Chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông ban hành năm 2014

Nội dung chi tiết xem ở file đính kèm.