Kế hoạch học tập, thi học kỳ I và dự kiến giáo viên giảng dạy lớp QTVP - K12B QN ngành Quản trị văn phòng

Kế hoạch học tập, thi học kỳ I và dự kiến giáo viên giảng dạy lớp QTVP - K12A QN ngành Quản trị văn phòng.

Chi tiết tại File đính kèm./.