Left-Banner
Right-Banner

Giới thiệu

PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

Phòng Kế hoạch – Tài chính được thành lập ngày 13 tháng 10 năm 2011 theo Quyết định số 1161/QĐ-ĐHTN của Giám đốc Đại học Thái Nguyên tiền thân là bộ phận Kế hoạch- Tài chính thuộc phòng Tổng hợp.

Tổng số cán bộ của phòng gồm 08 người. Trong đó: Trình độ Thạc sỹ 01 người, trình độ Đại học 07 người. Phòng có cơ cấu tổ chức bao gồm 1 Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng và 06 cán bộ. Phòng có 03 phòng làm việc chính:Phòng 203 - Kế toán trưởng; Phòng 202 - Tài chính; Phòng 201 - Thủ quỹ.

Giới thiệu nhân sự phòng Kế hoạch – Tài chính:

1. Lãnh đạo phòng

   cbphctc

Trưởng phòng

Cử nhân: Lương Thị Hoàng Dung

CQ:0280.3846.247 - 0280.6255.089

DĐ: 0912.691.692

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

cbphctc

 Phó trưởng phòng

Cử nhân: Nguyễn Hoài Thu

DĐ: 0973.416.888

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 cbphctc

Các cán bộ thuộc phòng Kế hoạch – Tài chính

Phòng Kế hoạch – Tài chính có chức năng tham mưu, quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác kế hoạch, tài chính và các nhiệm vụ khác của nhà trường do Hiệu trưởng giao.

1. Công tác lập kế hoạch ngân sách và quản lý nguồn kinh phí

- Tham mưu về công tác xây dựng kế hoạch thu, chi tài chính của nhà trường.

- Giúp Hiệu trưởng quản lý các nguồn kinh phí của trường theo đúng quy định hiện hành.

- Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các dự án, ngân sách đã được duyệt và các chế độ chính sách tài chính do Nhà nước ban hành.

- Phối hợp với các bộ phận có liên quan để thực hiện tốt chính sách thu, chi học phí, học bổng và các khoản thu, chi khác.

- Trực tiếp quản lý kinh phí các chương trình mục tiêu, dự án của trường.

- Tham mưu trong việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, công khai hoạt động tài chính của trường theo quy định hiện hành.

- Tổ chức hệ thống sổ sách, hạch toán kế toán theo quy định hiện hành.

2. Công tác thanh toán, giám sát thu chi tài chính

- Tổ chức kiểm tra định kỳ hàng năm hoặc đột xuất việc thanh toán, quyết toán các khoản thu, chi theo quy định hiện hành.

- Tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát hoạt động thu chi tàichính của trường theo quy định hiện hành.

- Giám sát việc sử dụng kinh phí, trang thiết bị, vật tư, tiền mặt, phục vụ cho công tác đào tạo, NCKH của tất cả các đơn vị và cá nhân trong trường.

- Phối hợp với các đơn vị để giúp Hiệu trưởng trong việc xem xét thủ tục hồ sơ về cơ sở vật chất, tài chính liên quan đến việc thành lập, sáp nhập, giải thể, chia tách các đơn vị trong trường.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hội đồng thanh lý tài sản theo quy định; nghiệm thu bàn giao các công trình, hạch toán vào tài sản cố định của trường trước khi đưa vào sử dụng.

- Tổ chức kịp thời việc phát lương cho CBVC và học bổng cho HSSV.

- Kiểm tra kịp thời danh sách các đơn vị, bổ sung người mới đến, cắt giảm người chuyển đi; kiểm tra mức lương, các loại phụ cấp, các khoản phải thu, phải trả của CBVC và HSSV.

- Tổ chức lưu trữ các văn bản, chứng từ gốc, sổ sách kế toán theo quy định hiện hành.

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

Lương Thị Hoàng Dung

Trưởng phòng; Kế toán trưởng

0912691692

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Nguyễn Hoài Thu

Phó trưởng phòng

0973416888

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Nguyễn Văn Phước

Kế toán viên

0977306679

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Nguyễn Thị Thùy Linh

Kế toán viên

0972195888

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Hà Thị Hồng Hạnh

Kế toán viên

09127485740

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Nguyễn Thị Thanh Loan

Kế toán viên

0973828444

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Nông Thị Yến

Kế toán viên

0975780007

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Kế toán viên

0983818636

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Banner NCC 03

Bản quyền © 2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG