Kế hoạch học tập, thi học kỳ III và dự kiến giáo viên giảng dạy lớp ĐHLT -K11L ngành Công nghệ thông tin

Kế hoạch học tập, thi học kỳ III và dự kiến giáo viên giảng dạy lớp ĐHLT-K11K ngành Công nghệ thông tin.

Chi tiết tại File đính kèm./.