Thông báo thực tập lại tốt nghiệp các lớp ĐHCQ K8

Thông báo thực tập lại tốt nghiệp các lớp ĐHCQ K8.

Chi tiết tại Fie đính kèm./.