Quyết định

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc Đại học của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (có nội dung kèm theo).

Điều 2. Chuẩn đầu ra này là cơ sở để nhà trường tổ chức đào tạo, xây dựng và điều chỉnh các chương trình đào tạo, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo; là cam kết về chất lượng đào tạo của nhà trường đổi với xã hội và các nhà tuyển dụng.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trong trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 

Attachments:
Download this file (chuan dau ra cac nganh dao tao trinh do dai hoc.pdf)Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học của trường Đại học CNTT và TT[Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học của trường Đại học CNTT và TT]1705 kB
Download this file (quyet dinh ve viec ban hanh chuan dau ra.pdf)Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học[Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học]82 kB