Left-Banner
Right-Banner

Khung chương trình bằng tiếng anh

 

STT

Khoa/Bộ môn

Số ngành

Tên ngành đào tạo

Khung chương trình đào tạo và Đề cương chi tiết

01

CNTT

 05

Công nghệ thông tin

Khung chương trình

Hệ thống thông tin

Khung chương trình

Kỹ thuật phần mềm

Khung chương trình

Khoa học máy tính

Khung chương trình

Truyền thông và Mạng máy tính

Khung chương trình

02

CN ĐT&TT

03

Công nghệ Điện tử và Truyền thông

Khung chương trình

Công nghệ Kỹ thuật máy tính

Khung chương trình

Kỹ thuật y sinh

Khung chương trình

03

HTTT Kinh tế

03

Hệ thống thông tin quản lý

Khung chương trình

Thương mại điện tử

Khung chương trình

Quản trị văn phòng

Khung chương trình

04

CN TĐH

01

Tự động hóa

Khung chương trình

05

An toàn HTTT

01

An toàn thông tin

Khung chương trình

06

Truyền  thông – ĐPT

03

Truyền thông đa phương tiện

Khung chương trình

Công nghệ Truyền thông

Khung chương trình

Thiết kế đồ họa

Khung chương trình

07

BM Công nghệ Ô tô – Hệ thống cảm biến

01

Công nghệ kỹ thuật Điện – ĐT

Khung chương trình 

08

Khoa Khoa học cơ bản

 

Các môn  của Khoa KHCB

 Khung chương trình

 

 

Khung chương trình bằng tiếng anh

 

STT

Khoa/Bộ môn

Số ngành

Tên ngành đào tạo

Khung chương trình đào tạo và Đề cương chi tiết

01

CNTT

 05

Công nghệ thông tin

Khung chương trình

Hệ thống thông tin

Khung chương trình

Kỹ thuật phần mềm

Khung chương trình

Khoa học máy tính

Khung chương trình

Truyền thông và Mạng máy tính

Khung chương trình

02

CN ĐT&TT

03

Công nghệ Điện tử và Truyền thông

Khung chương trình

Công nghệ Kỹ thuật máy tính

Khung chương trình

Kỹ thuật y sinh

Khung chương trình

03

HTTT Kinh tế

03

Hệ thống thông tin quản lý

Khung chương trình

Thương mại điện tử

Khung chương trình

Quản trị văn phòng

Khung chương trình

04

CN TĐH

01

Tự động hóa

Khung chương trình

05

An toàn HTTT

01

An toàn thông tin

Khung chương trình

06

Truyền  thông – ĐPT

03

Truyền thông đa phương tiện

Khung chương trình

Công nghệ Truyền thông

Khung chương trình

Thiết kế đồ họa

Khung chương trình

07

BM Công nghệ Ô tô – Hệ thống cảm biến

01

Công nghệ kỹ thuật Điện – ĐT

Khung chương trình 

08

Khoa Khoa học cơ bản

 

Các môn  của Khoa KHCB

 Khung chương trình

 

 

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama