Trường Đại học CNTT&TT thông báo kế hoạch thực hiện thực tập tốt nghiệp:

Thực tập TN các lớp ĐHLT K11(B,C,D) - Khoa CNTT

- Thực tập TN lớp ĐHLT K10A - Khoa CN ĐT&TT

- Thực tập TN lớp ĐHLT K11A

Chi tiết tại file đính kèm./.