Left-Banner
Right-Banner

Thời khóa biểu học lại hệ đại học liên thông khóa VIII kỳ 1 năm học 2012 -2013 (đợt 5)

Thời khóa biểu học lại hệ đại học liên thông khóa VIII kỳ 1 năm học 2012 -2013 (đợt 5)

Attachments:
Download this file (LICH HOC_HCK8_5.pdf)LICH HOC_HCK8_5.pdf[ ]230 kB

Xem tiếp...

Kế hoạch học tập, thi học kỳ 4 và dự kiến giáo viên hướng dẫn lớp ĐHLT K3PT

Kế hoạch học tập, thi học kỳ 4 và dự kiến giáo viên hướng dẫn lớp ĐHLT K3PT

Attachments:
Download this file (Ke hoach hoc tap, thi hoc ky 4 va du kien giao vien giang day lop DHLT K3PT.pdf)Kế hoạch học tập, thi học kỳ 4 và dự kiến giáo viên hướng dẫn lớp ĐHLT K3PT[Kế hoạch học tập, thi học kỳ 4 và dự kiến giáo viên hướng dẫn lớp ĐHLT K3PT]436 kB

Xem tiếp...

Kế hoạch học tập, thi học kỳ 3 và dự kiến giáo viên hướng dẫn lớp ĐHLT NĐ K10A

Kế hoạch học tập, thi học kỳ 3 và dự kiến giáo viên hướng dẫn lớp ĐHLT NĐ  K10A

Attachments:
Download this file (Ke hoach hoc tap, thi hoc ky 3 va du kien giao vien giang day lop DHLT_ND_K10A.p)Kế hoạch học tập, thi học kỳ 3 và dự kiến giáo viên hướng dẫn lớp ĐHLT NĐ K10A[Kế hoạch học tập, thi học kỳ 3 và dự kiến giáo viên hướng dẫn lớp ĐHLT NĐ K10A]459 kB

Xem tiếp...

Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K11 C

Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K11 C

Attachments:
Download this file (DHLT CNTT K11C-TKB KY 1.pdf)Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K11 C[Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K11 C]628 kB

Xem tiếp...

Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K11 D

Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K11 D

Attachments:
Download this file (DHLT CNTT K11D-TKB KY 1.pdf)Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K11 D[Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K11 D]636 kB

Xem tiếp...

Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K11 E

Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K11 E

Attachments:
Download this file (DHLT CNTT K11E-TKB KY 1.pdf)Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K11 E[Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K11 E]596 kB

Xem tiếp...

Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K11 A,B

Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K11 A,B

Attachments:
Download this file (DHLT CNTT K11A,B-TKB KY 1.pdf)Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K11 A,B[Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K11 A,B]605 kB

Xem tiếp...

Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K10B

Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K10B

Attachments:
Download this file (DHLT CNTT K10B-TKB KY 2.pdf)Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K10B[Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K10B]580 kB

Xem tiếp...

Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K10B

Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K10B

Attachments:
Download this file (DHLT CNTT K10B-TKB KY 1.pdf)Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K10B[Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K10B]623 kB

Xem tiếp...

Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K10A

Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K10A

Attachments:
Download this file (DHLT CNTT K10A-TKB KY 1.pdf)Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K10A[Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K10A]622 kB

Xem tiếp...

Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K10A

Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K10A

Attachments:
Download this file (DHLT CNTT K10A-TKB KY 2.pdf)Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K10A[Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K10A]598 kB

Xem tiếp...

Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K9I

Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K9I

Attachments:
Download this file (DHLT CNTT K9I-TKB KY 2.pdf)Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K9I[Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K9I]635 kB

Xem tiếp...

Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K9H

Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K9H

Attachments:
Download this file (DHLT CNTT K9H-TKB KY 2.pdf)Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K9H[Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K9H]609 kB

Xem tiếp...

Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K9G

Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K9G

Attachments:
Download this file (DHLT CNTT K9G-KY 2.pdf)Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K9G[Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K9G]624 kB

Xem tiếp...

Thời khóa biểu học kì 3 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K9D

Thời khóa biểu học kì 3 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K9D

Attachments:
Download this file (DHLT CNTT K9D-TKB KY 3.pdf)Thời khóa biểu học kì 3 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K9D[Thời khóa biểu học kì 3 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K9D]599 kB

Xem tiếp...

Thời khóa biểu học lại hệ đại học liên thông khóa VIII kỳ 1 năm học 2012 -2013 (đợt 5)

Thời khóa biểu học lại hệ đại học liên thông khóa VIII kỳ 1 năm học 2012 -2013 (đợt 5)

Attachments:
Download this file (LICH HOC_HCK8_5.pdf)LICH HOC_HCK8_5.pdf[ ]230 kB

Xem tiếp...

Kế hoạch học tập, thi học kỳ 4 và dự kiến giáo viên hướng dẫn lớp ĐHLT K3PT

Kế hoạch học tập, thi học kỳ 4 và dự kiến giáo viên hướng dẫn lớp ĐHLT K3PT

Attachments:
Download this file (Ke hoach hoc tap, thi hoc ky 4 va du kien giao vien giang day lop DHLT K3PT.pdf)Kế hoạch học tập, thi học kỳ 4 và dự kiến giáo viên hướng dẫn lớp ĐHLT K3PT[Kế hoạch học tập, thi học kỳ 4 và dự kiến giáo viên hướng dẫn lớp ĐHLT K3PT]436 kB

Xem tiếp...

Kế hoạch học tập, thi học kỳ 3 và dự kiến giáo viên hướng dẫn lớp ĐHLT NĐ K10A

Kế hoạch học tập, thi học kỳ 3 và dự kiến giáo viên hướng dẫn lớp ĐHLT NĐ  K10A

Attachments:
Download this file (Ke hoach hoc tap, thi hoc ky 3 va du kien giao vien giang day lop DHLT_ND_K10A.p)Kế hoạch học tập, thi học kỳ 3 và dự kiến giáo viên hướng dẫn lớp ĐHLT NĐ K10A[Kế hoạch học tập, thi học kỳ 3 và dự kiến giáo viên hướng dẫn lớp ĐHLT NĐ K10A]459 kB

Xem tiếp...

Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K11 C

Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K11 C

Attachments:
Download this file (DHLT CNTT K11C-TKB KY 1.pdf)Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K11 C[Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K11 C]628 kB

Xem tiếp...

Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K11 D

Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K11 D

Attachments:
Download this file (DHLT CNTT K11D-TKB KY 1.pdf)Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K11 D[Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K11 D]636 kB

Xem tiếp...

Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K11 E

Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K11 E

Attachments:
Download this file (DHLT CNTT K11E-TKB KY 1.pdf)Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K11 E[Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K11 E]596 kB

Xem tiếp...

Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K11 A,B

Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K11 A,B

Attachments:
Download this file (DHLT CNTT K11A,B-TKB KY 1.pdf)Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K11 A,B[Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K11 A,B]605 kB

Xem tiếp...

Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K10B

Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K10B

Attachments:
Download this file (DHLT CNTT K10B-TKB KY 2.pdf)Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K10B[Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K10B]580 kB

Xem tiếp...

Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K10B

Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K10B

Attachments:
Download this file (DHLT CNTT K10B-TKB KY 1.pdf)Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K10B[Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K10B]623 kB

Xem tiếp...

Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K10A

Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K10A

Attachments:
Download this file (DHLT CNTT K10A-TKB KY 1.pdf)Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K10A[Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K10A]622 kB

Xem tiếp...

Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K10A

Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K10A

Attachments:
Download this file (DHLT CNTT K10A-TKB KY 2.pdf)Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K10A[Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K10A]598 kB

Xem tiếp...

Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K9I

Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K9I

Attachments:
Download this file (DHLT CNTT K9I-TKB KY 2.pdf)Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K9I[Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K9I]635 kB

Xem tiếp...

Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K9H

Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K9H

Attachments:
Download this file (DHLT CNTT K9H-TKB KY 2.pdf)Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K9H[Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K9H]609 kB

Xem tiếp...

Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K9G

Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K9G

Attachments:
Download this file (DHLT CNTT K9G-KY 2.pdf)Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K9G[Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K9G]624 kB

Xem tiếp...

Thời khóa biểu học kì 3 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K9D

Thời khóa biểu học kì 3 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K9D

Attachments:
Download this file (DHLT CNTT K9D-TKB KY 3.pdf)Thời khóa biểu học kì 3 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K9D[Thời khóa biểu học kì 3 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT CNTT K9D]599 kB

Xem tiếp...

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama