Left-Banner
Right-Banner

Đội ngũ cán bộ

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

Bùi Anh Tú

Bí thư Đoàn trường

0914400246

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Vũ Minh Hoài

Phó bí thư

0983404919

vThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Vũ Huy Lượng

UVBTV Đoàn trường

0983315335

vThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Nguyễn Việt Hùng

UVBTV Đoàn trường

0915165233

nThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Phạm Văn Ngọc

UVBTV Đoàn trường

0985670961

pThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Nguyễn Văn Tùng

UVBTV Đoàn trường

0978695306

nThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Phan Văn Tư

UVBTV Đoàn trường

0977371001

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Nguyễn Văn Việt

UVBCH Đoàn trường

0913459391

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Nguyễn Trần Ánh

UVBCH Đoàn trường

0985211290

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Kiều Thị Hương Lan

UVBCH Đoàn trường

0989787760

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

Ma Thị Vân Hà

UVBCH Đoàn trường

01256350887

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

Dương Thu Trang

UVBCH Đoàn trường

01672000456

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

Hoàng Huy Bình

UVBCH Đoàn trường

01696801594

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

Đặng Quang Minh

UVBCH Đoàn trường

0989308017

qThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

Mông Quốc Tuấn

UVBCH Đoàn trường

0982686353

ntThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

Nguyễn Minh Đức

UVBCH Đoàn trường

01686447329

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17

Nguyễn Thị Hậu

UVBCH Đoàn trường

0985614741

nThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18

Trần Thị Lan

UVBCH Đoàn trường

0979096881

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19

Nguyễn Quang Long

UVBCH Đoàn trường

0973844030

qThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20

Đặng Thanh Luân

UVBCH Đoàn trường

0982860436

tThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

21

Phạm Kim Quế

UVBCH Đoàn trường

0972430562

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Banner NCC 03

Bản quyền © 2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG