Left-Banner
Right-Banner

Hội nghị - Hội thảo

 

STT

Tên chủ đề

Thời gian

Địa điểm

Số lượng    đại biểu

1

Hôi thảo khoa học của Khoa công nghệ thông tin

14/12/2002

Khoa CNTT

30

2

Hội thảo Quốc gia về công nghệ thông tin “Một số vấn đề chọn lọc về công nghệ thông tin”

tháng 7 năm 2003

Núi Cốc

200

3

Hôi thảo khoa học của Khoa công nghệ thông tin

14/12/2004

Khoa CNTT

35

4

Hôi thảo khoa học của Khoa công nghệ thông tin

14/12/2005

Khoa CNTT

45

5

Hôi thảo khoa học của Khoa công nghệ thông tin

14/12/2006

Khoa CNTT

55

6

Hội thảo Quốc gia về công nghệ thông tin“Ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý điều hành tại trường đại học”

7,8/12/2007

Khoa CNTT

150

7

Hôi thảo khoa học của Khoa công nghệ thông tin

14/12/2008

Khoa CNTT

70

8

Hội thảo Quốc gia về công nghệ thông tin“Công nghệ 3D và ứng dụng trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế xã hội”

19,20/12/2009

Khoa CNTT

160

9

Hội thảo khoa học về “Ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông trong việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học”

17,18/12/2010

Khoa CNTT

50

10

Hội nghị Nghiên cứu khoa học

12/05/2011

Khoa CNTT

235

11

Hội nghị tập huấn công tác KHCN

Ngày 06/12/2011

Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông

45

12

Hội thảo khoa học lần thứ 10 ICTC2011

Ngày 04/01/2012

Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông

65

13

Hội thảo về xây dựng và phát triển vườn ươm công nghệ

Ngày 06/01/2012

Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông

42

Hội nghị - Hội thảo

 

STT

Tên chủ đề

Thời gian

Địa điểm

Số lượng    đại biểu

1

Hôi thảo khoa học của Khoa công nghệ thông tin

14/12/2002

Khoa CNTT

30

2

Hội thảo Quốc gia về công nghệ thông tin “Một số vấn đề chọn lọc về công nghệ thông tin”

tháng 7 năm 2003

Núi Cốc

200

3

Hôi thảo khoa học của Khoa công nghệ thông tin

14/12/2004

Khoa CNTT

35

4

Hôi thảo khoa học của Khoa công nghệ thông tin

14/12/2005

Khoa CNTT

45

5

Hôi thảo khoa học của Khoa công nghệ thông tin

14/12/2006

Khoa CNTT

55

6

Hội thảo Quốc gia về công nghệ thông tin“Ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý điều hành tại trường đại học”

7,8/12/2007

Khoa CNTT

150

7

Hôi thảo khoa học của Khoa công nghệ thông tin

14/12/2008

Khoa CNTT

70

8

Hội thảo Quốc gia về công nghệ thông tin“Công nghệ 3D và ứng dụng trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế xã hội”

19,20/12/2009

Khoa CNTT

160

9

Hội thảo khoa học về “Ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông trong việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học”

17,18/12/2010

Khoa CNTT

50

10

Hội nghị Nghiên cứu khoa học

12/05/2011

Khoa CNTT

235

11

Hội nghị tập huấn công tác KHCN

Ngày 06/12/2011

Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông

45

12

Hội thảo khoa học lần thứ 10 ICTC2011

Ngày 04/01/2012

Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông

65

13

Hội thảo về xây dựng và phát triển vườn ươm công nghệ

Ngày 06/01/2012

Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông

42

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama