Left-Banner
Right-Banner

Quy định đào tạo trình độ thạc sỹ của đại học Thái Nguyên

 Quy định đào tạo trình độ thạc sỹ của đại học Thái Nguyên

          Căn cứ Nghị định số 31/CP ngày 4 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Thái Nguyên;

          Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Thái Nguyên được Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo phê duyệt tại Quyết định số 3647/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2007;

          Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/2/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Theo đề nghị của ông Trưởng Ban Đào tạo sau đại học,

Nội dung chi tiết xem ở file đính kèm

Quy định đào tạo trình độ thạc sỹ của đại học Thái Nguyên

 Quy định đào tạo trình độ thạc sỹ của đại học Thái Nguyên

          Căn cứ Nghị định số 31/CP ngày 4 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Thái Nguyên;

          Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Thái Nguyên được Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo phê duyệt tại Quyết định số 3647/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2007;

          Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/2/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Theo đề nghị của ông Trưởng Ban Đào tạo sau đại học,

Nội dung chi tiết xem ở file đính kèm

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama