Left-Banner
Right-Banner

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo
bậc Đại học hệ Chính quy tập trung

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

          Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng

          Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Đại học Thái Nguyên;

          Căn cứ Quy định về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc

          Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông ban hành theo Quyết định số 379/QĐĐHCNTT&TT ngày 28 tháng 9 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông;
          Căn cứ Công văn 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22 tháng 04 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo; Căn cứ Công văn số 1440/ĐHTN-TT&KT ngày 20 tháng 12 năm 2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc xây dựng chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trong toàn đại học; 

          Căn cứ Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo ngày 20 tháng 08 năm 2012 của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông;

          Xét đề nghị của Trưởng phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục,

          QUYẾT ĐỊNH: 

          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản “Chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo bậc đại học hệ chính quy tập trung của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông” (có văn bản chi tiết kèm theo).

          Điều 2. Quyết định này được áp dụng từ Khóa XI hệ Đại học chính quy tập trung. Các chuẩn đầu ra được ban hành theo Quyết định này là cơ sở để nhà trường tổ chức đào tạo, xây dựng và điều chỉnh các chương trình đào tạo; đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo; là cam kết về chất lượng đào tạo của nhà trường đối với xã hội.

          Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Attachments:
Download this file (CDR- CNTT- Gui DHTN.pdf)CDR- CNTT- Gui DHTN.pdf[chuan dau ra]392 kB

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo
bậc Đại học hệ Chính quy tập trung

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

          Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng

          Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Đại học Thái Nguyên;

          Căn cứ Quy định về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc

          Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông ban hành theo Quyết định số 379/QĐĐHCNTT&TT ngày 28 tháng 9 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông;
          Căn cứ Công văn 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22 tháng 04 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo; Căn cứ Công văn số 1440/ĐHTN-TT&KT ngày 20 tháng 12 năm 2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc xây dựng chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trong toàn đại học; 

          Căn cứ Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo ngày 20 tháng 08 năm 2012 của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông;

          Xét đề nghị của Trưởng phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục,

          QUYẾT ĐỊNH: 

          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản “Chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo bậc đại học hệ chính quy tập trung của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông” (có văn bản chi tiết kèm theo).

          Điều 2. Quyết định này được áp dụng từ Khóa XI hệ Đại học chính quy tập trung. Các chuẩn đầu ra được ban hành theo Quyết định này là cơ sở để nhà trường tổ chức đào tạo, xây dựng và điều chỉnh các chương trình đào tạo; đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo; là cam kết về chất lượng đào tạo của nhà trường đối với xã hội.

          Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Attachments:
Download this file (CDR- CNTT- Gui DHTN.pdf)CDR- CNTT- Gui DHTN.pdf[chuan dau ra]392 kB
texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama