Left-Banner
Right-Banner

            I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

            Điều 1 : Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

            Văn bản này quy định những vấn đề chung nhất về tổ chức đào tạo, đánh giá kết quả học tập, cấp văn bằng tốt nghiệp xử lý học tập đối với sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại các trường thành viên và khoa trực thuộc của Đại học Thái Nguyên (sau đây gọi là đơn vị đào tạo)

            Các vấn đề liên quan tới giáo viên và tổ chức giảng dạy được quy định trong quy chế giảng dạy, các vấn đề liên quan đến quản lý sinh viên trong sinh hoạt và rèn luyện được quy định trong quy định công tác sinh viên của Đại học.

            Các văn bản hướng dẫn cụ thể của đơn vị đào tạo về đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ không được trái với các quy định tại văn bản này. Việc điều chỉnh bổ sung các điều khoản của bản quy định này do Giám đốc Đại học Thái Nguyên quyết định.

            Điều 2 : Chương trình giáo dục đại học

            Đào tạo theo hệ thống tín chỉ là phương thức đào tạo trong đó sinh viên chủ động lựa chọn học từng học phần (tuân theo một số ràng buộc được quy định trước) nhằm tích lũy từng phần, tiến tới hoàn tất toàn bộ chương trình đào tạo và được cấp văn bằng tốt nghiệp.

            Trên cơ sở lượng hoá quá trình đào tạo thông qua khái niệm tín chỉ, hệ thống tín chỉ tạo điều kiện tối đa để cá nhân hoá quá trình đào tạo, trao quyền cho sinh viên trong việc đăng kí sắp xếp lịch học, việc tích luỹ các học phần, kể cả sắp xếp thời gian học ở trường, thời gian tốt nghiệp, ra trường. Về phần mình, sinh viên cấn phát huy tính tích cực, chủ động để thích ứng với quy trình đào tạo này và để đạt những kết quả tốt nhất trong học tập và rèn luyện.

            1. Chương trình giáo dục đại học hay chương trình đào tạo (CTĐT) thể hiện mục tiêu giáo dục đại học, quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục đại học, phương pháp và hình thức đào tạo, cách thức đánh giá kết quả đào tạo đối với mỗi học phần, ngành học, trình độ đào tạo của giáo dục đại học.

            2. Chương trình đào tạo được đơn vị đào tạo xây dựng trên cơ sở chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Mỗi chương trình đào tạo gắn với một ngành (kiểu đơn ngành) hoặc với một vài ngành (kiểu song ngành; kiểu ngành chính - ngành phụ; kiểu 2 văn bằng). Tất cả các chương trình đào tạo của đơn vị đào tạo phải được Giám đốc Đại học phê duyệt trước khi ban hành.

            3. Chương trình đào tạo được cấu trúc từ các học phần thuộc hai khối kiến thức: giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp.

            a. Khối kiến thức giáo dục đại cương (gồm các học phần thuộc các lĩnh vực khoa học xã hội, khoa học nhân văn, khoa học tự nhiên) nhằm trang bị cho người học nền học vấn rộng, có thế giới quan khoa học và nhân sinh quan đúng đắn, hiểu biết về tự nhiên, xã hội và con người, nắm vững phương pháp tư duy khoa học, biết trân trọng các di sản văn hoá của dân tộc và nhân loại, có đạo đức, nhận thức trách nhiệm công dân, có năng lực xây dựng và bảo vệ đất nước.

            b. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp được chia thành 2 nhóm: nhóm kiến thức cơ sở (kiến thức cơ sở của ngành hoặc liên ngành) và nhóm kiến thức chuyên ngành nhằm cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cần thiết ban đầu.

 

Nội dunh chi tiết xem ở file đính kèm

Attachments:
Download this file (QD 135-DHTN.doc)QD 135-DHTN.doc[quyết định]208 kB

            I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

            Điều 1 : Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

            Văn bản này quy định những vấn đề chung nhất về tổ chức đào tạo, đánh giá kết quả học tập, cấp văn bằng tốt nghiệp xử lý học tập đối với sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại các trường thành viên và khoa trực thuộc của Đại học Thái Nguyên (sau đây gọi là đơn vị đào tạo)

            Các vấn đề liên quan tới giáo viên và tổ chức giảng dạy được quy định trong quy chế giảng dạy, các vấn đề liên quan đến quản lý sinh viên trong sinh hoạt và rèn luyện được quy định trong quy định công tác sinh viên của Đại học.

            Các văn bản hướng dẫn cụ thể của đơn vị đào tạo về đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ không được trái với các quy định tại văn bản này. Việc điều chỉnh bổ sung các điều khoản của bản quy định này do Giám đốc Đại học Thái Nguyên quyết định.

            Điều 2 : Chương trình giáo dục đại học

            Đào tạo theo hệ thống tín chỉ là phương thức đào tạo trong đó sinh viên chủ động lựa chọn học từng học phần (tuân theo một số ràng buộc được quy định trước) nhằm tích lũy từng phần, tiến tới hoàn tất toàn bộ chương trình đào tạo và được cấp văn bằng tốt nghiệp.

            Trên cơ sở lượng hoá quá trình đào tạo thông qua khái niệm tín chỉ, hệ thống tín chỉ tạo điều kiện tối đa để cá nhân hoá quá trình đào tạo, trao quyền cho sinh viên trong việc đăng kí sắp xếp lịch học, việc tích luỹ các học phần, kể cả sắp xếp thời gian học ở trường, thời gian tốt nghiệp, ra trường. Về phần mình, sinh viên cấn phát huy tính tích cực, chủ động để thích ứng với quy trình đào tạo này và để đạt những kết quả tốt nhất trong học tập và rèn luyện.

            1. Chương trình giáo dục đại học hay chương trình đào tạo (CTĐT) thể hiện mục tiêu giáo dục đại học, quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục đại học, phương pháp và hình thức đào tạo, cách thức đánh giá kết quả đào tạo đối với mỗi học phần, ngành học, trình độ đào tạo của giáo dục đại học.

            2. Chương trình đào tạo được đơn vị đào tạo xây dựng trên cơ sở chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Mỗi chương trình đào tạo gắn với một ngành (kiểu đơn ngành) hoặc với một vài ngành (kiểu song ngành; kiểu ngành chính - ngành phụ; kiểu 2 văn bằng). Tất cả các chương trình đào tạo của đơn vị đào tạo phải được Giám đốc Đại học phê duyệt trước khi ban hành.

            3. Chương trình đào tạo được cấu trúc từ các học phần thuộc hai khối kiến thức: giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp.

            a. Khối kiến thức giáo dục đại cương (gồm các học phần thuộc các lĩnh vực khoa học xã hội, khoa học nhân văn, khoa học tự nhiên) nhằm trang bị cho người học nền học vấn rộng, có thế giới quan khoa học và nhân sinh quan đúng đắn, hiểu biết về tự nhiên, xã hội và con người, nắm vững phương pháp tư duy khoa học, biết trân trọng các di sản văn hoá của dân tộc và nhân loại, có đạo đức, nhận thức trách nhiệm công dân, có năng lực xây dựng và bảo vệ đất nước.

            b. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp được chia thành 2 nhóm: nhóm kiến thức cơ sở (kiến thức cơ sở của ngành hoặc liên ngành) và nhóm kiến thức chuyên ngành nhằm cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cần thiết ban đầu.

 

Nội dunh chi tiết xem ở file đính kèm

Attachments:
Download this file (QD 135-DHTN.doc)QD 135-DHTN.doc[quyết định]208 kB
texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama