Kế hoạch học tập, thi học kỳ II và dự kiến giáo viên giảng dạy lớp ĐHLT K11L ngành CNTT

Nội dung chi tiết xem ở file đính kèm.