Giới thiệu Phòng KHTC

PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

Phòng Kế hoạch – Tài chính được thành lập ngày 13 tháng 10 năm 2011 theo Quyết định số 1161/QĐ-ĐHTN của Giám đốc Đại học Thái Nguyên tiền thân là bộ phận Kế hoạch- Tài chính thuộc phòng Tổng hợp.

Phòng Kế hoạch – Tài chính có chức năng tham mưu, quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác kế hoạch, tài chính và các nhiệm vụ khác của nhà trường do Hiệu trưởng giao.

1. Công tác lập kế hoạch ngân sách và quản lý nguồn kinh phí

- Tham mưu về công tác xây dựng kế hoạch thu, chi tài chính của nhà trường.

- Giúp Hiệu trưởng quản lý các nguồn kinh phí của trường theo đúng quy định hiện hành.

- Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các dự án, ngân sách đã được duyệt và các chế độ chính sách tài chính do Nhà nước ban hành.

- Phối hợp với các bộ phận có liên quan để thực hiện tốt chính sách thu, chi học phí, học bổng và các khoản thu, chi khác.

- Trực tiếp quản lý kinh phí các chương trình mục tiêu, dự án của trường.

- Tham mưu trong việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, công khai hoạt động tài chính của trường theo quy định hiện hành.

- Tổ chức hệ thống sổ sách, hạch toán kế toán theo quy định hiện hành.

2. Công tác thanh toán, giám sát thu chi tài chính

- Tổ chức kiểm tra định kỳ hàng năm hoặc đột xuất việc thanh toán, quyết toán các khoản thu, chi theo quy định hiện hành.

- Tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát hoạt động thu chi tàichính của trường theo quy định hiện hành.

- Giám sát việc sử dụng kinh phí, trang thiết bị, vật tư, tiền mặt, phục vụ cho công tác đào tạo, NCKH của tất cả các đơn vị và cá nhân trong trường.

- Phối hợp với các đơn vị để giúp Hiệu trưởng trong việc xem xét thủ tục hồ sơ về cơ sở vật chất, tài chính liên quan đến việc thành lập, sáp nhập, giải thể, chia tách các đơn vị trong trường.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hội đồng thanh lý tài sản theo quy định; nghiệm thu bàn giao các công trình, hạch toán vào tài sản cố định của trường trước khi đưa vào sử dụng.

- Tổ chức kịp thời việc phát lương cho CBVC và học bổng cho HSSV.

- Kiểm tra kịp thời danh sách các đơn vị, bổ sung người mới đến, cắt giảm người chuyển đi; kiểm tra mức lương, các loại phụ cấp, các khoản phải thu, phải trả của CBVC và HSSV.

- Tổ chức lưu trữ các văn bản, chứng từ gốc, sổ sách kế toán theo quy định hiện hành. 

                                                             PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CÔNG TÁC KIÊM NHIỆM, ĐOÀN THỂ…
A LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
1

 

Nguyen huu Thai

Nguyễn Hữu Thái

SĐT: 0988552246

nhthai@ictu.edu.vn

 

Trưởng phòng

 

 

 

 

- Quản lý hoạt động chung

- Phụ trách công tác lập và thực hiện kế hoạch Thu - Chi ngân sách.

- Phụ trách Quản lý nguồn kinh phí thường xuyên.

 

- Giảng dạy

- UV BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

2

 

PTVGIANG

ThS. Phan Thị Vân Giang

SĐT: 0912417207

ptvgiang@ictu.edu.vn

 

Phó Trưởng phòng

 

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng, Trưởng phòng trong công tác quản lý nguồn kinh phí;

- Phụ trách quản lý tài chính hoạt động đào tạo lưu học sinh;

- Kế toán theo dõi tài chính của các trung tâm hạch toán độc lập và hạch toán phụ thuộc Nhà trường.

- Kế toán theo dõi tài chính các hoạt động, chương trình đào tạo ngắn hạn, cấp chứng chỉ, dịch vụ XSKD của Nhà trường.

-  Phụ trách quản lý các dự án; hoạt động đầu tư XDCB, mua sắm tài sản.

- Kế toán theo dõi dự án; hoạt động sửa chữa, XDCB.

- Kế toán tài sản, CCDC.

- Kế toán theo dõi các hoạt động liên kết hợp tác khai thác cơ sở vật chất của nhà trường.

- Thực hiện tổng hợp, xây dựng báo cáo chung của Phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Phòng giao.

 

- Giảng dạy;

 

- Nghiên cứu sinh

3

 

TTVPHUONG

TS. Trương Thị Việt Phương

 SĐT: 0913.351.266
 
email: ttvphuong@ictu.edu.vn
Kế toán trưởng

 

- Kế toán trưởng;

- Tham mưu giúp BGH, Lãnh đạo phòng trong công tác quản lý tài chính

- Tổ chức hệ thống kế toán tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ.

- Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo Quy định của Nhà nước và cấp trên.

- Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán.

- Đề xuất và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên đáp ứng công việc của đơn vị.

- Kế toán tiền lương, bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN cho CBVC, HĐLĐ.

- Kế toán theo dõi học phí các hệ không chính quy trong trường và ngoài trường;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Phòng giao.

 

 

B CÁN BỘ NHÂN VIÊN
4

 

HTDUYEN 

Hoàng Thị Duyên

SĐT: 0989800660

htduyen@ictu.edu.vn
Kế toán viên

 

 

- Kế toán thanh toán và theo dõi tiền gửi ngân hàng, kho bạc.

- Kế toán theo dõi hoạt động sử dụng dịch vụ chung trong nhà trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Kế toán trưởng, lãnh đạo Phòng giao.

 
5

 

TDHUNG

CN. Trần Duy Hưng

SĐT: 0985384737

tdhung@ictu.edu.vn

 

Kế toán viên

 

- Kế toán tổng hợp

- Kế toán theo dõi tiền mặt.

- Kế toán theo dõi kinh phí hoạt động KHCN, hoạt động hợp tác quốc tế (đoàn ra, đoàn vào)

- Lập báo cáo theo yêu cầu nghiệp vụ.

- Thực hiện chế độ công khai theo quy định.

- Theo dõi các khoản trích nộp theo quy định, chi tiêu nội bộ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Kế toán trưởng, lãnh đạo Phòng giao.

 
6

 

NTPTHAO

CN. Nguyễn Thị Thảo

SĐT: 01682693263

nthao@ictu.edu.vn

Kế toán viên

 

- Kế toán thu học phí, các khoản thu khác của SV hệ chính quy;

- Thanh toán các chế độ của người học, CBGV;

- Thực hiện công tác tự đánh giá đảm bảo chất lượng ;

- Công tác văn phòng của phòng, đưa thông tin của đơn vị trên website;

- Kế toán Đảng, Công đoàn;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Kế toán trưởng, lãnh đạo Phòng giao.

 

 

- UV BCH CĐBP

- Tổ trưởng công đoàn

7

 

NTTLOAN

CN. Nguyễn Thị Thanh Loan

SĐT: 0973828444

nttloan@ictu.edu.vn

 

Kế toán viên

 

 

 

- Thủ quỹ

- Thu học phí và các khoản phí, lệ phí của người học; In trả hóa đơn học phí;

- Kế toán thuế.

- Kiêm thủ quỹ Đảng, Công đoàn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Kế toán trưởng, lãnh đạo Phòng giao.

 
           

                                                                                                                                                           Các văn bản thuộc lĩnh vực Kế hoạch tài chính

Các văn bản pháp quy

Các văn bản quản lý của cơ quan chủ quản

Các văn bản quản lý nội bộ

Các quy trình tác nghiệp

Các biểu mẫu thường dùng