Thông báo kế hoạch thực tập chuyên ngành cho lớp cao đẳng khóa 8(AB)

Nội dung chi tiết xem ở file đính kèm