Left-Banner
Right-Banner

Lịch thi lại TNCĐ ngành CNTT, ngành ĐTVT năm 2012

Lịch thi lại TNCĐ ngành CNTT, ngành ĐTVT năm 2012

Căn cứ Qui chế 25/2006/QĐ-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo và căn cứ vào kết quả học tập của sinh viên. Theo kế hoạch năm học 2011-2012, những sinh viên chưa đủ điều kiện thi tốt nghiệp lần 1 đến nay đã đủ điều kiện dự thi và những sinh viên thi trượt tốt nghiệp sẽ được thi lại tốt nghiệp theo kế hoạch cụ thể như sau:

Sinh viên đăng ký dự thi phải nộp đơn xin thi lại tốt nghiệp tại phòng Đào tạo: từ ngày 20/02/2012 đến hết ngày 10/03/2012.

Đối với sinh viên chưa đủ điều kiện dự thi lần 1 nộp đơn và kèm theo bảng kết qủa học tập toàn khoá.

Lịch thi tốt nghiệp (dự kiến): 24,25tháng 03 năm 2012.

 

Lịch thi lại TNCĐ ngành CNTT, ngành ĐTVT năm 2012

Lịch thi lại TNCĐ ngành CNTT, ngành ĐTVT năm 2012

Căn cứ Qui chế 25/2006/QĐ-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo và căn cứ vào kết quả học tập của sinh viên. Theo kế hoạch năm học 2011-2012, những sinh viên chưa đủ điều kiện thi tốt nghiệp lần 1 đến nay đã đủ điều kiện dự thi và những sinh viên thi trượt tốt nghiệp sẽ được thi lại tốt nghiệp theo kế hoạch cụ thể như sau:

Sinh viên đăng ký dự thi phải nộp đơn xin thi lại tốt nghiệp tại phòng Đào tạo: từ ngày 20/02/2012 đến hết ngày 10/03/2012.

Đối với sinh viên chưa đủ điều kiện dự thi lần 1 nộp đơn và kèm theo bảng kết qủa học tập toàn khoá.

Lịch thi tốt nghiệp (dự kiến): 24,25tháng 03 năm 2012.

 

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama