Thông báo về việc nộp đơn hoãn xét tốt nghiệp và đơn xin xét tốt nghiệp

Thông báo về việc nộp đơn hoãn xét tốt nghiệp đối với sinh viên ĐHCQ Khóa 13, 14 (ngành 4 năm) và nộp đơn xét tốt nghiệp đối với sinh viên ĐHCQ chậm tiến độ

nội dung chi tiết xem ở file đính kèm