Kế hoạch học tập, thi học kỳ II và dự kiến giáo viên giảng dạy lớp ĐHLT-ĐT-K12A ngành Công nghệ kỹ thuật ĐT&TT.

Chi tiết tại File đính kèm./.