Phòng Hành chính - Tổ chức

I. GIỚI THIỆU PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

Phòng Hành chính - Tổ chức là một trong 08 phòng chức năng của Trường ĐHCNTT&TT, được thành lập theo Quyết định số 216/QĐ-ĐHTN ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên (tiền thân là Phòng Tổng hợp được thành lập theo Quyết định số 80/QĐ-TCCB ngày 20 tháng 3 năm 2002 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên).

276A2300

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

a) Chức năng

Phòng Hành chính - Tổ chức thực hiện chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác văn thư, lưu trữ, hành chính, tổng hợp, pháp chế, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, quân sự, quốc phòng, an ninh chính trị nội bộ, y tế và một số nhiệm vụ khác của nhà trường do Hiệu trưởng giao. 

Phòng Hành chính - Tổ chức có các bộ phận: Tổ chức cán bộ - Thi đua khen thưởng; Hành chính - Pháp chế;  VP Đảng  - VP Hội đồng trường - VP Công đoàn; Trạm Y tế.

b) Nhiệm vụ

- Công tác văn thư, lưu trữ

+ Tiếp nhận, phân loại, vào sổ các loại công văn, thư tín, chứng từ, điện báo, fax,... từ các nơi gửi về Trường; trình Ban Giám hiệu và chuyển đến các bộ phận có liên quan để tổ chức triển khai và xử lý, giải quyết.

+ Chuyển công văn, tài liệu, thư tín... của các đơn vị trong trường cho các nơi ngoài trường và ngược lại.

+ Theo dõi phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh những vi phạm về thủ tục hành chính.

+ Quản lý và sử dụng con dấu của trường theo quy định hiện hành.

+ Quản lý và tổ chức công tác lưu trữ các văn bản, hồ sơ công việc, tài liệu, báo cáo theo quy định.

+ Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho VCNLĐ được cử đi công tác; ký xác nhận giấy đi đường cho khách từ các cơ quan ngoài đến công tác và lưu trú tại trường.

- Công tác hành chính tổng hợp

+ Tổng hợp tư liệu, đề án, báo cáo... của các đơn vị trong trường; đề xuất, kiến nghị các biện pháp giúp Hiệu trưởng xây dựng chương trình, kế hoạch công tác trên mọi mặt hoạt động của trường, đồng thời giúp Hiệu trưởng theo dõi, đôn đốc và điều hành việc thực hiện quy chế làm việc và các chương trình, kế hoạch của Trường.

+ Tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động của các đơn vị trong trường giúp Hiệu trưởng làm việc trong hội nghị giao ban hằng tháng; thông báo kết luận hội nghị giao ban hằng tháng tới các đơn vị.

+ Tổ chức các hội nghị triển khai, sơ kết, tổng kết công tác của trường; dự thảo các báo cáo sơ kết, tổng kết hằng năm, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.

+ Lập lịch công tác tuần, phổ biến đến các đơn vị và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện.

+ Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, thực hiện chế độ báo cáo về công tác cải cách hành chính trong nhà trường theo năm học, giai đoạn.

+ Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, thực hiện chế độ báo cáo về công tác dân chủ trong nhà trường theo năm học, giai đoạn.

+ Tổ chức, triển khai thực hiện xây dựng, rà soát, điều chỉnh tầm nhìn, sứ mạng và giá trị văn hoá/giá trị cốt lõi của nhà trường.

+ Thực hiện các tiêu chuẩn, tiêu chí trong bộ tiêu chuẩn về thi đua của Bộ GD&ĐT và Đại học Thái Nguyên.

- Công tác văn phòng 

+ Photo các loại công văn, tài liệu, văn kiện,... phục vụ cho công tác chung của Trường.

+ Thực hiện các chế độ, chính sách: chè uống, điện thoại CBCC, điện thoại các đơn vị, đường truyền internet… của các đơn vị trong trường.

+ Quản lý, điều hành phương tiện giao thông vận tải.

+ Đón tiếp khách trong nước đến trường công tác, sắp xếp hướng dẫn khách đến các đơn vị chức năng để giải quyết công việc.

+ Tổ chức, phối hợp thực hiện các quy định hiện hành về trang trí trong các lễ hội và ngày kỷ niệm theo quy định của trường.

+ Tổ chức thăm hỏi, chúc mừng các cơ quan ngoài trường, các VCNLĐ đã nghỉ hưu; lập thông báo, thực hiện chế độ khi nghiên cứu sinh bảo vệ luận án; thực hiện các chế độ hiếu, hỷ,... ngoài trường theo yêu cầu của Hiệu trưởng; phối hợp Công đoàn trường thông báo tới các đơn vị, thực hiện chế độ hiếu, hỉ trong trường theo quy định.

- Công tác tổ chức, cán bộ 

+ Trực tiếp nghiên cứu và đề xuất các phương án xây dựng và kiện toàn bộ máy quản lý của trường; xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị; xây dựng các nội quy, quy định chung của nhà trường.

+ Rà soát, xây dựng Đề án vị trí việc làm theo hướng dẫn của cấp trên và tình hình thực tiễn của đơn vị.

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan lập quy hoạch phát triển đội ngũ VCNLĐ có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn để đáp ứng nhu cầu phát triển của trường.

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện quy trình xét duyệt phong học hàm cho VCNLĐ trong trường.

+ Quản lý hồ sơ, lý lịch của VCNLĐ trong toàn trường, phối hợp với các bộ phận liên quan nắm vững lịch sử chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn của từng người để tham mưu cho Hiệu trưởng nhà trường về công tác cán bộ, công tác quy hoạch đội ngũ.

+ Tổ chức việc thực hiện quy trình tuyển dụng VCNLĐ, ký kết các hợp đồng với VCNLĐ theo nhu cầu công tác của các đơn vị.

+ Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; điều tra, xác minh lý lịch VCNLĐ theo yêu cầu.

+ Soạn thảo các văn bản quản lý nội bộ và các văn bản liên quan đến công tác tổ chức cán bộ.

- Công tác quản lý chế độ, chính sách

+ Thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với VCNLĐ trong trường.

+ Theo dõi tổ chức xét duyệt lương, phụ cấp, nâng bậc lương, BHXH, thi nâng ngạch, chuyển ngạch cho VCNLĐ theo các quy định hiện hành.

+ Chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan theo dõi và tổ chức kiểm tra việc chấp hành tổ chức kỷ luật của VCNLĐ; chủ trì việc phổ biến các chế độ chính sách mới cho VCNLĐ.

+ Giải quyết các thủ tục nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc... cho VCNLĐ chức theo quy định hiện hành.

- Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật

+ Thực hiện và quản lý công tác thi đua, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân của trường theo quy định hiện hành.

+ Đề xuất, xây dựng kế hoạch, phát động các phong trào thi đua của nhà trường.

+ Chủ trì xây dựng kế hoạch, tổ chức nghiệm thu sáng kiến hằng năm.

+ Tổ chức các phong trào thi đua và hướng dẫn, lập hồ sơ xét duyệt thi đua khen thưởng VCNLĐ.

+ Tổ chức thực hiện tham gia thi đua khối; thi đua theo lĩnh vực công tác.

+ Lập các báo cáo về công tác thi đua, khen thưởng.

+ Thực hiện công tác xét đề nghị phong tặng các danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục,…

+ Lập hồ sơ xét, xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật VCNLĐ theo quy định.

- Công tác pháp chế

+Xây dựng các văn bản quản lý nội bộ và cơ sở dữ liệu về công tác pháp chế.

+ Hằng năm, xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện công tác pháp chế hằng năm; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản quản lý nội bộ về công tác pháp chế; lập các báo cáo về công tác pháp chế và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức kiểm tra, rà soát và hệ thống hoá các văn bản quản lý nội bộ; tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các văn bản quản lý nội bộ khi phát hiện có sự bất cập hoặc không phù hợp.

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tư vấn pháp luật giúp HĐT, Hiệu trưởng những vấn đề liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động của Trường; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Trường, của VCNLĐ và người học.

+ Thẩm định về mặt pháp lý các dự thảo văn bản quan trọng thuộc thẩm quyền ban hành của nhà trường trước khi trình lãnh đạo nhà trường ký, ban hành.

+ Phối hợp các đơn vị liên quan giúp HĐT, Hiệu trưởng tham gia góp ý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan có thẩm quyền gửi lấy ý kiến; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp HĐT, Hiệu trưởng theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ GD&ĐT, ĐHTN và nhà trường.

+ Kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả và xử lý các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế, quy định của ĐHTN và nhà trường.

+ Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm; phổ biến quy định của các cơ quan liên quan, của ĐHTN và nhà trường cho VCNLĐ và người học.

- Công tác y tế

Giúp cho Hiệu trưởng trong việc bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên, nhà giáo, cán bộ và nhân viên nhà trường:

+ Xây dựng nội dung và kinh phí hoạt động của Trạm Y tế cho từng năm học, từng khóa học.

+ Tổ chức thực hiện công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe VCNLĐ, người học trong trường, cụ thể: Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm và phân loại sức khỏe, quản lý và lưu hồ sơ sức khỏe; phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, xem xét môi trường làm việc của VCNLĐ.

+ Sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật, chăm sóc sức khỏe ban đầu, cấp thuốc thường xuyên; chuyển bệnh nhân lên cơ sở y tế tuyến trên trong trường hợp cần thiết.

+ Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khỏe; vận động sinh viên tham gia BHYT.

+ Tổ chức kiểm tra việc thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV và AIDS, các bệnh xã hội và các hoạt động y tế khác về y tế trường học.

+ Phối hợp với cơ sở y tế tại địa phương, ngành liên quan trong việc triển khai, thực hiện các hoạt động y tế trường học và các hoạt động y tế khác.

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, đoàn thể trong trường thực hiện công tác y tế trường học; xây dựng môi trường trường học lành mạnh, an toàn.

+ Thực hiện sơ, tổng kết và báo cáo kết quả triển khai công tác y tế trường học theo quy định.

- Thực hiện công tác văn phòng: Đảng ủy, Công đoàn, Hội đồng trường./.

 

TT

 Họ và tên

Chức vụ/

Chức danh

Điện thoại Email
1

 

NVNUI

Nguyễn Văn Núi

Trưởng phòng/

Giảng viên

 0964.719.929 nvnui@ictu.edu.vn
2

ThS. Nguyễn Hiền Trinh

Phó Trưởng phòng/

Giảng viên

0987.562.055 nhtrinh@ictu.edu.vn
3

ThS. Trần Kim Anh

Phó Trưởng phòng/

Chuyên viên

0915.122.276 tkanh@ictu.edu.vn
4

BS. Nguyễn Thị Song Loan

Trưởng Trạm Y tế/

Bác sĩ

0982.170.816 ntsloan@ictu.edu.vn
5

ThS. Mạch Quý Dương

Giảng viên 0918.512.282 mqduong@ictu.edu.vn
6

QTTQUYEN2

Quản Thị Tố Quyên

Chuyên viên 0915.009.089 qttquyen@ictu.edu.vn
7

CN. Bùi Thị Ngọc Châu

Chuyên viên 0912.553.922 btnchau@ictu.edu.vn
 8 ThS. Trần Thị Thúy An  Chuyên viên  0989.436.333  tttan@ictu.edu.vn
9

CN. Phạm Thị Hoàng Nương

Chuyên viên 094.992.0304 pthnuong@ictu.edu.vn
10

CN. Thái Thị Loan

Chuyên viên 0987.783.483 ttloan@ictu.edu.vn
11  Nguyễn Thanh Hường Chuyên viên 0349951978  huongnt@ictu.edu.vn
12

ThS. Bùi Thị Kiều Trang

Chuyên viên 0978.456.025 btktrang@ictu.edu.vn
13

Nguyễn Ngọc Hùng

Lái xe 0985.806.292 nnhung@ictu.edu.vn
14

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Điều dưỡng viên 0975.022.358 ntthuyen@ictu.edu.vn
15

Vũ Thị Hải Yến

Điều dưỡng viên 0989.176.258 vthyen@ictu.edu.vn
16

Bùi Thị Giang

Điều dưỡng viên 0982.996.169 btgiang@ictu.edu.vn
17

Phạm Thị Hồng Thắm

Điều dưỡng viên 0169.570.7628 pththam@ictu.edu.vn
18 Nguyễn Thị Thúy Lan Chuyên viên 01698403566 lanntt@ictu.edu.vn
19

ThS. Nguyễn Phương Thảo

Chuyên viên 0947.816.885  npthao@ictu.edu.vn
20 Đặng Thương Hoài Linh Giảng viên    

 

III. BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁN BỘ VIÊN CHỨC PHÒNG HC-TC NĂM 2021 

STT Họ và tên

Chức vụ/

Chức danh

Nội dung nhiệm vụ Thông tin liên hệ
1 TS. Nguyễn Văn Núi

Trưởng phòng

Giảng viên

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Trường về công tác tham mưu và quản lý điều hành các hoạt động của Phòng Hành chính - Tổ chức theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Email: nvnui@ictu.edu.vn
Sđt: 0964.719.929
Phụ trách xây dựng các văn bản quản lý nội bộ thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ; xây dựng và theo dõi các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển chung của Nhà trường;
Trực tiếp phụ trách các công tác: tổ chức cán bộ (cơ cấu tổ chức, bộ máy; quy hoạch cán bộ; Tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, thuyên chuyển VC-NLĐ; Kiêm giảng, thỉnh giảng; Thôi việc, kỷ luật VC-NLĐ);  Hội đồng chức danh GS-PGS-GVCC; Hồ sơ VC-NLĐ: Quản lý, lưu trữ, cập nhật, đánh giá, nhận xét hằng năm...), Thi đua khen thưởng, y tế, quân sự, quốc phòng, an ninh chính trị nội bộ; Công tác đào tạo, phát triển đội ngũ
Chỉ đạo thực hiện các tiêu chí của tiêu chuẩn 2, 3, 6 của Bộ tiêu chuẩn mới (25 tiêu chuẩn-111 tiêu chí) theo phân công;
Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Trường phân công;
Kiêm nhiệm giảng dạy tại Khoa Công nghệ thông tin.
2 ThS. Nguyễn Hiền Trinh

P.Trưởng phòng

Giảng viên

Giúp Trưởng phòng quản lý, điều hành các hoạt động của Phòng Hành chính - Tổ chức theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trực tiếp phụ trách các công tác: Email: nhtrinh@ictu.edu.vn
Sđt: 0987.562.055
Công tác tổ chức cán bộ:
Chuyển ngạch, nâng hạng CDNN;
Phối hợp với các đơn vị chỉ đạo chuẩn bị dữ liệu cho Hội đồng chức danh GS-PGS-GVCC của nhà trường.
Phối hợp chỉ đạo thực hiện các công tác và chế độ liên quan: Kiêm nhiệm, thỉnh giảng; Thôi việc; Hội đồng chức danh GS-PGS-GVCC
Công tác quản lý chế độ chính sách:
Chỉ đạo thực hiện các chế độ, chính sách lao động, phổ biến các chế độ chính sách mới của Nhà nước đối với VC-NLĐ trong trường;
Chỉ đạo công tác quản lý lương của VCNLĐ theo các quy định hiện hành: Đăng ký quỹ lương tháng, năm, theo dõi tổ chức xét duyệt nâng bậc lương hằng năm, các phụ cấp liên quan;
Chỉ đạo giải quyết các thủ tục về BHXH (tăng giảm hằng tháng, nghỉ hưu, mất sức, thôi việc, thai sản, nghỉ dưỡng sức, nghỉ ốm, tử tuất…) cho VC-NLĐ theo quy định hiện hành;
Chỉ đạo giải quyết chế độ cho VC-NLĐ khi nghỉ việc, chấm dứt hợp đồng theo quy định hiện hành;
Chỉ đạo giải quyết các thủ tục về tinh giản biên chế;
Chỉ đạo xây dựng  định mức giảng dạy vào đầu năm học, chốt định mức giảng dạy vào cuối năm học, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra số liệu thống kê giờ giảng của giảng viên, chỉ đạo giải quyết chế độ vượt giờ và thanh toán giờ giảng theo năm học; Kiểm tra và xác định dữ liệu phụ cấp ưu đãi hằng năm cho VC-NLĐ.
Chỉ đạo chuẩn bị dữ liệu của VC-NLĐ được hưởng chế độ văn phòng phẩm, bảo hộ lao động, sân bãi…;
Chỉ đạo thực hiện nghiệp vụ quản lý bảng chấm công toàn trường
Chỉ đạo thực hiện nghiệp vụ quản lý công nghỉ phép hằng năm của VCNLĐ toàn trường
Công tác tự đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục
Chỉ đạo thực hiện các tiêu chí của tiêu chuẩn 4, 6 và tiêu chí 15.2 của Bộ tiêu chuẩn mới (25 tiêu chuẩn-111 tiêu chí) theo phân công;
Chỉ đạo thực hiện công tác nghiệp vụ phục vụ đánh giá Chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA: Tiêu chuẩn 5
Công tác khác:
Chỉ đạo thực hiện công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập hằng năm;
Chỉ đạo lập báo cáo công tác phòng chống tham nhũng;
Chỉ đạo thực hiện công tác ba công khai hàng năm về đội ngũ; Ba công khai về lý lịch VCNLĐ;
Hỗ trợ Trưởng phòng chỉ đạo công tác xây dựng dự toán;
Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng và Hiệu trưởng phân công.
3 ThS. Trần Kim Anh

P.Trưởng phòng

Chuyên viên

Giúp Trưởng phòng quản lý, điều hành các hoạt động của Phòng Hành chính - Tổ chức theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trực tiếp phụ trách các công tác thuộc Bộ phận Hành chính, Văn thư, Pháp chế, cụ thể: Email: tkanh@ictu.edu.vn
Sđt: 0915.122.276
Quản lý công tác văn thư của Trường:
Tiếp nhận VB đến, trình BGH, chuyển đơn vị phụ trách qua email;
Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho VCNLĐ được cử đi công tác; ký xác nhận công lệnh cho khách từ các cơ quan ngoài đến công tác và lưu trú tại Trường;
Quản lý và tổ chức công tác lưu trữ của Trường:
Quản lý công tác hành chính, tổng hợp:
Tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động của các đơn vị trong trường giúp BGH làm việc trong hội nghị giao ban hằng tháng;
Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm, năm học; Hội nghị VCNLĐ hằng năm…; dự thảo các báo cáo sơ kết, tổng kết hằng năm, năm học, báo cáo đột xuất, cung cấp số liệu thống kê tổng hợp theo yêu cầu của cấp trên thuộc lĩnh vực phụ trách;
Lập lịch công tác hằng tuần, phổ biến đến các đơn vị và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện;
Lập kế hoạch, thực hiện triển khai công tác dân chủ, công tác cải cách thủ tục hành chính trong nhà trường; lập các báo cáo năm, giai đoạn;
Phụ trách thông báo, thực hiện chế độ khi NCS bảo vệ luận án;
Phụ trách cập nhật, điều chỉnh thông tin trên trang website của Phòng HCTC;
Công tác văn phòng, lễ tân:
Lập lịch, viết lệnh điều xe trên cơ sở lịch công tác của các đơn vị; theo dõi và tổng hợp lệnh điều xe theo tháng, năm; lập báo cáo cấp trên cuối năm dương lịch;
Phối hợp các đơn vị trình kế hoạch thuê xe (khi xe trường bận;
Phụ trách thực hiện các chế độ đối với BGH và CBCC, các phòng chức năng (điện thoại, chè uống, thư báo…) theo quy định;
Trình Hiệu trưởng và phối hợp Công đoàn trường soạn, gửi thông báo tới các đơn vị; thực hiện kế hoạch và chế độ hiếu, hỉ trong và ngoài trường theo yêu cầu của Hiệu trưởng;
Xây dựng kế hoạch, chương trình, tổ chức lễ, tết của nhà trường;
Đón tiếp khách trong nước đến trường công tác, sắp xếp hướng dẫn khách đến các đơn vị, bộ phận chức năng để giải quyết công việc;
Công tác pháp chế:
Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện công tác pháp chế; triển khai rà soát, hệ thống hoá văn bản quản lý nội bộ;
Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật;
Lập các báo cáo về công tác pháp chế và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường;
Thực hiện thẩm định các dự thảo văn bản quản lý nội bộ trong nhà trường; giám sát, phối hợp thực hiện đóng góp ý kiến cho dự thảo văn bản cấp trên;
Xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật trong VCNLĐ;
Công tác đánh giá nhà trường, thi đua khối đào tạo ĐHTN, thi đua của Bộ GD&ĐT theo tiêu chuẩn, tiêu chí được phân công;
Phụ trách và thực hiện xây dựng, điều chỉnh sứ mạng, mục tiêu, giá trị văn hoá của nhà trường;
Công tác tự đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục
Chỉ đạo thực hiện Tiêu chuẩn 1 (5 tiêu chí), Tiêu chuẩn 3 của Bộ tiêu chuẩn mới (25 tiêu chuẩn-111 tiêu chí) theo phân công;
Công tác thi đua khối đào tạo ĐHTN, thi đua của Bộ GD&ĐT theo tiêu chuẩn, tiêu chí được phân công:
Phụ trách Tiêu chuẩn 11 thi đua khối về công tác pháp chế;
Thực hiện Tiêu chuẩn 1 thi đua khối về “Tổ chức thực hiện các cuộc vận động và xây dựng cơ quan văn hoá”;
Thực hiện các Tiêu chí  về 9 nhiệm vụ và 5 giải pháp trong Bộ Tiêu chí thi đua của Bộ GD&ĐT (theo phân công: về pháp chế, cải cách hành chính, báo cáo thống kê);
Hỗ trợ Trưởng phòng chỉ đạo công tác xây dựng dự toán;  
Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng và Hiệu trưởng phân công.  
4 BS. Nguyễn Thị Song Loan

Trưởng Trạm Y tế

Bác sĩ

Tham mưu cho Lãnh đạo trường, Lãnh đạo Phòng trong việc triển khai các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế; Email: ntsloan@ictu.edu.vn
Sđt: 0982.170.816
Lập kế hoạch và phân công nhiệm vụ cán bộ Trạm Y tế,chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ;
Tổ chức khám điều trị bệnh theo phân tuyến kỹ thuật; khám bệnh, kê đơn; xác nhận nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội cho VCNLĐ; xác nhận nghỉ ốm cho sinh viên;
Tổ chức trực sơ cứu, cấp cứu; trực cấp cứu;
Tổ chức phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường; tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan sức khỏe;
Phối hợp với các đơn vị, thực hiện công tác y tế trường học;
Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho VCNLĐ;
Tổ chức khám sức khỏe định kỳ SV và SV nhập học.
5 ThS. Mạch Quý Dương Giảng viên Trực tiếp theo dõi, tư vấn, tham mưu, đề xuất việc tổ chức và triển khai thực hiện các công tác: Email: mqduong@ictu.edu.vn
Sđt: 0918.512.282
Tuyển dụng, thi tuyển, xét tuyển viên chức;
Tiếp nhận, tiếp tục, tạm hoãn, điều động, thuyên chuyển, chấm dứt HĐLĐ, HĐLV; Quản lý Kiêm giảng, thỉnh giảng.
Thủ tục, quy trình, hồ sơ bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ;
Phối hợp Thực hiện xây dựng dự toán của Phòng, của Trường
Nâng hạng CDNN, chuyển ngạch VC-NLĐ;
Thực hiện Ba công khai;
Phối hợp Phòng Đào tạo xây dựng đề án tuyển sinh;
Thực hiện công tác tự đánh giá, đảm bảo chất lượng giáo dục các tiêu chí 6.1, 6.2, 6.3 theo Bộ Tiêu chuẩn mới;
Công tác tự đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA: Tiêu chuẩn 5;
Xây dựng các quy định, quy trình tác nghiệp liên quan đến nhiệm vụ được phân công; Phối hợp cá nhân, đơn vị xây dựng các văn bản theo yêu cầu và giải quyết các công việc liên quan theo chỉ đạo của Lãnh đạo Phòng;
Kiêm nhiệm giảng dạy tại Khoa Hệ thống thông tin kinh tế.
6 ThS. Quản Thị Tố Quyên Chuyên viên Trực tiếp theo dõi, tư vấn, tham mưu, đề xuất việc tổ chức và triển khai thực hiện các công tác: Email: qttquyen@ictu.edu.vn
Sđt: 0915.009.089
Thực hiện các chế độ, chính sách, phổ biến các chế độ chính sách mới của Nhà nước đối với VCNLĐ trong trường;
Thực hiện thủ tục kéo dài thời gian làm việc đối với VC-NLĐ có chức danh GS, PGS, trình độ Tiến sĩ.
Giải quyết các thủ tục về BHXH (tăng giảm hằng tháng, nghỉ hưu, mất sức, thôi việc, thai sản, nghỉ dưỡng sức, nghỉ ốm, tử tuất…) cho VCNLĐ theo quy định hiện hành;
Đăng ký quỹ lương hằng tháng, hằng năm; Tính chi trả lương hằng tháng cho VC-NLĐ theo các quy định hiện hành;
Hỗ trợ thủ tục chi trả các khoản phúc lợi cho VC-NLĐ, cho các đơn vị trong trường.
Thực hiện công tác nâng bậc lương thường xuyên và không thường xuyên, các chế độ liên quan đến lương của VC-NLĐ (các loại phụ cấp theo lương, ngoại trừ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp).
Quản lý, thực hiện thanh toán bảo hiểm thân thể cho VCNLĐ;
Giải quyết chế độ trợ cấp khi nghỉ việc, chấm dứt hợp đồng cho VCNLĐ theo quy định hiện hành;
Phối hợp Thực hiện xây dựng dự toán của Phòng, của Trường
Thực hiện công tác tự đánh giá, đảm bảo chất lượng giáo dục các tiêu chí 6.6, 6.7 theo Bộ Tiêu chuẩn mới;
Xây dựng các quy định, quy trình tác nghiệp liên quan đến nhiệm vụ được phân công; Phối hợp cá nhân, đơn vị xây dựng các văn bản theo yêu cầu và giải quyết các công việc liên quan theo chỉ đạo của Lãnh đạo Phòng.
7 CN. Bùi Thị Ngọc Châu Chuyên viên Trực tiếp theo dõi, tư vấn, tham mưu, đề xuất việc tổ chức và triển khai thực hiện các công tác: Email: btnchau@ictu.edu.vn
Sđt: 0912.553.922
Giải quyết các thủ tục về tinh giản biên chế, về hưu sớm diện tinh giản biên chế.
Xây dựng, quản lý định mức giảng dạy, kiểm tra và tổng hợp số liệu thống kê giờ giảng của giảng viên hằng năm; Thực hiện thủ tục hỗ trợ thanh toán vượt giờ, thanh toán giờ giảng theo năm học của VC-NLĐ. Quản lý, kiểm tra và xác định dữ liệu phụ cấp ưu đãi hằng năm cho VC-NLĐ.
Quản lý dữ liệu của VC-NLĐ được hưởng chế độ văn phòng phẩm, bảo hộ lao động, sân bãi…;
Công tác thi đua, khen thưởng của Trường theo quy định hiện hành;Công tác thi đua khối, thi đua theo lĩnh vực công tác;Xây dựng kế hoạch phát động các phong trào thi đua của nhà trường;
Lập và hướng dẫn việc hoàn thiện hồ sơ  xét duyệt thi đua khen thưởng cho tập thể, cá nhân; Quản lý dữ liệu về thi đua khen thưởng của nhà trường.
Xây dựng báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu; báo cáo về công tác thi đua, khen thưởng.
Tổng hợp kế hoạch công tác và phân công nhiệm vụ cho VCNLĐ hằng năm.
Xây dựng kế hoạch, nghiệm thu sáng kiến hàng năm.
Lập và hướng dẫn việc hoàn thiện hồ sơ đánh giá phân loại VCNLĐ hằng năm. Quản lý dữ liệu về đánh giá phân loại VC-NLĐ.
Thực hiện thủ tục đề nghị phong tặng các danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục…
Thực hiện, quản lý hồ sơ kỷ luật, khiếu nại, tố cáo theo quy định.
Công tác bảo vệ chính trị nội bộ; điều tra, xác minh lý lịch VCNLĐ theo yêu cầu;
Theo dõi danh sách VCNLĐ tham gia các khóa bồi dưỡng kiến thức về an ninh quốc phòng (đối tượng 2, 3, 4);
Theo dõi công tác huấn luyện Dân quân tự vệ;
Thống kê, theo dõi cán bộ trong độ tuổi nhập ngũ;
Phối hợp Thực hiện xây dựng dự toán của Phòng, của Trường
Công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập;
Phối hợp xây dựng báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng;
Xây dựng, triển khai quy trình tác nghiệp ISO 9001:2015;
Thực hiện công tác tự đánh giá, đảm bảo chất lượng giáo dục các tiêu chí 6.5, 15.2 theo Bộ Tiêu chuẩn mới;
Xây dựng các quy định, quy trình tác nghiệp liên quan đến nhiệm vụ được phân công; Phối hợp cá nhân, đơn vị xây dựng các văn bản theo yêu cầu và giải quyết các công việc liên quan theo chỉ đạo của Lãnh đạo Phòng.
8 ThS. Trần Thị Thúy An Chuyên viên Trực tiếp theo dõi, tư vấn, tham mưu, đề xuất việc tổ chức và triển khai thực hiện các công tác: Email: tttan@ictu.edu.vn
Sđt: 0989.436.333
Xây dựng và quản lý kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ, đáp ứng nhu cầu phát triển của trường;
Quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ; cử CB đi công tác, đi học tập trong và ngoài nước; Quản lý thu nhận VC-NLĐ trở về trường sau khi kết thúc học tập, công tác trong và ngoài nước.
Theo dõi, thực hiện thủ tục chi hỗ trợ đối với VCNLĐ hoàn thành học tập bồi dưỡng theo đúng quy định; Chi hỗ trợ cho cán bộ có trình độ cao, NCS.
Thực hiện quy trình tính kinh phí đền bù/bồi hoàn chi phí đào tạo của VC-NLĐ.
Quản lý, cập nhật trình độ, văn bằng, chứng chỉ của VCNLĐ;
Xây dựng báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu ; báo cáo liên quan đến công tác học tập bồi dưỡng đội ngũ;
Phối hợp với các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện quy trình, thủ tục đề nghị xét duyệt phong hàm cho VCNLĐ;
Thực hiện công khai về trình độ đội ngũ theo quy định;
Phối hợp BCĐ Phòng chống dịch bệnh Covid-19, theo dõi, cập nhập, báo cáo tình hình sức khỏe, di chuyển của VCNLĐ;
Thực hiện công tác tự đánh giá, đảm bảo chất lượng giáo dục các tiêu chí 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 6.4 theo Bộ Tiêu chuẩn mới;
Công tác tự đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA: Tiêu chuẩn 6;
Hỗ trợ công tác văn phòng Hội đồng trường khi Lãnh đạo Trường và Phòng yêu cầu;
Phối hợp Thực hiện xây dựng dự toán của Phòng, của Trường
Xây dựng các quy định, quy trình tác nghiệp liên quan đến nhiệm vụ được phân công; Phối hợp cá nhân, đơn vị xây dựng các văn bản theo yêu cầu và giải quyết các công việc liên quan theo chỉ đạo của Lãnh đạo Phòng.
9 CN. Phạm Thị Hoàng Nương Chuyên viên Trực tiếp theo dõi, tư vấn, tham mưu, đề xuất việc tổ chức và triển khai thực hiện các công tác: Email: pthnuong@ictu.edu.vn
 Sđt: 094.1111.489
Thực hiện nghiệp vụ về xây dựng, kiện toàn cơ cấu, tổ chức bộ máy của trường; xây dựng văn bản quy định về chức năng nhiệm vụ của các đơn vị; xây dựng các nội quy, quy chế, quy định chung của nhà trường;
Phối hợp theo dõi, rà soát công tác quy hoạch;
Xây dựng và theo dõi thực hiện Đề án vị trí việc làm;
Quản lý hồ sơ của VCNLĐ (Hồ sơ giấy và hồ sơ điện điện tử); Thực hiện nghiệp vụ quản lý dữ liệu thuộc Phần mềm Quản lý nhân sự;
Thực hiện nghiệp vụ quản lý bảng chấm công toàn trường;
Phối hợp thực hiện thủ tục chi trả các khoản phúc lợi cho VC-NLĐ, cho các đơn vị trong trường.
Theo dõi chế độ nghỉ phép của VCNLĐ;
Thực hiện công tác công khai về lý lịch VCNLĐ;
Hỗ trợ thủ tục chi trả các khoản phúc lợi cho VC-NLĐ, cho các đơn vị trong trường.
Theo dõi văn bản đi, đến, email của BP TCCB; theo dõi tình hình, kết quả giao việc trong bộ phận;
Thực hiện công tác lưu trữ bộ phận TCCB;
Phối hợp Phòng Đào tạo và CBGV đặt vé máy bay cho giảng viên đi dạy;
Lập chứng từ liên quan đến công việc của bộ phận, thanh quyết toán theo quy định;
Thực hiện công tác đảng vụ của chi bộ, công đoàn bộ phận, công đoàn phòng;
Phối hợp Thực hiện xây dựng dự toán của Phòng, của Trường
Thực hiện công tác tự đánh giá, đảm bảo chất lượng giáo dục các tiêu chí 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 theo Bộ Tiêu chuẩn mới
Xây dựng các quy định, quy trình tác nghiệp liên quan đến nhiệm vụ được phân công; Phối hợp cá nhân, đơn vị xây dựng các văn bản theo yêu cầu và giải quyết các công việc liên quan theo chỉ đạo của Lãnh đạo Phòng.
10 CN. Thái Thị Loan Chuyên viên Thực hiện công tác văn thư của Trường: Quản lý và sử dụng con dấu của trường theo quy định hiện hành (quản lý, đóng dấu, đề xuất làm dấu mới, hủy dấu cũ…); Kiểm tra hình thức, thể thức, phân loại, lưu trữ văn bản, tài liệu, hồ sơ … của Trường; Tiếp nhận và thực hiện các thủ tục về chuyển phát công văn, tài liệu; Email: ttloan@ictu.edu.vn
Sđt: 0987.783.483
Thực hiện nhập, lưu dữ liệu hệ thống văn bản trên Exel;
Theo dõi, thực hiện thủ tục thanh toán cước sử dụng dịch vụ điện thoại cố định, đường truyền internet hàng tháng cho các đơn vị và kinh phí hỗ trợ hàng năm đối với CBCC;
Thực hiện thủ tục thuê xe; thanh toán chế độ chè uống đối với các đơn vị; tổng hợp chứng từ và thực hiện thanh, quyết toán kinh phí phục vụ Lễ, Tết, Hội nghị và chúc mừng các đơn vị ngoài trường;
Phối hợp Thực hiện xây dựng dự toán của Phòng, của Trường
Theo dõi tình hình sử dụng văn phòng phẩm của Phòng HCTC;
Thực hiện công tác tự đánh giá, đảm bảo chất lượng giáo dục các tiêu chí 3.1, 3.2 theo Bộ Tiêu chuẩn mới;
Tham gia các công việc khác khi Lãnh đạo Phòng phân công.
11 CN. Nguyễn Thanh Hường Chuyên viên Tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện công tác lưu trữ của Trường; Email: huongnt@ictu.edu.vn
Sđt: 0349951978
Xây dựng Danh mục hồ sơ lưu trữ, hồ sơ công việc hằng năm;
Triển khai thu thập tài liệu, lập hồ sơ lưu trữ, hồ sơ công việc của các đơn vị, bộ phận; lập báo cáo kết quả;
Thực hiện công tác tự đánh giá, đảm bảo chất lượng giáo dục các tiêu chí 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 theo Bộ Tiêu chuẩn mới; Thu thập minh chứng phục vụ đánh giá tiêu chuẩn 1 trong thi đua khối đào tạo của ĐHTN;  Tiêu chí  về 9 nhiệm vụ và 5 giải pháp trong Bộ Tiêu chí thi đua của Bộ GD&ĐT (theo phân công: về pháp chế, cải cách hành chính, báo cáo thống kê);
Quản lý máy photo và theo dõi định mức sử dụng giấy của các đơn vị;
Phối hợp Thực hiện xây dựng dự toán của Phòng, của Trường
Thực hiện công tác hành chính, văn phòng;
Xây dựng các quy định, quy trình tác nghiệp liên quan đến nhiệm vụ được phân công; Phối hợp cá nhân, đơn vị xây dựng các văn bản theo yêu cầu và giải quyết các công việc liên quan theo chỉ đạo của Lãnh đạo Phòng.
12 Nguyễn Ngọc Hùng Nhân viên Quản lý, vận hành xe ô tô của trường theo quy định; Email: nnhung@ictu.edu.vn
Sđt: 0985.806.292
Thực hiện đúng lệnh điều xe, đảm bảo giữ xe tốt, lái xe an toàn;
Thường xuyên trau dồi nghiệp vụ; có những sáng kiến, đề xuất về bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô nhằm thực hành tiết kiệm trong lĩnh vực công tác được giao;
Tham gia các công việc khác khi Lãnh đạo Phòng phân công.
13 ThS. Bùi Thị Kiều Trang Chuyên viên Thực hiện công tác Văn phòng Công đoàn, giúp việc cho BTV CĐ Trường; Email: btktrang@ictu.edu.vn
Sđt: 0978.456.025
Tham mưu, xây dựng, triển khai các văn bản của Công đoàn;
Tổng hợp, theo dõi các công việc liên quan đến hoạt động Công đoàn, kịp thời báo cáo Chủ tịch (hoặc Phó chủ tịch) Công đoàn Trường;
Tham mưu cho BTV Công đoàn trường và các Ban thuộc Công đoàn trường xây dựng, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các chương trình công tác, hoạt động phong trào theo sự chỉ đạo của cấp trên và báo cáo CĐ ĐHTN;
Tổng hợp và xây dựng báo cáo (định kỳ, đột xuất) gửi Đảng ủy, chính quyền và công đoàn cấp trên;
Phối hợp với kế toán Công đoàn lập chứng từ và theo dõi tình hình tài chính Công đoàn;
Phụ trách phần mềm quản lý CĐV; Thường xuyên theo dõi, cập nhật danh sách, hồ sơ, dữ liệu về CĐV toàn trường;
Tham mưu, đề xuất và phối hợp với CĐBP tổ chức, thực hiện chế độ thăm hỏi, ốm đau, hiếu, hỷ đối với CĐV trong trường;
Theo dõi công tác thi đua khen thưởng công đoàn, nữ công; Tham mưu, đề xuất, xây dựng và tổng hợp hồ sơ thi đua khen thưởng của CĐ Trường;
Tham mưu, đề xuất công tác phát động tham gia và triển khai thực hiện các chương trình ủng hộ từ thiện xã hội do CĐ các cấp phát động;
Tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chế độ nghỉ mát hàng năm đối với công đoàn viên;
Theo dõi điều kiện, tổng hợp chuẩn bị hồ sơ giới thiệu CĐV ưu tú đối tưởng kết nạp đảng cho Chi bộ, Đảng ủy; hồ sơ kết nạp đảng và công nhận đảng viên chính thức; Lập danh sách tham gia bồi dưỡng LLCT đối với đảng viên mới và quần chúng ưu tú đối tượng kết nạp đảng;
Hướng dẫn, kiểm tra và hoàn thiện thủ tục, hồ sơ kết nạp đảng, công nhận đảng viên chính thức;
Thực hiện thủ tục kết nạp công đoàn viên;
Hỗ trợ công tác văn phòng đảng ủy khi Lãnh đạo Trường và Phòng yêu cầu;
Thực hiện nghiệp vụ văn thư, lưu trữ tại Văn phòng Công đoàn;
Tham gia các công việc khác khi Lãnh đạo Phòng phân công.
14 ThS. Nguyễn Thị Thúy Lan Chuyên viên Thực hiện công tác Văn phòng Đảng ủy, giúp việc cho BCH Đảng bộ Trường; Email: nttlan@ictu.edu.vn
Sđt: 0398.403.566
Tham mưu, tổng hợp, xây dựng các văn bản của Đảng ủy Trường;
Theo dõi, tổng hợp, chuẩn bị công tác tổ chức, hậu cần, phục vụ và xây dựng các báo cáo trước và sau đại hội, hội nghị công tác Đảng của Trường;
Tham mưu, xây dựng và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các đề án công tác, chương trình, kế hoạch công tác của đảng bộ;
Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, các Hội nghị của Đảng bộ Trường và cấp trên;
Tiếp nhận, nghiên cứu, phân tích các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên để giúp BTV xây dựng kế hoạch và các văn bản triển khai;
Tham mưu, xây dựng kế hoạch làm việc, các hội nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ;
Xây dựng các báo cáo theo định kỳ và đột xuất của Đảng ủy và các Ban xây dựng Đảng;
Tham mưu công tác tổ chức đánh giá kiểm điểm đảng viên, tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng và triển khai nhiệm vụ năm tiếp theo và Lễ trao huy hiệu Đảng hằng năm;
Tham mưu, hỗ trợ UBKT Đảng ủy tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát việc thi hành Điều lệ Đảng và công tác đảng;
Tham mưu, hỗ trợ công tác rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp;
Quản lý hồ sơ đảng viên của Đảng bộ;
Làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên;
Theo dõi đảng viên đi nước ngoài;
Thư ký các hội nghị của BTV,  Ban Chấp hành Đảng bộ;
Chuẩn bị hồ sơ, cơ sở vật chất phục vụ công tác kiểm tra đảng và hỗ trợ BCH Đảng bộ làm việc với các đoàn kiểm tra cấp trên;
Phối hợp với kế toán đảng theo dõi thu nộp đảng phí và thu chi tài chính; hoàn thiện chứng từ, thủ tục thanh quyết toán đối với công tác đảng theo quy chế;
Thực hiện nghiệp vụ văn thư, lưu trữ tại VPĐU;
Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trường và Phòng phân công.
15 Nguyễn Thị Thanh Huyền   Thực hiện y lệnh của bác sỹ về chuyên môn, nghệp vụ;  Email: ntthuyen@ictu.edu
Sđt: 0975.022.358
Trực sơ cứu, cấp cứu, quản lý phòng tiêm, thủ thuật, chuẩn bị y dụng cụ;
Nhập và theo dõi sổ khám chữa bệnh, sao lưu đơn thuốc của bác sỹ;
Rà soát, tổng hợp số liệu khám sức khỏe VCNLĐ và người học;
Xây dựng dự trù kinh phí bổ sung thuốc, kiểm kê, báo cáo nguồn 5% bảo hiểm y tế HSSV theo tháng, năm;
Theo dõi tài sản; theo dõi trang thiết bị văn phòng, y tế nguồn bảo hiểm y tế 5% HSSV;
Mua sắm trang thiết bị, văn phòng phẩm, y dụng cụ theo quy định;
Kiểm tra VSMT khu vực nhà làm việc C1, kí túc xá A4, A5, A6;
Thực hiện công tác phòng dịch theo kế hoạch;
Phục vụ công tác y tế các đợt thi tuyển sinh, các phong trào thể dục thể thao của VCNLĐ và người học trong trường;
Theo dõi tình hình sức khỏe của VCNLĐ và người học khi có dịch bệnh xảy ra;
Thực hiện nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo Phòng phân công.
16 Phạm Thị Hồng Thắm Điều dưỡng viên Cấp phát thuốc cho VCNLĐ và người học trong trường; Email: pththam@ictu.edu.vn
Sđt: 0818.986.111
Nhập và theo dõi sổ cấp phát thuốc 2 nguồn 5%, 10%;
Đối chiếu kiểm tra xuất nhập tồn thuốc;
Thực hiện công tác phòng dịch bệnh; kiểm tra VSMT khu vực giảng đường C3, ký túc xá;
Thực hiện y lệnh của bác sỹ về kỹ thuật chuyên môn;
Trực cấp cứu;
Tham gia phục vụ các kỳ thi cấp chứng chỉ Tin học và tiếng Anh của nhà trường;
Tham gia công tác khám và chăm sóc sức khỏe cho VCNLĐ và người học trong trường;
Thực hiện nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo Phòng phân công.
17 Vũ Thị Hải Yến Điều dưỡng viên Thực hiện y lệnh của bác sỹ về chuyên môn, nghệp vụ Email: vthyen@ictu.edu.vn
Sđt: 0989.176.258
Trực sơ cứu, cấp cứu; quản lý tủ thuốc cấp cứu, chuẩn bị đủ thuốc sơ cứu, cấp cứu;
Nhập và theo dõi sổ khám chữa bệnh; sao lưu đơn thuốc của bác sỹ;
Rà soát, tổng hợp số liệu khám sức khỏe VCNLĐ và người học;
Quản lý hồ sơ khám sức khỏa của VCNLĐ trong trường;
Kiểm tra VSMT khu vực giảng đường C5, khu kí túc xá A1, A2, A3;
Thực hiện công tác phòng dịch theo kế hoạch;
Phục vụ công tác y tế các đợt thi tuyển sinh, các phong trào thể dục thể thao của VCNLĐ và người học trong trường;
Lập bảng chấm công bộ phận Trạm y tế;
Ký giao nhận hồ sơ sức khỏe của sinh viên; theo dõi tình hình sức khỏe của sinh viên khi có dịch bệnh xảy ra;
Thực hiện nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo Phòng phân công.
18 Bùi Thị Giang Điều dưỡng viên Thực hiện y lệnh của bác sỹ về kỹ thuật chuyên môn; Email: btgiang@ictu.edu.vn
Sđt: 0982.996.169
Kiểm tra VSMT khu vực giảng đường C3; ký túc xá A7, A8, A9;
Cập nhật, công khai thông tin chi phí khám chữa bệnh lên cổng thông tin giám định (khi kê đơn cho bệnh nhân qua nguồn 10%);
Tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên nhập học;
Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho VCNLĐ và người học trong trường;
Rà soát tổng hợp số liệu khám sức khỏe VCNLĐ và người học;
Quản lý hồ sơ khám sức khỏe của sinh viên;
Trực sơ cứu, cấp cứu;
Phục vụ y tế các đợt thi tuyển, các phong trào thể dục thể thao của VCNLĐ và người học trong trường;
Kiểm kê, báo cáo sử dụng và thực hiện thủ tục bổ sung thuốc nguồn 10% BHYT VCNLĐ và sinh viên;
Rà soát, theo dõi tình hình sử dụng thuốc theo danh mục thuốc BHYT nguồn 10% đã trúng thầu theo quy định của Bộ Y tế;
Thẩm định quyết toán với cơ quan BHXH tỉnh Thái Nguyên;
Thực hiện nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo Phòng phân công.
19 ThS. Đặng Thương Hoài Linh Giảng viên Kiêm nhiệm công tác pháp chế (30%) Email: dthlinh@ictu.edu.vn
Sđt: 0936578985
20 ThS. Nguyễn Phương Thảo Chuyên viên Đang học NCS tại Trung Quốc (từ tháng 09/2020) Email: npthao@ictu.edu.vn
Sđt: 0947.816.885

 

Quy trình tác nghiệp và các biểu mẫu hành chính

Quy trình tác nghiệp và các biểu mẫu Tổ chức cán bộ