Kế hoạch học tập, thi học kỳ và dự kiến giáo viên giảng dạy lớp ĐHLT - K11 Ngành Công nghệ thông tin

Kế hoạch học tập, thi học kỳ và dự kiến giáo viên giảng dạy lớp ĐHLT - K11 Ngành Công nghệ thông tin.