Left-Banner
Right-Banner

Ban Giám hiệu nhà trường

 

BAN GIÁM HIỆU

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG

       HỌ VÀ TÊN/CHỨC VỤ

 LĨNH VỰC CÔNG TÁC

z2271138807478 1b11ef7fb379d9bef22c24d7f8798bd6

PGS.TS Phùng Trung Nghĩa

Hiệu trưởng

Điện thoại: 0918.372.988

Email: ptnghia@ictu.edu.vn

 

 

- Lãnh đạo, chỉ đạo chung; trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức và cán bộ, kế hoạch - tài chính, xây dựng cơ bản, quản trị thiết bị, truyền thông, thanh tra - pháp chế và thi đua khen thưởng, kỷ luật, quân sự quốc phòng và an ninh chính trị nội bộ.

- Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị :

Phòng Hành chính - Tổ chức

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Phòng Quản trị - Phục vụ

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Truyền thông Đa phương tiện

 thay Thai

TS. Vũ Đức Thái

Phó hiệu trưởng

Chủ tịch Công đoàn trường

ĐT: 098.515.8998

Email:   vdthai@ ictu.edu.vn

- Giúp Hiệu trưởng lãnh đạo, chỉ đạo công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, hợp tác Viện – Trường, thông tin – thư viện.

- Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị :

Phòng Khoa học - Công nghệ và Hợp tác quốc tế

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Khoa Công nghệ Tự động hóa

Khoa Khoa học Cơ bản

Trung tâm phát triển phần mềm

- Thực hiện các công tác khác do Hiệu trưởng phân công.

ddc

TS. Đỗ Đình Cường

Phó Hiệu trưởng

ĐT: 0982.990.908

Email: ddcuong@ ictu.edu.vn

- Giúp Hiệu trưởng lãnh đạo, chỉ đạo công tác đào tạo, hợp tác Trường – Doanh nghiệp; truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng; học sinh sinh viên, văn – thể, bảo vệ an ninh trật tự.

- Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị:

Phòng Đào tạo

Phòng Công tác Học sinh sinh viên

Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế

Khoa Công nghệ Điện tử và Truyền thông

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu

Trung tâm Tuyển sinh và Phát triển kỹ năng nghề nghiệp

- Thực hiện các công tác khác do Hiệu trưởng phân công.

Pin It

Ban Giám hiệu nhà trường

 

BAN GIÁM HIỆU

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG

       HỌ VÀ TÊN/CHỨC VỤ

 LĨNH VỰC CÔNG TÁC

z2271138807478 1b11ef7fb379d9bef22c24d7f8798bd6

PGS.TS Phùng Trung Nghĩa

Hiệu trưởng

Điện thoại: 0918.372.988

Email: ptnghia@ictu.edu.vn

 

 

- Lãnh đạo, chỉ đạo chung; trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức và cán bộ, kế hoạch - tài chính, xây dựng cơ bản, quản trị thiết bị, truyền thông, thanh tra - pháp chế và thi đua khen thưởng, kỷ luật, quân sự quốc phòng và an ninh chính trị nội bộ.

- Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị :

Phòng Hành chính - Tổ chức

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Phòng Quản trị - Phục vụ

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Truyền thông Đa phương tiện

 thay Thai

TS. Vũ Đức Thái

Phó hiệu trưởng

Chủ tịch Công đoàn trường

ĐT: 098.515.8998

Email:   vdthai@ ictu.edu.vn

- Giúp Hiệu trưởng lãnh đạo, chỉ đạo công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, hợp tác Viện – Trường, thông tin – thư viện.

- Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị :

Phòng Khoa học - Công nghệ và Hợp tác quốc tế

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Khoa Công nghệ Tự động hóa

Khoa Khoa học Cơ bản

Trung tâm phát triển phần mềm

- Thực hiện các công tác khác do Hiệu trưởng phân công.

ddc

TS. Đỗ Đình Cường

Phó Hiệu trưởng

ĐT: 0982.990.908

Email: ddcuong@ ictu.edu.vn

- Giúp Hiệu trưởng lãnh đạo, chỉ đạo công tác đào tạo, hợp tác Trường – Doanh nghiệp; truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng; học sinh sinh viên, văn – thể, bảo vệ an ninh trật tự.

- Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị:

Phòng Đào tạo

Phòng Công tác Học sinh sinh viên

Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế

Khoa Công nghệ Điện tử và Truyền thông

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu

Trung tâm Tuyển sinh và Phát triển kỹ năng nghề nghiệp

- Thực hiện các công tác khác do Hiệu trưởng phân công.

Pin It

chao tan sinh vien ictu

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama