Left-Banner
Right-Banner

ICTU tích cực chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Thái Nguyên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đang triển khai tích cực, khẩn trương các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ trường dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 10/6/2020, đảm bảo đúng quy định của Đảng.

 Đảng bộ nhà trường hiện có 10 chi bộ trực thuộc với 212 đảng viên. Để chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, ngay từ tháng 7 năm 2019 Đảng bộ trường đã xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022 với 4 nội dung: Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ hiện tại và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tiếp theo; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên; Bầu ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới và bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên. Đây là cơ sở tiền đề để hướng tới Đại hội Đảng bộ trường.

 

Banner tuyên truyền trước nhà làm việc C1.

 Đối với công tác xây dựng văn kiện đại hội, Đảng ủy đã chú trọng đến công tác xây dựng, đóng góp ý kiến về các nội dung báo cáo chính trị của đảng bộ và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy. Các nội dung trong văn kiện phải thể hiện rõ những ưu điểm, kết quả, thành tựu đạt được và thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân, đồng thời đề ra được phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới.

Về công tác nhân sự đảm bảo theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII, Quy định số 105-QĐ/TW, ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị, Quy định số 2457-QĐ, ngày 1/4/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Đảng ủy nhà trường đã báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên về đề án nhân sự và thực hiện nghiêm túc quy trình 5 bước để giới thiệu nhân sự tham gia cấp Ủy, Ban Thường vụ, Ủy Ban Kiểm tra và các chức danh chủ chốt trong Đảng ủy của nhiệm kỳ 2020 - 2025, đảm bảo các tiêu chí theo quy định. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 dự kiến cơ cấu BCH Đảng bộ trường là 15 đồng chí, Ban Thường vụ là 05 đồng chí.

C:UsersASUSDesktopa82fdfdbae9153cf0a80.jpg

Đoàn kiểm tra Đảng ủy Đại học Thái Nguyên kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền luôn được nhà trường chú trọng, tăng cường đưa tin viết bài đăng tải trên các kênh truyền thông về các hoạt động hướng tới Đại hội; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên nắm được tinh thần chỉ đạo chung, từ đó thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tạo không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng đại hội. Cũng nằm trong chuỗi các hoạt động chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ ICTU, nhiều kết quả đáng ghi nhận, các phong trào thi đua dạy tốt học tốt, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, các hoạt động thể dục thể thao, hoạt động cộng đồng,... cũng đã được triển khai sâu rộng với sự tham gia của đông đảo cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên trong toàn trường.

Chắc chắn với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cùng sự chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà trường, đại hội đại biểu Đảng bộ ICTU lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, góp phần vào thành công của đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Thái Nguyên, lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

 

Pin It

ICTU tích cực chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Thái Nguyên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đang triển khai tích cực, khẩn trương các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ trường dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 10/6/2020, đảm bảo đúng quy định của Đảng.

 Đảng bộ nhà trường hiện có 10 chi bộ trực thuộc với 212 đảng viên. Để chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, ngay từ tháng 7 năm 2019 Đảng bộ trường đã xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022 với 4 nội dung: Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ hiện tại và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tiếp theo; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên; Bầu ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới và bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên. Đây là cơ sở tiền đề để hướng tới Đại hội Đảng bộ trường.

 

Banner tuyên truyền trước nhà làm việc C1.

 Đối với công tác xây dựng văn kiện đại hội, Đảng ủy đã chú trọng đến công tác xây dựng, đóng góp ý kiến về các nội dung báo cáo chính trị của đảng bộ và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy. Các nội dung trong văn kiện phải thể hiện rõ những ưu điểm, kết quả, thành tựu đạt được và thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân, đồng thời đề ra được phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới.

Về công tác nhân sự đảm bảo theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII, Quy định số 105-QĐ/TW, ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị, Quy định số 2457-QĐ, ngày 1/4/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Đảng ủy nhà trường đã báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên về đề án nhân sự và thực hiện nghiêm túc quy trình 5 bước để giới thiệu nhân sự tham gia cấp Ủy, Ban Thường vụ, Ủy Ban Kiểm tra và các chức danh chủ chốt trong Đảng ủy của nhiệm kỳ 2020 - 2025, đảm bảo các tiêu chí theo quy định. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 dự kiến cơ cấu BCH Đảng bộ trường là 15 đồng chí, Ban Thường vụ là 05 đồng chí.

C:UsersASUSDesktopa82fdfdbae9153cf0a80.jpg

Đoàn kiểm tra Đảng ủy Đại học Thái Nguyên kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền luôn được nhà trường chú trọng, tăng cường đưa tin viết bài đăng tải trên các kênh truyền thông về các hoạt động hướng tới Đại hội; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên nắm được tinh thần chỉ đạo chung, từ đó thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tạo không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng đại hội. Cũng nằm trong chuỗi các hoạt động chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ ICTU, nhiều kết quả đáng ghi nhận, các phong trào thi đua dạy tốt học tốt, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, các hoạt động thể dục thể thao, hoạt động cộng đồng,... cũng đã được triển khai sâu rộng với sự tham gia của đông đảo cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên trong toàn trường.

Chắc chắn với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cùng sự chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà trường, đại hội đại biểu Đảng bộ ICTU lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, góp phần vào thành công của đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Thái Nguyên, lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

 

Pin It
texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama