Left-Banner
Right-Banner

Công khai sơ lược lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành

 

Biểu 02 - ĐHTN
(Kèm theo Công văn số: 2003/ĐHTN ngày 02 tháng 10 năm 2018
của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)

THÔNG BÁO
Công khai sơ lược lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành năm học 2019 - 2020

TT Họ và tên Năm sinh Lý lịch khoa học Ghi chú
I Khối ngành I: Không có
II Khối ngành II: 01 ngành
1 Đỗ Thị Bắc 25/04/1970 1. Đỗ Thị Bắc  
2 Vũ Đức Thái 02/05/1964 2. Vũ Đức Thái  
3 Nguyễn Văn Linh 05/10/1987 3. Nguyễn Văn Linh  
4 Đỗ Thị Phượng 19/08/1985 4. Đỗ Thị Phượng  
5 Dương Thị Thúy Nga 21/07/1990 5. Dương Thị Thúy Nga  
6 Lê Anh Tú 07/05/1987 6. Lê Anh Tú  
7 Lê Triệu Tuấn 27/01/1984 7. Lê Triệu Tuấn  
8 Nguyễn Kim Sơn 01/11/1985 8. Nguyễn Kim Sơn  
9 Nguyễn Lan Oanh 23/10/1983 9. Nguyễn Lan Oanh  
10 Nguyễn Quang Hiệp 16/12/1986 10. Nguyễn Quang Hiệp  
11 Nguyễn Quang Minh 28/10/1981 11. Nguyễn Quang Minh  
12 Nguyễn Thị Linh 22/12/1984 12. Nguyễn Thị Linh  
13 Nguyễn Thị Thu Hằng 22/04/1985 13. Nguyễn Thị Thu Hằng  
14 Nguyễn Thu Hằng 14/04/1987 14. Nguyễn Thu Hằng  
15 Nguyễn Văn Giáp 27/10/1984 15. Nguyễn Văn Giáp  
16 Nguyễn Văn Việt 11/06/1986 16. Nguyễn Văn Việt  
17 Phạm Thị Ngọc Anh  25/10/1982 17. Phạm Thị Ngọc Anh  
18 Tạ Thị Thảo 22/09/1989 18. Tạ Thị Thảo  
19 Trần Nguyễn Duy Trung 25/03/1987 19. Trần Nguyễn Duy Trung  
20 Trịnh Ngọc Hà 21/09/1986 20. Trịnh Ngọc Hà  
III Khối ngành III: 03 ngành 
21 Nguyễn Văn Huân 10/08/1979 21. Nguyễn Văn Huân  
22 Đàm Thị Phương Thảo 04/09/1990 22. Đàm Thị Phương Thảo  
23 Đỗ Đình Lực 29/03/1988 23. Đỗ Đình Lực  
24 Lê Thị Hằng 30/03/1990 24. Lê Thị Hằng  
25 Lý Thu Trang 12/01/1989 25. Lý Thu Trang  
26 Nguyễn Thị Kim Tuyến 04/11/1990 26. Nguyễn Thị Kim Tuyến  
27 Nguyễn Thị Thanh Huyền 15/09/1982 27. Nguyễn Thị Thanh Huyền  
28 Nguyễn Thị Thanh Thủy 25/11/1980 28. Nguyễn Thị Thanh Thủy  
29 Phan Thị Hiền 30/03/1988 29. Phan Thị Hiền  
30 Trần Thu Phương 17/10/1984 30. Trần Thu Phương  
31 Nguyễn Thị Hằng 10/04/1983 31. Nguyễn Thị Hằng  
32 Trương Tuấn Linh 22/08/1982 32.Trương Tuấn Linh  
33 Bùi Quỳnh Trang 19/05/1991 33. Bùi Quỳnh Trang  
34 Đinh Thị Nguyên 11/09/1983 34. Đinh Thị Nguyên  
35 Đỗ Thị Diệu Thu 05/12/1991 35. Đỗ Thị Diệu Thu  
36 Hà Văn Vương 05/05/1990 36. Hà Văn Vương  
37 Lê Hoài Giang 19/09/1990 37. Lê Hoài Giang  
38 Tạc Thị Minh Huyền 27/07/1992 38. Tạc Thị Minh Huyền  
39 Trần Hồng Thái 29/09/1991 39. Trần Hồng Thái  
40 Đỗ Văn Đại 26/02/1986 40. Đỗ Văn Đại  
41 Đào Thế Huy 23/05/1984 41. Đào Thế Huy  
42 Trương Thị Việt Phương 15/07/1972 42. Trương Thị Việt Phương  
43 Đặng Thương Hoài Linh 15/05/1991 43. Đặng Thương Hoài Linh  
44 Đinh Thị Ngọc Oanh 15/09/1985 44. Đinh Thị Ngọc Oanh  
45 Đỗ Năng Thắng 07/02/1985 45. Đỗ NăngThắng  
46 Ngô Mai Phương 18/10/1993 46. Ngô Mai Phương  
47 Nguyễn Ngọc Quỳnh 01/07/1991 47. Nguyễn Ngọc Quỳnh  
48 Nguyễn Tiến Mạnh 17/10/1990 48. Nguyễn Tiến Mạnh  
49 Phan Thị Thanh Huyền 26/08/1986 49. Phan Thị Thanh Huyền  
50 Phan Thị Vân Giang 02/03/1981 50. Phan Thị Vân Giang  
IV Khối ngành IV: Không có 
V Khối ngành V: 11 ngành 
51 Bùi Ngọc Tuấn 02/04/1961 51. Bùi Ngọc Tuấn  
52 Đặng Thị Oanh 29/07/1969 52. Đặng Thị Oanh  
53 Đỗ Đình Cường 26/12/1979 53. Đỗ Đình Cường  
54 Lê Hùng Linh 16/06/1981 54. Lê Hùng Linh  
55 Lê Văn Chung 25/08/1984 55. Lê Văn Chung  
56 Nguyễn Thị Mai Phương 02/09/1984 56. Nguyễn Thị Mai Phương  
57 Nguyễn Thị Thanh Bình 08/02/1973 57. Nguyễn Thị Thanh Bình  
58 Nguyễn Thu Hương 03/03/1988 58. Nguyễn Thu Hương  
59 Phùng Trung Nghĩa 06/01/1980 59. Phùng Trung Nghĩa  
60 Nguyễn Đình Dũng 16/09/1980 60. Nguyễn Đình Dũng  
61 Nguyễn Đức Bình 10/06/1985 61. Nguyễn Đức Bình  
62 Trần Quang Quý 17/10/1988 62. Trần Quang Qúy  
63 Trương Hà Hải 18/12/1967 63. Trương Hà Hải  
64 Vũ Huy Lượng 27/04/1983 64. Vũ Huy Lượng  
65 Vũ Vinh Quang 26/09/1957 65. Vũ Vinh Quang  
66 Đào Tô Hiệu 22/05/1990 66. Đào Tô Hiệu  
67 Đinh Khánh Linh 05/10/1991 67. Đinh Khánh Linh  
68 Đinh Văn Nam 09/11/1987 68. Đinh Văn Nam  
69 Đỗ Thị Quyên 28/04/1991 69. Đỗ Thị Quyên  
70 Đoàn Mạnh Cường 03/09/1989 70. Đoàn Mạnh Cường  
71 Hà Thị Thanh 22/12/1982 71. Hà Thị Thanh  
72 Lê Hồng Thu 27/02/1990 72. Lê Hồng Thu  
73 Ngô Hữu Huy 09/08/1987 73. Ngô Hữu Huy  
74 Ngô Thị Lan 03/11/1980 74. Ngô Thị Lan  
75 Nguyễn Sĩ Hiệp 05/06/1990 75. Nguyễn Sỹ Hiệp  
76 Nguyễn Văn Cường 21/08/1987 76. Nguyễn Văn Cường  
77 Phạm Thị Thương 07/03/1979 77. Phạm Thị Thương  
78 Phạm Xuân Kiên 13/10/1991 78. Phạm Xuân Kiên  
79 Quách Xuân Trưởng 03/08/1978 79. Quách Xuân Trưởng  
80 Trần Quang Huy 15/10/1990 80. Trần Quang Huy  
81 Trần Tuấn Việt 11/07/1986 81. Trần Tuấn Việt  
82 Trần Văn Dũng 23/01/1990 82. Trần Văn Dũng  
83 Võ Văn Trường 22/07/1990 83. Võ Văn Trường  
84 Vũ Thành Vinh 25/12/1978 84. Vũ Thành Vinh  
85 Đàm Thanh Phương 21/07/1981 85. Đàm Thanh Phương  
86 Đào Thị Thu 26/07/1982 86. Đào Thị Thu  
87 Đoàn Thị Bích Ngọc 24/08/1970 87. Đoàn Thị Bích Ngọc  
88 Dương Thị Mai Thương 18/01/1985 88. Dương Thị Mai Thương  
89 Mai Văn Hoàn 18/05/1984 89. Mai Văn Hoàn  
90 Nguyễn Hiền Trinh 03/06/1971 90. Nguyễn Hiền Trinh  
91 Nguyễn Thị Oanh 09/05/1986 91. Nguyễn Thị Oanh  
92 Nguyễn Thị Thanh Tâm 03/06/1986 92. Nguyễn Thị Thanh Tâm  
93 Nguyễn Thị Tuyển 26/03/1981 93. Nguyễn Thị Tuyển  
94 Trần Hải Thanh 06/06/1983 94. Trần Hải Thanh  
95 Nguyễn Văn Núi 10/10/1981 95. Nguyễn Văn Núi  
96 Phạm Đức Long 20/06/1955 96. Phạm Đức Long  
97 Trần Đức Sự 08/09/1965 97. Tran Duc Su  
98 Trần Văn Khánh 16/09/1985 98. Trần Văn Khánh  
99 Vũ Xuân Nam 10/10/1984 99. Vũ Xuân Nam  
100 Bùi Anh Tú 10/08/1984 100. Bùi Anh Tú  
101 Đào Trần Chung 23/08/1987 101. Đào Trần Chung  
102 Đỗ Thị Loan 09/08/1987 102. Đỗ Thị Loan  
103 Hoàng Thị Cành 19/08/1986 103. Hoàng Thị Cành  
104 Mạch Quý Dương 06/04/1979 104. Mạch Quý Dương  
105 Nguyễn Hồng Tân 05/12/1981 105. Nguyễn Hồng Tân  
106 Nguyễn Thị Dung 05/06/1987 106. Nguyễn Thị Dung  
107 Nguyễn Thu Phương 14/03/1986 107. Nguyễn Thu Phương  
108 Nguyễn Tuấn Anh 14/04/1980 108. Nguyễn Tuấn Anh  
109 Nguyễn Vũ Kiều Vân 26/05/1980 109. Nguyễn Vũ Kiều Vân  
110 Tô Hữu Nguyên 01/12/1980 110. Tô Hữu Nguyên  
111 Nông Thị Hoa 22/08/1978 111. Nông Thị Hoa  
112 Hồ Thị Tuyến 07/09/1987 112. Hồ Thị Tuyến  
113 Lê Thu Trang 19/01/1978 113. Lê Thu Trang  
114 Ngô Thị Lan Phương 09/12/1979 114. Ngô Thị Lan Phương  
115 Nguyễn Hữu Thái 14/11/1961 115. Nguyễn Hữu Thái  
116 Nguyễn Lan Hương 15/03/1988 116. Nguyễn Lan Hương  
117 Nguyễn Thu Hương 19/11/1981 117. Nguyễn Thu Hương  
118 Phạm Thị Liên 19/02/1986 118. Phạm Thị Liên  
119 Phùng Thế Huân 24/01/1985 119. Phùng Thế  Huân  
120 Vũ Thúy Hằng 15/10/1990 120. Vũ Thúy Hằng  
121 Nguyễn Toàn Thắng 13/08/1983 121. Nguyễn Toàn Thắng  
122 Dương Thu Mây 11/11/1983 122. Dương Thu Mây  
123 Dương Thúy Hường 08/09/1985 123. Dương Thúy Hường  
124 Lê Hoàng Hiệp 02/01/1986 124. Lê Hoàng Hiệp  
125 Lê Tuấn Anh 25/05/1980 125. Lê Tuấn Anh  
126 Lương Thị Minh Huế 22/11/1986 126. Lương Thị Minh Huế  
127 Phạm Hồng Việt  07/02/1982 127. Phạm Hồng Việt  
128 Trần Duy Minh 29/05/1980 128. Trần Duy Minh  
129 Trần Phạm Thái Kiên  04/10/1987 129. Trần Phạm Thái Kiên  
130 Trịnh Văn Hà  28/05/1980 130. Trinh Văn Hà  
131 Vũ Chiến Thắng 14/08/1983 131. Vũ Chiến Thắng  
132 Đào Thị Phượng 08/08/1988 132. Đào Thị Phượng  
133 Đinh Quý Long 03/10/1983 133. Đinh Quý Long  
134 Đỗ Huy Khôi 05/11/1981 134. Đỗ Huy Khôi  
135 Đỗ Văn Quyền 01/01/1980 135. Đỗ Văn Quyền  
136 Đoàn Thị Thanh Thảo 26/04/1980 136. Đoàn Thị Thanh Thảo  
137 Mạc Thị Phượng 11/03/1981 137. Mạc Thị Phượng  
138 Mai Thị Kim Anh 31/12/1989 138. Mai Thị Kim Anh  
139 Nguyễn Anh Tuấn 18/10/1965 139. Nguyễn Anh Tuấn  
140 Nguyễn Ngọc Dương 28/07/1989 140. Nguyễn Ngọc Dương  
141 Nguyễn Thanh Tùng 15/08/1988 141. Nguyễn Thanh Tùng  
142 Nguyễn Thị Ngân 31/08/1984 142. Nguyễn Thị Ngân  
143 Nguyễn Thùy Dung 06/11/1989 143. Nguyễn Thùy Dung  
144 Phạm Văn Ngọc 27/01/1983 144. Phạm Văn Ngọc  
145 Phạm Thành Nam 10/03/1987 145. Phạm Thành Nam  
146 Đào Thị Hằng 21/02/1983 146. Đào Thị Hằng  
147 Hoàng Văn Thực 20/11/1987 147. Hoàng Văn Thực  
148 Ngô Thị Vinh 02/08/1984 148. Ngô Thị Vinh  
149 Nguyễn Ngọc Hoan 05/04/1975 149. Nguyễn Ngọc Hoan  
150 Nguyễn Quốc Bảo 20/09/1984 150. Nguyễn Quốc Bảo  
151 Nguyễn Thị Bích Điệp 02/10/1988 151. Nguyễn Thị Bích Điệp  
152 Nguyễn Thị Dung 31/10/1979 152. Nguyễn Thị Dung  
153 Trần Thị Xuân 05/11/1987 153. Trần Thị Xuân  
154 Nguyễn Thị Phương Thanh 28/10/1986 154. Nguyễn Thị Phương Thanh  
155 Nguyễn Hải Minh 31/08/1973 155. Nguyễn Hải Minh  
156 Hồ Mậu Việt 13/05/1987 156. Hồ Mậu Việt  
157 Hoàng Thị Hải Yến 16/08/1989 157. Hoàng Thị Hải Yến  
158 Nguyễn Thành Trung 01/01/1981 158. Nguyễn Thành Trung  
159 Nguyễn Thế Dũng 28/03/1987 159. Nguyễn Thế Dũng  
160 Nguyễn Thị Hương Ly 14/12/1989 160. Nguyễn Thị Hương Ly  
161 Nguyễn Văn Thắng 05/11/1981 161. Nguyễn Văn Thắng  
162 Trần Đức Hoàng 20/08/1988 162. Trần Đức Hoàng  
163 Trần Thị Thanh Hương 01/11/1988 163. Trần Thị Thanh Hương  
164 Nguyễn Thị Hiền 02/03/1990 164. Nguyễn Thị Hiền  
165 Nguyễn Vôn Dim 07/12/1984 165. Nguyễn Vôn Dim  
166 Bùi Văn Tùng 18/07/1984 166. Nguyễn Văn Tùng  
167 Đặng Văn Ngọc 04/09/1990 167. Đặng Văn Ngọc  
168 Hoàng Thị Thương 06/10/1987 168. Hoàng Thị Thương  
169 Lê Thị Thu Huyền 08/12/1987 169. Lê Thị Thu Huyền  
170 Lê Thị Thu Phương 15/11/1989 170. Lê Thị Thu Phương  
171 Lương Quang Huy 07/02/1990 171. Lương Quang Huy  
172 Nguyễn Văn Giáp 21/03/1974 172. Nguyễn Văn Giáp  
173 Trần Xuân Trọng 18/12/1987 173. Trần Xuân Trọng  
174 Vũ Thạch Dương 10/06/1989 174. Vũ Thạch Dương  
175 Nguyễn Duy Minh 22/11/1972 175. Nguyễn Duy Minh  
176 Bùi Tuấn Anh 04/12/1988 176. Bùi Tuấn Anh  
177 Đặng Thị Loan Phượng 17/02/1984 177. Đặng Thị Loan Phượng  
178 Đỗ Thị Mai 20/07/1987 178. Đỗ Thị Mai  
179 Kim Đình Thái 08/04/1984 179. Kim Đình Thái  
180 Nguyễn Công Khoa 19/09/1982 180. Nguyễn Công Khoa  
181 Nguyễn Thị Thu Hiền 13/06/1978 181. Nguyễn Thị Thu Hiền  
182 Phạm Thị Hồng Anh 20/10/1986 182. Phạm Thị Hồng Anh  
183 Trịnh Thúy Hà 03/12/1980 183. Trịnh Thúy Hà  
184 Vũ Thị Oanh 26/09/1988 184. Vũ Thị Oanh  
185 Nguyễn Xuân Kiên 20/10/1990 185. Nguyễn Xuân Kiên  
186 Nguyễn Văn Tảo 05/11/1973 186. Nguyễn Văn Tảo  
187 Bùi Quy Anh 20/12/1984 187. Bùi Quy Anh  
188 Đỗ Văn Toàn 28/10/1975 188. Đỗ Văn Toàn  
189 Đoàn Ngọc Phương 28/06/1986 189. Đoàn Ngọc Phương  
190 Lê Khánh Dương 21/10/1983 190. Lê Khánh Dương  
191 Nguyễn Anh Chuyên 12/10/1985 191. Nguyễn Anh Chuyên  
192 Nguyễn Thanh Tùng  16/08/1986 192. Nguyễn Thanh Tùng  
193 Trịnh Minh Đức 08/10/1987 193. Trịnh Minh Đức  
194 Vũ Thị Nguyệt  20/09/1988 194. Vũ Thị Nguyệt  
195 Vũ Việt Dũng 29/09/1992 195. Vũ Việt Dũng  
VI Khối ngành VI: Không có
VII Khối ngành VII: 02 ngành
196 Đinh Xuân Lâm 01/12/1983 196. Đinh Xuân Lâm  
197 Hà Mạnh Hùng 20/09/1981 197. Hà Mạnh Hùng  
198 Hà Mỹ Trinh 07/01/1987 198. Hà Mỹ Trinh  
199 Lã Thị Quỳnh Mai 08/11/1992 199. Lã Thị Quỳnh Mai  
200 Lê Sơn Thái 26/02/1988 200. Lê Sơn Thái  
201 Lương Thị Thu Hà 13/11/1988 201. Lương Thị Thu Hà  
202 Mã Văn Thu 08/09/1987 202. Mã Văn Thu  
203 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 25/10/1981 203. Nguyễn Thị Thanh Nhàn  
204 Nguyễn Thị Tính 07/08/1982 204. Nguyễn Thị Tính  
205 Vũ Văn Diện 19/07/1983 205. Nguyễn Văn Diện  
206 Nguyễn Thị Hải Anh 16/06/1978 206. Nguyễn Thị Hải Anh  
207 Đỗ Thị Chi 03/09/1988 207. Đỗ Thị Chi  
208 Dương Thị Quy 10/06/1985 208. Dương Thị Quy  
209 Lã Thùy Linh 17/04/1988 209. Lã Thùy Linh  
210 Đỗ Thị Bích Loan 19/10/1993 210. Đỗ Thị Bích Loan  
211 Nguyễn Tú An 18/01/1994 211. Nguyễn Tú An  
212 Phạm Kim Thoa 18/09/1976 212. Phạm Kim Thoa  
213 Phạm Thị Hồng Nhung  20/11/1977 213. Phạm Thị Hồng Nhung  
214 Phan Thị Cúc 24/11/1989 214. Phan Thị Cúc  
215 Trương Thị Phương 07/11/1993 215. Trương Thị Phương  
VIII Giảng viên cơ hữu môn chung
216 Nguyễn Thùy Linh 07/04/1979 216. Nguyễn Thùy Linh  
217 Trương Thị Thu Hằng 16/09/1978 217. Trương Thị Thu Hằng  
218 Bùi Thị Thanh Thủy 13/10/1983 218. Bùi Thị Thanh Thủy  
219 Đặng Phương Mai 26/10/1988 219. Đặng Phương Mai  
220 Dương Thị Hồng An 30/04/1982 220. Dương Thị Hồng An  
221 Hoàng Thu Giang 20/06/1969 221. Hoàng Thu Giang  
222 Hoàng Văn Sáu 02/01/1979 222. Hoàng Văn Sáu  
223 Ngô Phương Thùy 07/07/1983 223. Ngô Phương Thùy  
224 Nguyễn Thị Phương Hoa 04/06/1983 224. Nguyễn Thị Phương Hoa  
225 Nguyễn Thúy Hòa 15/12/1977 225. Nguyễn Thúy Hòa  
226 Phạm Thúy Hằng 01/01/1984 226. Phạm Thúy Hằng  
227 Phan Thị Như Quỳnh 05/03/1979 227. Phan Thị Như Quỳnh  
228 Trần Minh Thành 21/12/1983 228. Trần Minh Thành  
229 Trần Thị Hòa 19/01/1986 229. Trần Thị Hòa  
230 Ma Thị Vân Hà 02/02/1987 230. Ma Thị Vân Hà  
231 Nguyễn Ngọc Tuấn 01/11/1981 231. Nguyễn Ngọc Tuấn  
232 Đinh Diệu Hằng 08/08/1984 232. Đinh Diệu Hằng  
233 Hoàng Phương Khánh 27/05/1986 233. Hoàng Phương Khánh  
234 Ngô Mạnh Tưởng 05/11/1976 234. Ngô Mạnh Tưởng  
235 Khoa Thu Hoài 10/11/1974 235. Khoa Thu Hoài  
236 Lại Văn Trung 22/09/1984 236. Lại Văn Trung  
237 Nguyễn Thị Nhung 17/04/1986 237. Nguyễn Thị Nhung  
238 Nguyễn Thị Thanh Giang 14/09/1980 238. Nguyễn Thị Thanh Giang  
239 Nguyễn Thùy Trang 25/10/1989 239. Nguyễn Thùy Trang  
240 Quách Thị Mai Liên 29/11/1986 240. Quách Thị Mai Liên  
241 Đỗ Quỳnh Hoa 03/03/1983 240. Quách Thị Mai Liên  
242 Đặng Thị Kim Dung 22/07/1986 242. Đặng Thị Kim Dung  
243 Hoàng Ngọc Bích 01/03/1987 243. Hoàng Ngọc Bích  
244 Lê Thị Hường 21/08/1989 244. Lê Thị Hường  
245 Ngô Cẩm Tú 29/03/1985 245. Ngô Cẩm Tú  
246 Trần Thùy Linh 07/05/1984 246. Trần Thùy Linh  
247 Phùng Thanh Hoa 01/01/1987 247. Phùng Thanh Hoa  
248 Trịnh Thị Kim Thoa 12/04/1986 248. Trịnh Thị Kim Thoa  
249 Trịnh Ngọc Hiến 18/04/1986 249. Trịnh Ngọc Hiến  
250 Vũ Hải Yến  26/05/1975 250. Vũ Hải Yến  
251 Dương Thị Thu Hương 18/11/1982 251. Dương Thị Thu Hương  
252 Nguyễn Thị Thanh Huyền 16/09/1977 252. Nguyễn Thị Thanh Huyền  
253 Phạm Văn Hảo 24/02/1986 253. Phạm Văn Hảo  
254 Vũ Hoàng Sơn 05/09/1987 254. Vũ Hoàng Sơn  
255 Chu Xuân Tiến 18/12/1985 255. Chu Xuân Tiến  
256 Ngô Mạnh Cường 05/10/1980 256. Ngô Mạnh Cường  
257 Ngô Văn Mạnh 20/09/1988 257. Ngô Văn Mạnh  
258 Nông Văn Đồng 27/02/1985 258. Nông Văn Đồng  
259 Trần Minh Liên 06/02/1983 259. Trần Minh Liên  
260 Trần Xuân Giang 01/06/1980 260. Trần Xuân Giang  
Thái Nguyên, ngày 01 tháng 6 năm 2020
HIỆU TRƯỞNG

Công khai sơ lược lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành

 

Biểu 02 - ĐHTN
(Kèm theo Công văn số: 2003/ĐHTN ngày 02 tháng 10 năm 2018
của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)

THÔNG BÁO
Công khai sơ lược lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành năm học 2019 - 2020

TT Họ và tên Năm sinh Lý lịch khoa học Ghi chú
I Khối ngành I: Không có
II Khối ngành II: 01 ngành
1 Đỗ Thị Bắc 25/04/1970 1. Đỗ Thị Bắc  
2 Vũ Đức Thái 02/05/1964 2. Vũ Đức Thái  
3 Nguyễn Văn Linh 05/10/1987 3. Nguyễn Văn Linh  
4 Đỗ Thị Phượng 19/08/1985 4. Đỗ Thị Phượng  
5 Dương Thị Thúy Nga 21/07/1990 5. Dương Thị Thúy Nga  
6 Lê Anh Tú 07/05/1987 6. Lê Anh Tú  
7 Lê Triệu Tuấn 27/01/1984 7. Lê Triệu Tuấn  
8 Nguyễn Kim Sơn 01/11/1985 8. Nguyễn Kim Sơn  
9 Nguyễn Lan Oanh 23/10/1983 9. Nguyễn Lan Oanh  
10 Nguyễn Quang Hiệp 16/12/1986 10. Nguyễn Quang Hiệp  
11 Nguyễn Quang Minh 28/10/1981 11. Nguyễn Quang Minh  
12 Nguyễn Thị Linh 22/12/1984 12. Nguyễn Thị Linh  
13 Nguyễn Thị Thu Hằng 22/04/1985 13. Nguyễn Thị Thu Hằng  
14 Nguyễn Thu Hằng 14/04/1987 14. Nguyễn Thu Hằng  
15 Nguyễn Văn Giáp 27/10/1984 15. Nguyễn Văn Giáp  
16 Nguyễn Văn Việt 11/06/1986 16. Nguyễn Văn Việt  
17 Phạm Thị Ngọc Anh  25/10/1982 17. Phạm Thị Ngọc Anh  
18 Tạ Thị Thảo 22/09/1989 18. Tạ Thị Thảo  
19 Trần Nguyễn Duy Trung 25/03/1987 19. Trần Nguyễn Duy Trung  
20 Trịnh Ngọc Hà 21/09/1986 20. Trịnh Ngọc Hà  
III Khối ngành III: 03 ngành 
21 Nguyễn Văn Huân 10/08/1979 21. Nguyễn Văn Huân  
22 Đàm Thị Phương Thảo 04/09/1990 22. Đàm Thị Phương Thảo  
23 Đỗ Đình Lực 29/03/1988 23. Đỗ Đình Lực  
24 Lê Thị Hằng 30/03/1990 24. Lê Thị Hằng  
25 Lý Thu Trang 12/01/1989 25. Lý Thu Trang  
26 Nguyễn Thị Kim Tuyến 04/11/1990 26. Nguyễn Thị Kim Tuyến  
27 Nguyễn Thị Thanh Huyền 15/09/1982 27. Nguyễn Thị Thanh Huyền  
28 Nguyễn Thị Thanh Thủy 25/11/1980 28. Nguyễn Thị Thanh Thủy  
29 Phan Thị Hiền 30/03/1988 29. Phan Thị Hiền  
30 Trần Thu Phương 17/10/1984 30. Trần Thu Phương  
31 Nguyễn Thị Hằng 10/04/1983 31. Nguyễn Thị Hằng  
32 Trương Tuấn Linh 22/08/1982 32.Trương Tuấn Linh  
33 Bùi Quỳnh Trang 19/05/1991 33. Bùi Quỳnh Trang  
34 Đinh Thị Nguyên 11/09/1983 34. Đinh Thị Nguyên  
35 Đỗ Thị Diệu Thu 05/12/1991 35. Đỗ Thị Diệu Thu  
36 Hà Văn Vương 05/05/1990 36. Hà Văn Vương  
37 Lê Hoài Giang 19/09/1990 37. Lê Hoài Giang  
38 Tạc Thị Minh Huyền 27/07/1992 38. Tạc Thị Minh Huyền  
39 Trần Hồng Thái 29/09/1991 39. Trần Hồng Thái  
40 Đỗ Văn Đại 26/02/1986 40. Đỗ Văn Đại  
41 Đào Thế Huy 23/05/1984 41. Đào Thế Huy  
42 Trương Thị Việt Phương 15/07/1972 42. Trương Thị Việt Phương  
43 Đặng Thương Hoài Linh 15/05/1991 43. Đặng Thương Hoài Linh  
44 Đinh Thị Ngọc Oanh 15/09/1985 44. Đinh Thị Ngọc Oanh  
45 Đỗ Năng Thắng 07/02/1985 45. Đỗ NăngThắng  
46 Ngô Mai Phương 18/10/1993 46. Ngô Mai Phương  
47 Nguyễn Ngọc Quỳnh 01/07/1991 47. Nguyễn Ngọc Quỳnh  
48 Nguyễn Tiến Mạnh 17/10/1990 48. Nguyễn Tiến Mạnh  
49 Phan Thị Thanh Huyền 26/08/1986 49. Phan Thị Thanh Huyền  
50 Phan Thị Vân Giang 02/03/1981 50. Phan Thị Vân Giang  
IV Khối ngành IV: Không có 
V Khối ngành V: 11 ngành 
51 Bùi Ngọc Tuấn 02/04/1961 51. Bùi Ngọc Tuấn  
52 Đặng Thị Oanh 29/07/1969 52. Đặng Thị Oanh  
53 Đỗ Đình Cường 26/12/1979 53. Đỗ Đình Cường  
54 Lê Hùng Linh 16/06/1981 54. Lê Hùng Linh  
55 Lê Văn Chung 25/08/1984 55. Lê Văn Chung  
56 Nguyễn Thị Mai Phương 02/09/1984 56. Nguyễn Thị Mai Phương  
57 Nguyễn Thị Thanh Bình 08/02/1973 57. Nguyễn Thị Thanh Bình  
58 Nguyễn Thu Hương 03/03/1988 58. Nguyễn Thu Hương  
59 Phùng Trung Nghĩa 06/01/1980 59. Phùng Trung Nghĩa  
60 Nguyễn Đình Dũng 16/09/1980 60. Nguyễn Đình Dũng  
61 Nguyễn Đức Bình 10/06/1985 61. Nguyễn Đức Bình  
62 Trần Quang Quý 17/10/1988 62. Trần Quang Qúy  
63 Trương Hà Hải 18/12/1967 63. Trương Hà Hải  
64 Vũ Huy Lượng 27/04/1983 64. Vũ Huy Lượng  
65 Vũ Vinh Quang 26/09/1957 65. Vũ Vinh Quang  
66 Đào Tô Hiệu 22/05/1990 66. Đào Tô Hiệu  
67 Đinh Khánh Linh 05/10/1991 67. Đinh Khánh Linh  
68 Đinh Văn Nam 09/11/1987 68. Đinh Văn Nam  
69 Đỗ Thị Quyên 28/04/1991 69. Đỗ Thị Quyên  
70 Đoàn Mạnh Cường 03/09/1989 70. Đoàn Mạnh Cường  
71 Hà Thị Thanh 22/12/1982 71. Hà Thị Thanh  
72 Lê Hồng Thu 27/02/1990 72. Lê Hồng Thu  
73 Ngô Hữu Huy 09/08/1987 73. Ngô Hữu Huy  
74 Ngô Thị Lan 03/11/1980 74. Ngô Thị Lan  
75 Nguyễn Sĩ Hiệp 05/06/1990 75. Nguyễn Sỹ Hiệp  
76 Nguyễn Văn Cường 21/08/1987 76. Nguyễn Văn Cường  
77 Phạm Thị Thương 07/03/1979 77. Phạm Thị Thương  
78 Phạm Xuân Kiên 13/10/1991 78. Phạm Xuân Kiên  
79 Quách Xuân Trưởng 03/08/1978 79. Quách Xuân Trưởng  
80 Trần Quang Huy 15/10/1990 80. Trần Quang Huy  
81 Trần Tuấn Việt 11/07/1986 81. Trần Tuấn Việt  
82 Trần Văn Dũng 23/01/1990 82. Trần Văn Dũng  
83 Võ Văn Trường 22/07/1990 83. Võ Văn Trường  
84 Vũ Thành Vinh 25/12/1978 84. Vũ Thành Vinh  
85 Đàm Thanh Phương 21/07/1981 85. Đàm Thanh Phương  
86 Đào Thị Thu 26/07/1982 86. Đào Thị Thu  
87 Đoàn Thị Bích Ngọc 24/08/1970 87. Đoàn Thị Bích Ngọc  
88 Dương Thị Mai Thương 18/01/1985 88. Dương Thị Mai Thương  
89 Mai Văn Hoàn 18/05/1984 89. Mai Văn Hoàn  
90 Nguyễn Hiền Trinh 03/06/1971 90. Nguyễn Hiền Trinh  
91 Nguyễn Thị Oanh 09/05/1986 91. Nguyễn Thị Oanh  
92 Nguyễn Thị Thanh Tâm 03/06/1986 92. Nguyễn Thị Thanh Tâm  
93 Nguyễn Thị Tuyển 26/03/1981 93. Nguyễn Thị Tuyển  
94 Trần Hải Thanh 06/06/1983 94. Trần Hải Thanh  
95 Nguyễn Văn Núi 10/10/1981 95. Nguyễn Văn Núi  
96 Phạm Đức Long 20/06/1955 96. Phạm Đức Long  
97 Trần Đức Sự 08/09/1965 97. Tran Duc Su  
98 Trần Văn Khánh 16/09/1985 98. Trần Văn Khánh  
99 Vũ Xuân Nam 10/10/1984 99. Vũ Xuân Nam  
100 Bùi Anh Tú 10/08/1984 100. Bùi Anh Tú  
101 Đào Trần Chung 23/08/1987 101. Đào Trần Chung  
102 Đỗ Thị Loan 09/08/1987 102. Đỗ Thị Loan  
103 Hoàng Thị Cành 19/08/1986 103. Hoàng Thị Cành  
104 Mạch Quý Dương 06/04/1979 104. Mạch Quý Dương  
105 Nguyễn Hồng Tân 05/12/1981 105. Nguyễn Hồng Tân  
106 Nguyễn Thị Dung 05/06/1987 106. Nguyễn Thị Dung  
107 Nguyễn Thu Phương 14/03/1986 107. Nguyễn Thu Phương  
108 Nguyễn Tuấn Anh 14/04/1980 108. Nguyễn Tuấn Anh  
109 Nguyễn Vũ Kiều Vân 26/05/1980 109. Nguyễn Vũ Kiều Vân  
110 Tô Hữu Nguyên 01/12/1980 110. Tô Hữu Nguyên  
111 Nông Thị Hoa 22/08/1978 111. Nông Thị Hoa  
112 Hồ Thị Tuyến 07/09/1987 112. Hồ Thị Tuyến  
113 Lê Thu Trang 19/01/1978 113. Lê Thu Trang  
114 Ngô Thị Lan Phương 09/12/1979 114. Ngô Thị Lan Phương  
115 Nguyễn Hữu Thái 14/11/1961 115. Nguyễn Hữu Thái  
116 Nguyễn Lan Hương 15/03/1988 116. Nguyễn Lan Hương  
117 Nguyễn Thu Hương 19/11/1981 117. Nguyễn Thu Hương  
118 Phạm Thị Liên 19/02/1986 118. Phạm Thị Liên  
119 Phùng Thế Huân 24/01/1985 119. Phùng Thế  Huân  
120 Vũ Thúy Hằng 15/10/1990 120. Vũ Thúy Hằng  
121 Nguyễn Toàn Thắng 13/08/1983 121. Nguyễn Toàn Thắng  
122 Dương Thu Mây 11/11/1983 122. Dương Thu Mây  
123 Dương Thúy Hường 08/09/1985 123. Dương Thúy Hường  
124 Lê Hoàng Hiệp 02/01/1986 124. Lê Hoàng Hiệp  
125 Lê Tuấn Anh 25/05/1980 125. Lê Tuấn Anh  
126 Lương Thị Minh Huế 22/11/1986 126. Lương Thị Minh Huế  
127 Phạm Hồng Việt  07/02/1982 127. Phạm Hồng Việt  
128 Trần Duy Minh 29/05/1980 128. Trần Duy Minh  
129 Trần Phạm Thái Kiên  04/10/1987 129. Trần Phạm Thái Kiên  
130 Trịnh Văn Hà  28/05/1980 130. Trinh Văn Hà  
131 Vũ Chiến Thắng 14/08/1983 131. Vũ Chiến Thắng  
132 Đào Thị Phượng 08/08/1988 132. Đào Thị Phượng  
133 Đinh Quý Long 03/10/1983 133. Đinh Quý Long  
134 Đỗ Huy Khôi 05/11/1981 134. Đỗ Huy Khôi  
135 Đỗ Văn Quyền 01/01/1980 135. Đỗ Văn Quyền  
136 Đoàn Thị Thanh Thảo 26/04/1980 136. Đoàn Thị Thanh Thảo  
137 Mạc Thị Phượng 11/03/1981 137. Mạc Thị Phượng  
138 Mai Thị Kim Anh 31/12/1989 138. Mai Thị Kim Anh  
139 Nguyễn Anh Tuấn 18/10/1965 139. Nguyễn Anh Tuấn  
140 Nguyễn Ngọc Dương 28/07/1989 140. Nguyễn Ngọc Dương  
141 Nguyễn Thanh Tùng 15/08/1988 141. Nguyễn Thanh Tùng  
142 Nguyễn Thị Ngân 31/08/1984 142. Nguyễn Thị Ngân  
143 Nguyễn Thùy Dung 06/11/1989 143. Nguyễn Thùy Dung  
144 Phạm Văn Ngọc 27/01/1983 144. Phạm Văn Ngọc  
145 Phạm Thành Nam 10/03/1987 145. Phạm Thành Nam  
146 Đào Thị Hằng 21/02/1983 146. Đào Thị Hằng  
147 Hoàng Văn Thực 20/11/1987 147. Hoàng Văn Thực  
148 Ngô Thị Vinh 02/08/1984 148. Ngô Thị Vinh  
149 Nguyễn Ngọc Hoan 05/04/1975 149. Nguyễn Ngọc Hoan  
150 Nguyễn Quốc Bảo 20/09/1984 150. Nguyễn Quốc Bảo  
151 Nguyễn Thị Bích Điệp 02/10/1988 151. Nguyễn Thị Bích Điệp  
152 Nguyễn Thị Dung 31/10/1979 152. Nguyễn Thị Dung  
153 Trần Thị Xuân 05/11/1987 153. Trần Thị Xuân  
154 Nguyễn Thị Phương Thanh 28/10/1986 154. Nguyễn Thị Phương Thanh  
155 Nguyễn Hải Minh 31/08/1973 155. Nguyễn Hải Minh  
156 Hồ Mậu Việt 13/05/1987 156. Hồ Mậu Việt  
157 Hoàng Thị Hải Yến 16/08/1989 157. Hoàng Thị Hải Yến  
158 Nguyễn Thành Trung 01/01/1981 158. Nguyễn Thành Trung  
159 Nguyễn Thế Dũng 28/03/1987 159. Nguyễn Thế Dũng  
160 Nguyễn Thị Hương Ly 14/12/1989 160. Nguyễn Thị Hương Ly  
161 Nguyễn Văn Thắng 05/11/1981 161. Nguyễn Văn Thắng  
162 Trần Đức Hoàng 20/08/1988 162. Trần Đức Hoàng  
163 Trần Thị Thanh Hương 01/11/1988 163. Trần Thị Thanh Hương  
164 Nguyễn Thị Hiền 02/03/1990 164. Nguyễn Thị Hiền  
165 Nguyễn Vôn Dim 07/12/1984 165. Nguyễn Vôn Dim  
166 Bùi Văn Tùng 18/07/1984 166. Nguyễn Văn Tùng  
167 Đặng Văn Ngọc 04/09/1990 167. Đặng Văn Ngọc  
168 Hoàng Thị Thương 06/10/1987 168. Hoàng Thị Thương  
169 Lê Thị Thu Huyền 08/12/1987 169. Lê Thị Thu Huyền  
170 Lê Thị Thu Phương 15/11/1989 170. Lê Thị Thu Phương  
171 Lương Quang Huy 07/02/1990 171. Lương Quang Huy  
172 Nguyễn Văn Giáp 21/03/1974 172. Nguyễn Văn Giáp  
173 Trần Xuân Trọng 18/12/1987 173. Trần Xuân Trọng  
174 Vũ Thạch Dương 10/06/1989 174. Vũ Thạch Dương  
175 Nguyễn Duy Minh 22/11/1972 175. Nguyễn Duy Minh  
176 Bùi Tuấn Anh 04/12/1988 176. Bùi Tuấn Anh  
177 Đặng Thị Loan Phượng 17/02/1984 177. Đặng Thị Loan Phượng  
178 Đỗ Thị Mai 20/07/1987 178. Đỗ Thị Mai  
179 Kim Đình Thái 08/04/1984 179. Kim Đình Thái  
180 Nguyễn Công Khoa 19/09/1982 180. Nguyễn Công Khoa  
181 Nguyễn Thị Thu Hiền 13/06/1978 181. Nguyễn Thị Thu Hiền  
182 Phạm Thị Hồng Anh 20/10/1986 182. Phạm Thị Hồng Anh  
183 Trịnh Thúy Hà 03/12/1980 183. Trịnh Thúy Hà  
184 Vũ Thị Oanh 26/09/1988 184. Vũ Thị Oanh  
185 Nguyễn Xuân Kiên 20/10/1990 185. Nguyễn Xuân Kiên  
186 Nguyễn Văn Tảo 05/11/1973 186. Nguyễn Văn Tảo  
187 Bùi Quy Anh 20/12/1984 187. Bùi Quy Anh  
188 Đỗ Văn Toàn 28/10/1975 188. Đỗ Văn Toàn  
189 Đoàn Ngọc Phương 28/06/1986 189. Đoàn Ngọc Phương  
190 Lê Khánh Dương 21/10/1983 190. Lê Khánh Dương  
191 Nguyễn Anh Chuyên 12/10/1985 191. Nguyễn Anh Chuyên  
192 Nguyễn Thanh Tùng  16/08/1986 192. Nguyễn Thanh Tùng  
193 Trịnh Minh Đức 08/10/1987 193. Trịnh Minh Đức  
194 Vũ Thị Nguyệt  20/09/1988 194. Vũ Thị Nguyệt  
195 Vũ Việt Dũng 29/09/1992 195. Vũ Việt Dũng  
VI Khối ngành VI: Không có
VII Khối ngành VII: 02 ngành
196 Đinh Xuân Lâm 01/12/1983 196. Đinh Xuân Lâm  
197 Hà Mạnh Hùng 20/09/1981 197. Hà Mạnh Hùng  
198 Hà Mỹ Trinh 07/01/1987 198. Hà Mỹ Trinh  
199 Lã Thị Quỳnh Mai 08/11/1992 199. Lã Thị Quỳnh Mai  
200 Lê Sơn Thái 26/02/1988 200. Lê Sơn Thái  
201 Lương Thị Thu Hà 13/11/1988 201. Lương Thị Thu Hà  
202 Mã Văn Thu 08/09/1987 202. Mã Văn Thu  
203 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 25/10/1981 203. Nguyễn Thị Thanh Nhàn  
204 Nguyễn Thị Tính 07/08/1982 204. Nguyễn Thị Tính  
205 Vũ Văn Diện 19/07/1983 205. Nguyễn Văn Diện  
206 Nguyễn Thị Hải Anh 16/06/1978 206. Nguyễn Thị Hải Anh  
207 Đỗ Thị Chi 03/09/1988 207. Đỗ Thị Chi  
208 Dương Thị Quy 10/06/1985 208. Dương Thị Quy  
209 Lã Thùy Linh 17/04/1988 209. Lã Thùy Linh  
210 Đỗ Thị Bích Loan 19/10/1993 210. Đỗ Thị Bích Loan  
211 Nguyễn Tú An 18/01/1994 211. Nguyễn Tú An  
212 Phạm Kim Thoa 18/09/1976 212. Phạm Kim Thoa  
213 Phạm Thị Hồng Nhung  20/11/1977 213. Phạm Thị Hồng Nhung  
214 Phan Thị Cúc 24/11/1989 214. Phan Thị Cúc  
215 Trương Thị Phương 07/11/1993 215. Trương Thị Phương  
VIII Giảng viên cơ hữu môn chung
216 Nguyễn Thùy Linh 07/04/1979 216. Nguyễn Thùy Linh  
217 Trương Thị Thu Hằng 16/09/1978 217. Trương Thị Thu Hằng  
218 Bùi Thị Thanh Thủy 13/10/1983 218. Bùi Thị Thanh Thủy  
219 Đặng Phương Mai 26/10/1988 219. Đặng Phương Mai  
220 Dương Thị Hồng An 30/04/1982 220. Dương Thị Hồng An  
221 Hoàng Thu Giang 20/06/1969 221. Hoàng Thu Giang  
222 Hoàng Văn Sáu 02/01/1979 222. Hoàng Văn Sáu  
223 Ngô Phương Thùy 07/07/1983 223. Ngô Phương Thùy  
224 Nguyễn Thị Phương Hoa 04/06/1983 224. Nguyễn Thị Phương Hoa  
225 Nguyễn Thúy Hòa 15/12/1977 225. Nguyễn Thúy Hòa  
226 Phạm Thúy Hằng 01/01/1984 226. Phạm Thúy Hằng  
227 Phan Thị Như Quỳnh 05/03/1979 227. Phan Thị Như Quỳnh  
228 Trần Minh Thành 21/12/1983 228. Trần Minh Thành  
229 Trần Thị Hòa 19/01/1986 229. Trần Thị Hòa  
230 Ma Thị Vân Hà 02/02/1987 230. Ma Thị Vân Hà  
231 Nguyễn Ngọc Tuấn 01/11/1981 231. Nguyễn Ngọc Tuấn  
232 Đinh Diệu Hằng 08/08/1984 232. Đinh Diệu Hằng  
233 Hoàng Phương Khánh 27/05/1986 233. Hoàng Phương Khánh  
234 Ngô Mạnh Tưởng 05/11/1976 234. Ngô Mạnh Tưởng  
235 Khoa Thu Hoài 10/11/1974 235. Khoa Thu Hoài  
236 Lại Văn Trung 22/09/1984 236. Lại Văn Trung  
237 Nguyễn Thị Nhung 17/04/1986 237. Nguyễn Thị Nhung  
238 Nguyễn Thị Thanh Giang 14/09/1980 238. Nguyễn Thị Thanh Giang  
239 Nguyễn Thùy Trang 25/10/1989 239. Nguyễn Thùy Trang  
240 Quách Thị Mai Liên 29/11/1986 240. Quách Thị Mai Liên  
241 Đỗ Quỳnh Hoa 03/03/1983 240. Quách Thị Mai Liên  
242 Đặng Thị Kim Dung 22/07/1986 242. Đặng Thị Kim Dung  
243 Hoàng Ngọc Bích 01/03/1987 243. Hoàng Ngọc Bích  
244 Lê Thị Hường 21/08/1989 244. Lê Thị Hường  
245 Ngô Cẩm Tú 29/03/1985 245. Ngô Cẩm Tú  
246 Trần Thùy Linh 07/05/1984 246. Trần Thùy Linh  
247 Phùng Thanh Hoa 01/01/1987 247. Phùng Thanh Hoa  
248 Trịnh Thị Kim Thoa 12/04/1986 248. Trịnh Thị Kim Thoa  
249 Trịnh Ngọc Hiến 18/04/1986 249. Trịnh Ngọc Hiến  
250 Vũ Hải Yến  26/05/1975 250. Vũ Hải Yến  
251 Dương Thị Thu Hương 18/11/1982 251. Dương Thị Thu Hương  
252 Nguyễn Thị Thanh Huyền 16/09/1977 252. Nguyễn Thị Thanh Huyền  
253 Phạm Văn Hảo 24/02/1986 253. Phạm Văn Hảo  
254 Vũ Hoàng Sơn 05/09/1987 254. Vũ Hoàng Sơn  
255 Chu Xuân Tiến 18/12/1985 255. Chu Xuân Tiến  
256 Ngô Mạnh Cường 05/10/1980 256. Ngô Mạnh Cường  
257 Ngô Văn Mạnh 20/09/1988 257. Ngô Văn Mạnh  
258 Nông Văn Đồng 27/02/1985 258. Nông Văn Đồng  
259 Trần Minh Liên 06/02/1983 259. Trần Minh Liên  
260 Trần Xuân Giang 01/06/1980 260. Trần Xuân Giang  
Thái Nguyên, ngày 01 tháng 6 năm 2020
HIỆU TRƯỞNG
texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama