Left-Banner
Right-Banner

Công khai sơ lược lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành

Biểu 02-ĐHTN
(Kèm theo Công văn số: 2003/ĐHTN ngày 02 tháng 10 năm 2018
của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)

Công khai sơ lược lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành năm học 2020 - 2021

TT Họ và tên Năm sinh Lý lịch khoa học Ghi chú
I Khối ngành I: Không có
II Khối ngành II: 01 ngành
1 Đinh Xuân Lâm 01/12/1983 1. Đinh Xuân Lâm.pdf
2 Vũ Đức Thái 02/05/1964 2. Vũ Đức Thái.pdf
3 Nguyễn Duy Minh 22/11/1972 3. Nguyễn Duy Minh.pdf
4 Nguyễn Toàn Thắng 13/08/1983 4. Nguyễn Toàn Thắng.pdf
5 Nguyễn Văn Huân 10/08/1979 5. Nguyễn Văn Huân.pdf
6 Nguyễn Văn Linh 05/10/1987 6. Nguyễn Văn Linh.pdf
7 Vũ Huy Lượng 27/04/1983 7. Vũ Huy Lượng.pdf
8 Dương Thị Thúy Nga 21/07/1990 8. Dương Thị Thúy Nga.pdf
9 Nguyễn Quang Minh 28/10/1981 9. Nguyễn Quang Minh.pdf
10 Trịnh Ngọc Hà 21/09/1986 10. Trịnh Ngọc Hà.pdf
11 Phạm Thị Ngọc Anh 25/10/1982 11. Phạm Thị Ngọc Anh.pdf
12 Trần Nguyễn Duy Trung 25/03/1987 12. Trần Nguyễn Duy Trung.pdf
III Khối ngành III: 04 ngành
13 Lê Triệu Tuấn 27/01/1984 13. Lê Triệu Tuấn.pdf
14 Đào Thế Huy 23/05/1984 14. Đào Thế Huy.pdf
15 Đàm Thị Phương Thảo 04/09/1990 15. Đàm Thị Phương Thảo.pdf
16 Đỗ Đình Lực 29/03/1988 16. Đỗ Đình Lực.pdf
17 Đỗ Văn Đại 26/02/1986 17. Đỗ Văn Đại.pdf
18 Hà Thị Thanh 22/12/1982 18. Hà Thị Thanh.pdf
19 Nguyễn Thị Thanh Huyền 15/09/1982 19. Nguyễn Thị Thanh Huyền.pdf
20 Nguyễn Thị Thanh Thủy 25/11/1980 20. Nguyễn Thị Thanh Thủy.pdf
21 Vũ Thành Vinh 25/12/1978 21. Vũ Thành Vinh.pdf
22 Ngô Mai Phương 10/18/1993 22. Ngô Mai Phương.pdf
23 Đinh Thị Nguyên 11/09/1983 23. Đinh Thị Nguyên.pdf
24 Trương Tuấn Linh 22/08/1982 24. Trương Tuấn Linh.pdf
25 Bùi Quỳnh Trang 19/05/1991 25. Bùi Quỳnh Trang.pdf
26 Lã Thị Quỳnh Mai 08/11/1992 26. Lã Thị Quỳnh Mai.pdf
27 Lê Hoài Giang 19/09/1990 27. Lê Hoài Giang.pdf
28 Nguyễn Lan Hương 15/03/1988 28. Nguyễn Lan Hương.pdf
29 Tạc Thị Minh Huyền 27/07/1992 29. Tạc Thị Minh Huyền.pdf
30 Trần Hồng Thái 29/09/1991 30. Trần Hồng Thái.pdf
31 Đỗ Thị Diệu Thu 05/12/1991 31. Đỗ Thị Diệu Thu.pdf
32 Hà Văn Vương 05/05/1990 32. Hà Văn Vương.pdf
33 Đỗ Năng Thắng 07/02/1985 33. Đỗ Năng Thắng.pdf
34 Trương Thị Việt Phương 15/07/1972 34. Trương Thị Việt Phương.pdf
35 Đặng Thương Hoài Linh 15/05/1991 35. Đặng Thương Hoài Linh.pdf
36 Đinh Thị Ngọc Oanh 15/09/1985 36. Đinh Thị Ngọc Oanh.pdf
37 Lê Anh Tú 07/05/1987 37. Lê Anh Tú.pdf
38 Lê Thị Hằng 30/03/1990 38. Lê Thị Hằng.pdf
39 Nguyễn Kim Sơn 01/11/1985 39. Nguyễn Kim Sơn.pdf
40 Nguyễn Tiến Mạnh 17/10/1990 40. Nguyễn Tiến Mạnh.pdf
41 Nguyễn Văn Việt 11/06/1986 41. Nguyễn Văn Việt.pdf
42 Trần Thu Phương 17/10/1984 42. Trần Thu Phương.pdf
43 Nguyễn Thị Hằng 10/04/1983 43. Nguyễn Thị Hằng.pdf
44 Đỗ Thị Quyên 28/04/1991 44. Đỗ Thị Quyên.pdf
45 Lê Thu Trang 19/01/1978 45. Lê Thu Trang.pdf
46 Lý Thu Trang 12/01/1989 46. Lý Thu Trang.pdf
47 Nguyễn Thị Kim Tuyến 04/11/1990 47. Nguyễn Thị Kim Tuyến.pdf
48 Nguyễn Thu Hằng 14/04/1987 48. Nguyễn Thu Hằng.pdf
49 Nguyễn Văn Giáp 27/10/1984 49. Nguyễn Văn Giáp.pdf
50 Phan Thị Thanh Huyền 26/08/1986 50. Phan Thị Thanh Huyền.pdf
51 Phan Thị Vân Giang 02/03/1981 51. Phan Thị Vân Giang.pdf
52 Phan Thị Hiền 30/03/1988 52. Phan Thị Hiền.pdf
IV Khối ngành IV: Không có
V Khối ngành V: 13 ngành
53 Bùi Ngọc Tuấn 02/04/1961 53. Bùi Ngọc Tuấn.pdf
54 Đỗ Đình Cường 26/12/1979 54. Đỗ Đình Cường.pdf
55 Lê Hùng Linh 16/06/1981 55. Lê Hùng Linh.pdf
56 Nguyễn Thế Vịnh 12/04/1985 56. Nguyễn Thế Vịnh.pdf
57 Nguyễn Thu Hương 03/03/1988 57. Nguyễn Thu Hương 88.pdf
58 Phùng Trung Nghĩa 06/01/1980 58. Phùng Trung Nghĩa.pdf
59 Trần Quang Quý 17/10/1988 59. Trần Quang Quý.pdf
60 Trương Hà Hải 18/12/1967 60. Trương Hà Hải.pdf
61 Vũ Vinh Quang 26/09/1957 61. Vũ Vinh Quang.pdf
62 Phạm Thị Thương 07/03/1979 62. Phạm Thị Thương.pdf
63 Võ Văn Trường 22/07/1990 63. Võ Văn Trường.pdf
64 Ngô Thị Lan 03/11/1980 64. Ngô Thị Lan.pdf
65 Bùi Anh Tú 10/08/1984 65. Bùi Anh Tú.pdf
66 Trần Quang Huy 15/10/1990 66. Trần Quang Huy.pdf
67 Đàm Thanh Phương 21/07/1981 67. Đàm Thanh Phương.pdf
68 Đào Thị Thu 26/07/1982 68. Đào Thị Thu.pdf
69 Đoàn Thị Bích Ngọc 24/08/1970 69. Đoàn Thị Bích Ngọc.pdf
70 Dương Thị Mai Thương 18/01/1985 70. Dương Thị Mai Thương.pdf
71 Mai Văn Hoàn 18/05/1984 71. Mai Văn Hoàn.pdf
72 Nguyễn Hiền Trinh 03/06/1971 72. Nguyễn Hiền Trinh.pdf
73 Nguyễn Thị Oanh 09/05/1986 73. Nguyễn Thị Oanh.pdf
74 Nguyễn Thị Tuyển 26/03/1981 74. Nguyễn Thị Tuyển.pdf
75 Phùng Thế Huân 24/01/1985 75. Phùng Thế Huân.pdf
76 Trần Hải Thanh 06/06/1983 76. Trần Hải Thanh.pdf
77 Nguyễn Văn Núi 10/10/1981 77. Nguyễn Văn Núi.pdf
78 Vũ Xuân Nam 10/10/1984 78. Vũ Xuân Nam.pdf
79 Trần Đức Sự 08/09/1965 79. Trần Đức Sự.pdf
80 Trần Văn Khánh 16/09/1985 80. Trần Văn Khánh.pdf
81 Nguyễn Tuấn Anh 14/04/1980 81. Nguyễn Tuấn Anh.pdf
82 Nguyễn Hồng Tân 05/12/1981 82. Nguyễn Hồng Tân.pdf
83 Đào Trần Chung 23/08/1987 83. Đào Trần Chung.pdf
84 Mạch Quý Dương 06/04/1979 84. Mạch Quý Dương.pdf
85 Đỗ Thị Loan 09/08/1987 85. Đỗ Thị Loan.pdf
86 Tô Hữu Nguyên 01/12/1980 86. Tô Hữu Nguyên.pdf
87 Nguyễn Vũ Kiều Vân 26/05/1980 87. Nguyễn Vũ Kiều Vân.pdf
88 Nguyễn Đình Dũng 16/09/1980 88. Nguyễn Đình Dũng.pdf
89 Trần Thị Xuân 05/11/1987 89. Trần Thị Xuân.pdf
90 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 25/10/1981 90. Nguyễn Thị Thanh Nhàn.pdf
91 Vũ Thúy Hằng 15/10/1990 91. Vũ Thúy Hằng.pdf
92 Hoàng Thị Cành 19/08/1986 92. Hoàng Thị Cành.pdf
93 Nguyễn Thu Phương 14/03/1986 93. Nguyễn Thu Phương.pdf
94 Ngô Thị Lan Phương 09/12/1979 94. Ngô Thị Lan Phương.pdf
95 Hồ Thị Tuyến 07/09/1987 95. Hồ Thị Tuyến.pdf
96 Nguyễn Thu Hương 19/11/1981 96. Nguyễn Thu Hương 81.pdf
97 Đinh Khánh Linh 05/10/1991 97. Đinh Khánh Linh.pdf
98 Đặng Thị Oanh 29/07/1969 98. Đặng Thị Oanh.pdf
99 Ngô Hữu Huy 09/08/1987 99. Ngô Hữu Huy.pdf
100 Phạm Đức Long 20/06/1955 100. Phạm Đức Long.pdf
101 Quách Xuân Trưởng 03/08/1978 101. Quách Xuân Trưởng.pdf
102 Dương Thu Mây 11/11/1983 102. Dương Thu Mây.pdf
103 Dương Thúy Hường 08/09/1985 103. Dương Thúy Hường.pdf
104 Lê Tuấn Anh 25/05/1980 104. Lê Tuấn Anh.pdf
105 Lương Thị Minh Huế 22/11/1986 105. Lương Thị Minh Huế.pdf
106 Trần Duy Minh 29/05/1980 106. Trần Duy Minh.pdf
107 Đỗ Thị Phượng 19/08/1985 107. Đỗ Thị Phượng.pdf
108 Vũ Chiến Thắng 14/08/1983 108. Vũ Chiến Thắng.pdf
109 Đào Thị Phượng 8/8/1988 109. Đào Thị Phượng.pdf
110 Đỗ Huy Khôi 05/11/1981 110. Đỗ Huy Khôi.pdf
111 Đỗ Văn Quyền 01/01/1980 111. Đỗ Văn Quyền.pdf
112 Đoàn Thị Thanh Thảo 26/04/1980 112. Đoàn Thị Thanh Thảo.pdf
113 Mạc Thị Phượng 11/03/1981 113. Mạc Thị Phượng.pdf
114 Hoàng Văn Thực 20/11/1987 114. Hoàng Văn Thực.pdf
115 Nguyễn Anh Tuấn 18/10/1965 115. Nguyễn Anh Tuấn.pdf
116 Nguyễn Ngọc Dương 28/07/1989 116. Nguyễn Ngọc Dương.pdf
117 Nguyễn Thị Ngân 31/08/1984 117. Nguyễn Thị Ngân.pdf
118 Phạm Văn Ngọc 27/01/1983 118. Phạm Văn Ngọc.pdf
119 Nguyễn Thị Mai Phương 02/09/1984 119. Nguyễn Thị Mai Phương.pdf
120 Đào Thị Hằng 21/02/1983 120. Đào Thị Hằng.pdf
121 Đinh Văn Nam 09/11/1987 121. Đinh Văn Nam.pdf
122 Nguyễn Thị Dung 05/06/1987 122. Nguyễn Thị Dung 87.pdf
123 Nguyễn Ngọc Hoan 05/04/1975 123. Nguyễn Ngọc Hoan.pdf
124 Nguyễn Thị Bích Điệp 02/10/1988 124. Nguyễn Thị Bích Điệp.pdf
125 Nguyễn Thị Dung 31/10/1979 125. Nguyễn Thị Dung 79.pdf
126 Nguyễn Thị Thu Hằng 22/04/1985 126. Nguyễn Thị Thu Hằng.pdf
127 Nguyễn Văn Thắng 05/11/1981 127. Nguyễn Văn Thắng.pdf
128 Phạm Xuân Kiên 13/10/1991 128. Phạm Xuân Kiên.pdf
129 Nguyễn Hải Minh 31/08/1973 129. Nguyễn Hải Minh.pdf
130 Nguyễn Thành Trung 01/01/1981 130. Nguyễn Thành Trung.pdf
131 Hồ Mậu Việt 13/05/1987 131. Hồ Mậu Việt.pdf
132 Đoàn Mạnh Cường 03/09/1989 132. Đoàn Mạnh Cường.pdf
133 Nguyễn Sỹ Hiệp 05/06/1990 133. Nguyễn Sỹ Hiệp.pdf
134 Nguyễn Thế Dũng 28/03/1987 134. Nguyễn Thế Dũng.pdf
135 Nguyễn Thị Hương Ly 14/12/1989 135. Nguyễn Thị Hương Ly.pdf
136 Trần Đức Hoàng 20/08/1988 136. Trần Đức Hoàng.pdf
137 Trần Thị Thanh Hương 01/11/1988 137. Trần Thị Thanh Hương.pdf
138 Trịnh Văn Hà 28/05/1980 138. Trịnh Văn Hà.pdf
139 Nguyễn Thị Thanh Bình 08/02/1973 139. Nguyễn Thị Thanh Bình.pdf
140 Phạm Thị Hồng Anh 20/10/1986 140. Phạm Thị Hồng Anh.pdf
141 Nguyễn Thị Thu Hiền 13/06/1978 141. Nguyễn Thị Thu Hiền.pdf
142 Lê Hoàng Hiệp 02/01/1986 142. Lê Hoàng Hiệp.pdf
143 Lê Hồng Thu 27/02/1990 143. Lê Hồng Thu.pdf
144 Lê Thị Thu Huyền 08/12/1987 144. Lê Thị Thu Huyền.pdf
145 Lê Thị Thu Phương 15/11/1989 145. Lê Thị Thu Phương.pdf
146 Phạm Hồng Việt 07/02/1982 146. Phạm Hồng Việt.pdf
147 Trần Phạm Thái Kiên 04/10/1987 147. Trần Phạm Thái Kiên.pdf
148 Vũ Thị Oanh 26/09/1988 148. Vũ Thị Oanh.pdf
149 Lê Văn Chung 25/08/1984 149. Lê Văn Chung.pdf
150 Đỗ Thị Mai 20/07/1987 150. Đỗ Thị Mai.pdf
151 Bùi Tuấn Anh 04/12/1988 151. Bùi Tuấn Anh.pdf
152 Đặng Thị Loan Phượng 17/02/1984 152. Đặng Thị Loan Phượng.pdf
153 Đặng Văn Ngọc 04/09/1990 153. Đặng Văn Ngọc.pdf
154 Đào Tô Hiệu 22/05/1990 154. Đào Tô Hiệu.pdf
155 Hoàng Thị Hải Yến 16/08/1989 155. Hoàng Thị Hải Yến.pdf
156 Hoàng Thị Thương 06/10/1987 156. Hoàng Thị Thương.pdf
157 Nguyễn Công Khoa 19/09/1982 157. Nguyễn Công Khoa.pdf
158 Vũ Thạch Dương 10/06/1989 158. Vũ Thạch Dương.pdf
159 Nguyễn Ngọc Ánh 5/23/1990 159. Nguyễn Ngọc Ánh.pdf
160 Bùi Văn Tùng 18/07/1984 160. Bùi Văn Tùng.pdf
161 Nguyễn Đức Bình 10/06/1985 161. Nguyễn Đức Bình.pdf
162 Phạm Thành Nam 10/03/1987 162. Phạm Thành Nam.pdf
163 Lương Quang Huy 07/02/1990 163. Lương Quang Huy.pdf
164 Nguyễn Hữu Thái 14/11/1961 164. Nguyễn Hữu Thái.pdf
165 Phạm Thị Liên 19/02/1986 165. Phạm Thị Liên.pdf
166 Trần Tuấn Việt 11/07/1986 166. Trần Tuấn Việt.pdf
167 Trần Xuân Trọng 18/12/1987 167. Trần Xuân Trọng.pdf
168 Trần Văn Dũng 23/01/1990 168. Trần Văn Dũng.pdf
169 Trịnh Thúy Hà 03/12/1980 169. Trịnh Thúy Hà.pdf
170 Nguyễn Vôn Dim 07/12/1984 170. Nguyễn Vôn Dim.pdf
171 Ngô Thị Vinh 02/08/1984 171. Ngô Thị Vinh.pdf
172 Mai Thị Kim Anh 31/12/1989 172. Mai Thị Kim Anh.pdf
173 Nguyễn Quốc Bảo 20/09/1984 173. Nguyễn Quốc Bảo.pdf
174 Nguyễn Thanh Tùng 15/08/1988 174. Nguyễn Thanh Tùng.pdf
175 Nguyễn Thùy Dung 06/11/1989 175. Nguyễn Thùy Dung.pdf
176 Đinh Quý Long 03/10/1983 176. Đinh Quý Long.pdf
177 Nguyễn Thị Phương Thanh 28/10/1986 177. Nguyễn Thị Phương Thanh.pdf
178 Nguyễn Văn Cường 21/08/1987 178. Nguyễn Văn Cường.pdf
179 Nguyễn Xuân Kiên 20/10/1990 179. Nguyễn Xuân Kiên.pdf
180 Nguyễn Văn Tảo 05/11/1973 180. Nguyễn Văn Tảo.pdf
181 Nguyễn Anh Chuyên 12/10/1985 181. Nguyễn Anh Chuyên.pdf
182 Vũ Thị Nguyệt 20/09/1988 182. Vũ Thị Nguyệt.pdf
183 Đoàn Ngọc Phương 28/06/1986 183. Đoàn Ngọc Phương.pdf
184 Nguyễn Thanh Tùng 16/08/1986 184. Nguyễn Thanh Tùng.pdf
185 Trịnh Minh Đức 08/10/1987 185. Trịnh Minh Đức.pdf
186 Vũ Việt Dũng 9/29/1992 186. Vũ Việt Dũng.pdf
187 Tạ Thị Thảo 22/09/1989 187. Tạ Thị Thảo.pdf
188 Đỗ Văn Toàn 28/10/1975 188. Đỗ Văn Toàn.pdf
189 Lê Khánh Dương 21/10/1983 189. Lê Khánh Dương.pdf
VI Khối ngành VI: Không có
VII Khối ngành VII: 02 ngành
190 Đỗ Thị Bắc 25/04/1970 190. Đỗ Thị Bắc.pdf
191 Hà Mạnh Hùng 20/09/1981 191. Hà Mạnh Hùng.pdf
192 Hà Mỹ Trinh 07/01/1987 192. Hà Mỹ Trinh.pdf
193 Lê Sơn Thái 26/02/1988 193. Lê Sơn Thái.pdf
194 Mã Văn Thu 08/09/1987 194. Mã Văn Thu.pdf
195 Nguyễn Lan Oanh 23/10/1983 195. Nguyễn Lan Oanh.pdf
196 Nguyễn Quang Hiệp 16/12/1986 196. Nguyễn Quang Hiệp.pdf
197 Nguyễn Thị Linh 22/12/1984 197. Nguyễn Thị Linh.pdf
198 Nguyễn Thị Tính 07/08/1982 198. Nguyễn Thị Tính.pdf
199 Vũ Văn Diện 19/07/1983 199. Vũ Văn Diện.pdf
200 Nguyễn Thị Hải Anh 16/06/1978 200. Nguyễn Thị Hải Anh.pdf
201 Lã Thùy Linh 17/04/1988 201. Lã Thùy Linh.pdf
202 Đỗ Thị Bích Loan 19/10/1993 202. Đỗ Thị Bích Loan.pdf
203 Nguyễn Tú An 18/01/1994 203. Nguyễn Tú An.pdf
204 Trương Thị Phương 07/11/1993 204. Trương Thị Phương.pdf
205 Đỗ Thị Chi 03/09/1988 205. Đỗ Thị Chi.pdf
206 Phan Thị Cúc 24/11/1989 206. Phan Thị Cúc.pdf
207 Phạm Kim Thoa 18/09/1976 207. Phạm Kim Thoa.pdf
208 Phạm Thị Hồng Nhung 20/11/1977 208. Phạm Thị Hồng Nhung.pdf
209 Dương Thị Quy 10/06/1985 209. Dương Thị Quy.pdf
VIII Giảng viên cơ hữu môn chung
210 Nguyễn Thùy Linh 07/04/1979 210. Nguyễn Thùy Linh.pdf
211 Dương Thị Hồng An 30/04/1982 211. Dương Thị Hồng An.pdf
212 Trương Thị Thu Hằng 16/09/1978 212. Trương Thị Thu Hằng.pdf
213 Bùi Thị Thanh Thủy 13/10/1983 213. Bùi Thị Thanh Thủy.pdf
214 Đặng Phương Mai 26/10/1988 214. Đặng Phương Mai.pdf
215 Hoàng Thu Giang 20/06/1969 215. Hoàng Thu Giang.pdf
216 Hoàng Văn Sáu 02/01/1979 216. Hoàng Văn Sáu.pdf
217 Ngô Phương Thùy 07/07/1983 217. Ngô Phương Thùy.pdf
218 Nguyễn Thị Phương Hoa 04/06/1983 218. Nguyễn Thị Phương Hoa.pdf
219 Nguyễn Thúy Hòa 15/12/1977 219. Nguyễn Thúy Hòa.pdf
220 Phạm Thúy Hằng 01/01/1984 220. Phạm Thúy Hằng.pdf
221 Phan Thị Như Quỳnh 05/03/1979 221. Phan Thị Như Quỳnh.pdf
222 Trần Minh Thành 21/12/1983 222. Trần Minh Thành.pdf
223 Trần Thị Hòa 19/01/1986 223. Trần Thị Hòa.pdf
224 Đinh Diệu Hằng 08/08/1984 224. Đinh Diệu Hằng.pdf
225 Lại Văn Trung 22/09/1984 225. Lại Văn Trung.pdf
226 Ngô Mạnh Tưởng 05/11/1976 226. Ngô Mạnh Tưởng.pdf
227 Hoàng Phương Khánh 27/05/1986 227. Hoàng Phương Khánh.pdf
228 Khoa Thu Hoài 10/11/1974 228. Khoa Thu Hoài.pdf
229 Nguyễn Thị Nhung 17/04/1986 229. Nguyễn Thị Nhung.pdf
230 Nguyễn Thị Thanh Giang 14/09/1980 230. Nguyễn Thị Thanh Giang.pdf
231 Quách Thị Mai Liên 29/11/1986 231. Quách Thị Mai Liên.pdf
232 Trịnh Ngọc Hiến 18/04/1986 232. Trịnh Ngọc Hiến.pdf
233 Vũ Hải Yến 26/05/1975 233. Vũ Hải Yến.pdf
234 Dương Thị Thu Hương 18/11/1982 234. Dương Thị Thu Hương.pdf
235 Nguyễn Thị Thanh Huyền 16/09/1977 235. Nguyễn Thị Thanh Huyền.pdf
236 Phạm Văn Hảo 24/02/1986 236. Phạm Văn Hảo.pdf
237 Ma Thị Vân Hà 02/02/1987 237. Ma Thị Vân Hà.pdf
238 Nguyễn Ngọc Tuấn 01/11/1981 238. Nguyễn Ngọc Tuấn.pdf
239 Ngô Cẩm Tú 29/03/1985 239. Ngô Cẩm Tú.pdf
240 Đỗ Quỳnh Hoa 03/03/1983 240. Đỗ Quỳnh Hoa.pdf
241 Đặng Thị Kim Dung 22/07/1986 241. Đặng Thị Kim Dung.pdf
242 Hoàng Ngọc Bích 01/03/1987 242. Hoàng Ngọc Bích.pdf
243 Lê Thị Hường 21/08/1989 243. Lê Thị Hường.pdf
244 Trần Thùy Linh 07/05/1984 244. Trần Thùy Linh.pdf
245 Phùng Thanh Hoa 01/01/1987 245. Phùng Thanh Hoa.pdf
246 Trịnh Thị Kim Thoa 12/04/1986 246. Trịnh Thị Kim Thoa.pdf
247 Ngô Mạnh Cường 05/10/1980 247. Ngô Mạnh Cường.pdf
248 Trần Xuân Giang 01/06/1980 248. Trần Xuân Giang.pdf
249 Chu Xuân Tiến 18/12/1985 249. Chu Xuân Tiến.pdf
250 Nông Văn Đồng 27/02/1985 250. Nông Văn Đồng.pdf
251 Trần Minh Liên 06/02/1983 251. Trần Minh Liên.pdf
252 Vũ Hoàng Sơn 05/09/1987 252. Vũ Hoàng Sơn.pdf
253 Ngô Văn Mạnh 20/09/1988 253. Ngô Văn Mạnh.pdf

Công khai sơ lược lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành

Biểu 02-ĐHTN
(Kèm theo Công văn số: 2003/ĐHTN ngày 02 tháng 10 năm 2018
của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)

Công khai sơ lược lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành năm học 2020 - 2021

TT Họ và tên Năm sinh Lý lịch khoa học Ghi chú
I Khối ngành I: Không có
II Khối ngành II: 01 ngành
1 Đinh Xuân Lâm 01/12/1983 1. Đinh Xuân Lâm.pdf
2 Vũ Đức Thái 02/05/1964 2. Vũ Đức Thái.pdf
3 Nguyễn Duy Minh 22/11/1972 3. Nguyễn Duy Minh.pdf
4 Nguyễn Toàn Thắng 13/08/1983 4. Nguyễn Toàn Thắng.pdf
5 Nguyễn Văn Huân 10/08/1979 5. Nguyễn Văn Huân.pdf
6 Nguyễn Văn Linh 05/10/1987 6. Nguyễn Văn Linh.pdf
7 Vũ Huy Lượng 27/04/1983 7. Vũ Huy Lượng.pdf
8 Dương Thị Thúy Nga 21/07/1990 8. Dương Thị Thúy Nga.pdf
9 Nguyễn Quang Minh 28/10/1981 9. Nguyễn Quang Minh.pdf
10 Trịnh Ngọc Hà 21/09/1986 10. Trịnh Ngọc Hà.pdf
11 Phạm Thị Ngọc Anh 25/10/1982 11. Phạm Thị Ngọc Anh.pdf
12 Trần Nguyễn Duy Trung 25/03/1987 12. Trần Nguyễn Duy Trung.pdf
III Khối ngành III: 04 ngành
13 Lê Triệu Tuấn 27/01/1984 13. Lê Triệu Tuấn.pdf
14 Đào Thế Huy 23/05/1984 14. Đào Thế Huy.pdf
15 Đàm Thị Phương Thảo 04/09/1990 15. Đàm Thị Phương Thảo.pdf
16 Đỗ Đình Lực 29/03/1988 16. Đỗ Đình Lực.pdf
17 Đỗ Văn Đại 26/02/1986 17. Đỗ Văn Đại.pdf
18 Hà Thị Thanh 22/12/1982 18. Hà Thị Thanh.pdf
19 Nguyễn Thị Thanh Huyền 15/09/1982 19. Nguyễn Thị Thanh Huyền.pdf
20 Nguyễn Thị Thanh Thủy 25/11/1980 20. Nguyễn Thị Thanh Thủy.pdf
21 Vũ Thành Vinh 25/12/1978 21. Vũ Thành Vinh.pdf
22 Ngô Mai Phương 10/18/1993 22. Ngô Mai Phương.pdf
23 Đinh Thị Nguyên 11/09/1983 23. Đinh Thị Nguyên.pdf
24 Trương Tuấn Linh 22/08/1982 24. Trương Tuấn Linh.pdf
25 Bùi Quỳnh Trang 19/05/1991 25. Bùi Quỳnh Trang.pdf
26 Lã Thị Quỳnh Mai 08/11/1992 26. Lã Thị Quỳnh Mai.pdf
27 Lê Hoài Giang 19/09/1990 27. Lê Hoài Giang.pdf
28 Nguyễn Lan Hương 15/03/1988 28. Nguyễn Lan Hương.pdf
29 Tạc Thị Minh Huyền 27/07/1992 29. Tạc Thị Minh Huyền.pdf
30 Trần Hồng Thái 29/09/1991 30. Trần Hồng Thái.pdf
31 Đỗ Thị Diệu Thu 05/12/1991 31. Đỗ Thị Diệu Thu.pdf
32 Hà Văn Vương 05/05/1990 32. Hà Văn Vương.pdf
33 Đỗ Năng Thắng 07/02/1985 33. Đỗ Năng Thắng.pdf
34 Trương Thị Việt Phương 15/07/1972 34. Trương Thị Việt Phương.pdf
35 Đặng Thương Hoài Linh 15/05/1991 35. Đặng Thương Hoài Linh.pdf
36 Đinh Thị Ngọc Oanh 15/09/1985 36. Đinh Thị Ngọc Oanh.pdf
37 Lê Anh Tú 07/05/1987 37. Lê Anh Tú.pdf
38 Lê Thị Hằng 30/03/1990 38. Lê Thị Hằng.pdf
39 Nguyễn Kim Sơn 01/11/1985 39. Nguyễn Kim Sơn.pdf
40 Nguyễn Tiến Mạnh 17/10/1990 40. Nguyễn Tiến Mạnh.pdf
41 Nguyễn Văn Việt 11/06/1986 41. Nguyễn Văn Việt.pdf
42 Trần Thu Phương 17/10/1984 42. Trần Thu Phương.pdf
43 Nguyễn Thị Hằng 10/04/1983 43. Nguyễn Thị Hằng.pdf
44 Đỗ Thị Quyên 28/04/1991 44. Đỗ Thị Quyên.pdf
45 Lê Thu Trang 19/01/1978 45. Lê Thu Trang.pdf
46 Lý Thu Trang 12/01/1989 46. Lý Thu Trang.pdf
47 Nguyễn Thị Kim Tuyến 04/11/1990 47. Nguyễn Thị Kim Tuyến.pdf
48 Nguyễn Thu Hằng 14/04/1987 48. Nguyễn Thu Hằng.pdf
49 Nguyễn Văn Giáp 27/10/1984 49. Nguyễn Văn Giáp.pdf
50 Phan Thị Thanh Huyền 26/08/1986 50. Phan Thị Thanh Huyền.pdf
51 Phan Thị Vân Giang 02/03/1981 51. Phan Thị Vân Giang.pdf
52 Phan Thị Hiền 30/03/1988 52. Phan Thị Hiền.pdf
IV Khối ngành IV: Không có
V Khối ngành V: 13 ngành
53 Bùi Ngọc Tuấn 02/04/1961 53. Bùi Ngọc Tuấn.pdf
54 Đỗ Đình Cường 26/12/1979 54. Đỗ Đình Cường.pdf
55 Lê Hùng Linh 16/06/1981 55. Lê Hùng Linh.pdf
56 Nguyễn Thế Vịnh 12/04/1985 56. Nguyễn Thế Vịnh.pdf
57 Nguyễn Thu Hương 03/03/1988 57. Nguyễn Thu Hương 88.pdf
58 Phùng Trung Nghĩa 06/01/1980 58. Phùng Trung Nghĩa.pdf
59 Trần Quang Quý 17/10/1988 59. Trần Quang Quý.pdf
60 Trương Hà Hải 18/12/1967 60. Trương Hà Hải.pdf
61 Vũ Vinh Quang 26/09/1957 61. Vũ Vinh Quang.pdf
62 Phạm Thị Thương 07/03/1979 62. Phạm Thị Thương.pdf
63 Võ Văn Trường 22/07/1990 63. Võ Văn Trường.pdf
64 Ngô Thị Lan 03/11/1980 64. Ngô Thị Lan.pdf
65 Bùi Anh Tú 10/08/1984 65. Bùi Anh Tú.pdf
66 Trần Quang Huy 15/10/1990 66. Trần Quang Huy.pdf
67 Đàm Thanh Phương 21/07/1981 67. Đàm Thanh Phương.pdf
68 Đào Thị Thu 26/07/1982 68. Đào Thị Thu.pdf
69 Đoàn Thị Bích Ngọc 24/08/1970 69. Đoàn Thị Bích Ngọc.pdf
70 Dương Thị Mai Thương 18/01/1985 70. Dương Thị Mai Thương.pdf
71 Mai Văn Hoàn 18/05/1984 71. Mai Văn Hoàn.pdf
72 Nguyễn Hiền Trinh 03/06/1971 72. Nguyễn Hiền Trinh.pdf
73 Nguyễn Thị Oanh 09/05/1986 73. Nguyễn Thị Oanh.pdf
74 Nguyễn Thị Tuyển 26/03/1981 74. Nguyễn Thị Tuyển.pdf
75 Phùng Thế Huân 24/01/1985 75. Phùng Thế Huân.pdf
76 Trần Hải Thanh 06/06/1983 76. Trần Hải Thanh.pdf
77 Nguyễn Văn Núi 10/10/1981 77. Nguyễn Văn Núi.pdf
78 Vũ Xuân Nam 10/10/1984 78. Vũ Xuân Nam.pdf
79 Trần Đức Sự 08/09/1965 79. Trần Đức Sự.pdf
80 Trần Văn Khánh 16/09/1985 80. Trần Văn Khánh.pdf
81 Nguyễn Tuấn Anh 14/04/1980 81. Nguyễn Tuấn Anh.pdf
82 Nguyễn Hồng Tân 05/12/1981 82. Nguyễn Hồng Tân.pdf
83 Đào Trần Chung 23/08/1987 83. Đào Trần Chung.pdf
84 Mạch Quý Dương 06/04/1979 84. Mạch Quý Dương.pdf
85 Đỗ Thị Loan 09/08/1987 85. Đỗ Thị Loan.pdf
86 Tô Hữu Nguyên 01/12/1980 86. Tô Hữu Nguyên.pdf
87 Nguyễn Vũ Kiều Vân 26/05/1980 87. Nguyễn Vũ Kiều Vân.pdf
88 Nguyễn Đình Dũng 16/09/1980 88. Nguyễn Đình Dũng.pdf
89 Trần Thị Xuân 05/11/1987 89. Trần Thị Xuân.pdf
90 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 25/10/1981 90. Nguyễn Thị Thanh Nhàn.pdf
91 Vũ Thúy Hằng 15/10/1990 91. Vũ Thúy Hằng.pdf
92 Hoàng Thị Cành 19/08/1986 92. Hoàng Thị Cành.pdf
93 Nguyễn Thu Phương 14/03/1986 93. Nguyễn Thu Phương.pdf
94 Ngô Thị Lan Phương 09/12/1979 94. Ngô Thị Lan Phương.pdf
95 Hồ Thị Tuyến 07/09/1987 95. Hồ Thị Tuyến.pdf
96 Nguyễn Thu Hương 19/11/1981 96. Nguyễn Thu Hương 81.pdf
97 Đinh Khánh Linh 05/10/1991 97. Đinh Khánh Linh.pdf
98 Đặng Thị Oanh 29/07/1969 98. Đặng Thị Oanh.pdf
99 Ngô Hữu Huy 09/08/1987 99. Ngô Hữu Huy.pdf
100 Phạm Đức Long 20/06/1955 100. Phạm Đức Long.pdf
101 Quách Xuân Trưởng 03/08/1978 101. Quách Xuân Trưởng.pdf
102 Dương Thu Mây 11/11/1983 102. Dương Thu Mây.pdf
103 Dương Thúy Hường 08/09/1985 103. Dương Thúy Hường.pdf
104 Lê Tuấn Anh 25/05/1980 104. Lê Tuấn Anh.pdf
105 Lương Thị Minh Huế 22/11/1986 105. Lương Thị Minh Huế.pdf
106 Trần Duy Minh 29/05/1980 106. Trần Duy Minh.pdf
107 Đỗ Thị Phượng 19/08/1985 107. Đỗ Thị Phượng.pdf
108 Vũ Chiến Thắng 14/08/1983 108. Vũ Chiến Thắng.pdf
109 Đào Thị Phượng 8/8/1988 109. Đào Thị Phượng.pdf
110 Đỗ Huy Khôi 05/11/1981 110. Đỗ Huy Khôi.pdf
111 Đỗ Văn Quyền 01/01/1980 111. Đỗ Văn Quyền.pdf
112 Đoàn Thị Thanh Thảo 26/04/1980 112. Đoàn Thị Thanh Thảo.pdf
113 Mạc Thị Phượng 11/03/1981 113. Mạc Thị Phượng.pdf
114 Hoàng Văn Thực 20/11/1987 114. Hoàng Văn Thực.pdf
115 Nguyễn Anh Tuấn 18/10/1965 115. Nguyễn Anh Tuấn.pdf
116 Nguyễn Ngọc Dương 28/07/1989 116. Nguyễn Ngọc Dương.pdf
117 Nguyễn Thị Ngân 31/08/1984 117. Nguyễn Thị Ngân.pdf
118 Phạm Văn Ngọc 27/01/1983 118. Phạm Văn Ngọc.pdf
119 Nguyễn Thị Mai Phương 02/09/1984 119. Nguyễn Thị Mai Phương.pdf
120 Đào Thị Hằng 21/02/1983 120. Đào Thị Hằng.pdf
121 Đinh Văn Nam 09/11/1987 121. Đinh Văn Nam.pdf
122 Nguyễn Thị Dung 05/06/1987 122. Nguyễn Thị Dung 87.pdf
123 Nguyễn Ngọc Hoan 05/04/1975 123. Nguyễn Ngọc Hoan.pdf
124 Nguyễn Thị Bích Điệp 02/10/1988 124. Nguyễn Thị Bích Điệp.pdf
125 Nguyễn Thị Dung 31/10/1979 125. Nguyễn Thị Dung 79.pdf
126 Nguyễn Thị Thu Hằng 22/04/1985 126. Nguyễn Thị Thu Hằng.pdf
127 Nguyễn Văn Thắng 05/11/1981 127. Nguyễn Văn Thắng.pdf
128 Phạm Xuân Kiên 13/10/1991 128. Phạm Xuân Kiên.pdf
129 Nguyễn Hải Minh 31/08/1973 129. Nguyễn Hải Minh.pdf
130 Nguyễn Thành Trung 01/01/1981 130. Nguyễn Thành Trung.pdf
131 Hồ Mậu Việt 13/05/1987 131. Hồ Mậu Việt.pdf
132 Đoàn Mạnh Cường 03/09/1989 132. Đoàn Mạnh Cường.pdf
133 Nguyễn Sỹ Hiệp 05/06/1990 133. Nguyễn Sỹ Hiệp.pdf
134 Nguyễn Thế Dũng 28/03/1987 134. Nguyễn Thế Dũng.pdf
135 Nguyễn Thị Hương Ly 14/12/1989 135. Nguyễn Thị Hương Ly.pdf
136 Trần Đức Hoàng 20/08/1988 136. Trần Đức Hoàng.pdf
137 Trần Thị Thanh Hương 01/11/1988 137. Trần Thị Thanh Hương.pdf
138 Trịnh Văn Hà 28/05/1980 138. Trịnh Văn Hà.pdf
139 Nguyễn Thị Thanh Bình 08/02/1973 139. Nguyễn Thị Thanh Bình.pdf
140 Phạm Thị Hồng Anh 20/10/1986 140. Phạm Thị Hồng Anh.pdf
141 Nguyễn Thị Thu Hiền 13/06/1978 141. Nguyễn Thị Thu Hiền.pdf
142 Lê Hoàng Hiệp 02/01/1986 142. Lê Hoàng Hiệp.pdf
143 Lê Hồng Thu 27/02/1990 143. Lê Hồng Thu.pdf
144 Lê Thị Thu Huyền 08/12/1987 144. Lê Thị Thu Huyền.pdf
145 Lê Thị Thu Phương 15/11/1989 145. Lê Thị Thu Phương.pdf
146 Phạm Hồng Việt 07/02/1982 146. Phạm Hồng Việt.pdf
147 Trần Phạm Thái Kiên 04/10/1987 147. Trần Phạm Thái Kiên.pdf
148 Vũ Thị Oanh 26/09/1988 148. Vũ Thị Oanh.pdf
149 Lê Văn Chung 25/08/1984 149. Lê Văn Chung.pdf
150 Đỗ Thị Mai 20/07/1987 150. Đỗ Thị Mai.pdf
151 Bùi Tuấn Anh 04/12/1988 151. Bùi Tuấn Anh.pdf
152 Đặng Thị Loan Phượng 17/02/1984 152. Đặng Thị Loan Phượng.pdf
153 Đặng Văn Ngọc 04/09/1990 153. Đặng Văn Ngọc.pdf
154 Đào Tô Hiệu 22/05/1990 154. Đào Tô Hiệu.pdf
155 Hoàng Thị Hải Yến 16/08/1989 155. Hoàng Thị Hải Yến.pdf
156 Hoàng Thị Thương 06/10/1987 156. Hoàng Thị Thương.pdf
157 Nguyễn Công Khoa 19/09/1982 157. Nguyễn Công Khoa.pdf
158 Vũ Thạch Dương 10/06/1989 158. Vũ Thạch Dương.pdf
159 Nguyễn Ngọc Ánh 5/23/1990 159. Nguyễn Ngọc Ánh.pdf
160 Bùi Văn Tùng 18/07/1984 160. Bùi Văn Tùng.pdf
161 Nguyễn Đức Bình 10/06/1985 161. Nguyễn Đức Bình.pdf
162 Phạm Thành Nam 10/03/1987 162. Phạm Thành Nam.pdf
163 Lương Quang Huy 07/02/1990 163. Lương Quang Huy.pdf
164 Nguyễn Hữu Thái 14/11/1961 164. Nguyễn Hữu Thái.pdf
165 Phạm Thị Liên 19/02/1986 165. Phạm Thị Liên.pdf
166 Trần Tuấn Việt 11/07/1986 166. Trần Tuấn Việt.pdf
167 Trần Xuân Trọng 18/12/1987 167. Trần Xuân Trọng.pdf
168 Trần Văn Dũng 23/01/1990 168. Trần Văn Dũng.pdf
169 Trịnh Thúy Hà 03/12/1980 169. Trịnh Thúy Hà.pdf
170 Nguyễn Vôn Dim 07/12/1984 170. Nguyễn Vôn Dim.pdf
171 Ngô Thị Vinh 02/08/1984 171. Ngô Thị Vinh.pdf
172 Mai Thị Kim Anh 31/12/1989 172. Mai Thị Kim Anh.pdf
173 Nguyễn Quốc Bảo 20/09/1984 173. Nguyễn Quốc Bảo.pdf
174 Nguyễn Thanh Tùng 15/08/1988 174. Nguyễn Thanh Tùng.pdf
175 Nguyễn Thùy Dung 06/11/1989 175. Nguyễn Thùy Dung.pdf
176 Đinh Quý Long 03/10/1983 176. Đinh Quý Long.pdf
177 Nguyễn Thị Phương Thanh 28/10/1986 177. Nguyễn Thị Phương Thanh.pdf
178 Nguyễn Văn Cường 21/08/1987 178. Nguyễn Văn Cường.pdf
179 Nguyễn Xuân Kiên 20/10/1990 179. Nguyễn Xuân Kiên.pdf
180 Nguyễn Văn Tảo 05/11/1973 180. Nguyễn Văn Tảo.pdf
181 Nguyễn Anh Chuyên 12/10/1985 181. Nguyễn Anh Chuyên.pdf
182 Vũ Thị Nguyệt 20/09/1988 182. Vũ Thị Nguyệt.pdf
183 Đoàn Ngọc Phương 28/06/1986 183. Đoàn Ngọc Phương.pdf
184 Nguyễn Thanh Tùng 16/08/1986 184. Nguyễn Thanh Tùng.pdf
185 Trịnh Minh Đức 08/10/1987 185. Trịnh Minh Đức.pdf
186 Vũ Việt Dũng 9/29/1992 186. Vũ Việt Dũng.pdf
187 Tạ Thị Thảo 22/09/1989 187. Tạ Thị Thảo.pdf
188 Đỗ Văn Toàn 28/10/1975 188. Đỗ Văn Toàn.pdf
189 Lê Khánh Dương 21/10/1983 189. Lê Khánh Dương.pdf
VI Khối ngành VI: Không có
VII Khối ngành VII: 02 ngành
190 Đỗ Thị Bắc 25/04/1970 190. Đỗ Thị Bắc.pdf
191 Hà Mạnh Hùng 20/09/1981 191. Hà Mạnh Hùng.pdf
192 Hà Mỹ Trinh 07/01/1987 192. Hà Mỹ Trinh.pdf
193 Lê Sơn Thái 26/02/1988 193. Lê Sơn Thái.pdf
194 Mã Văn Thu 08/09/1987 194. Mã Văn Thu.pdf
195 Nguyễn Lan Oanh 23/10/1983 195. Nguyễn Lan Oanh.pdf
196 Nguyễn Quang Hiệp 16/12/1986 196. Nguyễn Quang Hiệp.pdf
197 Nguyễn Thị Linh 22/12/1984 197. Nguyễn Thị Linh.pdf
198 Nguyễn Thị Tính 07/08/1982 198. Nguyễn Thị Tính.pdf
199 Vũ Văn Diện 19/07/1983 199. Vũ Văn Diện.pdf
200 Nguyễn Thị Hải Anh 16/06/1978 200. Nguyễn Thị Hải Anh.pdf
201 Lã Thùy Linh 17/04/1988 201. Lã Thùy Linh.pdf
202 Đỗ Thị Bích Loan 19/10/1993 202. Đỗ Thị Bích Loan.pdf
203 Nguyễn Tú An 18/01/1994 203. Nguyễn Tú An.pdf
204 Trương Thị Phương 07/11/1993 204. Trương Thị Phương.pdf
205 Đỗ Thị Chi 03/09/1988 205. Đỗ Thị Chi.pdf
206 Phan Thị Cúc 24/11/1989 206. Phan Thị Cúc.pdf
207 Phạm Kim Thoa 18/09/1976 207. Phạm Kim Thoa.pdf
208 Phạm Thị Hồng Nhung 20/11/1977 208. Phạm Thị Hồng Nhung.pdf
209 Dương Thị Quy 10/06/1985 209. Dương Thị Quy.pdf
VIII Giảng viên cơ hữu môn chung
210 Nguyễn Thùy Linh 07/04/1979 210. Nguyễn Thùy Linh.pdf
211 Dương Thị Hồng An 30/04/1982 211. Dương Thị Hồng An.pdf
212 Trương Thị Thu Hằng 16/09/1978 212. Trương Thị Thu Hằng.pdf
213 Bùi Thị Thanh Thủy 13/10/1983 213. Bùi Thị Thanh Thủy.pdf
214 Đặng Phương Mai 26/10/1988 214. Đặng Phương Mai.pdf
215 Hoàng Thu Giang 20/06/1969 215. Hoàng Thu Giang.pdf
216 Hoàng Văn Sáu 02/01/1979 216. Hoàng Văn Sáu.pdf
217 Ngô Phương Thùy 07/07/1983 217. Ngô Phương Thùy.pdf
218 Nguyễn Thị Phương Hoa 04/06/1983 218. Nguyễn Thị Phương Hoa.pdf
219 Nguyễn Thúy Hòa 15/12/1977 219. Nguyễn Thúy Hòa.pdf
220 Phạm Thúy Hằng 01/01/1984 220. Phạm Thúy Hằng.pdf
221 Phan Thị Như Quỳnh 05/03/1979 221. Phan Thị Như Quỳnh.pdf
222 Trần Minh Thành 21/12/1983 222. Trần Minh Thành.pdf
223 Trần Thị Hòa 19/01/1986 223. Trần Thị Hòa.pdf
224 Đinh Diệu Hằng 08/08/1984 224. Đinh Diệu Hằng.pdf
225 Lại Văn Trung 22/09/1984 225. Lại Văn Trung.pdf
226 Ngô Mạnh Tưởng 05/11/1976 226. Ngô Mạnh Tưởng.pdf
227 Hoàng Phương Khánh 27/05/1986 227. Hoàng Phương Khánh.pdf
228 Khoa Thu Hoài 10/11/1974 228. Khoa Thu Hoài.pdf
229 Nguyễn Thị Nhung 17/04/1986 229. Nguyễn Thị Nhung.pdf
230 Nguyễn Thị Thanh Giang 14/09/1980 230. Nguyễn Thị Thanh Giang.pdf
231 Quách Thị Mai Liên 29/11/1986 231. Quách Thị Mai Liên.pdf
232 Trịnh Ngọc Hiến 18/04/1986 232. Trịnh Ngọc Hiến.pdf
233 Vũ Hải Yến 26/05/1975 233. Vũ Hải Yến.pdf
234 Dương Thị Thu Hương 18/11/1982 234. Dương Thị Thu Hương.pdf
235 Nguyễn Thị Thanh Huyền 16/09/1977 235. Nguyễn Thị Thanh Huyền.pdf
236 Phạm Văn Hảo 24/02/1986 236. Phạm Văn Hảo.pdf
237 Ma Thị Vân Hà 02/02/1987 237. Ma Thị Vân Hà.pdf
238 Nguyễn Ngọc Tuấn 01/11/1981 238. Nguyễn Ngọc Tuấn.pdf
239 Ngô Cẩm Tú 29/03/1985 239. Ngô Cẩm Tú.pdf
240 Đỗ Quỳnh Hoa 03/03/1983 240. Đỗ Quỳnh Hoa.pdf
241 Đặng Thị Kim Dung 22/07/1986 241. Đặng Thị Kim Dung.pdf
242 Hoàng Ngọc Bích 01/03/1987 242. Hoàng Ngọc Bích.pdf
243 Lê Thị Hường 21/08/1989 243. Lê Thị Hường.pdf
244 Trần Thùy Linh 07/05/1984 244. Trần Thùy Linh.pdf
245 Phùng Thanh Hoa 01/01/1987 245. Phùng Thanh Hoa.pdf
246 Trịnh Thị Kim Thoa 12/04/1986 246. Trịnh Thị Kim Thoa.pdf
247 Ngô Mạnh Cường 05/10/1980 247. Ngô Mạnh Cường.pdf
248 Trần Xuân Giang 01/06/1980 248. Trần Xuân Giang.pdf
249 Chu Xuân Tiến 18/12/1985 249. Chu Xuân Tiến.pdf
250 Nông Văn Đồng 27/02/1985 250. Nông Văn Đồng.pdf
251 Trần Minh Liên 06/02/1983 251. Trần Minh Liên.pdf
252 Vũ Hoàng Sơn 05/09/1987 252. Vũ Hoàng Sơn.pdf
253 Ngô Văn Mạnh 20/09/1988 253. Ngô Văn Mạnh.pdf

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama