Left-Banner
Right-Banner

Trích Quyết định số 135/QĐ-ĐHTN về việc ban hành “quy định đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ” của Đại học Thái Nguyên.

 Văn bản này quy định những vấn đề chung nhất về tổ chức đào tạo, đánh giá kết quả học tập, cấp văn bằng tốt nghiệp xử lý học tập đối với sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại các trường thành viên và khoa trực thuộc của Đại học Thái Nguyên (sau đây gọi là đơn vị đào tạo)

Attachments:
Download this file (QD 135-DHTN.doc)QD 135-DHTN.doc[quyết định]208 kB

Xem tiếp...

Quyết định Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ và cơ quan ngang bộ; 

Attachments:
Download this file (QD 62-2008-BGD.doc)QD 62-2008-BGD.doc[quyết định]229 kB

Xem tiếp...

Quyết định Về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

 Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Attachments:
Download this file (QD 43-2007-BGD.doc)QD 43-2007-BGD.doc[quyết định]135 kB

Xem tiếp...

Quyết định Ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Attachments:
Download this file (QD 42-2008-BGD.doc)QD 42-2008-BGD.doc[quyết định]102 kB

Xem tiếp...

Quyết định Về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ- CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Attachments:
Download this file (QD 36-2007-BGD.doc)QD 36-2007-BGD.doc[quyết định]75 kB

Xem tiếp...

Trích Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT: Quy chế đào tạo đại học cao đẳng hệ chính quy của Bộ trưởng bộ giáo dục và Đào tạo

Quy chế này áp dụng đối với sinh viên các khóa đào tạo hệ chính quy ở các trình độ đại học và cao đẳng trong các đại học, học viện, trường đại học và trường cao đẳng (sau đây gọi tắt là trường) , thực hiện theo học chế mềm dẻo kết hợp niên chế với học phần.

Attachments:
Download this file (QD 25-2006-BGD.doc)QD 25-2006-BGD.doc[quyết định]101 kB

Xem tiếp...

Qui định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai

Văn bằng đại học thứ hai là văn bằng cấp cho những người đã có ít nhất một bằng tốt nghiệp đại học, sau khi hoàn thành đầy đủ chương trình đào tạo đại học của ngành đào tạo mới, có đủ điều kiện để công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học. 

Attachments:
Download this file (QD 22-2001-BGD.doc)QD 22-2001-BGD.doc[quyết định]46 kB

Xem tiếp...

Quyết định Ban hành Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Attachments:
Download this file (QD 06-2008-BDG.doc)QD 06-2008-BDG.doc[quyết định]68 kB

Xem tiếp...

Trích Quyết định số 135/QĐ-ĐHTN về việc ban hành “quy định đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ” của Đại học Thái Nguyên.

 Văn bản này quy định những vấn đề chung nhất về tổ chức đào tạo, đánh giá kết quả học tập, cấp văn bằng tốt nghiệp xử lý học tập đối với sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại các trường thành viên và khoa trực thuộc của Đại học Thái Nguyên (sau đây gọi là đơn vị đào tạo)

Attachments:
Download this file (QD 135-DHTN.doc)QD 135-DHTN.doc[quyết định]208 kB

Xem tiếp...

Quyết định Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ và cơ quan ngang bộ; 

Attachments:
Download this file (QD 62-2008-BGD.doc)QD 62-2008-BGD.doc[quyết định]229 kB

Xem tiếp...

Quyết định Về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

 Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Attachments:
Download this file (QD 43-2007-BGD.doc)QD 43-2007-BGD.doc[quyết định]135 kB

Xem tiếp...

Quyết định Ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Attachments:
Download this file (QD 42-2008-BGD.doc)QD 42-2008-BGD.doc[quyết định]102 kB

Xem tiếp...

Quyết định Về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ- CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Attachments:
Download this file (QD 36-2007-BGD.doc)QD 36-2007-BGD.doc[quyết định]75 kB

Xem tiếp...

Trích Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT: Quy chế đào tạo đại học cao đẳng hệ chính quy của Bộ trưởng bộ giáo dục và Đào tạo

Quy chế này áp dụng đối với sinh viên các khóa đào tạo hệ chính quy ở các trình độ đại học và cao đẳng trong các đại học, học viện, trường đại học và trường cao đẳng (sau đây gọi tắt là trường) , thực hiện theo học chế mềm dẻo kết hợp niên chế với học phần.

Attachments:
Download this file (QD 25-2006-BGD.doc)QD 25-2006-BGD.doc[quyết định]101 kB

Xem tiếp...

Qui định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai

Văn bằng đại học thứ hai là văn bằng cấp cho những người đã có ít nhất một bằng tốt nghiệp đại học, sau khi hoàn thành đầy đủ chương trình đào tạo đại học của ngành đào tạo mới, có đủ điều kiện để công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học. 

Attachments:
Download this file (QD 22-2001-BGD.doc)QD 22-2001-BGD.doc[quyết định]46 kB

Xem tiếp...

Quyết định Ban hành Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Attachments:
Download this file (QD 06-2008-BDG.doc)QD 06-2008-BDG.doc[quyết định]68 kB

Xem tiếp...

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama