Left-Banner
Right-Banner

Thời khóa biểu học lại hệ Đại vừa làm vừa học học kỳ I - Năm học 2013 - 2014

Thời khóa biểu học lại hệ Đại học vừa làm vừa học học kỳ I - Năm học 2013 - 2014

Attachments:
Download this file (TKB hoc lai he DH VLVH hoc ky 1 nam hoc 2013-2014 (dot 1).pdf)Thời khóa biểu học lại hệ Đại học vừa làm vừa học -[Học kỳ I - Năm học 2013 - 2014]1229 kB

Xem tiếp...

Thời khóa biểu học lại hệ đại học vừa làm vừa học khóa 06

Thời khóa biểu học lại hệ đại học vừa làm vừa học khóa 06 - Kỳ hè năm học 2012 - 2013.

Xem tiếp...

Kế hoạch học tập, thi học kỳ 5 và dự kiến giáo viên giảng dạy lớp QTVP K11A ngành Quản trị văn phòng tại Cao Bằng

Kế hoạch học tập, thi học kỳ 5 và dự kiến giáo viên giảng dạy lớp QTVP K11A ngành quản trị văn phòng tại Cao Bằng

Attachments:
Download this file (VLVH-K11A CB nganh QTVP.pdf)VLVH-K11A CB nganh QTVP.pdf[Kế hoạch học tập, thi học kỳ 5 và dự kiến giáo viên giảng dạy lớp QTVP K11A ngành Quản trị văn phòng tại Cao Bằng]620 kB

Xem tiếp...

Kế hoạch học tập, thi học kỳ 5 và dự kiến giáo viên giảng dạy lớp VLVH K9A1 HG

Kế hoạch học tập, thi học kỳ 5 và dự kiến giáo viên giảng dạy lớp VLVH K9A1 HG

Attachments:
Download this file (VLVH K9A1 HG nganh CNTT.pdf)Kế hoạch học tập, thi học kỳ 5 và dự kiến giáo viên giảng dạy lớp VLVH K9A1 HG[Kế hoạch học tập, thi học kỳ 5 và dự kiến giáo viên giảng dạy lớp VLVH K9A1 HG]534 kB

Xem tiếp...

Kế hoạch học tập, thi học kỳ 5 và dự kiến giáo viên giảng dạy lớp VLVH K9A1 HG

Kế hoạch học tập, thi học kỳ 5 và dự kiến giáo viên giảng dạy lớp VLVH K9A1 HG

Attachments:
Download this file (VLVH K9A1 HG nganh CNTT (lich doi).pdf)Kế hoạch học tập, thi học kỳ 5 và dự kiến giáo viên giảng dạy lớp VLVH K9A1 HG[Kế hoạch học tập, thi học kỳ 5 và dự kiến giáo viên giảng dạy lớp VLVH K9A1 HG]543 kB

Xem tiếp...

Thời khóa biểu học lại hệ đại học vừa làm vừa học Khóa 6 (ĐH VLVH _ K2 Hà Nam) Kỳ 2 năm học 2012_2013 đợt 1

Thời khóa biểu học lại hệ đại học vừa làm vừa học Khóa 6 (ĐH VLVH _ K2 Hà Nam) Kỳ 2 năm học 2012_2013 đợt 1

Attachments:
Download this file (LICH HOC_K2 HA NAM (TCK6)_DOT 1_KY 2.pdf)LICH HOC_K2 HA NAM (TCK6)_DOT 1_KY 2.pdf[Thời khóa biểu học lại hệ đại học vừa làm vừa học Khóa 6 (ĐH VLVH _ K2 Hà Nam) Kỳ 2 năm học 2012_2013 đợt 1]215 kB

Xem tiếp...

Thời khóa biểu học kì 5 năm học 2011-2012 lớp VLVH K8

Thời khóa biểu học kì 5 năm học 2011-2012 lớp VLVH K8

Attachments:
Download this file (VLVH K8-TKB KY 5.pdf)Thời khóa biểu học kì 5 năm học 2011-2012 lớp VLVH K8[Thời khóa biểu học kì 5 năm học 2011-2012 lớp VLVH K8]505 kB

Xem tiếp...

Thời khóa biểu học kì 7 năm học 2011-2012 lớp VLVH K7

Thời khóa biểu học kì 7 năm học 2011-2012 lớp VLVH K7

Attachments:
Download this file (VLVH K7-TKB KY 7.pdf)Thời khóa biểu học kì 7 năm học 2011-2012 lớp VLVH K7[Thời khóa biểu học kì 7 năm học 2011-2012 lớp VLVH K7]477 kB

Xem tiếp...

Thời khóa biểu học kì 9 năm học 2011-2012 lớp VLVH K6

Thời khóa biểu học kì 9 năm học 2011-2012 lớp VLVH K6

Attachments:
Download this file (VLVHK6-TKB KY 9.pdf)Thời khóa biểu học kì 9 năm học 2011-2012 lớp VLVH K6[Thời khóa biểu học kì 9 năm học 2011-2012 lớp VLVH K6]474 kB

Xem tiếp...

Thời khóa biểu học lại hệ Đại vừa làm vừa học học kỳ I - Năm học 2013 - 2014

Thời khóa biểu học lại hệ Đại học vừa làm vừa học học kỳ I - Năm học 2013 - 2014

Attachments:
Download this file (TKB hoc lai he DH VLVH hoc ky 1 nam hoc 2013-2014 (dot 1).pdf)Thời khóa biểu học lại hệ Đại học vừa làm vừa học -[Học kỳ I - Năm học 2013 - 2014]1229 kB

Xem tiếp...

Thời khóa biểu học lại hệ đại học vừa làm vừa học khóa 06

Thời khóa biểu học lại hệ đại học vừa làm vừa học khóa 06 - Kỳ hè năm học 2012 - 2013.

Xem tiếp...

Kế hoạch học tập, thi học kỳ 5 và dự kiến giáo viên giảng dạy lớp QTVP K11A ngành Quản trị văn phòng tại Cao Bằng

Kế hoạch học tập, thi học kỳ 5 và dự kiến giáo viên giảng dạy lớp QTVP K11A ngành quản trị văn phòng tại Cao Bằng

Attachments:
Download this file (VLVH-K11A CB nganh QTVP.pdf)VLVH-K11A CB nganh QTVP.pdf[Kế hoạch học tập, thi học kỳ 5 và dự kiến giáo viên giảng dạy lớp QTVP K11A ngành Quản trị văn phòng tại Cao Bằng]620 kB

Xem tiếp...

Kế hoạch học tập, thi học kỳ 5 và dự kiến giáo viên giảng dạy lớp VLVH K9A1 HG

Kế hoạch học tập, thi học kỳ 5 và dự kiến giáo viên giảng dạy lớp VLVH K9A1 HG

Attachments:
Download this file (VLVH K9A1 HG nganh CNTT.pdf)Kế hoạch học tập, thi học kỳ 5 và dự kiến giáo viên giảng dạy lớp VLVH K9A1 HG[Kế hoạch học tập, thi học kỳ 5 và dự kiến giáo viên giảng dạy lớp VLVH K9A1 HG]534 kB

Xem tiếp...

Kế hoạch học tập, thi học kỳ 5 và dự kiến giáo viên giảng dạy lớp VLVH K9A1 HG

Kế hoạch học tập, thi học kỳ 5 và dự kiến giáo viên giảng dạy lớp VLVH K9A1 HG

Attachments:
Download this file (VLVH K9A1 HG nganh CNTT (lich doi).pdf)Kế hoạch học tập, thi học kỳ 5 và dự kiến giáo viên giảng dạy lớp VLVH K9A1 HG[Kế hoạch học tập, thi học kỳ 5 và dự kiến giáo viên giảng dạy lớp VLVH K9A1 HG]543 kB

Xem tiếp...

Thời khóa biểu học lại hệ đại học vừa làm vừa học Khóa 6 (ĐH VLVH _ K2 Hà Nam) Kỳ 2 năm học 2012_2013 đợt 1

Thời khóa biểu học lại hệ đại học vừa làm vừa học Khóa 6 (ĐH VLVH _ K2 Hà Nam) Kỳ 2 năm học 2012_2013 đợt 1

Attachments:
Download this file (LICH HOC_K2 HA NAM (TCK6)_DOT 1_KY 2.pdf)LICH HOC_K2 HA NAM (TCK6)_DOT 1_KY 2.pdf[Thời khóa biểu học lại hệ đại học vừa làm vừa học Khóa 6 (ĐH VLVH _ K2 Hà Nam) Kỳ 2 năm học 2012_2013 đợt 1]215 kB

Xem tiếp...

Thời khóa biểu học kì 5 năm học 2011-2012 lớp VLVH K8

Thời khóa biểu học kì 5 năm học 2011-2012 lớp VLVH K8

Attachments:
Download this file (VLVH K8-TKB KY 5.pdf)Thời khóa biểu học kì 5 năm học 2011-2012 lớp VLVH K8[Thời khóa biểu học kì 5 năm học 2011-2012 lớp VLVH K8]505 kB

Xem tiếp...

Thời khóa biểu học kì 7 năm học 2011-2012 lớp VLVH K7

Thời khóa biểu học kì 7 năm học 2011-2012 lớp VLVH K7

Attachments:
Download this file (VLVH K7-TKB KY 7.pdf)Thời khóa biểu học kì 7 năm học 2011-2012 lớp VLVH K7[Thời khóa biểu học kì 7 năm học 2011-2012 lớp VLVH K7]477 kB

Xem tiếp...

Thời khóa biểu học kì 9 năm học 2011-2012 lớp VLVH K6

Thời khóa biểu học kì 9 năm học 2011-2012 lớp VLVH K6

Attachments:
Download this file (VLVHK6-TKB KY 9.pdf)Thời khóa biểu học kì 9 năm học 2011-2012 lớp VLVH K6[Thời khóa biểu học kì 9 năm học 2011-2012 lớp VLVH K6]474 kB

Xem tiếp...

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama