Left-Banner
Right-Banner

Tài chính nhà trường

Công khai dự toán Công khai quyết toán Công khai theo thông tư 09/2009/TT-BGD-ĐT Công khai theo thông tư 36/2017/TT-BGD-ĐT Kết quả kiểm toán Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2017 - 2018
2007 2007 2007     Tải về
2008 2008 2008   2008
2009 2009 2009    
2010 2010 2010    
2011 2011 2011    
2012 2012 2012   2012
2013 2013 2013    
2014 2014 2014    
2015 2015 2015    
2016 2016 2016    
2017    2017    
2018 2018 2018

 

Pin It

Tài chính nhà trường

Công khai dự toán Công khai quyết toán Công khai theo thông tư 09/2009/TT-BGD-ĐT Công khai theo thông tư 36/2017/TT-BGD-ĐT Kết quả kiểm toán Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2017 - 2018
2007 2007 2007     Tải về
2008 2008 2008   2008
2009 2009 2009    
2010 2010 2010    
2011 2011 2011    
2012 2012 2012   2012
2013 2013 2013    
2014 2014 2014    
2015 2015 2015    
2016 2016 2016    
2017    2017    
2018 2018 2018

 

Pin It