Left-Banner
Right-Banner

Phòng đào tạo

 

I. QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO

Đội ngũ lãnh đạo phòng

ndminh

Trưởng phòng

TS. Nguyễn Duy Minh

Điện thoại: 0913051699

Email: ndminh@ictu.edu.vn


 1). Chức năng

Phòng Đào tạo thực hiện chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác đào tạo đại học, đào tạo sau đại học và một số nhiệm vụ khác của nhà trường do Hiệu trưởng giao.

2). Nhiệm vụ

a. Công tác tuyển sinh

+ Xây dựng kế hoạch phát triển quy mô tuyển sinh, công tác xúc tiến tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh các hệ đào tạo của nhà trường theo chỉ tiêu được giao.

+ Xây dựng các hợp đồng đào tạo, hợp đồng giảng dạy với các đơn vị liên kết và giảng viên.

+ Phối hợp các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức tuyển sinh theo yêu cầu xã hội.

b. Công tác quản lý đào tạo đại học

+ Nghiên cứu, đề xuất phương hướng phát triển của trường về mục tiêu đào tạo, các hệ đào tạo, các ngành, quy mô và phương thức đào tạo, phát triển đội ngũ, cơ sở vật chất cần thiết phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập.

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai công tác mở ngành, chuyên ngành đào tạo theo kế hoạch của nhà trường; rà soát, điều chỉnh, cập nhật chương trình đào tạo.

+ Lập kế hoạch và điều hành các hoạt động đào tạo và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giảng dạy của các đơn vị.

+ Tổ chức điều hành các khâu giảng dạy và học tập: Lập thời khoá biểu, giao khối lượng giảng dạy, thông báo lịch dạy tới các đơn vị có liên quan cho từng học kỳ và cả năm học; xếp lịch thi, phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức thi và đánh giá kết quả học tập; chịu trách nhiệm quản lý và phân phối phòng học theo thời khoá biểu, đảm bảo nhu cầu phòng học phục vụ các hoạt động đào tạo của trường; lập kế hoạch, chỉ đạo các khoa và bộ môn trực thuộc thực hiện công tác thực tập, thăm quan, cử giảng, mời giảng và thỉnh giảng; chỉ đạo, chủ trì tổ chức công tác thi tốt nghiệp và bảo vệ khóa luận, đồ án tốt nghiệp cho các bậc học.

+ Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác xúc tiến doanh nghiệp, thực tập thực tế gắn với các cơ sở doanh nghiệp.

+ Phối hợp với Phòng Công tác HSSV trong công tác phân ngành, phân lớp, cập nhật danh sách HSSV; xét tốt nghiệp; xét điểm rèn luyện; xét cảnh báo học tập; xét học bổng; xét miễn giảm học phí;…

+ Chủ trì, phối hợp với các khoa, bộ môn trực thuộc và các đơn vị liên quan thống kê khối lượng giảng dạy; xác nhận khối lượng được thanh toán giờ giảng, vượt giờ cho giảng viên theo đúng chế độ quy định.

+ Phối hợp với các đơn vị có liên quan khảo sát nhu cầu thị trường lao động, lấy ý kiến từ các nhà tuyển dụng, cựu sinh viên,… để phục vụ cho việc phát triển các ngành đào tạo, đổi mới nội dung chương trình đào tạo.

+ Đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

+ Phối hợp với các đơn vị trong công tác triển khai đánh giá chuẩn đầu ra cho sinh viên.

+ Phối hợp các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức đào tạo theo yêu cầu xã hội.

c. Công tác đào tạo sau đại học

+ Nghiên cứu, đề xuất chiến lược đào tạo sau đại học (sau đây viết tắt là SĐH) của nhà trường về mục tiêu đào tạo, các loại hình, phương thức đào tạo; mở các ngành, chuyên ngành các bậc đào tạo SĐH.

+ Lập kế hoạch và tổ chức điều hành hoạt động đào tạo SĐH của nhà trường bao gồm:

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan lập thời khoá biểu giảng dạy, bố trí phòng học, phòng thí nghiệm thực hành phục vụ đào tạo; báo giảng cho giảng viên, làm các thủ tục mời giảng; hợp đồng giảng dạy và làm thủ tục thanh toán cho giảng viên mời giảng.

- Tổ chức, quản lý quá trình giảng dạy và học tập; kiểm tra việc thực hiện quy chế giảng dạy và học tập, kịp thời đề xuất những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

- Đề xuất xây dựng chương trình, nội dung đào tạo, biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ công tác đào tạo SĐH.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức học chuyển đổi, bổ túc kiến thức theo quy định.

- Đề xuất công tác xét duyệt các đề tài, cử giảng viên hướng dẫn luận văn tốt nghiệp của học viên cao học, luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh.

- Tham mưu, đề xuất cho Hiệu trưởng trong việc thành lập các hội đồng xét cấp chứng chỉ, xét duyệt đề cương, đề tài, bảo vệ luận văn, luận án, xét đề nghị cấp bằng tốt nghiệp.

+ Tham gia công tác tuyển sinh đào tạo SĐH theo sự điều hành của ĐHTN và của trường.

+ Đề xuất việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho đào tạo SĐH; lập kế hoạch quản lý và cân đối kinh phí đào tạo SĐH.

+ Chủ trì thực hiện quy trình xét duyệt phong học hàm cho CBVC trong trường.

d. Công tác quản lý điểm

+ Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác quản lý kết quả học tập của HSSV, học viên, nghiên cứu sinh của nhà trường.

+ Quản lý toàn bộ kết quả học tập của các hệ trong nhà trường theo chế độ lưu trữ và bảo mật; in, sao bảng điểm, giấy chứng nhận kết quả học tập theo quy định.

e. Công tác biên soạn giáo trình

+ Chủ trì phối hợp với các khoa, bộ môn trực thuộc đăng ký, triển khai viết giáo trình môn học.

+ Tham mưu, đề xuất cho Hiệu trưởng trong việc thành lập các hội đồng đánh giá giáo giáo trình.

+ Kết hợp với nhà xuất bản thực hiện in ấn giáo trình, sách tham khảo.

f. Công tác kết nối nhà trường với doanh nghiệp

+ Nghiên cứu, đề xuất phương hướng, quy định trong kết nối nhà trường với doanh nghiệp.

+ Chủ trì và phối hợp với các khoa, bộ môn trực thuộc và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai.

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

STT Họ và Tên Chức vụ Nhiệm vụ công tác được phân công

Ghi chú

(Khó khăn)

 1

TS. Nguyễn Duy Minh

Trưởng phòng

- Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về hoạt động của phòng.

-Triển khai, xây dựng kế hoạch của phòng.

- Quản lý sau đại học.

- Nghiên cứu, đề xuất, phát triển mở ngành, chuyên ngành và các chương trình đào tạo đại học và sau đại học.

- Phát triển chương trình đào tạo CDIO và các hoạt động của ban nghiên cứu CDIO.

- Xây dựng kế hoạch và phát triển quy mô tuyển sinh của Trường.

- Quản lý các chương trình đào tạo ngắn hạn, chương trình đào tạo theo nhu cầu.

- Kiêm nhiệm giảng dạy tại khoa CNTĐH

- Chủ tịch hội đồng đào tạo và khoa học Khoa CNTĐH

Nhiệm vụ khác:

- Chỉ đạo giám sát CBVC trong phòng.

- Chủ trì các cuộc họp lãnh đạo phòng và CBVC của phòng.

- Duyệt các văn bản pháp quy do phòng tham mưu cho BGH.

- Đại diện phòng làm việc với các đơn vị trong trường, khách ngoài trường đến công tác tại phòng

- Thực hiện các công việc khác do HT phân công

 
 2

nmtuong

ThS. Ngô Mạnh Tưởng

Phó trưởng phòng

-Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, Trưởng phòng về công việc mình quản lý.

-Xây dựng kế hoạch năm học của các hệ.

- Quản lý chương trình đào tạo.

- Quản lý điểm.

- Quản lý đào tạo hệ ngân sách Nhà nước.

- Quản lý khối lượng giảng dạy.

-Quản lý chương trình chất lượng cao.    

- Phát triển mở ngành, chuyên ngành và các chương trình đào tạo đại học.

- Quản lý đào tạo hệ ngoài ngân sách Nhà Nước.

- Đánh giá chương trình đào tạo.

- Công tác đảm bảo chất lượng đào tạo.

-  Hỗ trợ công tác phát triển tuyển sinh.

- Các báo cáo tổng hợp, báo cáo công tác phòng theo tháng/ quí và năm.

- Quản lý công tác văn phòng của Phòng.

- Kiêm nhiệm giảng dạy tại Khoa Khoa học cơ bản.

 
 3

ThS. Đỗ Văn Toàn

Phó trưởng phòng

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, Trưởng phòng về công việc mình quản lý.

- Quản lý công tác thư viện, học liệu số.

- Quản lý e-learning.

- Quản lý biên soạn giáo trình.

- Theo dõi công tác 3 công khai.

- Hỗ trợ công tác phát triển tuyển sinh, tư vấn tuyển sinh cho các hệ đào tạo theo nhu cầu.

- Quản lý cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và CSVC của phòng.

- Quản lý giảng đường, thiết bị đào tạo.

- Quản lý phần mềm IU, Website của phòng.

- Để xuất tin học hóa công tác phòng.

- Tham gia kiêm nhiệm giảng dạy tại Khoa CNTT.

 
 4

ThS. Nguyễn Vũ Kiều Vân

Chuyên viên

- Quản lý đào tạo sau đại học.

- Quản lý chương trình đào tạo SĐH.

- In bằng Thạc sĩ

- Kiêm nhiệm giảng dạy tại Khoa Khoa học cơ bản

- Theo dõi công tác tự đánh giá.

 
 5

ThS. Bùi Thị Trung Thành

Chuyên viên

- Quản lý điểm hệ sau đại học, hệ ngoài ngân sách

- Hỗ trợ quản lý điểm đại học chính quy

- Chấm công lao động của các thành viên trong phòng.

- Quản lý bảng điểm và chuyển đổi điểm các học phần modul của sinh viên liên thông, ĐHCQ chuyển ngành.

- Thanh toán giờ giảng cho giảng viên mời giảng.

- Kê khai khối lượng chấm thi cho hệ phi chính quy.

- Xây dựng hợp đồng, thanh toán hợp đồng với đơn vị liên kết của Khoa CNĐT&TT; thực tập chuyên đề, chuyên ngành tại trường CĐ kinh tế- tài chính Thái Nguyên, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội.

-  Quản lý đề cương

- Theo dõi công tác tự đánh giá.

 
 6

ThS. Kiều Thị Hương Lan

Chuyên viên

- Quản lý điểm đại học chính quy

- Hỗ trợ quản lý điểm hệ ngoài ngân sách

- Quản lý chuẩn đầu ra: Ngoại ngữ, CNTT

- Thống kê chấm thi ĐHCQ

- Xét tốt nghiệp

 

 
 7

ThS. Lê Tuấn Tú

Chuyên viên

- Quản lý lịch thi, thi lạicác lớp trong và ngoài trường.

- Quản lý các đợt học cải thiện, chậm tiến độ.

- Quản lý biên soạn giáo trình.

- Quản lý việc thanh toán công tác phí cho giảng viên đi dạy các lớp tỉnh ngoài.

-Theo dõi, điều phối giảng đường trong trường.

-Theo dõi công tác tự đánh giá.

 
 8

KS. Phạm Việt Thắng

Chuyên viên

- Xếp lịch học, lịch thi, thi lại, theo dõi tiến độ đào tạo, điều phối giáo viên giảng dạy cho các lớp ngoài trường.

- Tham gia tính khối lượng, thanh toán giảng dạy các lớp ngoài Trường.

- Theo dõi công tác tự đánh giá.

- Quản lý thiết bị giảng đường.

 
 9

ThS. Vũ Hoài Nam

Chuyên viên

- Theo dõi, quản lý, lập kế hoạch triển khai các công tác:Thực tập cơ sở, chuyên ngành, tốt nghiệp/nghề nghiệp, đồ án/khóa luận tốt nghiệp các hệ trong trường và ngoài trường, tại các cơ sở, doanh nghiệp.

- Là đầu mối thực hiện công tác xúc tiến cơ sở/doanh nghiệp, hỗ trợ sinh viên thực tập, thực tế gắn với các cơ sở/doanh nghiệp.

- Thanh toán giờ hướng dẫn thực tập cho giáo viên các hệ trong trường và ngoài trường.

- Kê khai khối lượng giờ giảng, thực tập cơ sở, thực tập chuyên ngành, thực tập tốt nghiệp/nghề nghiệp, đồ án và khóa luận tốt nghiệp trong trường và ngoài trường.

- Theo dõi công tác 3 công khai (lĩnh vực được phân công).

- Thực hiện công tác công tác tự đánh giá.

- Quản lý công văn, văn bản đến/đi của Phòng.

- Thu nhận hồ sơ thi chuẩn tiếng Anh (A2, B1), tổ chức thi A2, B1.

- Thu nhận hồ sơ thi chuẩn CNTT, tổ chức thi chuẩn ứng dụng CNTT cơ bản.

 
 10

ThS. Vũ Thanh Huế

Chuyên viên

-  Quản lý chương trình đào tạo, đề cương các ngành:

1. Hệ thống thông tin quản lý

2. Quản trị văn phòng

3. Thương mại điện tử

4. Truyền thông đa phương tiện

5. Thiết kế đồ họa

6. Công nghệ truyền thông

7. Kỹ thuật Y sinh

8. Công nghệ kỹ thuật máy tính

- Xếp lịch học, theo dõi tiến độ đào tạo, điều phối giáo viên giảng dạy.

- Theo dõi việc đăng ký học lại, thực tập lại của sinh viên của ngành quản lý.

- Theo dõi công tác tự đánh giá.

 
 11

KS. Nguyễn Xuân Kiên

Giảng viên

- Quản lý chương trình đào tạo các ngành:

1. Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

2. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

3. Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông.

- Xếp lịch học, theo dõi tiến độ đào tạo, điều phối giáo viên giảng dạy các ngành được phân công quản lý.

- Quản lý việc đổi giờ giảng dạy, sắp xếp kế hoạch bù giờ.

- Quản lý đề cương các học phần thuộc ngành quản lý.

- Chủ nhiệm, lập kế hoạch học tập các lớp Đào tạo liên kết thuộc khối ngành CNTT, KTĐ-ĐT, ĐTVT.

 
 12

 

ThS. Nguyễn Văn Thắng

Giảng viên

- Quản lý chương trình đào tạo

+ Thực hiện phát triển chương trình đào tạo

+ Cập nhật, thay đổi chương trình đào tạo

- Xây dựng khối lượng dự kiến, kế hoạch đào tạo năm học.

- Quản lý khối lượng giảng dạy.

- Lập kế hoạch năm học.

 
 13


Dương Văn Tài

0988.130.814

dvtai@ictu.edu.vn

Chuyên viên

- Xếp lịch học, quản lý đăng ký học cho các sinh viên nhóm ngành CNTT;

- Hỗ trợ xét tốt nghiệp

- Hỗ trợ thống kê chấm thi ĐHCQ 

- Hỗ trợ các đơn vị sử dụng phần mềm IU; Tổng hợp, thông báo với CMC các vấn đề cần giải quyết;

- Quản lý máy chủ IU, máy chủ đăng ký học;

- Hỗ trợ sinh viên trong quá trình thanh toán học phí.

 
 14

Vũ Thị Bích Ngọc

0983.138.929

vtbngoc@ictu.edu.vn

Chuyên viên

- Thực hiện công tác Bổ sung, phát triển học liệu điện tử; công tác số hóa tài.

- Quản trị phần mềm Thư viện điện tử.

- Phụ trách quản trị phân hệ Tài nguyên số.

- Quản lý file đồ án, khóa luận, luận văn ThS

- Quản lý bài báo NCKH của CBGV, đề tài NCKH của.

- Quản lý đề cương

- Công tác tự đánh giá, minh chứng.

 
 15

Bùi Thị Kim Thái

0979.177.609

btkthai@ictu.edu.vn

Chuyên viên

- Thực hiện công tác Lưu hành, phục vụ bạn đọc;

- Tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Phòng về định hướng, kế hoạch nâng cao chất lượng công tác phục vụ bạn đọc;

- Thực hiện các báo cáo về tình hình phục vụ bạn đọc hàng tháng;

- Tổ chức, quản lý việc xếp giá kho giáo trình

- Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác lấy ý kiến độc giả hàng năm;

- Xác nhận hồ sơ ra trường của SV và CBVC hết hợp đồng hoặc chuyển công tác;

- Thực hiện công tác tự đánh giá; đánh giá chương trình đào tạo;

- Thu đồ án/luận văn/luận án nộp lưu chiểu tại thư viện.

 
 16

Nguyễn Khánh Ly

01688.206.804

nkly@ictu.edu.vn

Chuyên viên

- Lập danh mục bổ sung theo yêu cầu của các Khoa/BM và độc giả. trình phê duyệt.

- Lập danh mục đề nghị TTHL bổ sung theo thông báo của TTHL.

- Kết nối với các nhà sách, thực hiện công tác bổ sung ấn phẩm cho thư viện;

- Thực hiện các báo cáo, công tác hành chính theo yêu cầu của GĐ TT;

- Thực hiện công tác công khai tài liệu phục vụ đào tạo.

 
 17

Nguyễn Thị Thanh Xuân

01273.251.888

nttxuan@ictu.edu.vn

Chuyên viên

- Thực hiện công tác phục vụ bạn đọc:

- Cung cấp thông tin, đáp ứng yêu cầu sử dụng tài liệu trong và ngoài thư viện của độc giả;

- Tổ chức, quản lý việc xếp giá kho Tham khảo và luận văn, Thực hiện báo cáo hiệu quả việc sử dụng tài liệu trong thư viện hàng tháng.

- Xác nhận hồ sơ ra trường của SV và CBVC hết hợp đồng hoặc chuyển công tác;

- Thu đồ án/luận văn/luận án nộp lưu chiểu tại thư viện.

 
 18

Ths. Ngô Hữu Huy

  Đang học NCS  
 19

CN. Nguyễn Thị Thanh Hoa

Chuyên viên

- Theo dõi, xây dựng hợp đồng liên kết với các đơn vị và hợp đồng giảng dạy.

- Thực hiện các thủ tục cho tuyển sinh các hệ ngoài ngân sách, liên kết.

- Hỗ trợ công tác tuyển sinh trong ngân sách.

- Thực hiện xúc tiến tuyển sinh.

- Theo dõi bổ sung kiến thức trước khi thi cho thí sinh.

- Theo dõi việc sử dụng thiết bị trong phòng.

- Lưu các văn bản liên quan đến tuyển sinh.

 
 20

KS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Chuyên viên

- Thực hiện các thủ tục cho tuyển sinh các hệ đại học chính quy.

- Giám sát, xây dựng nội dung cho trang web Tuyển sinh, facebook, youtube của trường.

- Tư vấn trực tiếp trên mạng và thí sinh đang ký trực tuyến.

- Thực hiện xúc tiến tuyển sinh.

- Hỗ trợ triển khai đào tạo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

 

 

Attachments:
Download this file (Donxinhuyhocphan.doc)Donxinhuyhocphan.doc[ ]34 kB
Download this file (Don xin dang ky hoc bo sung.doc)Don xin dang ky hoc bo sung.doc[ ]34 kB

Phòng đào tạo

 

I. QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO

Đội ngũ lãnh đạo phòng

ndminh

Trưởng phòng

TS. Nguyễn Duy Minh

Điện thoại: 0913051699

Email: ndminh@ictu.edu.vn


 1). Chức năng

Phòng Đào tạo thực hiện chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác đào tạo đại học, đào tạo sau đại học và một số nhiệm vụ khác của nhà trường do Hiệu trưởng giao.

2). Nhiệm vụ

a. Công tác tuyển sinh

+ Xây dựng kế hoạch phát triển quy mô tuyển sinh, công tác xúc tiến tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh các hệ đào tạo của nhà trường theo chỉ tiêu được giao.

+ Xây dựng các hợp đồng đào tạo, hợp đồng giảng dạy với các đơn vị liên kết và giảng viên.

+ Phối hợp các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức tuyển sinh theo yêu cầu xã hội.

b. Công tác quản lý đào tạo đại học

+ Nghiên cứu, đề xuất phương hướng phát triển của trường về mục tiêu đào tạo, các hệ đào tạo, các ngành, quy mô và phương thức đào tạo, phát triển đội ngũ, cơ sở vật chất cần thiết phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập.

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai công tác mở ngành, chuyên ngành đào tạo theo kế hoạch của nhà trường; rà soát, điều chỉnh, cập nhật chương trình đào tạo.

+ Lập kế hoạch và điều hành các hoạt động đào tạo và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giảng dạy của các đơn vị.

+ Tổ chức điều hành các khâu giảng dạy và học tập: Lập thời khoá biểu, giao khối lượng giảng dạy, thông báo lịch dạy tới các đơn vị có liên quan cho từng học kỳ và cả năm học; xếp lịch thi, phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức thi và đánh giá kết quả học tập; chịu trách nhiệm quản lý và phân phối phòng học theo thời khoá biểu, đảm bảo nhu cầu phòng học phục vụ các hoạt động đào tạo của trường; lập kế hoạch, chỉ đạo các khoa và bộ môn trực thuộc thực hiện công tác thực tập, thăm quan, cử giảng, mời giảng và thỉnh giảng; chỉ đạo, chủ trì tổ chức công tác thi tốt nghiệp và bảo vệ khóa luận, đồ án tốt nghiệp cho các bậc học.

+ Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác xúc tiến doanh nghiệp, thực tập thực tế gắn với các cơ sở doanh nghiệp.

+ Phối hợp với Phòng Công tác HSSV trong công tác phân ngành, phân lớp, cập nhật danh sách HSSV; xét tốt nghiệp; xét điểm rèn luyện; xét cảnh báo học tập; xét học bổng; xét miễn giảm học phí;…

+ Chủ trì, phối hợp với các khoa, bộ môn trực thuộc và các đơn vị liên quan thống kê khối lượng giảng dạy; xác nhận khối lượng được thanh toán giờ giảng, vượt giờ cho giảng viên theo đúng chế độ quy định.

+ Phối hợp với các đơn vị có liên quan khảo sát nhu cầu thị trường lao động, lấy ý kiến từ các nhà tuyển dụng, cựu sinh viên,… để phục vụ cho việc phát triển các ngành đào tạo, đổi mới nội dung chương trình đào tạo.

+ Đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

+ Phối hợp với các đơn vị trong công tác triển khai đánh giá chuẩn đầu ra cho sinh viên.

+ Phối hợp các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức đào tạo theo yêu cầu xã hội.

c. Công tác đào tạo sau đại học

+ Nghiên cứu, đề xuất chiến lược đào tạo sau đại học (sau đây viết tắt là SĐH) của nhà trường về mục tiêu đào tạo, các loại hình, phương thức đào tạo; mở các ngành, chuyên ngành các bậc đào tạo SĐH.

+ Lập kế hoạch và tổ chức điều hành hoạt động đào tạo SĐH của nhà trường bao gồm:

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan lập thời khoá biểu giảng dạy, bố trí phòng học, phòng thí nghiệm thực hành phục vụ đào tạo; báo giảng cho giảng viên, làm các thủ tục mời giảng; hợp đồng giảng dạy và làm thủ tục thanh toán cho giảng viên mời giảng.

- Tổ chức, quản lý quá trình giảng dạy và học tập; kiểm tra việc thực hiện quy chế giảng dạy và học tập, kịp thời đề xuất những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

- Đề xuất xây dựng chương trình, nội dung đào tạo, biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ công tác đào tạo SĐH.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức học chuyển đổi, bổ túc kiến thức theo quy định.

- Đề xuất công tác xét duyệt các đề tài, cử giảng viên hướng dẫn luận văn tốt nghiệp của học viên cao học, luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh.

- Tham mưu, đề xuất cho Hiệu trưởng trong việc thành lập các hội đồng xét cấp chứng chỉ, xét duyệt đề cương, đề tài, bảo vệ luận văn, luận án, xét đề nghị cấp bằng tốt nghiệp.

+ Tham gia công tác tuyển sinh đào tạo SĐH theo sự điều hành của ĐHTN và của trường.

+ Đề xuất việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho đào tạo SĐH; lập kế hoạch quản lý và cân đối kinh phí đào tạo SĐH.

+ Chủ trì thực hiện quy trình xét duyệt phong học hàm cho CBVC trong trường.

d. Công tác quản lý điểm

+ Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác quản lý kết quả học tập của HSSV, học viên, nghiên cứu sinh của nhà trường.

+ Quản lý toàn bộ kết quả học tập của các hệ trong nhà trường theo chế độ lưu trữ và bảo mật; in, sao bảng điểm, giấy chứng nhận kết quả học tập theo quy định.

e. Công tác biên soạn giáo trình

+ Chủ trì phối hợp với các khoa, bộ môn trực thuộc đăng ký, triển khai viết giáo trình môn học.

+ Tham mưu, đề xuất cho Hiệu trưởng trong việc thành lập các hội đồng đánh giá giáo giáo trình.

+ Kết hợp với nhà xuất bản thực hiện in ấn giáo trình, sách tham khảo.

f. Công tác kết nối nhà trường với doanh nghiệp

+ Nghiên cứu, đề xuất phương hướng, quy định trong kết nối nhà trường với doanh nghiệp.

+ Chủ trì và phối hợp với các khoa, bộ môn trực thuộc và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai.

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

STT Họ và Tên Chức vụ Nhiệm vụ công tác được phân công

Ghi chú

(Khó khăn)

 1

TS. Nguyễn Duy Minh

Trưởng phòng

- Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về hoạt động của phòng.

-Triển khai, xây dựng kế hoạch của phòng.

- Quản lý sau đại học.

- Nghiên cứu, đề xuất, phát triển mở ngành, chuyên ngành và các chương trình đào tạo đại học và sau đại học.

- Phát triển chương trình đào tạo CDIO và các hoạt động của ban nghiên cứu CDIO.

- Xây dựng kế hoạch và phát triển quy mô tuyển sinh của Trường.

- Quản lý các chương trình đào tạo ngắn hạn, chương trình đào tạo theo nhu cầu.

- Kiêm nhiệm giảng dạy tại khoa CNTĐH

- Chủ tịch hội đồng đào tạo và khoa học Khoa CNTĐH

Nhiệm vụ khác:

- Chỉ đạo giám sát CBVC trong phòng.

- Chủ trì các cuộc họp lãnh đạo phòng và CBVC của phòng.

- Duyệt các văn bản pháp quy do phòng tham mưu cho BGH.

- Đại diện phòng làm việc với các đơn vị trong trường, khách ngoài trường đến công tác tại phòng

- Thực hiện các công việc khác do HT phân công

 
 2

nmtuong

ThS. Ngô Mạnh Tưởng

Phó trưởng phòng

-Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, Trưởng phòng về công việc mình quản lý.

-Xây dựng kế hoạch năm học của các hệ.

- Quản lý chương trình đào tạo.

- Quản lý điểm.

- Quản lý đào tạo hệ ngân sách Nhà nước.

- Quản lý khối lượng giảng dạy.

-Quản lý chương trình chất lượng cao.    

- Phát triển mở ngành, chuyên ngành và các chương trình đào tạo đại học.

- Quản lý đào tạo hệ ngoài ngân sách Nhà Nước.

- Đánh giá chương trình đào tạo.

- Công tác đảm bảo chất lượng đào tạo.

-  Hỗ trợ công tác phát triển tuyển sinh.

- Các báo cáo tổng hợp, báo cáo công tác phòng theo tháng/ quí và năm.

- Quản lý công tác văn phòng của Phòng.

- Kiêm nhiệm giảng dạy tại Khoa Khoa học cơ bản.

 
 3

ThS. Đỗ Văn Toàn

Phó trưởng phòng

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, Trưởng phòng về công việc mình quản lý.

- Quản lý công tác thư viện, học liệu số.

- Quản lý e-learning.

- Quản lý biên soạn giáo trình.

- Theo dõi công tác 3 công khai.

- Hỗ trợ công tác phát triển tuyển sinh, tư vấn tuyển sinh cho các hệ đào tạo theo nhu cầu.

- Quản lý cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và CSVC của phòng.

- Quản lý giảng đường, thiết bị đào tạo.

- Quản lý phần mềm IU, Website của phòng.

- Để xuất tin học hóa công tác phòng.

- Tham gia kiêm nhiệm giảng dạy tại Khoa CNTT.

 
 4

ThS. Nguyễn Vũ Kiều Vân

Chuyên viên

- Quản lý đào tạo sau đại học.

- Quản lý chương trình đào tạo SĐH.

- In bằng Thạc sĩ

- Kiêm nhiệm giảng dạy tại Khoa Khoa học cơ bản

- Theo dõi công tác tự đánh giá.

 
 5

ThS. Bùi Thị Trung Thành

Chuyên viên

- Quản lý điểm hệ sau đại học, hệ ngoài ngân sách

- Hỗ trợ quản lý điểm đại học chính quy

- Chấm công lao động của các thành viên trong phòng.

- Quản lý bảng điểm và chuyển đổi điểm các học phần modul của sinh viên liên thông, ĐHCQ chuyển ngành.

- Thanh toán giờ giảng cho giảng viên mời giảng.

- Kê khai khối lượng chấm thi cho hệ phi chính quy.

- Xây dựng hợp đồng, thanh toán hợp đồng với đơn vị liên kết của Khoa CNĐT&TT; thực tập chuyên đề, chuyên ngành tại trường CĐ kinh tế- tài chính Thái Nguyên, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội.

-  Quản lý đề cương

- Theo dõi công tác tự đánh giá.

 
 6

ThS. Kiều Thị Hương Lan

Chuyên viên

- Quản lý điểm đại học chính quy

- Hỗ trợ quản lý điểm hệ ngoài ngân sách

- Quản lý chuẩn đầu ra: Ngoại ngữ, CNTT

- Thống kê chấm thi ĐHCQ

- Xét tốt nghiệp

 

 
 7

ThS. Lê Tuấn Tú

Chuyên viên

- Quản lý lịch thi, thi lạicác lớp trong và ngoài trường.

- Quản lý các đợt học cải thiện, chậm tiến độ.

- Quản lý biên soạn giáo trình.

- Quản lý việc thanh toán công tác phí cho giảng viên đi dạy các lớp tỉnh ngoài.

-Theo dõi, điều phối giảng đường trong trường.

-Theo dõi công tác tự đánh giá.

 
 8

KS. Phạm Việt Thắng

Chuyên viên

- Xếp lịch học, lịch thi, thi lại, theo dõi tiến độ đào tạo, điều phối giáo viên giảng dạy cho các lớp ngoài trường.

- Tham gia tính khối lượng, thanh toán giảng dạy các lớp ngoài Trường.

- Theo dõi công tác tự đánh giá.

- Quản lý thiết bị giảng đường.

 
 9

ThS. Vũ Hoài Nam

Chuyên viên

- Theo dõi, quản lý, lập kế hoạch triển khai các công tác:Thực tập cơ sở, chuyên ngành, tốt nghiệp/nghề nghiệp, đồ án/khóa luận tốt nghiệp các hệ trong trường và ngoài trường, tại các cơ sở, doanh nghiệp.

- Là đầu mối thực hiện công tác xúc tiến cơ sở/doanh nghiệp, hỗ trợ sinh viên thực tập, thực tế gắn với các cơ sở/doanh nghiệp.

- Thanh toán giờ hướng dẫn thực tập cho giáo viên các hệ trong trường và ngoài trường.

- Kê khai khối lượng giờ giảng, thực tập cơ sở, thực tập chuyên ngành, thực tập tốt nghiệp/nghề nghiệp, đồ án và khóa luận tốt nghiệp trong trường và ngoài trường.

- Theo dõi công tác 3 công khai (lĩnh vực được phân công).

- Thực hiện công tác công tác tự đánh giá.

- Quản lý công văn, văn bản đến/đi của Phòng.

- Thu nhận hồ sơ thi chuẩn tiếng Anh (A2, B1), tổ chức thi A2, B1.

- Thu nhận hồ sơ thi chuẩn CNTT, tổ chức thi chuẩn ứng dụng CNTT cơ bản.

 
 10

ThS. Vũ Thanh Huế

Chuyên viên

-  Quản lý chương trình đào tạo, đề cương các ngành:

1. Hệ thống thông tin quản lý

2. Quản trị văn phòng

3. Thương mại điện tử

4. Truyền thông đa phương tiện

5. Thiết kế đồ họa

6. Công nghệ truyền thông

7. Kỹ thuật Y sinh

8. Công nghệ kỹ thuật máy tính

- Xếp lịch học, theo dõi tiến độ đào tạo, điều phối giáo viên giảng dạy.

- Theo dõi việc đăng ký học lại, thực tập lại của sinh viên của ngành quản lý.

- Theo dõi công tác tự đánh giá.

 
 11

KS. Nguyễn Xuân Kiên

Giảng viên

- Quản lý chương trình đào tạo các ngành:

1. Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

2. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

3. Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông.

- Xếp lịch học, theo dõi tiến độ đào tạo, điều phối giáo viên giảng dạy các ngành được phân công quản lý.

- Quản lý việc đổi giờ giảng dạy, sắp xếp kế hoạch bù giờ.

- Quản lý đề cương các học phần thuộc ngành quản lý.

- Chủ nhiệm, lập kế hoạch học tập các lớp Đào tạo liên kết thuộc khối ngành CNTT, KTĐ-ĐT, ĐTVT.

 
 12

 

ThS. Nguyễn Văn Thắng

Giảng viên

- Quản lý chương trình đào tạo

+ Thực hiện phát triển chương trình đào tạo

+ Cập nhật, thay đổi chương trình đào tạo

- Xây dựng khối lượng dự kiến, kế hoạch đào tạo năm học.

- Quản lý khối lượng giảng dạy.

- Lập kế hoạch năm học.

 
 13


Dương Văn Tài

0988.130.814

dvtai@ictu.edu.vn

Chuyên viên

- Xếp lịch học, quản lý đăng ký học cho các sinh viên nhóm ngành CNTT;

- Hỗ trợ xét tốt nghiệp

- Hỗ trợ thống kê chấm thi ĐHCQ 

- Hỗ trợ các đơn vị sử dụng phần mềm IU; Tổng hợp, thông báo với CMC các vấn đề cần giải quyết;

- Quản lý máy chủ IU, máy chủ đăng ký học;

- Hỗ trợ sinh viên trong quá trình thanh toán học phí.

 
 14

Vũ Thị Bích Ngọc

0983.138.929

vtbngoc@ictu.edu.vn

Chuyên viên

- Thực hiện công tác Bổ sung, phát triển học liệu điện tử; công tác số hóa tài.

- Quản trị phần mềm Thư viện điện tử.

- Phụ trách quản trị phân hệ Tài nguyên số.

- Quản lý file đồ án, khóa luận, luận văn ThS

- Quản lý bài báo NCKH của CBGV, đề tài NCKH của.

- Quản lý đề cương

- Công tác tự đánh giá, minh chứng.

 
 15

Bùi Thị Kim Thái

0979.177.609

btkthai@ictu.edu.vn

Chuyên viên

- Thực hiện công tác Lưu hành, phục vụ bạn đọc;

- Tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Phòng về định hướng, kế hoạch nâng cao chất lượng công tác phục vụ bạn đọc;

- Thực hiện các báo cáo về tình hình phục vụ bạn đọc hàng tháng;

- Tổ chức, quản lý việc xếp giá kho giáo trình

- Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác lấy ý kiến độc giả hàng năm;

- Xác nhận hồ sơ ra trường của SV và CBVC hết hợp đồng hoặc chuyển công tác;

- Thực hiện công tác tự đánh giá; đánh giá chương trình đào tạo;

- Thu đồ án/luận văn/luận án nộp lưu chiểu tại thư viện.

 
 16

Nguyễn Khánh Ly

01688.206.804

nkly@ictu.edu.vn

Chuyên viên

- Lập danh mục bổ sung theo yêu cầu của các Khoa/BM và độc giả. trình phê duyệt.

- Lập danh mục đề nghị TTHL bổ sung theo thông báo của TTHL.

- Kết nối với các nhà sách, thực hiện công tác bổ sung ấn phẩm cho thư viện;

- Thực hiện các báo cáo, công tác hành chính theo yêu cầu của GĐ TT;

- Thực hiện công tác công khai tài liệu phục vụ đào tạo.

 
 17

Nguyễn Thị Thanh Xuân

01273.251.888

nttxuan@ictu.edu.vn

Chuyên viên

- Thực hiện công tác phục vụ bạn đọc:

- Cung cấp thông tin, đáp ứng yêu cầu sử dụng tài liệu trong và ngoài thư viện của độc giả;

- Tổ chức, quản lý việc xếp giá kho Tham khảo và luận văn, Thực hiện báo cáo hiệu quả việc sử dụng tài liệu trong thư viện hàng tháng.

- Xác nhận hồ sơ ra trường của SV và CBVC hết hợp đồng hoặc chuyển công tác;

- Thu đồ án/luận văn/luận án nộp lưu chiểu tại thư viện.

 
 18

Ths. Ngô Hữu Huy

  Đang học NCS  
 19

CN. Nguyễn Thị Thanh Hoa

Chuyên viên

- Theo dõi, xây dựng hợp đồng liên kết với các đơn vị và hợp đồng giảng dạy.

- Thực hiện các thủ tục cho tuyển sinh các hệ ngoài ngân sách, liên kết.

- Hỗ trợ công tác tuyển sinh trong ngân sách.

- Thực hiện xúc tiến tuyển sinh.

- Theo dõi bổ sung kiến thức trước khi thi cho thí sinh.

- Theo dõi việc sử dụng thiết bị trong phòng.

- Lưu các văn bản liên quan đến tuyển sinh.

 
 20

KS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Chuyên viên

- Thực hiện các thủ tục cho tuyển sinh các hệ đại học chính quy.

- Giám sát, xây dựng nội dung cho trang web Tuyển sinh, facebook, youtube của trường.

- Tư vấn trực tiếp trên mạng và thí sinh đang ký trực tuyến.

- Thực hiện xúc tiến tuyển sinh.

- Hỗ trợ triển khai đào tạo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

 

 

Attachments:
Download this file (Donxinhuyhocphan.doc)Donxinhuyhocphan.doc[ ]34 kB
Download this file (Don xin dang ky hoc bo sung.doc)Don xin dang ky hoc bo sung.doc[ ]34 kB
texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama