Kế hoạch học tập, thi học kỳ III và dự kiến giáo viên giảng dạy lớp ĐHLT-CN-K12A ngành Công nghệ thông tin

Kế hoạch học tập, thi học kỳ III và dự kiến giáo viên giảng dạy lớp ĐHLT-CN-K12A ngành Công nghệ thông tin.

Chi tiết tại File đính kèm./.