Left-Banner
Right-Banner

Đội ngũ cán bộ phòng kế hoạch tài chính

khtc2

Các cán bộ thuộc phòng Kế hoạch – Tài chính

Phòng Kế hoạch – Tài chính có chức năng tham mưu, quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác kế hoạch, tài chính và các nhiệm vụ khác của nhà trường do Hiệu trưởng giao.

1. Công tác lập kế hoạch ngân sách và quản lý nguồn kinh phí

          - Tham mưu về công tác xây dựng kế hoạch thu, chi tài chính của nhà trường.

          - Giúp Hiệu trưởng quản lý các nguồn kinh phí của trường theo đúng quy định hiện hành.

          - Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các dự án, ngân sách đã được duyệt và các chế độ chính sách tài chính do Nhà nước ban hành.

          - Phối hợp với các bộ phận có liên quan để thực hiện tốt chính sách thu, chi học phí, học bổng và các khoản thu, chi khác.

          - Trực tiếp quản lý kinh phí các chương trình mục tiêu, dự án của trường.

          - Tham mưu trong việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, công khai hoạt động tài chính của trường theo quy định hiện hành.

          - Tổ chức hệ thống sổ sách, hạch toán kế toán theo quy định hiện hành.

2. Công tác thanh toán, giám sát thu chi tài chính

          - Tổ chức kiểm tra định kỳ hàng năm hoặc đột xuất việc thanh toán, quyết toán các khoản thu, chi theo quy định hiện hành.

          - Tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát hoạt động thu chi tàichính của trường theo quy định hiện hành.

          - Giám sát việc sử dụng kinh phí, trang thiết bị, vật tư, tiền mặt, phục vụ cho công tác đào tạo, NCKH của tất cả các đơn vị và cá nhân trong trường.

          - Phối hợp với các đơn vị để giúp Hiệu trưởng trong việc xem xét thủ tục hồ sơ về cơ sở vật chất, tài chính liên quan đến việc thành lập, sáp nhập, giải thể, chia tách các đơn vị trong trường.

          - Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hội đồng thanh lý tài sản theo quy định; nghiệm thu bàn giao các công trình, hạch toán vào tài sản cố định của trường trước khi đưa vào sử dụng.

          - Tổ chức kịp thời việc phát lương cho CBVC và học bổng cho HSSV.

          - Kiểm tra kịp thời danh sách các đơn vị, bổ sung người mới đến, cắt giảm người chuyển đi; kiểm tra mức lương, các loại phụ cấp, các khoản phải thu, phải trả của CBVC và HSSV.

          - Tổ chức lưu trữ các văn bản, chứng từ gốc, sổ sách kế toán theo quy định hiện hành.

II. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

STT

Họ và tên

Số điện thoại

Email

1

Nguyễn Thị Thùy Linh

0913.048.318

thuylinh888@gmail.com

2

Nguyễn Hoài Thu

0973.416.888

nguyenducthu.ictu@gmail.com

3

Nguyễn Văn Phước

0977.306.679

nvphuoccntt@gmail.com

4

Hà Thị Hồng Hạnh

0912.745.740

hthhanhcntt@gmail.com

5

Nguyễn Thanh Loan

0973.828.444

nguyenthanhloan86@gmail.com

Đội ngũ cán bộ phòng kế hoạch tài chính

khtc2

Các cán bộ thuộc phòng Kế hoạch – Tài chính

Phòng Kế hoạch – Tài chính có chức năng tham mưu, quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác kế hoạch, tài chính và các nhiệm vụ khác của nhà trường do Hiệu trưởng giao.

1. Công tác lập kế hoạch ngân sách và quản lý nguồn kinh phí

          - Tham mưu về công tác xây dựng kế hoạch thu, chi tài chính của nhà trường.

          - Giúp Hiệu trưởng quản lý các nguồn kinh phí của trường theo đúng quy định hiện hành.

          - Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các dự án, ngân sách đã được duyệt và các chế độ chính sách tài chính do Nhà nước ban hành.

          - Phối hợp với các bộ phận có liên quan để thực hiện tốt chính sách thu, chi học phí, học bổng và các khoản thu, chi khác.

          - Trực tiếp quản lý kinh phí các chương trình mục tiêu, dự án của trường.

          - Tham mưu trong việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, công khai hoạt động tài chính của trường theo quy định hiện hành.

          - Tổ chức hệ thống sổ sách, hạch toán kế toán theo quy định hiện hành.

2. Công tác thanh toán, giám sát thu chi tài chính

          - Tổ chức kiểm tra định kỳ hàng năm hoặc đột xuất việc thanh toán, quyết toán các khoản thu, chi theo quy định hiện hành.

          - Tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát hoạt động thu chi tàichính của trường theo quy định hiện hành.

          - Giám sát việc sử dụng kinh phí, trang thiết bị, vật tư, tiền mặt, phục vụ cho công tác đào tạo, NCKH của tất cả các đơn vị và cá nhân trong trường.

          - Phối hợp với các đơn vị để giúp Hiệu trưởng trong việc xem xét thủ tục hồ sơ về cơ sở vật chất, tài chính liên quan đến việc thành lập, sáp nhập, giải thể, chia tách các đơn vị trong trường.

          - Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hội đồng thanh lý tài sản theo quy định; nghiệm thu bàn giao các công trình, hạch toán vào tài sản cố định của trường trước khi đưa vào sử dụng.

          - Tổ chức kịp thời việc phát lương cho CBVC và học bổng cho HSSV.

          - Kiểm tra kịp thời danh sách các đơn vị, bổ sung người mới đến, cắt giảm người chuyển đi; kiểm tra mức lương, các loại phụ cấp, các khoản phải thu, phải trả của CBVC và HSSV.

          - Tổ chức lưu trữ các văn bản, chứng từ gốc, sổ sách kế toán theo quy định hiện hành.

II. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

STT

Họ và tên

Số điện thoại

Email

1

Nguyễn Thị Thùy Linh

0913.048.318

thuylinh888@gmail.com

2

Nguyễn Hoài Thu

0973.416.888

nguyenducthu.ictu@gmail.com

3

Nguyễn Văn Phước

0977.306.679

nvphuoccntt@gmail.com

4

Hà Thị Hồng Hạnh

0912.745.740

hthhanhcntt@gmail.com

5

Nguyễn Thanh Loan

0973.828.444

nguyenthanhloan86@gmail.com

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama