Kế hoạch học tập, thi học kỳ II và dự kiến giáo viên giảng dạy lớp ĐHLT-CN-K12E ngành Công nghệ thông tin

Kế hoạch học tập, thi học kỳ II và dự kiến giáo viên giảng dạy lớp ĐHLT-CN-K12E ngành Công nghệ thông tin.

Chi tiết tại File đính kèm./.