mua sắm tài sản, trang thiết bị y dụng cụ, văn phòng phẩm theo quy định Đ/c Loan Đ/c Huyền Đ/c Yến, Giang  

2.8

Rà soát  danh mục thuốc BHYT nguồn 10% đã trúng thầu theo quy định của Bộ Y tế để sử dụng cho CBVC và HSSV Đ/c Loan Đ/c Giang Đ/c Loan  

2.9

Phục vụ y tế các đợt thi tuyển, các phong trào thể thao trong và ngoài trường Đ/c Loan Đ/c Yến, Thắm, Giang    
2.10 Theo dõi chấm công lao động, theo dõi công văn đến, ký giao nhận hồ sơ sức khỏe Đ/c Loan Đ/c Yến Đ/c Giang  
3 Bộ phận Truyền thông        
3.1 Quản lý công văn đến, công văn đi Đ/c Linh Đ/c Linh Đ/c Đạt  
3.2 Quản lý sổ sách, thanh toán Đ/c Linh Đ/c Linh Đ/c Đạt  
XVIII CÔNG TÁC VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY        
1 Công tác tham mưu, xây dựng, triển khai các văn bản của Đảng        
1.1 Nghiên cứu, tổng hợp, phân tích các công văn chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên và tham mưu kịp thời cho Đ/c phụ trách VPĐU hoặc Bí thư. Đ/c Tảo, Đ/c Đ Thái, Đ/c Bắc Đ/c Lan Đ/c Trang  
1.2 Xây dựng, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các chương trình công tác theo sự chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên và báo cáo ĐU ĐHTN Đ/c Tảo, Đ/c Bắc Đ/c Lan Đ/c Trang  
1.3 Tổng hợp, báo cáo (định kỳ, đột xuất) gửi ĐU trường và Đảng bộ cấp trên Đ/c Tảo, Đ/c Bắc, Đ/c Đức Thái Đ/c Lan Đ/c Trang  
1.4 Xây dựng các Nghị quyết về công tác cán bộ, các Quyết định của Đảng ủy Đ/c Tảo, Đ/c Bắc Đ/c Lan Đ/c Trang  
1.5 Phối hợp với kế toán Đảng theo dõi thu, chi theo Quý tiền Quỹ Đảng và phối hợp thu tiền Đảng phí theo Quý Đ/c Đức Thái Đ/c Lan Đ/c Trang  
1.6 Định kỳ hằng tháng, Quý, năm: Tổng hợp  từ các chi bộ các tổ chức đoàn thể để xây dựng dự thảo Nghị quyết; ghi biên bản các cuộc họp BCH Đảng bộ, các cuộc họp theo định kỳ và đột xuất. Đ/c Tảo, Đ/c Bắc, Đ/c Đức Thái Đ/c Lan Đ/c Trang  
1.7 Phụ trách phần mềm quản lý Đảng viên. Thường xuyên cập nhật, theo dõi biến động sỹ số Đảng viên của Đảng bộ bằng phần mềm và bằng file excel. Đ/c Bắc Đ/c Lan Đ/c Trang  
1.8 Thông báo, thu nhận, nghiên cứu Hồ sơ thi đua theo đợt, năm…báo cáo UBKT Đảng bộ trường, tổ chức họp Ban thi đua, kỷ luật xét thi đua khen thưởng năm; Tổng hợp thành tích tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởngcấp Đảng bộ trường và Đảng ủy cấp trên. Đ/c Bắc Đ/c Lan Đ/c Trang  
1.9 Tổ chức các buổi học tập Nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy cấp trên Đ/c Bắc Đ/c Lan Đ/c Trang  
1.10 Lập kế hoạch, tổ chức các buổi kiểm tra thi hành Điều lệ  Đảng tại các chi bộ theo định kỳ và đột xuất Đ/c Bắc, Đ/c Hữu Thái Đ/c Lan Đ/c Trang  
1.11 Giúp UBKT tổ chức các cuộc họp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kỷ luật Đảng Đ/c Tảo, Đ/c Bắc, Đ/c Hữu Thái Đ/c Lan Đ/c Trang  
1.12 Giúp Ban Tuyên giáo, Ban dân vận, UBKT trong việc xây dựng các Báo cáo, Kế hoach, chương trình trong năm theo định kỳ và đột xuất. Đ/c hải, Đ/c Đ Thái, Đ/c H Thái Đ/c Lan Đ/c Trang  
1.13 Chuẩn bị tài liệu, báo cáo và Tổ chức các buổi học tập Nghị quyết, chỉ thị theo sự chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên Đ/c Bắc, Đ/c Đức Thái, Đ/c Tảo Đ/c Lan Đ/c Trang  
1.14 Tổng hợp báo cáo, tổ chức các cuộc họp theo chuyên đề và Đề án của Đảng ủy cấp trên Đ/c Bắc, Đ/c Đức Thái, Đ/c Tảo Đ/c Lan Đ/c Trang  
1.15 Chuẩn bị báo cáo và tổ chức cuộc họp đánh giá phân loại chất lượng TCCSĐ và ĐV cuối năm Đ/c Bắc, Đ/c Đức Thái, Đ/c Tảo Đ/c Lan Đ/c Trang  
1.16 Chuẩn bị Khung và giấy khen cho Đảng bộ tổ chức khen thưởng cuối năm Đ/c Bắc Đ/c Lan    
2 Công tác phát triển Đảng        
2.1 Định kỳ hằng tháng thông báo và tổng hợp từ các chi bộ, đoàn thanh niên những quần chúng ưu tú đủ điều kiện trình BCH xét tham gia lớp BD nhận thức về đảng. Đ/c Đức Thái Đ/c Trang Đ/c Lan  
2.2 Tổng hợp danh sách quần chúng ưu tú được BCH Đảng bộ nhất trí gửi ĐU ĐHTN, lập danh sách đảng viên dự bị tham dự lớp bồi dưỡng LLCT dành cho Đảng viên mới. Đ/c Bắc Đ/c Trang Đ/c Lan  
2.3 Phối hợp với ĐU ĐHTN trong việc tổ chức các lớp học bồi dưỡng LLCT dành cho đối tượng kết nạp Đảng và Đảng viên mới VPĐU ĐHTN Đ/c Trang Đ/c Lan  
2.4 Kiểm tra, tổng hợp hồ sơ kết nạp Đảng và chuyển đảng chính thức từ các chi bộ Đ/c Bắc Đ/c Trang Đ/c Lan  
2.5 Giúp BCH xây dựng Nghị quyết, Quyết định kết nạp Đảng và công nhận Đảng viên chính thức. Đ/c Bắc Đ/c Trang Đ/c Lan  
2.6 Nhận và hoàn tất các thủ tục Hồ sơ của đảng viên chuyến đến sinh hoạt tại Đảng bộ Đ/c Bắc Đ/c Lan Đ/c Trang  
2.7 Hoàn tất thủ tục cho đảng viên chuyển sinh hoạt đảng về địa phương, đơn vị mới và chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời Đ/c Bắc Đ/c Lan Đ/c Trang  
2.8 Hoàn tất thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng nội bộ Đ/c Bắc Đ/c Lan Đ/c Trang  
2.9 Sang VPĐU ĐHTN giao nhận một số công văn, báo cáo, Nghị quyết, quyết định, tờ trình của Đảng Đ/c Tảo, Đ/c Bắc Đ/c Lan Đ/c Trang  
2.10 Thanh quyết toán với Phòng KHTC các khoản chi của Đảng Đ/c Tảo, Đ/c Bắc Đ/c Lan Đ/c Trang  
3 Công tác văn thư, lưu trữ các văn bản của Đảng        
3.1 Tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ (sao, lưu, chuyển các công văn đến của Đảng bộ cấp trên) Đ/c Bắc Đ/c Lan Đ/c Trang  
3.2 Bảo quản con dấu của Đảng bộ và thực hiện đúng chức năng Đ/c Tảo, Đ/c Đ Thái Đ/c Lan    
3.3 Lưu trữ Hồ sơ đảng viên của toàn đảng bộ Đ/c Bắc Đ/c Lan Đ/c Trang  
3.4 Giúp BTV soạn thảo, đánh máy, ban hành, sao chuyển các công văn, Nghị quyết, Quyết định và các văn bản báo cáo của Đảng ủy trường đến các chi bộ và tổ chức đoàn thể Đ/c Tảo, Đ/c Đ Thái Đ/c Lan Đ/c Trang  
3.5 Lập dự trù Văn phòng phẩm thực hiện trong một năm Đ/c Bắc Đ/c Lan Đ/c Trang  
XIX Công tác Văn phòng Công đoàn        
1 Công tác tham mưu, xây dựng, triển khai các văn bản của Cđoàn        
1.1 Có trách nhiệm nắm bắt, tổng hợp các công việc có liên quan đến hoạt động Công đoàn Trường và báo cáo kịp thời cho Chủ tịch (hoặc Phó chủ tịch) Công đoàn Trường. Đ/c Đức Thái Đ/c Trang Đ/c Lan  
1.2 Tham mưu cho BTV công đoàn trường, các Ban thuộc công đoàn trường xây dựng, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các chương trình công tác theo sự chỉ đạo của cấp trên và báo cáo CĐ ĐHTN Đ/c Đức Thái Đ/c Trang Đ/c Lan  
1.3 Tổng hợp, báo cáo (định kỳ, đột xuất) gửi ĐU trường và công đoàn cấp trên. Đ/c Đức Thái Đ/c Trang Đ/c Lan  
1.4 Phối hợp với kế toán công đoàn lập và khớp danh sách thu, chi hàng tháng hàng quý hàng năm của CĐ trường. Đ/c Đức Thái Đ/c Trang Đ/c Lan  
1.5 Định kỳ hàng tháng: Chuẩn bị các văn bản, nội dung, dự thảo Nghị quyết liên quan đến công tác CĐ, ghi biên bản các cuộc họp CĐ, giúp BTV CĐ soạn thảo, đánh máy, ban hành, sao chuyển các công văn, Nghị quyết, Quyết định và các văn bản báo cáo của CĐ trường đến các CĐBP Đ/c Đức Thái Đ/c Trang Đ/c Lan  
1.6 Phụ trách phần mềm quản lý CĐV. Thường xuyên cập nhật, theo dõi biến động sỹ số CĐV toàn trường bằng phần mềm công đoàn và bằng file excel. Đ/c Đức Thái Đ/c Trang Đ/c Lan  
1.7 Định kỳ hàng quý khớp số liệu CĐV với các CĐBP Đ/c Đức Thái Đ/c Trang Đ/c Lan  
1.8 Báo cáo và tham mưu với Chủ tịch Công đoàn việc tổ chức các cuộc thăm viếng, chế độ ốm đau, hiếu, hỷ đối với người thân và đối với các công đoàn viên toàn trường. Đ/c Đức Thái Đ/c Trang Đ/c Lan  
1.9 Giúp các CĐBP thanh toán các chế độ ốm đau, hiếu, hỷ của các CĐV Đ/c Đức Thái Đ/c Trang Đ/c Lan  
1.10 Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao do trường, công đoàn trường, chính quyền, công đoàn cấp trên tổ chức. Đ/c Đức Thái Đ/c Trang Đ/c Lan  
1.11 Thu nhận, nghiên cứu Hồ sơ thi đua theo đợt, năm, nữ công…báo cáo Ban thi đua CĐ trường, tổ chức họp Ban thi đua, kỷ luật xét thi đua khen thưởng năm, nữ công; Tổng hợp thành tích tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng. Đ/c Đức Thái Đ/c Trang Đ/c Lan  
1.12 Tham mưu với Chủ tịch công đoàn và phát động, triển khai tới các CĐV thực hiện, tham gia công tác Ủng hộ từ thiện xã hội do CĐ các cấp phát động. Đ/c Đức Thái Đ/c Trang Đ/c Lan  
1.13 Theo dõi việc thực hiện chế độ nghỉ dưỡng sức, nghỉ mát hàng năm cho đoàn viên của Công đoàn. Đ/c Đức Thái Đ/c Trang Đ/c Lan  
2 Công tác phát triển đoàn viên và giới thiệu CĐV ưu tú vào đảng        
2.1 Giới thiệu tới các chi bộ, Đảng ủy những CĐV ưu tú đủ điều kiện tham dự lớp BD nhận thức về đảng. Đ/c Đức Thái Đ/c Trang Đ/c Lan  
2.2 Giúp BTV Công đoàn soạn thảo Nghị quyết giới thiệu quần chúng ưu tú chuẩn bị được kết nạp đảng và soạn thảo nhận xét đối với đảng viên dự bị chuẩn bị được công nhận đảng viên chính thức. Đ/c Đức Thái Đ/c Trang Đ/c Lan  
2.3 Giúp BTV Công đoàn ra QĐ kết nạp quần chúng đủ điều kiện và có nguyện vọng gia nhập tổ chức công đoàn. Đ/c Đức Thái Đ/c Trang Đ/c Lan  
3 Công tác văn thư, lưu trữ các văn bản của công đoàn        
3.1 Tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ (Quản lý và giải quyết văn bản đến, đi; quản lý và sử dụng con dấu công đoàn...) Đ/c Đức Thái Đ/c Trang Đ/c Lan  
3.2 Hướng dẫn các CĐBP về nghiệp vụ công tác Công đoàn (văn thư, lưu trữ, chế độ ốm đau, thăm hỏi, hiếu hỷ, tham quan, nghỉ mát của các CĐV; kết nạp đảng, công nhận đảng viên chính thức, gia nhập tổ chức công đoàn, thu nộp công đoàn phí, khen thưởng, kỷ luật, báo cáo, thống kê…). Đ/c Đức Thái Đ/c Trang Đ/c Lan  

 

Quy trình tác nghiệp và các biểu mẫu hành chính

Quy trình tác nghiệp và các biểu mẫu Tổ chức cán bộ

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama