đội ngũ cán bộ khoa học

 

TT Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại Đơn vị công tác Chuyên ngành Số điện thoại liên hệ Số học viên có thể hướng dẫn Ghi chú
1             PGS.TS Phạm Việt Bình Trường ĐHCNTT&TT Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán 913256966 5  
2             TS Vũ Vinh Quang Trường ĐHCNTT&TT Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán 913286676 3  
3             TS Nguyễn Văn Tảo Trường ĐHCNTT&TT Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán 913286685 3  
4             TS Vũ Đức Thái Trường ĐHCNTT&TT Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán 985158998 3  
5             TS Phạm Đức Long Trường ĐHCNTT&TT Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán 912551589 3  
6             TS Nguyễn Duy Minh Trường ĐHCNTT&TT Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán 913051699 3  
7             PGS.TS Nguyễn Văn Huân Trường ĐHCNTT&TT Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán 987118623 5  
8             TS Đặng Thị Oanh Trường ĐHCNTT&TT Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán 982756992 3  
9             TS Trương Hà Hải Trường ĐHCNTT&TT Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán 912700700 3  
10         TS Nguyễn Hải Minh Trường ĐHCNTT&TT CNTT 912787468 3  
11         TS Nguyễn Toàn Thắng Trường ĐHCNTT&TT CNTT   3 PMHT và mạng
12         PGS.TS Phùng Trung Nghĩa Trường ĐHCNTT&TT ĐTVT 918372988 5  
13         TS Vũ Mạnh Xuân ĐHSP – ĐHTN Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán 912700396 3  
vmxuan08@gmail.com
14         TS Nguyễn Văn Tới Trường ĐHCNTT&TT TH và ứng dụng nvtoi@ictu.edu.vn 3 Xử lý ảnh, TTNT
912847077
15         TS Đỗ Thị Bắc Trường ĐHCNTT&TT Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán 968898888 3 An toàn BM, Khai phá DL
16         TS Nông Thị Hoa Trường ĐHCNTT&TT CNTT 1238492484 3 KPDL
17         TS Nguyễn Văn Núi Trường ĐHCNTT&TT KHMT 964719929 3  
18         TS Đàm Thanh Phương Trường ĐHCNTT&TT CS Toán học cho TH 912998749 3  
19         TS Nguyễn Đình Dũng ĐHTN Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán 915212787 3  
20         GS.TS Vũ Đức Thi Viện CNTT-ĐHQGHN Tin học 0903 221 304 7  
vdthi@vnu.edu.vn
21         PGS.TSKH Nguyễn Xuân Huy Viện CNTT Tin học 0903 203 800 5 CSDL, CNPM, thuật toán
nxhuy564@gmail.com
22         TS Hoàng Đỗ Thanh Tùng Viện CNTT Tin học 914344501 3 Csdl, gis, pttkht, điện toán đám mây, kinh tế
tunghdt@gmail.com
23         PGS.TS Bùi Thế Hồng Viện CNTT Tin học 0904 238 643 5 CNPM, CSDL
hong@ioit.ac.vn
24         PGS.TS Ngô Quốc Tạo Viện CNTT Tin học 0912 216 321 5  
nqtao@ioit.ac.vn
25         PGS.TS Đặng Quang Á Viện CNTT Toán học tính toán 0912 148 878 5  
dangqa@ioit.ac.vn
26         PGS.TS Lê Bá Dũng Viện CNTT Điều khiển học và lý thuyết thông tin 989552654 5  
l_bdung@yahoo.com
27         PGS.TS Đỗ Năng Toàn Viện CNTT-ĐHQGHN Tin học 0913 583 240 5  
donangtoan@gmail.com
28         PGS.TS Đặng Văn Đức Viện CNTT Tin học 0912 223 163 5  
dvduc@ioit.ac.vn
29         PGS.TS Đoàn Văn Ban Viện CNTT Tin học 0904 241 826 5  
doanban@gmail.com
30         PGS.TS Nguyễn Văn Tam Viện CNTT Tin học 913390606 5 Mạng MT
nvtam@ioit.ac.vn
31         TS Vũ Như Lân Viện CNTT Điều khiển học và lý thuyết thông tin 986437050 3  
vnlan@ioit.ac.vn
32         TS Nguyễn Công Điều Viện CNTT Tin học ncdieu@ioit.ac.vn 904288123
ncdieu@ioit.ac.vn
3  
33         PGS.TS Lê Huy Thập Viện CNTT Tin học 0903 275 936-37541285 5  
34         TS Nguyễn Như Sơn Viện CNTT Tin học 987039966 3 HTTT, KPDL, điện toán đám mây
nguyennhuson@gmail.com
35         PGS. TS Đặng Thành Phu Viện CNTT Điều khiển học và lý thuyết thông tin 04-38361444 5  
902031944
36         TS Nguyễn Đức Dũng Viện CNTT Tin học 04-37560537 3 Machine learning, kpdl, nhận dạng ảnh
Dungduc@gmail.com
978293789
37         TS Nguyễn Trường Thắng Viện CNTT Tin học 927009172 3  
thang@jaist.ac.jp
38         PGS. TS Vũ Chấn Hưng Viện CNTT Điều khiển học và lý thuyết thông tin 04-38361444 5  
912153889
hungvc@ioit.ac.vn
39         TS Vũ Tất Thắng Viện CNTT Tin học 946769655 3 NHận dạng, XL tiếng nói, dịch
vtthang@ioit.ac.vn
40         TS Phạm Thanh Giang Viện CNTT Tin học 438362919 3 Mạng MT
915121519
ptgiang@ioit.ac.vn
41         TS Trần Thái Sơn Viện CNTT Tin học 903409894 3  
ttson@ioit.ac.vn
42         PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng Viện CNTT Toán học tính toán 1697914421 3  
nttung49@ioit.ac.vn
43         TS Lê Văn Phùng Viện CNTT Tin học 913314321 3 Toán tin kinh tế
phunglevan52@yahoo.com
44         PGS.TS Nguyễn Đình Hoá Viện CNTT - ĐHQGHN Toán tin hoand@vnu.edu.vn 5 Toán, tin
913281197 gis
45         TS. Nguyễn Ái Việt Viện CNTT - ĐHQGHN CNTT naviet@vnu.edu.vn 3  
912006861
46         TS Lê Quang Minh Viện CNTT - ĐHQGHN CNTT 0989.736.464 3  
quangminh@vnu.edu.vn
47         TS Nguyễn Ngọc Cương Cục CNTT-Bộ CA CNTT 912438301 3 An toàn TT, mạng
cuongnnhvan@yahoo.com
48         PGS.TS Đỗ Trung Tuấn ĐHQGHN   904218247 5  
tuandt@vnu.edu.vn
49         PGS.TS Nguyễn Tân Ân ĐHSPHN   0912321559 nguyentanan@yahoo.com 5 Mang noron, trtntao, mờ, tính toán mềm
50         TS Nguyễn T Hồng Minh ĐHQGHN   904101065 3  
51         TS Phạm Thanh Hà Khoa CNTT-ĐHGTVT Tin học 904763604 3 Tính toán mềm
hadhgt@gmail.com
52         TS Nguyễn Hữu Quỳnh ĐH Điện lực   quynhnh@epu.edu.vn 3 XL ảnh, máy học, tóm tắt văn bản
912174793
53         PGS.TS Nguyễn Văn Vỵ ĐHCN-ĐHQGHN   912505291 5 CNPM-HTTT
54         TS Nguyễn Huy Đức                                 CĐSP TW   903402655 3 KPDL, CSDL, logic mờ
ducnguyenhuy
55         PGS.TS Nguyễn Bá Tường HVKTQS   903268759 5 CSDL
batuongnguyen@gmail.com
56         TS Nguyễn Văn Vinh ĐHQGHN   912263062 3 XL ngôn ngữ, TTNT
Vinhnv2000@gmail.com
57         PGS.TS Trịnh Nhật Tiến ĐHCN-ĐHQGHN   912101715 5 Mạng, ATBM
tientn@vnu.edu.vn
58         TS Phạm Thế Quế HVBCVT   913234352 3 Mang, csdl , an toàn,Xl ảnh
phamtheque@gmail.com
59         PGS.TS Trần Đức Sự Ban cơ yếu chính phủ   913210965 3 Toán. BMTT, an ninh mạng
Su_attt@yahoo.com
60         TS Nguyễn Hải Thanh Bộ GD-ĐT Toán-tin 906159959 3 Giấu tin trong ảnh, CSDL, thuật toán
thanhk37@yahoo.com
61         TS Phùng Văn Ổn VP chính phủ (16-lê hồng phong   913243623 3 HTTT, PM, mạng
62         TS Hồ Văn Hương Ban cơ yếu chính phủ   903234845 3 An toàn BM, Mạng MT, CSDL
huonghv@bis.gov.vn
63         TS Lương Thế Dũng HV mật mã   915176076 3  
thedungluong@gmail.com
64         PGS.TS Nguyễn Hoàng Phương BỘ Y TẾ   0904128118; nhphuong2008@gmail.com 5 Tính toán mềm, logic mờ, hệ thông minh
65         PGS.TS Nguyễn Hiếu Minh HVKTQS   0989193571; hieuminhmta@ymail.com 5 AN mạng, chữ ký số, mật mã
66         TS Vũ Việt Vũ Viện CNTT-ĐHQGHN   0915899259; vuvietvu@tnut.edu.vn; 3  
67 TS Nguyễn Thị Thu Hà ĐH Điện lực   906113373 3 XLNNTN, KPDL, học máy
hantt@epu.edu.vn
68 TS Đào Thế Huy Trường ĐHCNTT&TT Quản trị kinh doanh 966686666
dthuy@ictu.edu.vn
3 01/03/2015
69 TS Vũ Chiến Thắng Trường ĐHCNTT&TT Kỹ thuật viễn thông 904909692
vcthang@ictu.edu.vn
3 15/06/2015
70 TS Bùi Ngọc Tuấn Trường ĐHCNTT&TT Quản lý giáo dục 912239370
bntuan@ictu.edu.vn
3 01/10/2014
71 TS Nguyễn Thùy Linh Trường ĐHCNTT&TT Tiếng Anh 988939755
linhnt@ictu.edu.vn
3 18/12/2014
72 TS Nguyễn Thị Thanh Bình Trường ĐHCNTT&TT  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 989846989
nttbinh@ictu.edu.vn
3 22/06/2013
73 TS Trương Tuấn Linh Trường ĐHCNTT&TT Kinh tế Nông nghiệp và nguồn lực 914257959
ttlinh@ictu.edu.vn
3 26/09/2016
74 TS Lê Hùng Linh Trường ĐHCNTT&TT Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 929077888
lhlinh@ictu.edu.vn
3 25/02/2016
75 TS Trương Thị Thu Hằng Trường ĐHCNTT&TT Quản lý giáo dục   3 25/01/2017