Left-Banner
Right-Banner

Phòng Hành chính - Tổ chức

I. GIỚI THIỆU PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

Phòng Hành chính - Tổ chức là một trong 08 phòng chức năng của Trường ĐHCNTT&TT, được thành lập theo Quyết định số 216/QĐ-ĐHTN ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên (tiền thân là Phòng Tổng hợp được thành lập theo Quyết định số 80/QĐ-TCCB ngày 20 tháng 3 năm 2002 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên).

276A0399

Chức năng, nhiệm vụ: Phòng Hành chính - Tổ chức thực hiện chức năng  tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác: văn thư, lưu trữ, hành chính, tổng hợp, tổ chức cán bộ, y tế, thi đua khen thưởng và một số nhiệm vụ khác do nhà trường giao.

Tổ chức của Phòng: Phòng có các bộ phận chuyên trách: Hành chính - Tổng hợp; Tổ chức - Cán bộ, Thi đua - Khen thưởng; Văn phòng Đảng ủy; Trạm Y tế.

Đội ngũ: Phòng có 19 cán bộ viên chức; trong đó, cán bộ có trình độ đại học, sau đại học chiếm 70%. Đội ngũ cán bộ viên chức của Phòng tâm huyết, trách nhiệm, có năng lực và chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nhà trường giao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển bền vững nhà trường.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC 

1) Chức năng

Phòng Hành chính - Tổ chức thực hiện chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác văn thư, lưu trữ, hành chính, tổng hợp, tổ chức cán bộ, y tế, thi đua khen thưởng và một số nhiệm vụ khác của nhà trường do Hiệu trưởng giao.

2) Nhiệm vụ

- Công tác văn thư, lưu trữ

     + Tiếp nhận, phân loại, vào sổ các loại công văn, thư tín, chứng từ, điện báo, fax,... từ các nơi gửi về trường, trình Hiệu trưởng và chuyển đến các bộ phận có liên quan để xử lý, giải quyết.

     + Kiểm tra, phân loại công văn, tài liệu, tờ trình,... của các đơn vị và cá nhân trong trường gửi đến xin chữ kí hoặc ý kiến của Hiệu trưởng (hoặc các Phó Hiệu trưởng).

     + Chuyển công văn, tài liệu, thư tín... của các đơn vị trong trường cho các nơi ngoài trường và ngược lại; chuyển fax, thư tín điện tử, đăng ký điện thoại đường dài đến các địa phương trong nước và ngoài nước theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

     + Theo dõi phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh những vi phạm về thủ tục hành chính đã quy định.

     + Quản lý và sử dụng con dấu cùng các loại văn bản của trường theo đúng quy định hiện hành.

     + Quản lý và tổ chức công tác lưu trữ các văn bản, tài liệu, báo cáo theo đúng quy định của công tác lưu trữ.

     + Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho cán bộ, viên chức (sau đây viết tắt là CBVC) được cử đi công tác; ký xác nhận giấy đi đường cho khách từ các cơ quan ngoài đến công tác và lưu trú tại trường.

- Công tác hành chính tổng hợp

     + Tổng hợp tư liệu, đề án, báo cáo... của các đơn vị trong trường; đề xuất, kiến nghị các biện pháp giúp Hiệu trưởng xây dựng chương trình, kế hoạch công tác trên mọi mặt hoạt động của trường, đồng thời giúp Hiệu trưởng theo dõi, đôn đốc và điều hành việc thực hiện các chương trình, kế hoạch đó.

     + Tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động của các đơn vị trong trường giúp Hiệu trưởng làm việc trong hội nghị giao ban hàng tháng.

     + Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan quản lý, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các quy chế làm việc cũng như các kế hoạch công tác của trường.

     + Tổ chức các hội nghị triển khai công tác, sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ của trường; dự thảo các báo cáo sơ kết, tổng kết hàng năm, báo cáo đột xuất cung cấp các số liệu thống kê tổng hợp theo yêu cầu của cấp trên.

     + Lập lịch công tác hàng tuần, phổ biến đến các đơn vị và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện lịch công tác này.

- Công tác văn phòng và lễ tân

     + Photo công văn, tài liệu, văn kiện,... phục vụ cho công tác chung của trường.

     + Tổ chức và thực hiện các chế độ, chính sách cho Ban Giám hiệu và các phòng chức năng.

     + Quản lý, điều hành phương tiện giao thông vận tải theo kế hoạch công tác của trường.

     + Đón tiếp khách trong nước đến trường công tác, sắp xếp hướng dẫn khách đến các bộ phận chức năng để giải quyết công việc.

     + Thực hiện các công việc hiếu, hỷ,... theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

     + Tổ chức thực hiện các quy định hiện hành về trang trí trong các dịp lễ và ngày kỷ niệm theo quy định của trường.

     + Tổ chức và chủ trì các cuộc thăm hỏi, chúc mừng các cơ quan ngoài trường, các CBVC đã nghỉ hưu.

- Công tác tổ chức cán bộ

     + Trực tiếp nghiên cứu và đề xuất các phương án xây dựng và kiện toàn bộ máy quản lý của trường; xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị; xây dựng các nội quy, quy định chung của nhà trường.

     + Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan lập quy hoạch phát triển đội ngũ CBVC có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn để đáp ứng nhu cầu phát triển của trường.

     + Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện quy trình xét duyệt phong học hàm cho CBVC trong trường.

     + Quản lý hồ sơ, lý lịch của CBVC trong toàn trường, phối hợp với các bộ phận liên quan nắm vững lịch sử chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn của từng người để tham mưu cho Hiệu trưởng nhà trường về công tác cán bộ, công tác quy hoạch đội ngũ.

     + Tổ chức việc thực hiện quy trình tuyển dụng CBVC, ký kết các hợp đồng khoán việc, hợp đồng tuyển dụng ngắn hạn và dài hạn theo nhu cầu công tác của các đơn vị.

     + Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; điều tra, xác minh lý lịch CBVC theo yêu cầu.

     + Soạn thảo các văn bản, quy định về công tác tổ chức cán bộ.

-Công tác quản lý chế độ, chính sách

     + Thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với CBVC trong trường.

     + Theo dõi tổ chức xét duyệt lương, phụ cấp, nâng bậc lương, BHXH, thi nâng ngạch, chuyển ngạch cho CBVC theo các quy định hiện hành.

     + Chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan theo dõi và tổ chức kiểm tra việc chấp hành tổ chức kỷ luật của CBVC; chủ trì việc phổ biến các chế độ chính sách mới cho CBVC.

     + Giải quyết các thủ tục nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc... cho CBVC chức theo quy định hiện hành.

- Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật

     + Thực hiện và quản lý công tác thi đua, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân của trường theo quy định hiện hành.

     + Đề xuất, xây dựng kế hoạch, phát động các phong trào thi đua của nhà trường.

     + Chủ trì xây dựng kế hoạch, tổ chức nghiệm thu sáng kiến hằng năm.

     + Tổ chức các phong trào thi đua và hướng dẫn, lập hồ sơ xét duyệt thi đua khen thưởng CBVC.

     + Tổ chức thực hiện tham gia thi đua khối; thi đua theo lĩnh vực công tác.

     + Lập các báo cáo về công tác thi đua, khen thưởng.

     + Thực hiện công tác xét đề nghị phong tặng các danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục,…

     + Lập hồ sơ xét duyệt kỷ luật CBVC theo quy định.

- Công tác y tế

Giúp cho Hiệu trưởng trong việc bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên, nhà giáo, cán bộ và nhân viên nhà trường:

     + Xây dựng nội dung và kinh phí hoạt động của Trạm Y tế cho từng năm học, từng khóa học.

     + Tổ chức thực hiện công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe HSSV, CBVC nhà trường, cụ thể: Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm và phân loại sức khỏe, quản lý và lưu hồ sơ sức khỏe; phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, xem xét môi trường làm việc của CBVC.

     + Sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật, chăm sóc sức khỏe ban đầu, cấp thuốc thường xuyên; chuyển bệnh nhân lên cơ sở y tế tuyến trên trong trường hợp cần thiết.

     + Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khỏe; vận động HSSV tham gia BHYT.

     + Tổ chức kiểm tra việc thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV và AIDS, các bệnh xã hội và các hoạt động y tế khác về y tế trường học.

     + Phối hợp với cơ sở y tế tại địa phương, ngành liên quan trong việc triển khai, thực hiện các hoạt động y tế trường học và các hoạt động y tế khác.

     + Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, đoàn thể trong trường thực hiện công tác y tế trường học; xây dựng môi trường trường học lành mạnh, an toàn.

     + Thực hiện sơ, tổng kết và báo cáo kết quả triển khai công tác y tế trường học theo quy định.

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, NHÂN VIÊN PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

TT

 Họ và tên

Chức vụ/

Chức danh

Điện thoại Email
1

 

Nguyễn Văn Núi

Trưởng phòng/

Giảng viên

  nvnui@ictu.edu.vn
2

ThS. Nguyễn Hiền Trinh

Phó Trưởng phòng/

Giảng viên

0987.562.055 nhtrinh@ictu.edu.vn
3

ThS. Trần Kim Anh

Phó Trưởng phòng/

Chuyên viên

0915.122.276 tkanh@ictu.edu.vn
4

BS. Nguyễn Thị Song Loan

Trưởng Trạm Y tế/

Bác sĩ

0982.170.816 ntsloan@ictu.edu.vn
5

ThS. Mạch Quý Dương

Giảng viên 0918.512.282 mqduong@ictu.edu.vn
6

ThS. Nguyễn Phương Thảo

Chuyên viên 0947.816.885 npthao@ictu.edu.vn
7

CN. Bùi Thị Ngọc Châu

Chuyên viên 0912.553.922 btnchau@ictu.edu.vn
8

ThS. Lê Thị Minh

Chuyên viên 0961.906.288 ltminh@ictu.edu.vn
9

CN. Phạm Thị Hoàng Nương

Chuyên viên 094.992.0304 pthnuong@ictu.edu.vn
10

CN. Thái Thị Loan

Chuyên viên 0987.783.483 ttloan@ictu.edu.vn
11

ThS. Bùi Thị Kiều Trang

Chuyên viên 0978.456.025 btktrang@ictu.edu.vn
12

Nguyễn Ngọc Hùng

Lái xe 0985.806.292 nnhung@ictu.edu.vn
13

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Điều dưỡng viên 0975.022.358 ntthuyen@ictu.edu.vn
14

Vũ Thị Hải Yến

Điều dưỡng viên 0989.176.258 vthyen@ictu.edu.vn
15

Bùi Thị Giang

Điều dưỡng viên 0982.996.169 btgiang@ictu.edu.vn
16

Phạm Thị Hồng Thắm

Điều dưỡng viên 0169.570.7628 pththam@ictu.edu.vn
17

20

Quản Thị Tố Quyên

Chuyên viên 0915.009.089 qttquyen@ictu.edu.vn
18

24

Nguyễn Thị Thúy Lan

Chuyên viên 01698403566 lanntt@ictu.edu.vn

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁN BỘ VIÊN CHỨC PHÒNG HC-TC NĂM 2019

TT Họ và tên Chức danh,
chức vụ
Nội dung công tác Liên hệ
1   Trưởng phòng Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo nhà trường về công tác tham mưu và quản lý điều hành các hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

 

Phụ trách xây dựng các văn bản quản lý nội bộ thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ; xây dựng và theo dõi các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển chung của nhà trường.
Trực tiếp phụ trách Bộ phận Tổ chức cán bộ, Thi đua khen thưởng, Y tế, Truyền thông và sự kiện
Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo trường phân công
Giảng viên kiêm nhiệm 
2 Nguyễn Hiền Trinh Phó Trưởng phòng Giúp Trưởng phòng quản lý, điều hành các hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Email: nhtrinh@ictu.edu.vn

Sđt: 0987.562.055

Trực tiếp phụ trách các công việc:

Công tác chế độ chính sách đối với CBVC năm 2019 (lương, bảo hiểm, phụ cấp, hưu trí, thuyên chuyển, kỷ luât, nghỉ chế độ, thôi việc, tử tuất, hỗ trợ cán bộ đi học, bồi hoàn kinh phí…)

Công tác công khai về đội ngũ cán bộ, giảng viên, về tài sản, thu nhập theo quy định
Quản lý bảng chấm công của toàn trường
Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo trường và Lãnh đạo phòng phân công.
­Giảng viên kiêm nhiệm tại Khoa Công nghệ thông tin
3 Trần Kim Anh Phó Trưởng phòng Giúp Trưởng phòng quản lý, điều hành các công tác thuộc BP Hành chính  

Email: tkanh@ictu.edu.vn

Sđt: 0915.122.276

Lập lịch công tác tuần, Kế hoạch công tác tháng, KL của HT tại HN giao ban hằng tháng
Thư ký các Hội nghị do Ban Giám hiệu chủ trì
Phụ trách, quản lý công tác văn thư, lưu trữ, hành chính, văn phòng
Điều hành phương tiện ô tô
Phụ trách công tác ĐBCLGG (Tiêu chuẩn 1, Tiêu chí 3.1&3.2 - Tiêu chuẩn 3)
Tổ chức và phối hợp tổ chức các hội nghị, Lễ, Tết, gặp mặt trong trường
Tổ chức và phối hợp tổ chức chúc mừng, thăm hỏi hiếu, hỉ các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong và ngoài trường
Trình Ban Giám hiệu văn bản đến qua email; theo dõi việc xử lý văn bản của các đơn vị
Phụ trách xây dựng dự toán chi và hoàn tất chứng từ thanh toán các mục thuộc nội dung bộ phận phụ trách
Phụ trách website của Phòng Hành chính - Tổ chức
Phụ trách công tác pháp chế; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường
Tham gia công tác BTV Công đoàn Trường
Thực hiện công tác đảng vụ Chi bộ Phòng ban 2.
Thực hiện các công tác khác khi BGH và Trưởng phòng giao
4 Mạch Quý Dương Chuyên viên Công tác tuyển dụng, thi tuyển viên chức

Email: mqduong@ictu.edu.vn

Sđt: 0918.512.282

Thủ tục tiếp nhận, tiếp tục HĐLĐ, HĐLV
Công tác điều động, thuyên chuyển, thôi việc
Công tác quy hoạch cán bộ, Công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ
Triển khai, theo dõi đề án vị trí việc làm
Trợ cấp, phúc lợi cho CBVC (ngày lễ, tết)
Công tác ba công khai hàng năm về đội ngũ
Trực tiếp thực hiện tiêu chí 5.1; 5.2; 5.3
Trực tiếp thực hiện tiêu chí 6.1; 6.2; 6.3; 15,2
Tham gia xây dựng các văn bản, báo cáo thuộc mảng nghiệp vụ được phân công và các công việc đột xuất do Lãnh đạo Phòng phân công.
5 Nguyễn Phương Thảo Chuyên viên Tổ chức bộ máy của trường

Email: npthao@ictu.edu.vn

Sđt: 0947.816.885

Thực hiện và theo dõi công tác đào tạo, bồi dưỡng văn bằng, chứng chỉ, thạc sĩ, tiến sĩ trong và ngoài nước.
Chi hỗ trợ cho CBVC hoàn thành học tập bồi dưỡng theo đúng quy định.
Trực tiếp thực hiện tiêu chí 2.1; 2.2; 2.3; 2.6
Trực tiếp thực hiện tiêu chí 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 6.4
Tham gia xây dựng các văn bản, báo cáo thuộc mảng nghiệp vụ được phân công và các công việc đột xuất do Lãnh đạo Phòng phân công.
6 Lê Thị Minh Chuyên viên Thực hiện nghiệp vụ công tác Thi đua, khen thưởng; kỷ luật

Email: ltminh@ictu.edu.vn

Sđt: 0961.906.288

Đánh giá, phân loại CBVC
Thực hiện nghiệp vụ quản lý dữ liệu của CBVC trên phần mềm điện tử. Theo dõi, quản lý phần mềm quản lý cán bộ do Trung tâm Phát triển phần mềm xây dựng.
Trực tiếp thực hiện tiêu chí 5.7; 5.8
Trực tiếp thực hiện tiêu chí 2.1; 2.2; 2.3; 2.4;6.5
Tổng hợp biến động chấm công toàn trường
Theo dõi, quản lý chế độ nghỉ phép của toàn trường
Tham gia xây dựng các văn bản, báo cáo thuộc mảng nghiệp vụ được phân công và các công việc đột xuất do Lãnh đạo Phòng phân công.
7 Quản Thị Tố Quyên Chuyên viên Các chế độ chính sách về bảo hiểm XH, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, chuyển công tác, thai sản, ốm đau, dưỡng sức cho CBVC.

Email: qttquyen@ictu.edu.vn

Sđt: 0915.009.089

Phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo
Phụ cấp thâm niên nhà giáo
Đề án tinh giảm biên chế
Công tác nâng lương
Xây dựng định mức giảng dạy hằng năm, kiểm tra số liệu thống kê giờ giảng của giảng viên
Trực tiếp thực hiện tiêu chí 5.4; 5.5; 5.6
Trực tiếp thực hiện tiêu chí 6.6; 6.7
Đăng ký quỹ lương tháng, năm
Tham gia xây dựng các văn bản, báo cáo thuộc mảng nghiệp vụ được phân công và các công việc đột xuất do Lãnh đạo Phòng giao.
8 Chu Thị Tâm Cán sự Quản lý hồ sơ giấy của CBVC toàn trường (Bổ sung lý lịch CBVC hàng năm)

Email: cttam@ictu.edu.vn

Sđt: 0919.882.365

Ba công khai về lý lịch cán bộ
Lập dự toán tháng, năm của Phòng
Quản lý chế độ văn phòng phẩm cho GV, bảo hộ lao động.
Triển khai công tác An ninh quốc phòng, dân quân tự vệ
Theo dõi văn bản đi, đến, Email
Trực tiếp thực hiện tiêu chí 3.3,;3.4 tiêu chuẩn 3 Lãnh đạo và quản lý
Tham gia xây dựng các văn bản, báo cáo thuộc mảng nghiệp vụ được phân công và các công việc đột xuất do Lãnh đạo Phòng phân công.
9 Bùi Thị Ngọc Châu Chuyên viên Công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập

Email: btnchau@ictu.edu.vn

Sđt: 0912.553.922

Triển khai công tác phòng chống tham nhũng
Tham gia xây dựng các văn bản, báo cáo thuộc mảng nghiệp vụ được phân công và các công việc đột xuất do Trưởng, phó phòng giao cho
10 Phạm Thị Hoàng Nương Chuyên viên Quản lý và sử dụng con dấu; Đề xuất làm dấu, hủy dấu chức danh của cán bộ lãnh đạo, quản lý kịp thời, đúng quy định; Đóng dấu văn bản, văn bằng, chứng chỉ do nhà trường ban hành

Email: pthnuong@ictu.edu.vn

Sđt: 094.992.0304

Quản lý toàn bộ văn bản do nhà trường ban hành; Sắp xếp, phân loại hợp lý, khoa học
Kiểm tra và chịu trách nhiệm pháp lý về hình thức, thể thức văn bản nội bộ; báo cáo trưởng phòng những vi phạm về thủ tục hành chính
Nhận và chuyển phát thư tín, bưu phẩm cho CBVC, HSSV
Lập danh mục báo, tạp chí ... trình LĐ Phòng và BGH; Phân loại và chuyển giao thư báo, bưu phẩm đến cá nhân, đơn vị trong trường; hoàn tất thủ tục thanh toán thư, báo của cá nhân và tập thể trong trường theo quý
Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho CBVC
Thực hiện công tác lưu trữ, lập danh mục hồ sơ lưu trữ hằng năm; lưu trữ các báo cáo trên phần mềm quản lý
Trực tiếp quản lý và thực hiện phần mềm quản lý văn bản. Lập các báo cáo về công tác văn thư, lưu trữ
Thực hiện công tác ĐBCLGD (Tiêu chuẩn 1)
Thực hiện quản lý trang web của Phòng; cập nhật kịp thời các VBQLNB
Thực hiện công tác văn phòng, lễ tân tại các Hội nghị, Lễ, Tết và hoàn tất các thủ tục thanh toán theo chế độ, quy định
Thực hiện thủ tục, chế độ của Hội đồng trường
Thực hiện công tác Công đoàn
Tham gia các công việc khác khi LĐ Phòng phân công.
11 Thái Thị Loan Chuyên viên Thực hiện công tác lưu trữ: nhập, lưu dữ liệu các loại văn bản trên Excel.

Email: ttloan@ictu.edu.vn

Sđt: 0987.783.483

Theo dõi, tổng hợp cước sử dụng dịch vụ điện thoại cố định, đường truyền internet hàng tháng/năm của các đơn vị
Các chế độ hỗ trợ điện thoại của cán bộ quản lý, chè uống các đơn vị, xăng xe BGH
Lập chứng từ thanh, quyết toán hiếu, hỉ ngoài trường…
Lập dự trù văn phòng phẩm theo quý của Bộ phận HC; theo dõi, quản lý CSVC của Bộ phận HC
Lập BC dự toán các ND trong tháng, năm thuộc bộ phận
Trực tiếp thực hiện tiêu chí 3.1;3.2
Tham gia các công việc khác khi LĐ Phòng phân công.
12 Nguyễn Ngọc Hùng Nhân viên Quản lý, vận hành xe ô tô của trường theo quy định

Email: nnhung@ictu.edu.vn

Sđt: 0985.806.292

Thực hiện đúng lệnh điều xe, đảm bảo giữ xe tốt, lái xe an toàn
Thường xuyên trau dồi nghiệp vụ; có những sáng kiến, đề xuất về bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô nhằm thực hành tiết kiệm trong lĩnh vực công tác được giao
Tham gia các công việc khác khi LĐ Phòng phân công.
13 Nguyễn Thị Song Loan Bác sĩ/ Trưởng trạm

Tham mưu cho Lãnh đạo phòng, Lãnh đạo trường trong việc triển khai các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế.

Lập kế hoạch và phân công nhiệm vụ cán bộ trạm,chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ.

Tổ chức khám điều trị bệnh theo phân tuyến kỹ thuật; khám bệnh, kê đơn; xác nhận nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội cho CBVC, xác nhận nghỉ ốm cho HSSV

Tổ chức trực sơ cứu, cấp cứu; trực cấp cứu.

Tổ chức phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường; tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quansức khỏe.

Phối hợp với các đơn vị, thực hiện công tác y tế trường học.

Email: ntsloan@ictu.edu.vn

Sđt: 0982.170.816

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBVC  
Tổ chức khám sức khỏe nhập học cho HSSV 2 đơn vị  
Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho HSSV 2 đơn vị  
14 Nguyễn Thị Thanh Huyền Y tá
Nhân viên

Thực hiện y lệnh của bác sỹ về kỹ thuật chuyên môn nghiệp vụ

Vào bảng kê chi phí khám chữa bệnh BHYT hàng ngày.

Quản lý hồ sơ sức khỏe HSSV Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Rà soát, tổng hợp số liệu khám sức khỏe HSSV, CBVC khám sức khỏe

Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm nhà ăn tập thể và vệ sinh môi trường nhà làm việc C1, kí túc xá dãy A4, A5, A6. Thực hiện công tác phòng dịch theo kế hoạch phân công

Gửi xét nghiệm mẫu nước sinh hoạt định kỳ

Hàng tháng dự trù, mua thuốc, kiểm kê, báo cáo nguồn 7% bảo hiểm y tế HSSV

Theo dõi tài sản; theo dõi trang thiết bị văn phòng, y tế nguồn bảo hiểm y tế 7% HSSV

Mua sắm trang thiết bị, văn phòng phẩm, y dụng cụ theo quy định.

Phục vụ y tế các đợt thi tuyển và các phong trào thể dục thể thao của HSSV, CBVC

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo phân công.

Email: ntthuyen@ictu.edu.vn

Sđt: 0975.022.358

15 Vũ Thị Hải Yến Y tá
Nhân viên

Thực hiện y lệnh của bác sỹ về kỹ thuật chuyên môn nghiệp vụ

Trực sơ cứu, cấp cứu; chuẩn bị đủ cơ số thuốc sơ cứu, cấp cứu.

Vào sổ khám bệnh, bảng kê chi phí khám chữa bệnh BHYT hàng ngày

Rà soát, tổng hợp số liệu khám sức khỏe HSSV, CBVC khám sức khỏe

Quản lý hồ sơ sức khỏe CBVC Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông

Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm nhà ăn tập thể và vệ sinh môi trường giảng đường C5, kí túc xá dãy A1, A2, A3. Thực hiện công tác phòng dịch theo kế hoạch

Phục vụ y tế các đợt thi tuyểncác phong trào thể dục thể thao của HSSV, CBVC

Theo dõi chấm công lao động, theo dõi công văn đến, ký giao nhận hồ sơ sức khỏe.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo phân công

Email: vthyen@ictu.edu.vn

Sđt: 0989.176.258

16 Bùi Thị Giang Y tá
Nhân viên

Thực hiện y lệnh của bác sỹ về kỹ thuật chuyên môn nghiệp vụ

Trực sơ cứu, cấp cứu.

Cập nhật thông tin chi phí khám chữa bệnh BHYT lên cổng thông tin BHXH hàng ngày.

Rà soát danh mục thuốc nguồn 10% BHYT đã trúng thầu để sử dụng cho CBVC và HSSV.

Dự trù, mua thuốc, kiểm kê, báo cáo nguồn 10% bảo hiểm y tế cán bộ, HSSV.

Hàng tháng dự toán kinh phí hoạt động, báo cáo kết quả thực hiện dự toán

Rà soát, tổng hợp số liệu khám sức khỏe HSSV, CBVC khám sức khỏe

Quản lý hồ sơ sức khỏe HSSV trường Đại học công nghệ thông tin và Truyền thông

Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm nhà ăn tập thể và vệ sinh môi trường giảng đường C3, kí túc xá dãy A7, A8, A9. Thực hiện công tác phòng dịch theo kế hoạch.

Phục vụ y tế các đợt thi tuyển và các phong trào thể dục thể thao của HSSV, CBVC

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phân công

Email: btgiang@ictu.edu.vn

Sđt: 0982.996.169

17 Phạm Thị Hồng Thắm Y tá
Nhân viên

Quản lý kho thuốc

Cấp phát thuốc theo đơn của bác sĩ.

Vào sổ nhập thuốc; Vào sổ cấp phát thuốc của 3 nguồn 10% BHYT CBVC và HSSV;7% BHYT học sinh sinh viên; sự nghiệp

Hàng tháng kiểm kê, theo dõi xuất nhập tồn thuốc 3 nguồn.

Tực hiện các thao tác chuyên môn kỹ thuật theo y lệnh của bác sĩ.

Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm nhà ăn tập thể và vệ sinh môi trường giảng đường C2, C4, kí túc xá dãy A10, A11.

Thực hiện công tác phòng dịch theo kế hoạch.

Phục vụ y tế các đợt thi tuyển và các phong trào thể dục thể thao của HSSV, CBVC

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo phân công.

Email: pththam@ictu.edu.vn

Sđt: 0169.570.7628

18 Bùi Duy Đạt Chuyên viên Tổ chức, hỗ trợ tổ chức sự kiện cho nhà trường

Email: bddat@ictu.edu.vn

Sđt: 0987.832.846

Livestream trên Fanpage
Sản xuất clip truyền thông
Xây dựng đội ngũ làm sự kiện
Làm việc với các trường học và tạo mối liên hệ với các tổ chức khác
Liên kết với các doanh nghiệp xây dựng nguồn tài trợ kinh phí hoạt động;
Tìm kiếm các kênh quảng bá hình ảnh nhà trường và các sản phẩm truyền thông
Đăng bài trên Fanpage
Cập nhật các tin, bài từ Website lên Fanpage
Xây dựng và quản lý đội ngũ cộng tác viên hợp tác sản xuất các sản phẩm truyền thông; nghiên cứu, học tập tại BP Truyền thông – Sự kiện
Đăng tải thường xuyên các hoạt động của Nhà trường trên tài khoản Zalo
Đăng tải clip truyền thông trên tài khoản Youtube
19 Lý Thị Linh Chuyên viên Viết tin, bài thường xuyên theo các hoạt động của nhà trường

Email: lylinh93@gmail.com

Sđt: 0988.225.603

Viết bài theo chủ đề, chủ điểm
Quản lý công văn đến, công văn đi của BP TTSK
Quản lý sổ sách, thanh toán
20 Nguyễn Thị Thúy Lan Chuyên viên Thực hiện các công việc được giao của Văn phòng Đảng ủy

Email: lanntt.cntt@gmail.com

Sđt: 0169.840.3566

Nghiên cứu, tổng hợp, phân tích các công văn chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên và tham mưu kịp thời cho Đ/c phụ trách VPĐU hoặc Bí thư.
Xây dựng, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các chương trình công tác theo sự chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên và báo cáo ĐU ĐHTN
Tổng hợp, báo cáo (định kỳ, đột xuất) gửi ĐU trường và Đảng bộ cấp trên
Xây dựng các Nghị quyết về công tác cán bộ, các Quyết định của Đảng ủy
Phối hợp với kế toán Đảng theo dõi thu, chi theo Quý tiền Quỹ Đảng và phối hợp thu tiền Đảng phí
Định kỳ hằng tháng, Quý, năm: Tổng hợp   từ các chi bộ các tổ chức đoàn thể để xây dựng dự thảo Nghị quyết; ghi biên bản các cuộc họp BCH Đảng bộ, các cuộc họp theo định kỳ và đột xuất.
Phụ trách phần mềm quản lý Đảng viên. Thường xuyên cập nhật, theo dõi biến động sỹ số Đảng viên của Đảng bộ bằng phần mềm và bằng file excel.
Tổng hợp thành tích tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng và tổ chức họp Ban Thi đua khen thưởng Đảng bộ trường
Tổ chức các buổi học tập Nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy cấp trên
Lập kế hoạch, tổ chức các buổi kiểm tra thi hành Điều lệ Đảng tại các chi bộ theo định kỳ và đột xuất
Giúp UBKT tổ chức các cuộc họp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kỷ luật Đảng
Giúp Ban Tuyên giáo, Ban dân vận, UBKT trong việc xây dựng các Báo cáo, Kế hoạch, chương trình trong năm theo định kỳ và đột xuất.
Tổng hợp báo cáo, tổ chức các cuộc họp theo chuyên đề và Đề án của Đảng ủy cấp trên
Ghi sổ Biên bản họp Ban Chấp hành và các cuộc họp đột xuất, theo định kỳ
Thanh quyết toán với Phòng KHTC các khoản chi cho công tác Đảng

Tổ chức Tổng kết công tác

Đảng cuối năm

Sang Đảng ủy ĐHTN giao nhận công văn
Văn thư lưu trữ
21 Bùi Thị Kiều Trang Chuyên viên Công tác tham mưu, xây dựng, triển khai các văn bản của Công đoàn

Email: btktrang@ictu.edu.vn

Sđt: 0978.456.025

Có trách nhiệm nắm bắt, tổng hợp các công việc có liên quan đến hoạt động Công đoàn Trường và báo cáo kịp thời cho Chủ tịch (hoặc Phó chủ tịch) Công đoàn Trường.
Tham mưu cho BTV công đoàn trường, các Ban thuộc công đoàn trường xây dựng, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các chương trình công tác theo sự chỉ đạo của cấp trên và báo cáo CĐ ĐHTN
Tổng hợp, báo cáo (định kỳ, đột xuất) gửi ĐU trường và công đoàn cấp trên.
Phối hợp với kế toán công đoàn lập và khớp danh sách thu, chi hàng tháng hàng quý hàng năm của CĐ trường.
Định kỳ hàng tháng: Chuẩn bị các văn bản, nội dung, dự thảo Nghị quyết liên quan đến công tác CĐ, ghi biên bản các cuộc họp CĐ, giúp BTV CĐ soạn thảo, đánh máy, ban hành, sao chuyển các công văn, Nghị quyết, Quyết định và các văn bản báo cáo của CĐ trường đến các CĐBP
Phụ trách phần mềm quản lý CĐV. Thường xuyên cập nhật, theo dõi biến động sỹ số CĐV toàn trường bằng phần mềm công đoàn và bằng file excel.
Định kỳ hàng quý khớp số liệu CĐV với các CĐBP
Báo cáo và tham mưu với Chủ tịch Công đoàn việc tổ chức các cuộc thăm viếng, chế độ ốm đau, hiếu, hỷ đối với người thân và đối với các công đoàn viên toàn trường.
Hỗ trợ các CĐBP thanh toán các chế độ ốm đau, hiếu, hỷ của các CĐV
Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao do trường, công đoàn trường, chính quyền, công đoàn cấp trên tổ chức.
Thu nhận, nghiên cứu Hồ sơ thi đua theo đợt, năm, nữ công…báo cáo Ban thi đua CĐ trường, tổ chức họp Ban thi đua, kỷ luật xét thi đua khen thưởng năm, nữ công; Tổng hợp thành tích tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng.
Tham mưu với Chủ tịch công đoàn và phát động, triển khai tới các CĐV thực hiện, tham gia công tác Ủng hộ từ thiện xã hội do CĐ các cấp phát động.
Theo dõi việc thực hiện chế độ nghỉ mát hàng năm cho đoàn viên của Công đoàn.
Công tác phát triển đoàn viên và giới thiệu CĐV ưu tú vào đảng
Giới thiệu tới các chi bộ, Đảng ủy những CĐV ưu tú đủ điều kiện tham dự lớp BD nhận thức về đảng.
Giúp BTV Công đoàn soạn thảo Nghị quyết giới thiệu quần chúng ưu tú chuẩn bị được kết nạp đảng và soạn thảo nhận xét đối với đảng viên dự bị chuẩn bị được công nhận đảng viên chính thức.
Giúp BTV Công đoàn ra QĐ kết nạp quần chúng đủ điều kiện và có nguyện vọng gia nhập tổ chức công đoàn.
Công tác văn thư, lưu trữ các văn bản của công đoàn
Tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ (Quản lý và giải quyết văn bản đến, đi; quản lý và sử dụng con dấu công đoàn...)
Hướng dẫn các CĐBP về nghiệp vụ công tác Cđoàn (văn thư, lưu trữ, chế độ ốm đau, thăm hỏi, hiếu hỷ, tham quan, nghỉ mát của các CĐV; kết nạp đảng, công nhận đảng viên chính thức, gia nhập tổ chức công đoàn, thu nộp công đoàn phí, khen thưởng, kỷ luật, báo cáo, thống kê…).
Công tác phát triển Đảng của Đảng bộ
Danh sách cử học Cảm tình đảng, Đảng viên mới
Ra Nghị quyết, Quyết định, Thủ tục, hồ sơ kết nạp đảng
Ra Nghị quyết, Quyết định, Thủ tục, hồ sơ công nhận đảng viên chính thức  
22 Trần Thị Thúy An Chuyên viên Hỗ trợ công tác Công đoàn

Email: tttan@ictu.edu.vn

Sđt: 0989.436.333

23 Đặng Thương Hoài Linh Giảng viên Kiêm nhiệm công tác Pháp chế 30% tại Phòng

Email: dthlinh@ictu.edu.vn

Sđt: 0936.578.985

 

Quy trình tác nghiệp và các biểu mẫu hành chính

Quy trình tác nghiệp và các biểu mẫu Tổ chức cán bộ

Phòng Hành chính - Tổ chức

I. GIỚI THIỆU PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

Phòng Hành chính - Tổ chức là một trong 08 phòng chức năng của Trường ĐHCNTT&TT, được thành lập theo Quyết định số 216/QĐ-ĐHTN ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên (tiền thân là Phòng Tổng hợp được thành lập theo Quyết định số 80/QĐ-TCCB ngày 20 tháng 3 năm 2002 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên).

276A0399

Chức năng, nhiệm vụ: Phòng Hành chính - Tổ chức thực hiện chức năng  tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác: văn thư, lưu trữ, hành chính, tổng hợp, tổ chức cán bộ, y tế, thi đua khen thưởng và một số nhiệm vụ khác do nhà trường giao.

Tổ chức của Phòng: Phòng có các bộ phận chuyên trách: Hành chính - Tổng hợp; Tổ chức - Cán bộ, Thi đua - Khen thưởng; Văn phòng Đảng ủy; Trạm Y tế.

Đội ngũ: Phòng có 19 cán bộ viên chức; trong đó, cán bộ có trình độ đại học, sau đại học chiếm 70%. Đội ngũ cán bộ viên chức của Phòng tâm huyết, trách nhiệm, có năng lực và chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nhà trường giao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển bền vững nhà trường.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC 

1) Chức năng

Phòng Hành chính - Tổ chức thực hiện chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác văn thư, lưu trữ, hành chính, tổng hợp, tổ chức cán bộ, y tế, thi đua khen thưởng và một số nhiệm vụ khác của nhà trường do Hiệu trưởng giao.

2) Nhiệm vụ

- Công tác văn thư, lưu trữ

     + Tiếp nhận, phân loại, vào sổ các loại công văn, thư tín, chứng từ, điện báo, fax,... từ các nơi gửi về trường, trình Hiệu trưởng và chuyển đến các bộ phận có liên quan để xử lý, giải quyết.

     + Kiểm tra, phân loại công văn, tài liệu, tờ trình,... của các đơn vị và cá nhân trong trường gửi đến xin chữ kí hoặc ý kiến của Hiệu trưởng (hoặc các Phó Hiệu trưởng).

     + Chuyển công văn, tài liệu, thư tín... của các đơn vị trong trường cho các nơi ngoài trường và ngược lại; chuyển fax, thư tín điện tử, đăng ký điện thoại đường dài đến các địa phương trong nước và ngoài nước theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

     + Theo dõi phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh những vi phạm về thủ tục hành chính đã quy định.

     + Quản lý và sử dụng con dấu cùng các loại văn bản của trường theo đúng quy định hiện hành.

     + Quản lý và tổ chức công tác lưu trữ các văn bản, tài liệu, báo cáo theo đúng quy định của công tác lưu trữ.

     + Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho cán bộ, viên chức (sau đây viết tắt là CBVC) được cử đi công tác; ký xác nhận giấy đi đường cho khách từ các cơ quan ngoài đến công tác và lưu trú tại trường.

- Công tác hành chính tổng hợp

     + Tổng hợp tư liệu, đề án, báo cáo... của các đơn vị trong trường; đề xuất, kiến nghị các biện pháp giúp Hiệu trưởng xây dựng chương trình, kế hoạch công tác trên mọi mặt hoạt động của trường, đồng thời giúp Hiệu trưởng theo dõi, đôn đốc và điều hành việc thực hiện các chương trình, kế hoạch đó.

     + Tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động của các đơn vị trong trường giúp Hiệu trưởng làm việc trong hội nghị giao ban hàng tháng.

     + Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan quản lý, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các quy chế làm việc cũng như các kế hoạch công tác của trường.

     + Tổ chức các hội nghị triển khai công tác, sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ của trường; dự thảo các báo cáo sơ kết, tổng kết hàng năm, báo cáo đột xuất cung cấp các số liệu thống kê tổng hợp theo yêu cầu của cấp trên.

     + Lập lịch công tác hàng tuần, phổ biến đến các đơn vị và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện lịch công tác này.

- Công tác văn phòng và lễ tân

     + Photo công văn, tài liệu, văn kiện,... phục vụ cho công tác chung của trường.

     + Tổ chức và thực hiện các chế độ, chính sách cho Ban Giám hiệu và các phòng chức năng.

     + Quản lý, điều hành phương tiện giao thông vận tải theo kế hoạch công tác của trường.

     + Đón tiếp khách trong nước đến trường công tác, sắp xếp hướng dẫn khách đến các bộ phận chức năng để giải quyết công việc.

     + Thực hiện các công việc hiếu, hỷ,... theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

     + Tổ chức thực hiện các quy định hiện hành về trang trí trong các dịp lễ và ngày kỷ niệm theo quy định của trường.

     + Tổ chức và chủ trì các cuộc thăm hỏi, chúc mừng các cơ quan ngoài trường, các CBVC đã nghỉ hưu.

- Công tác tổ chức cán bộ

     + Trực tiếp nghiên cứu và đề xuất các phương án xây dựng và kiện toàn bộ máy quản lý của trường; xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị; xây dựng các nội quy, quy định chung của nhà trường.

     + Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan lập quy hoạch phát triển đội ngũ CBVC có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn để đáp ứng nhu cầu phát triển của trường.

     + Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện quy trình xét duyệt phong học hàm cho CBVC trong trường.

     + Quản lý hồ sơ, lý lịch của CBVC trong toàn trường, phối hợp với các bộ phận liên quan nắm vững lịch sử chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn của từng người để tham mưu cho Hiệu trưởng nhà trường về công tác cán bộ, công tác quy hoạch đội ngũ.

     + Tổ chức việc thực hiện quy trình tuyển dụng CBVC, ký kết các hợp đồng khoán việc, hợp đồng tuyển dụng ngắn hạn và dài hạn theo nhu cầu công tác của các đơn vị.

     + Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; điều tra, xác minh lý lịch CBVC theo yêu cầu.

     + Soạn thảo các văn bản, quy định về công tác tổ chức cán bộ.

-Công tác quản lý chế độ, chính sách

     + Thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với CBVC trong trường.

     + Theo dõi tổ chức xét duyệt lương, phụ cấp, nâng bậc lương, BHXH, thi nâng ngạch, chuyển ngạch cho CBVC theo các quy định hiện hành.

     + Chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan theo dõi và tổ chức kiểm tra việc chấp hành tổ chức kỷ luật của CBVC; chủ trì việc phổ biến các chế độ chính sách mới cho CBVC.

     + Giải quyết các thủ tục nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc... cho CBVC chức theo quy định hiện hành.

- Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật

     + Thực hiện và quản lý công tác thi đua, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân của trường theo quy định hiện hành.

     + Đề xuất, xây dựng kế hoạch, phát động các phong trào thi đua của nhà trường.

     + Chủ trì xây dựng kế hoạch, tổ chức nghiệm thu sáng kiến hằng năm.

     + Tổ chức các phong trào thi đua và hướng dẫn, lập hồ sơ xét duyệt thi đua khen thưởng CBVC.

     + Tổ chức thực hiện tham gia thi đua khối; thi đua theo lĩnh vực công tác.

     + Lập các báo cáo về công tác thi đua, khen thưởng.

     + Thực hiện công tác xét đề nghị phong tặng các danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục,…

     + Lập hồ sơ xét duyệt kỷ luật CBVC theo quy định.

- Công tác y tế

Giúp cho Hiệu trưởng trong việc bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên, nhà giáo, cán bộ và nhân viên nhà trường:

     + Xây dựng nội dung và kinh phí hoạt động của Trạm Y tế cho từng năm học, từng khóa học.

     + Tổ chức thực hiện công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe HSSV, CBVC nhà trường, cụ thể: Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm và phân loại sức khỏe, quản lý và lưu hồ sơ sức khỏe; phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, xem xét môi trường làm việc của CBVC.

     + Sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật, chăm sóc sức khỏe ban đầu, cấp thuốc thường xuyên; chuyển bệnh nhân lên cơ sở y tế tuyến trên trong trường hợp cần thiết.

     + Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khỏe; vận động HSSV tham gia BHYT.

     + Tổ chức kiểm tra việc thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV và AIDS, các bệnh xã hội và các hoạt động y tế khác về y tế trường học.

     + Phối hợp với cơ sở y tế tại địa phương, ngành liên quan trong việc triển khai, thực hiện các hoạt động y tế trường học và các hoạt động y tế khác.

     + Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, đoàn thể trong trường thực hiện công tác y tế trường học; xây dựng môi trường trường học lành mạnh, an toàn.

     + Thực hiện sơ, tổng kết và báo cáo kết quả triển khai công tác y tế trường học theo quy định.

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, NHÂN VIÊN PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

TT

 Họ và tên

Chức vụ/

Chức danh

Điện thoại Email
1

 

Nguyễn Văn Núi

Trưởng phòng/

Giảng viên

  nvnui@ictu.edu.vn
2

ThS. Nguyễn Hiền Trinh

Phó Trưởng phòng/

Giảng viên

0987.562.055 nhtrinh@ictu.edu.vn
3

ThS. Trần Kim Anh

Phó Trưởng phòng/

Chuyên viên

0915.122.276 tkanh@ictu.edu.vn
4

BS. Nguyễn Thị Song Loan

Trưởng Trạm Y tế/

Bác sĩ

0982.170.816 ntsloan@ictu.edu.vn
5

ThS. Mạch Quý Dương

Giảng viên 0918.512.282 mqduong@ictu.edu.vn
6

ThS. Nguyễn Phương Thảo

Chuyên viên 0947.816.885 npthao@ictu.edu.vn
7

CN. Bùi Thị Ngọc Châu

Chuyên viên 0912.553.922 btnchau@ictu.edu.vn
8

ThS. Lê Thị Minh

Chuyên viên 0961.906.288 ltminh@ictu.edu.vn
9

CN. Phạm Thị Hoàng Nương

Chuyên viên 094.992.0304 pthnuong@ictu.edu.vn
10

CN. Thái Thị Loan

Chuyên viên 0987.783.483 ttloan@ictu.edu.vn
11

ThS. Bùi Thị Kiều Trang

Chuyên viên 0978.456.025 btktrang@ictu.edu.vn
12

Nguyễn Ngọc Hùng

Lái xe 0985.806.292 nnhung@ictu.edu.vn
13

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Điều dưỡng viên 0975.022.358 ntthuyen@ictu.edu.vn
14

Vũ Thị Hải Yến

Điều dưỡng viên 0989.176.258 vthyen@ictu.edu.vn
15

Bùi Thị Giang

Điều dưỡng viên 0982.996.169 btgiang@ictu.edu.vn
16

Phạm Thị Hồng Thắm

Điều dưỡng viên 0169.570.7628 pththam@ictu.edu.vn
17

20

Quản Thị Tố Quyên

Chuyên viên 0915.009.089 qttquyen@ictu.edu.vn
18

24

Nguyễn Thị Thúy Lan

Chuyên viên 01698403566 lanntt@ictu.edu.vn

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁN BỘ VIÊN CHỨC PHÒNG HC-TC NĂM 2019

TT Họ và tên Chức danh,
chức vụ
Nội dung công tác Liên hệ
1   Trưởng phòng Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo nhà trường về công tác tham mưu và quản lý điều hành các hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

 

Phụ trách xây dựng các văn bản quản lý nội bộ thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ; xây dựng và theo dõi các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển chung của nhà trường.
Trực tiếp phụ trách Bộ phận Tổ chức cán bộ, Thi đua khen thưởng, Y tế, Truyền thông và sự kiện
Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo trường phân công
Giảng viên kiêm nhiệm 
2 Nguyễn Hiền Trinh Phó Trưởng phòng Giúp Trưởng phòng quản lý, điều hành các hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Email: nhtrinh@ictu.edu.vn

Sđt: 0987.562.055

Trực tiếp phụ trách các công việc:

Công tác chế độ chính sách đối với CBVC năm 2019 (lương, bảo hiểm, phụ cấp, hưu trí, thuyên chuyển, kỷ luât, nghỉ chế độ, thôi việc, tử tuất, hỗ trợ cán bộ đi học, bồi hoàn kinh phí…)

Công tác công khai về đội ngũ cán bộ, giảng viên, về tài sản, thu nhập theo quy định
Quản lý bảng chấm công của toàn trường
Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo trường và Lãnh đạo phòng phân công.
­Giảng viên kiêm nhiệm tại Khoa Công nghệ thông tin
3 Trần Kim Anh Phó Trưởng phòng Giúp Trưởng phòng quản lý, điều hành các công tác thuộc BP Hành chính  

Email: tkanh@ictu.edu.vn

Sđt: 0915.122.276

Lập lịch công tác tuần, Kế hoạch công tác tháng, KL của HT tại HN giao ban hằng tháng
Thư ký các Hội nghị do Ban Giám hiệu chủ trì
Phụ trách, quản lý công tác văn thư, lưu trữ, hành chính, văn phòng
Điều hành phương tiện ô tô
Phụ trách công tác ĐBCLGG (Tiêu chuẩn 1, Tiêu chí 3.1&3.2 - Tiêu chuẩn 3)
Tổ chức và phối hợp tổ chức các hội nghị, Lễ, Tết, gặp mặt trong trường
Tổ chức và phối hợp tổ chức chúc mừng, thăm hỏi hiếu, hỉ các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong và ngoài trường
Trình Ban Giám hiệu văn bản đến qua email; theo dõi việc xử lý văn bản của các đơn vị
Phụ trách xây dựng dự toán chi và hoàn tất chứng từ thanh toán các mục thuộc nội dung bộ phận phụ trách
Phụ trách website của Phòng Hành chính - Tổ chức
Phụ trách công tác pháp chế; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường
Tham gia công tác BTV Công đoàn Trường
Thực hiện công tác đảng vụ Chi bộ Phòng ban 2.
Thực hiện các công tác khác khi BGH và Trưởng phòng giao
4 Mạch Quý Dương Chuyên viên Công tác tuyển dụng, thi tuyển viên chức

Email: mqduong@ictu.edu.vn

Sđt: 0918.512.282

Thủ tục tiếp nhận, tiếp tục HĐLĐ, HĐLV
Công tác điều động, thuyên chuyển, thôi việc
Công tác quy hoạch cán bộ, Công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ
Triển khai, theo dõi đề án vị trí việc làm
Trợ cấp, phúc lợi cho CBVC (ngày lễ, tết)
Công tác ba công khai hàng năm về đội ngũ
Trực tiếp thực hiện tiêu chí 5.1; 5.2; 5.3
Trực tiếp thực hiện tiêu chí 6.1; 6.2; 6.3; 15,2
Tham gia xây dựng các văn bản, báo cáo thuộc mảng nghiệp vụ được phân công và các công việc đột xuất do Lãnh đạo Phòng phân công.
5 Nguyễn Phương Thảo Chuyên viên Tổ chức bộ máy của trường

Email: npthao@ictu.edu.vn

Sđt: 0947.816.885

Thực hiện và theo dõi công tác đào tạo, bồi dưỡng văn bằng, chứng chỉ, thạc sĩ, tiến sĩ trong và ngoài nước.
Chi hỗ trợ cho CBVC hoàn thành học tập bồi dưỡng theo đúng quy định.
Trực tiếp thực hiện tiêu chí 2.1; 2.2; 2.3; 2.6
Trực tiếp thực hiện tiêu chí 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 6.4
Tham gia xây dựng các văn bản, báo cáo thuộc mảng nghiệp vụ được phân công và các công việc đột xuất do Lãnh đạo Phòng phân công.
6 Lê Thị Minh Chuyên viên Thực hiện nghiệp vụ công tác Thi đua, khen thưởng; kỷ luật

Email: ltminh@ictu.edu.vn

Sđt: 0961.906.288

Đánh giá, phân loại CBVC
Thực hiện nghiệp vụ quản lý dữ liệu của CBVC trên phần mềm điện tử. Theo dõi, quản lý phần mềm quản lý cán bộ do Trung tâm Phát triển phần mềm xây dựng.
Trực tiếp thực hiện tiêu chí 5.7; 5.8
Trực tiếp thực hiện tiêu chí 2.1; 2.2; 2.3; 2.4;6.5
Tổng hợp biến động chấm công toàn trường
Theo dõi, quản lý chế độ nghỉ phép của toàn trường
Tham gia xây dựng các văn bản, báo cáo thuộc mảng nghiệp vụ được phân công và các công việc đột xuất do Lãnh đạo Phòng phân công.
7 Quản Thị Tố Quyên Chuyên viên Các chế độ chính sách về bảo hiểm XH, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, chuyển công tác, thai sản, ốm đau, dưỡng sức cho CBVC.

Email: qttquyen@ictu.edu.vn

Sđt: 0915.009.089

Phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo
Phụ cấp thâm niên nhà giáo
Đề án tinh giảm biên chế
Công tác nâng lương
Xây dựng định mức giảng dạy hằng năm, kiểm tra số liệu thống kê giờ giảng của giảng viên
Trực tiếp thực hiện tiêu chí 5.4; 5.5; 5.6
Trực tiếp thực hiện tiêu chí 6.6; 6.7
Đăng ký quỹ lương tháng, năm
Tham gia xây dựng các văn bản, báo cáo thuộc mảng nghiệp vụ được phân công và các công việc đột xuất do Lãnh đạo Phòng giao.
8 Chu Thị Tâm Cán sự Quản lý hồ sơ giấy của CBVC toàn trường (Bổ sung lý lịch CBVC hàng năm)

Email: cttam@ictu.edu.vn

Sđt: 0919.882.365

Ba công khai về lý lịch cán bộ
Lập dự toán tháng, năm của Phòng
Quản lý chế độ văn phòng phẩm cho GV, bảo hộ lao động.
Triển khai công tác An ninh quốc phòng, dân quân tự vệ
Theo dõi văn bản đi, đến, Email
Trực tiếp thực hiện tiêu chí 3.3,;3.4 tiêu chuẩn 3 Lãnh đạo và quản lý
Tham gia xây dựng các văn bản, báo cáo thuộc mảng nghiệp vụ được phân công và các công việc đột xuất do Lãnh đạo Phòng phân công.
9 Bùi Thị Ngọc Châu Chuyên viên Công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập

Email: btnchau@ictu.edu.vn

Sđt: 0912.553.922

Triển khai công tác phòng chống tham nhũng
Tham gia xây dựng các văn bản, báo cáo thuộc mảng nghiệp vụ được phân công và các công việc đột xuất do Trưởng, phó phòng giao cho
10 Phạm Thị Hoàng Nương Chuyên viên Quản lý và sử dụng con dấu; Đề xuất làm dấu, hủy dấu chức danh của cán bộ lãnh đạo, quản lý kịp thời, đúng quy định; Đóng dấu văn bản, văn bằng, chứng chỉ do nhà trường ban hành

Email: pthnuong@ictu.edu.vn

Sđt: 094.992.0304

Quản lý toàn bộ văn bản do nhà trường ban hành; Sắp xếp, phân loại hợp lý, khoa học
Kiểm tra và chịu trách nhiệm pháp lý về hình thức, thể thức văn bản nội bộ; báo cáo trưởng phòng những vi phạm về thủ tục hành chính
Nhận và chuyển phát thư tín, bưu phẩm cho CBVC, HSSV
Lập danh mục báo, tạp chí ... trình LĐ Phòng và BGH; Phân loại và chuyển giao thư báo, bưu phẩm đến cá nhân, đơn vị trong trường; hoàn tất thủ tục thanh toán thư, báo của cá nhân và tập thể trong trường theo quý
Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho CBVC
Thực hiện công tác lưu trữ, lập danh mục hồ sơ lưu trữ hằng năm; lưu trữ các báo cáo trên phần mềm quản lý
Trực tiếp quản lý và thực hiện phần mềm quản lý văn bản. Lập các báo cáo về công tác văn thư, lưu trữ
Thực hiện công tác ĐBCLGD (Tiêu chuẩn 1)
Thực hiện quản lý trang web của Phòng; cập nhật kịp thời các VBQLNB
Thực hiện công tác văn phòng, lễ tân tại các Hội nghị, Lễ, Tết và hoàn tất các thủ tục thanh toán theo chế độ, quy định
Thực hiện thủ tục, chế độ của Hội đồng trường
Thực hiện công tác Công đoàn
Tham gia các công việc khác khi LĐ Phòng phân công.
11 Thái Thị Loan Chuyên viên Thực hiện công tác lưu trữ: nhập, lưu dữ liệu các loại văn bản trên Excel.

Email: ttloan@ictu.edu.vn

Sđt: 0987.783.483

Theo dõi, tổng hợp cước sử dụng dịch vụ điện thoại cố định, đường truyền internet hàng tháng/năm của các đơn vị
Các chế độ hỗ trợ điện thoại của cán bộ quản lý, chè uống các đơn vị, xăng xe BGH
Lập chứng từ thanh, quyết toán hiếu, hỉ ngoài trường…
Lập dự trù văn phòng phẩm theo quý của Bộ phận HC; theo dõi, quản lý CSVC của Bộ phận HC
Lập BC dự toán các ND trong tháng, năm thuộc bộ phận
Trực tiếp thực hiện tiêu chí 3.1;3.2
Tham gia các công việc khác khi LĐ Phòng phân công.
12 Nguyễn Ngọc Hùng Nhân viên Quản lý, vận hành xe ô tô của trường theo quy định

Email: nnhung@ictu.edu.vn

Sđt: 0985.806.292

Thực hiện đúng lệnh điều xe, đảm bảo giữ xe tốt, lái xe an toàn
Thường xuyên trau dồi nghiệp vụ; có những sáng kiến, đề xuất về bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô nhằm thực hành tiết kiệm trong lĩnh vực công tác được giao
Tham gia các công việc khác khi LĐ Phòng phân công.
13 Nguyễn Thị Song Loan Bác sĩ/ Trưởng trạm

Tham mưu cho Lãnh đạo phòng, Lãnh đạo trường trong việc triển khai các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế.

Lập kế hoạch và phân công nhiệm vụ cán bộ trạm,chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ.

Tổ chức khám điều trị bệnh theo phân tuyến kỹ thuật; khám bệnh, kê đơn; xác nhận nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội cho CBVC, xác nhận nghỉ ốm cho HSSV

Tổ chức trực sơ cứu, cấp cứu; trực cấp cứu.

Tổ chức phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường; tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quansức khỏe.

Phối hợp với các đơn vị, thực hiện công tác y tế trường học.

Email: ntsloan@ictu.edu.vn

Sđt: 0982.170.816

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBVC  
Tổ chức khám sức khỏe nhập học cho HSSV 2 đơn vị  
Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho HSSV 2 đơn vị  
14 Nguyễn Thị Thanh Huyền Y tá
Nhân viên

Thực hiện y lệnh của bác sỹ về kỹ thuật chuyên môn nghiệp vụ

Vào bảng kê chi phí khám chữa bệnh BHYT hàng ngày.

Quản lý hồ sơ sức khỏe HSSV Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Rà soát, tổng hợp số liệu khám sức khỏe HSSV, CBVC khám sức khỏe

Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm nhà ăn tập thể và vệ sinh môi trường nhà làm việc C1, kí túc xá dãy A4, A5, A6. Thực hiện công tác phòng dịch theo kế hoạch phân công

Gửi xét nghiệm mẫu nước sinh hoạt định kỳ

Hàng tháng dự trù, mua thuốc, kiểm kê, báo cáo nguồn 7% bảo hiểm y tế HSSV

Theo dõi tài sản; theo dõi trang thiết bị văn phòng, y tế nguồn bảo hiểm y tế 7% HSSV

Mua sắm trang thiết bị, văn phòng phẩm, y dụng cụ theo quy định.

Phục vụ y tế các đợt thi tuyển và các phong trào thể dục thể thao của HSSV, CBVC

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo phân công.

Email: ntthuyen@ictu.edu.vn

Sđt: 0975.022.358

15 Vũ Thị Hải Yến Y tá
Nhân viên

Thực hiện y lệnh của bác sỹ về kỹ thuật chuyên môn nghiệp vụ

Trực sơ cứu, cấp cứu; chuẩn bị đủ cơ số thuốc sơ cứu, cấp cứu.

Vào sổ khám bệnh, bảng kê chi phí khám chữa bệnh BHYT hàng ngày

Rà soát, tổng hợp số liệu khám sức khỏe HSSV, CBVC khám sức khỏe

Quản lý hồ sơ sức khỏe CBVC Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông

Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm nhà ăn tập thể và vệ sinh môi trường giảng đường C5, kí túc xá dãy A1, A2, A3. Thực hiện công tác phòng dịch theo kế hoạch

Phục vụ y tế các đợt thi tuyểncác phong trào thể dục thể thao của HSSV, CBVC

Theo dõi chấm công lao động, theo dõi công văn đến, ký giao nhận hồ sơ sức khỏe.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo phân công

Email: vthyen@ictu.edu.vn

Sđt: 0989.176.258

16 Bùi Thị Giang Y tá
Nhân viên

Thực hiện y lệnh của bác sỹ về kỹ thuật chuyên môn nghiệp vụ

Trực sơ cứu, cấp cứu.

Cập nhật thông tin chi phí khám chữa bệnh BHYT lên cổng thông tin BHXH hàng ngày.

Rà soát danh mục thuốc nguồn 10% BHYT đã trúng thầu để sử dụng cho CBVC và HSSV.

Dự trù, mua thuốc, kiểm kê, báo cáo nguồn 10% bảo hiểm y tế cán bộ, HSSV.

Hàng tháng dự toán kinh phí hoạt động, báo cáo kết quả thực hiện dự toán

Rà soát, tổng hợp số liệu khám sức khỏe HSSV, CBVC khám sức khỏe

Quản lý hồ sơ sức khỏe HSSV trường Đại học công nghệ thông tin và Truyền thông

Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm nhà ăn tập thể và vệ sinh môi trường giảng đường C3, kí túc xá dãy A7, A8, A9. Thực hiện công tác phòng dịch theo kế hoạch.

Phục vụ y tế các đợt thi tuyển và các phong trào thể dục thể thao của HSSV, CBVC

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phân công

Email: btgiang@ictu.edu.vn

Sđt: 0982.996.169

17 Phạm Thị Hồng Thắm Y tá
Nhân viên

Quản lý kho thuốc

Cấp phát thuốc theo đơn của bác sĩ.

Vào sổ nhập thuốc; Vào sổ cấp phát thuốc của 3 nguồn 10% BHYT CBVC và HSSV;7% BHYT học sinh sinh viên; sự nghiệp

Hàng tháng kiểm kê, theo dõi xuất nhập tồn thuốc 3 nguồn.

Tực hiện các thao tác chuyên môn kỹ thuật theo y lệnh của bác sĩ.

Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm nhà ăn tập thể và vệ sinh môi trường giảng đường C2, C4, kí túc xá dãy A10, A11.

Thực hiện công tác phòng dịch theo kế hoạch.

Phục vụ y tế các đợt thi tuyển và các phong trào thể dục thể thao của HSSV, CBVC

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo phân công.

Email: pththam@ictu.edu.vn

Sđt: 0169.570.7628

18 Bùi Duy Đạt Chuyên viên Tổ chức, hỗ trợ tổ chức sự kiện cho nhà trường

Email: bddat@ictu.edu.vn

Sđt: 0987.832.846

Livestream trên Fanpage
Sản xuất clip truyền thông
Xây dựng đội ngũ làm sự kiện
Làm việc với các trường học và tạo mối liên hệ với các tổ chức khác
Liên kết với các doanh nghiệp xây dựng nguồn tài trợ kinh phí hoạt động;
Tìm kiếm các kênh quảng bá hình ảnh nhà trường và các sản phẩm truyền thông
Đăng bài trên Fanpage
Cập nhật các tin, bài từ Website lên Fanpage
Xây dựng và quản lý đội ngũ cộng tác viên hợp tác sản xuất các sản phẩm truyền thông; nghiên cứu, học tập tại BP Truyền thông – Sự kiện
Đăng tải thường xuyên các hoạt động của Nhà trường trên tài khoản Zalo
Đăng tải clip truyền thông trên tài khoản Youtube
19 Lý Thị Linh Chuyên viên Viết tin, bài thường xuyên theo các hoạt động của nhà trường

Email: lylinh93@gmail.com

Sđt: 0988.225.603

Viết bài theo chủ đề, chủ điểm
Quản lý công văn đến, công văn đi của BP TTSK
Quản lý sổ sách, thanh toán
20 Nguyễn Thị Thúy Lan Chuyên viên Thực hiện các công việc được giao của Văn phòng Đảng ủy

Email: lanntt.cntt@gmail.com

Sđt: 0169.840.3566

Nghiên cứu, tổng hợp, phân tích các công văn chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên và tham mưu kịp thời cho Đ/c phụ trách VPĐU hoặc Bí thư.
Xây dựng, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các chương trình công tác theo sự chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên và báo cáo ĐU ĐHTN
Tổng hợp, báo cáo (định kỳ, đột xuất) gửi ĐU trường và Đảng bộ cấp trên
Xây dựng các Nghị quyết về công tác cán bộ, các Quyết định của Đảng ủy
Phối hợp với kế toán Đảng theo dõi thu, chi theo Quý tiền Quỹ Đảng và phối hợp thu tiền Đảng phí
Định kỳ hằng tháng, Quý, năm: Tổng hợp   từ các chi bộ các tổ chức đoàn thể để xây dựng dự thảo Nghị quyết; ghi biên bản các cuộc họp BCH Đảng bộ, các cuộc họp theo định kỳ và đột xuất.
Phụ trách phần mềm quản lý Đảng viên. Thường xuyên cập nhật, theo dõi biến động sỹ số Đảng viên của Đảng bộ bằng phần mềm và bằng file excel.
Tổng hợp thành tích tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng và tổ chức họp Ban Thi đua khen thưởng Đảng bộ trường
Tổ chức các buổi học tập Nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy cấp trên
Lập kế hoạch, tổ chức các buổi kiểm tra thi hành Điều lệ Đảng tại các chi bộ theo định kỳ và đột xuất
Giúp UBKT tổ chức các cuộc họp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kỷ luật Đảng
Giúp Ban Tuyên giáo, Ban dân vận, UBKT trong việc xây dựng các Báo cáo, Kế hoạch, chương trình trong năm theo định kỳ và đột xuất.
Tổng hợp báo cáo, tổ chức các cuộc họp theo chuyên đề và Đề án của Đảng ủy cấp trên
Ghi sổ Biên bản họp Ban Chấp hành và các cuộc họp đột xuất, theo định kỳ
Thanh quyết toán với Phòng KHTC các khoản chi cho công tác Đảng

Tổ chức Tổng kết công tác

Đảng cuối năm

Sang Đảng ủy ĐHTN giao nhận công văn
Văn thư lưu trữ
21 Bùi Thị Kiều Trang Chuyên viên Công tác tham mưu, xây dựng, triển khai các văn bản của Công đoàn

Email: btktrang@ictu.edu.vn

Sđt: 0978.456.025

Có trách nhiệm nắm bắt, tổng hợp các công việc có liên quan đến hoạt động Công đoàn Trường và báo cáo kịp thời cho Chủ tịch (hoặc Phó chủ tịch) Công đoàn Trường.
Tham mưu cho BTV công đoàn trường, các Ban thuộc công đoàn trường xây dựng, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các chương trình công tác theo sự chỉ đạo của cấp trên và báo cáo CĐ ĐHTN
Tổng hợp, báo cáo (định kỳ, đột xuất) gửi ĐU trường và công đoàn cấp trên.
Phối hợp với kế toán công đoàn lập và khớp danh sách thu, chi hàng tháng hàng quý hàng năm của CĐ trường.
Định kỳ hàng tháng: Chuẩn bị các văn bản, nội dung, dự thảo Nghị quyết liên quan đến công tác CĐ, ghi biên bản các cuộc họp CĐ, giúp BTV CĐ soạn thảo, đánh máy, ban hành, sao chuyển các công văn, Nghị quyết, Quyết định và các văn bản báo cáo của CĐ trường đến các CĐBP
Phụ trách phần mềm quản lý CĐV. Thường xuyên cập nhật, theo dõi biến động sỹ số CĐV toàn trường bằng phần mềm công đoàn và bằng file excel.
Định kỳ hàng quý khớp số liệu CĐV với các CĐBP
Báo cáo và tham mưu với Chủ tịch Công đoàn việc tổ chức các cuộc thăm viếng, chế độ ốm đau, hiếu, hỷ đối với người thân và đối với các công đoàn viên toàn trường.
Hỗ trợ các CĐBP thanh toán các chế độ ốm đau, hiếu, hỷ của các CĐV
Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao do trường, công đoàn trường, chính quyền, công đoàn cấp trên tổ chức.
Thu nhận, nghiên cứu Hồ sơ thi đua theo đợt, năm, nữ công…báo cáo Ban thi đua CĐ trường, tổ chức họp Ban thi đua, kỷ luật xét thi đua khen thưởng năm, nữ công; Tổng hợp thành tích tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng.
Tham mưu với Chủ tịch công đoàn và phát động, triển khai tới các CĐV thực hiện, tham gia công tác Ủng hộ từ thiện xã hội do CĐ các cấp phát động.
Theo dõi việc thực hiện chế độ nghỉ mát hàng năm cho đoàn viên của Công đoàn.
Công tác phát triển đoàn viên và giới thiệu CĐV ưu tú vào đảng
Giới thiệu tới các chi bộ, Đảng ủy những CĐV ưu tú đủ điều kiện tham dự lớp BD nhận thức về đảng.
Giúp BTV Công đoàn soạn thảo Nghị quyết giới thiệu quần chúng ưu tú chuẩn bị được kết nạp đảng và soạn thảo nhận xét đối với đảng viên dự bị chuẩn bị được công nhận đảng viên chính thức.
Giúp BTV Công đoàn ra QĐ kết nạp quần chúng đủ điều kiện và có nguyện vọng gia nhập tổ chức công đoàn.
Công tác văn thư, lưu trữ các văn bản của công đoàn
Tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ (Quản lý và giải quyết văn bản đến, đi; quản lý và sử dụng con dấu công đoàn...)
Hướng dẫn các CĐBP về nghiệp vụ công tác Cđoàn (văn thư, lưu trữ, chế độ ốm đau, thăm hỏi, hiếu hỷ, tham quan, nghỉ mát của các CĐV; kết nạp đảng, công nhận đảng viên chính thức, gia nhập tổ chức công đoàn, thu nộp công đoàn phí, khen thưởng, kỷ luật, báo cáo, thống kê…).
Công tác phát triển Đảng của Đảng bộ
Danh sách cử học Cảm tình đảng, Đảng viên mới
Ra Nghị quyết, Quyết định, Thủ tục, hồ sơ kết nạp đảng
Ra Nghị quyết, Quyết định, Thủ tục, hồ sơ công nhận đảng viên chính thức  
22 Trần Thị Thúy An Chuyên viên Hỗ trợ công tác Công đoàn

Email: tttan@ictu.edu.vn

Sđt: 0989.436.333

23 Đặng Thương Hoài Linh Giảng viên Kiêm nhiệm công tác Pháp chế 30% tại Phòng

Email: dthlinh@ictu.edu.vn

Sđt: 0936.578.985

 

Quy trình tác nghiệp và các biểu mẫu hành chính

Quy trình tác nghiệp và các biểu mẫu Tổ chức cán bộ

Thông báo

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama