Thông tin luận án tiến sĩ “Phát triển một số phương pháp bảo mật và xác thực thông tin”

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

Tên luận án: “Phát triển một số phương pháp bảo mật và xác thực thông tin”

Chuyên ngành: Khoa học máy tính    

Mã số:9.48.01.01

Họ và tên NCS: Nguyễn Đức Toàn

Người hướng dẫn khoa học 1: PGS.TS. Bùi Thế Hồng

Người hướng dẫn khoa học 2: TS. Nguyễn Văn Tảo

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông 

Cơ sở đào tạo: Đại học Thái Nguyên. 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Phần bảo mật thông tin

- Đề xuất lược đồ mã hóa và giải mã dựa trên khóa sử dụng 1 lần (OTP).

- Đề xuất lược đồ mã hóa sử dụng các phép toán cơ bản Adition, Rotation  và XOR (ARX)

2.  Phần xác thực thông tin

- Đề xuất lược đồ chữ ký số ủy nhiệm dựa trên hệ mật định danh

- Đề xuất lược đồ chữ ký số tập thể dựa trên cặp song tuyến tính

- Xây dựng lược đồ chữ ký số mới dựa trên hệ mật định danh

- Cải tiến lược đồ chữ ký số mù dựa trên đường cong Elliptic

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN,

NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

  1. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Các lược đồ bảo mật và xác thực thông tin đã đề xuất trong luận án góp phần tạo ra nhiều cơ hội lựa chọn nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu. 

- Kết quả nghiên cứu đã được đánh giá bằng các phần mềm thực nghiệm và các kết quả đã được chứng minh tường minh bằng toán học trong luận án.

- Đã đề xuất một số lược đồ chữ ký số dựa trên hệ mật định danh, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang áp dụng trong chính quyền điện tử và công dân điện tử.

  1. Những vấn đề còn bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu:

- Trong tương lai NCS tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về cách thức trao đổi khóa bí mật trên kênh công cộng hoặc trao đổi khóa trên kênh riêng.

- Tiếp tục nghiên cứu độ dài của khóa khi bản rõ là một văn bản lớn. 

- Nghiên cứu mô hình ký tập thể đa thành phần cho các hệ mật khác và kết hợp với các loại hình ký khác: Ký tập thể đa thành phần có cấu trúc...

- Nghiên cứu kết hợp sử dụng hệ mật định danh cho mã hoá và hệ thống khoá công khai truyền thống để cung cấp các chữ ký số để đề xuất các thuật toán mới hiệu quả hơn cho các bài toán mang tính thời sự khác trong lĩnh vực an toàn và bảo mật thông tin.

- Nghiên cứu kết hợp giữa chữ ký mù dựa trên hệ mật định danh...

INFORMATION OF THE DOCTORAL DISSERTATION

Dissertation title: "Developing some methods for information authentication and security" 

Major: Computer Science

Code No: 9.48.01.01

Full name of PhD student:  Nguyen Duc Toan

Training course: 2015-2018

1st Scientific supervisor: Ass. Prof., Dr.  Bui The Hong

2nd Scientific supervisor: Dr.  Nguyen Van Tao

Training unit: Thai Nguyen University of Information and Communication Technology 

Training institution: Thai Nguyen University

NEW SCIENTIFIC FINDINGS OF THE DISSERTATION

1. Information security

- Proposing decryption and encryption sketches basing on the cryptography algorithm with One-Time Pad (OTP);

- Proposing symmetric key encryption sketches basing on ARX encryption design technique;

2. Information authentication

- Proposing assigned digital signature sketches basing on the formatting security system.

- Proposing collective digital signature sketches basing on the linear parallel couple.

- Building new signature sketches basing on the formatting security system.

- Improving blind digital sketches of  Elliptic curve.

APPLICABILITY AND FURTHER RESEARCH

1.Practical applicability:

- Methods and sketches proposed in the dissertation are practically applied which will contribute to make selection opportunities in order to ensure information safety for organizations and individuals who have demand. 

- These are researches which are suitable for devices limited about resources, need to change keys permanently but still ensure encrypt speed and decrypt and certify exchanged reports.