Kế hoạch học tập, thi học kỳ II và dự kiến giáo viên giảng dạy lớp ĐHLT-ĐTTT K11B.

Chi tiết tại File đính kèm./.