Left-Banner
Right-Banner

Trung tâm Thông tin - Thư viện

I. GIỚI THIỆU

Trung tâm Thông tin – Thư viện (trước là Phòng CNTT&TV) được thành lập ngày 09 tháng 12 năm 2008 theo Quyết định số 1110/QĐ-TCCB của Giám đốc Đại học Thái Nguyên. Trải qua 8 năm xây dựng và phát triển, đến nay Trung tâm đã trở thành một đơn vị chức năng quan trọng của Trường ĐH CNTT&TT với nhiệm vụ: Tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu về công nghệ thông tin và thông tin thư viện; tham mưu cho Hiệu trưởng về chiến lược phát triển công nghệ thông tin, hệ thống thông tin; thư viện của nhà trường và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

tt cntttv 1
Tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm Thông tin – Thư viện

Hiện nay, tổng số cán bộ, nhân viên của Trung tâm là 16 người. Trong đó: trình độ Thạc sỹ 09 người (01 NCS), trình độ Đại học 7 người. Trung tâm có cơ cấu tổ chức bao gồm 01 Giám đốc, 02 Phó giám đốc và 13 cán bộ, nhân viên hoạt động tại các bộ phận: Bộ phận quản trị hạ tầng CNTT, Bộ phận thư viện, Bộ phận quản lý các phần mềm dùng chung, Bộ phận quản trị web và cập nhật thông tin cho các trang tin điện tử.

tt cntttv 2
Đội ngũ IT của Trung tâm 


Trong những năm gần đây, thực hiện chủ trương phấn đấu tới năm 2020 cơ bản xây dựng Trường ĐH CNTT&TT trở thành trường ĐH điện tử, Trung tâm đã được Ban Giám hiệu nhà trường giao nhiệm vụ là đầu mối triển khai đề án xây dựng đại học điện tử. Để hiện thực hóa công tác này, Trung tâm đã đề xuất với ban Giám hiệu nhà trường thực hiện nhiều cải cách đổi mới về cơ sở vật chất kỹ thuật, tiêu biểu như: Đầu tư đưa công nghệ RFID vào công tác quản lý hệ thống tư viện, tiến tới ứng dụng trong công tác quản lý người học; nâng cấp hệ thống thư viện điện tử hoạt động trên mỗi trường Internet, cho phép bạn đọc có thể tìm kiếm, tra cứu và tải về các thông tin phục vụ học tập và NCKH; triển khai hình thức thu nộp học phí trực tuyến; tiếp nhận và đưa phòng học thông minh vào sử dụng đẩy nhanh quá trình xây dựng bài giảng điện tử; tăng cưỡng công tác truyền thông qua mạng xã hội, mạng tìm kiếm thông tin để quảng bá phục vụ công tác tuyển sinh.

tt cntttv 3
Nữ cán bộ nhân viên của Trung tâm


Bên cạnh đó, Trung tâm còn không ngừng nâng cao nhiệm vụ quản lý, duy trì hoạt động và đề xuất các giải pháp nhằm khai thác có hiệu quả toàn bộ hạ tầng CNTT của nhà trường bao gồm: Hạ tầng mạng và truyền thông; hệ thống các máy chủ; hệ thống Email; hệ thống wifi trong khuôn viên nhà trường. Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong trường, Trung tâm cũng là đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan trong và ngoài tỉnh tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn, là đơn vị chuyển giao công nghệ cho các nơi có nhu cầu trong công tác thực hiện các đề tài, dự án.
Cùng với sự hình thành và lớn mạnh gắn liền với lịch sử phát triển của nhà trường, Trung tâm Thông tin - Thư viện đang dần hoàn thiện cơ sở vật chất và nguồn nhân lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được nhà trường giao.

 II. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

STT HỌ VÀ TÊN

NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐƯỢC PHÂN CÔNG

Kiêm nhiệm
A Lãnh đạo đơn vị
1

tt cntttv 4

Đỗ Văn Toàn

0947.951.666

dvtoan@ictu.edu.vn

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước BGH nhà trường về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc TT;

- Phụ trách các công tác: Xây dựng kế hoạch; dự toán tài chính; nhân sự; thư viện; phần mềm quản lý đào tạo; web site; quảng bá hình ảnh nhà trường; công tác phát triển, triển khai đề tài/dự án/nhiệm vụ KHCN trong và ngoài trường; công tác 3 công khai.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch xây dựng học liệu điện tử;

- Kiêm nhiệm giảng dạy tại bộ môn An toàn thông tin;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do BGH nhà trường giao cho.

Uỷ viên BCH Đảng bộ;

Bí thư Chi bộ;

Giảng viên.

2

IMG 3832

Trần Duy Minh

01674.473.888

tdminh@ictu.edu.vn

- Chịu trách nhiệm trước BGH và Giám đốc TT về công việc được giao

- Xây dựng và triển khai kế hoạch khi đã được phê duyệt về đảm bảo, duy trì hoạt động hệ thống hạ tầng kỹ thuật CNTT do Trung tâm quản lý;

- Phụ trách công tác quản lý tài sản;

- Kiêm nhiệm giảng dạy tại bộ môn Mạng và Truyền thông;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do BGH nhà trường và Giám đốc TT phân công;

UV BCH Công đoàn Trường;

Chủ tịch Công đoàn PB 4;

Giảng viên.

B Cán bộ nhân viên
3

nthtrang

Nguyễn Thị Huyền Trang

0917.004.386

nthtrang@ictu.edu.vn

- Cập nhật thông tin trên web; Quản trị nội dung trang web;

- Phụ trách công tác cập nhật, bổ sung, in ấn thẻ cán bộ viên chức;

- Thực hiện công tác văn phòng tại Trung tâm;

- Thực hiện việc hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán trong các hoạt động do Trung tâm đảm nhiệm;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trung tâm phân công.

UV BCH Công đoàn PB 4;

Phó trưởng Ban nữ công;

 

4

 lvduy2

Lê Viết Duy

09.88.22.99.44

vduy@ictu.edu.vn

- Thực hiện các công tác: Bảo trì, bảo dưỡng, phát triển hệ thống mạng LAN;

- Cập nhật bảng tin điện tử; Quản lý hệ thống camera giám sát tại nhà C1

- Quản trị hệ thống email; hỗ trợ đăng tin trên web;

- Quản lý và phục vụ máy chiếu;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm giao cho.

 
5

dvtai

Dương Văn Tài

0988.130.814

dvtai@ictu.edu.vn

- Thực hiện các công việc: Hỗ trợ các đơn vị sử dụng phần mềm IU; Tổng hợp, thông báo với CMC các vấn đề cần giải quyết; Báo cáo lãnh đạo Trung tâm các vấn đề phát sinh trong công việc;

- Xây dựng và phát triển giao diện web, bổ sung các module theo thiết kế được phê duyệt;

- Cập nhật thông tin lên web;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc TT giao cho.

 
6

vbngoc

Vũ Thị Bích Ngọc

0983.138.929

vtbngoc@ictu.edu.vn

- Thực hiện công tác Bổ sung, phát triển học liệu điện tử;

- Tham mưu, đề xuất với GĐ TT về định hướng, kế hoạch phát triển tài liệu số;

- Quản trị phần mềm Thư viện điện tử;

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác số hóa tài liệu cho TVĐT;

- Phụ trách phân hệ Tài nguyên số;

- Quản lý báo, tạp chí tại Thư viện;

- Quản lý bài báo NCKH của CBGV, đề tài NCKH của SV do phòng QLKH chuyển xuống TV.

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc TT phân công.

Chi uỷ viên chi bộ PB 4.
7

btkthai

Bùi Thị Kim Thái

0979.177.609

btkthai@ictu.edu.vn

- Thực hiện công tác Lưu hành, phục vụ bạn đọc;

- Tham mưu, đề xuất với GĐ TT về định hướng, kế hoạch nâng cao chất lượng công tác phục vụ bạn đọc;

- Thực hiện các báo cáo về tình hình phục vụ bạn đọc hàng tháng;

- Tổ chức, quản lý việc xếp giá kho giáo trình

- Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác lấy ý kiến độc giả hàng năm;

- Xác nhận hồ sơ ra trường của SV và CBVC hết hợp đồng hoặc chuyển công tác;

- Thực hiện công tác tự đánh giá; đánh giá chương trình đào tạo;

- Thu đồ án/luận văn/luận án nộp lưu chiểu tại thư viện;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc TT phân công.

 
8

nkly2

Nguyễn Khánh Ly

01688.206.804

nkly@ictu.edu.vn

- Lập danh mục bổ sung theo yêu cầu của các Khoa/BM và độc giả. trình phê duyệt.

- Lập danh mục đề nghị TTHL bổ sung theo thông báo của TTHL.

- Kết nối với các nhà sách, thực hiện công tác bổ sung ấn phẩm cho thư viện;

- Thực hiện các báo cáo, công tác hành chính theo yêu cầu của GĐ TT;

- Thực hiện công tác công khai tài liệu phục vụ đào tạo;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc TT phân công

 
9

nttxuan

Nguyễn Thị Thanh Xuân

01273.251.888

nttxuan@ictu.edu.vn

- Thực hiện công tác phục vụ bạn đọc:

- Cung cấp thông tin, đáp ứng yêu cầu sử dụng tài liệu trong và ngoài thư viện của độc giả;

- Tổ chức, quản lý việc xếp giá kho Tham khảo và luận văn, Thực hiện báo cáo hiệu quả việc sử dụng tài liệu trong thư viện hàng tháng.

- Xác nhận hồ sơ ra trường của SV và CBVC hết hợp đồng hoặc chuyển công tác;

- Thu đồ án/luận văn/luận án nộp lưu chiểu tại thư viện;

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc TT phân công.

 
Pin It

Trung tâm Thông tin - Thư viện

I. GIỚI THIỆU

Trung tâm Thông tin – Thư viện (trước là Phòng CNTT&TV) được thành lập ngày 09 tháng 12 năm 2008 theo Quyết định số 1110/QĐ-TCCB của Giám đốc Đại học Thái Nguyên. Trải qua 8 năm xây dựng và phát triển, đến nay Trung tâm đã trở thành một đơn vị chức năng quan trọng của Trường ĐH CNTT&TT với nhiệm vụ: Tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu về công nghệ thông tin và thông tin thư viện; tham mưu cho Hiệu trưởng về chiến lược phát triển công nghệ thông tin, hệ thống thông tin; thư viện của nhà trường và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

tt cntttv 1
Tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm Thông tin – Thư viện

Hiện nay, tổng số cán bộ, nhân viên của Trung tâm là 16 người. Trong đó: trình độ Thạc sỹ 09 người (01 NCS), trình độ Đại học 7 người. Trung tâm có cơ cấu tổ chức bao gồm 01 Giám đốc, 02 Phó giám đốc và 13 cán bộ, nhân viên hoạt động tại các bộ phận: Bộ phận quản trị hạ tầng CNTT, Bộ phận thư viện, Bộ phận quản lý các phần mềm dùng chung, Bộ phận quản trị web và cập nhật thông tin cho các trang tin điện tử.

tt cntttv 2
Đội ngũ IT của Trung tâm 


Trong những năm gần đây, thực hiện chủ trương phấn đấu tới năm 2020 cơ bản xây dựng Trường ĐH CNTT&TT trở thành trường ĐH điện tử, Trung tâm đã được Ban Giám hiệu nhà trường giao nhiệm vụ là đầu mối triển khai đề án xây dựng đại học điện tử. Để hiện thực hóa công tác này, Trung tâm đã đề xuất với ban Giám hiệu nhà trường thực hiện nhiều cải cách đổi mới về cơ sở vật chất kỹ thuật, tiêu biểu như: Đầu tư đưa công nghệ RFID vào công tác quản lý hệ thống tư viện, tiến tới ứng dụng trong công tác quản lý người học; nâng cấp hệ thống thư viện điện tử hoạt động trên mỗi trường Internet, cho phép bạn đọc có thể tìm kiếm, tra cứu và tải về các thông tin phục vụ học tập và NCKH; triển khai hình thức thu nộp học phí trực tuyến; tiếp nhận và đưa phòng học thông minh vào sử dụng đẩy nhanh quá trình xây dựng bài giảng điện tử; tăng cưỡng công tác truyền thông qua mạng xã hội, mạng tìm kiếm thông tin để quảng bá phục vụ công tác tuyển sinh.

tt cntttv 3
Nữ cán bộ nhân viên của Trung tâm


Bên cạnh đó, Trung tâm còn không ngừng nâng cao nhiệm vụ quản lý, duy trì hoạt động và đề xuất các giải pháp nhằm khai thác có hiệu quả toàn bộ hạ tầng CNTT của nhà trường bao gồm: Hạ tầng mạng và truyền thông; hệ thống các máy chủ; hệ thống Email; hệ thống wifi trong khuôn viên nhà trường. Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong trường, Trung tâm cũng là đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan trong và ngoài tỉnh tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn, là đơn vị chuyển giao công nghệ cho các nơi có nhu cầu trong công tác thực hiện các đề tài, dự án.
Cùng với sự hình thành và lớn mạnh gắn liền với lịch sử phát triển của nhà trường, Trung tâm Thông tin - Thư viện đang dần hoàn thiện cơ sở vật chất và nguồn nhân lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được nhà trường giao.

 II. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

STT HỌ VÀ TÊN

NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐƯỢC PHÂN CÔNG

Kiêm nhiệm
A Lãnh đạo đơn vị
1

tt cntttv 4

Đỗ Văn Toàn

0947.951.666

dvtoan@ictu.edu.vn

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước BGH nhà trường về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc TT;

- Phụ trách các công tác: Xây dựng kế hoạch; dự toán tài chính; nhân sự; thư viện; phần mềm quản lý đào tạo; web site; quảng bá hình ảnh nhà trường; công tác phát triển, triển khai đề tài/dự án/nhiệm vụ KHCN trong và ngoài trường; công tác 3 công khai.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch xây dựng học liệu điện tử;

- Kiêm nhiệm giảng dạy tại bộ môn An toàn thông tin;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do BGH nhà trường giao cho.

Uỷ viên BCH Đảng bộ;

Bí thư Chi bộ;

Giảng viên.

2

IMG 3832

Trần Duy Minh

01674.473.888

tdminh@ictu.edu.vn

- Chịu trách nhiệm trước BGH và Giám đốc TT về công việc được giao

- Xây dựng và triển khai kế hoạch khi đã được phê duyệt về đảm bảo, duy trì hoạt động hệ thống hạ tầng kỹ thuật CNTT do Trung tâm quản lý;

- Phụ trách công tác quản lý tài sản;

- Kiêm nhiệm giảng dạy tại bộ môn Mạng và Truyền thông;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do BGH nhà trường và Giám đốc TT phân công;

UV BCH Công đoàn Trường;

Chủ tịch Công đoàn PB 4;

Giảng viên.

B Cán bộ nhân viên
3

nthtrang

Nguyễn Thị Huyền Trang

0917.004.386

nthtrang@ictu.edu.vn

- Cập nhật thông tin trên web; Quản trị nội dung trang web;

- Phụ trách công tác cập nhật, bổ sung, in ấn thẻ cán bộ viên chức;

- Thực hiện công tác văn phòng tại Trung tâm;

- Thực hiện việc hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán trong các hoạt động do Trung tâm đảm nhiệm;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trung tâm phân công.

UV BCH Công đoàn PB 4;

Phó trưởng Ban nữ công;

 

4

 lvduy2

Lê Viết Duy

09.88.22.99.44

vduy@ictu.edu.vn

- Thực hiện các công tác: Bảo trì, bảo dưỡng, phát triển hệ thống mạng LAN;

- Cập nhật bảng tin điện tử; Quản lý hệ thống camera giám sát tại nhà C1

- Quản trị hệ thống email; hỗ trợ đăng tin trên web;

- Quản lý và phục vụ máy chiếu;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm giao cho.

 
5

dvtai

Dương Văn Tài

0988.130.814

dvtai@ictu.edu.vn

- Thực hiện các công việc: Hỗ trợ các đơn vị sử dụng phần mềm IU; Tổng hợp, thông báo với CMC các vấn đề cần giải quyết; Báo cáo lãnh đạo Trung tâm các vấn đề phát sinh trong công việc;

- Xây dựng và phát triển giao diện web, bổ sung các module theo thiết kế được phê duyệt;

- Cập nhật thông tin lên web;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc TT giao cho.

 
6

vbngoc

Vũ Thị Bích Ngọc

0983.138.929

vtbngoc@ictu.edu.vn

- Thực hiện công tác Bổ sung, phát triển học liệu điện tử;

- Tham mưu, đề xuất với GĐ TT về định hướng, kế hoạch phát triển tài liệu số;

- Quản trị phần mềm Thư viện điện tử;

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác số hóa tài liệu cho TVĐT;

- Phụ trách phân hệ Tài nguyên số;

- Quản lý báo, tạp chí tại Thư viện;

- Quản lý bài báo NCKH của CBGV, đề tài NCKH của SV do phòng QLKH chuyển xuống TV.

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc TT phân công.

Chi uỷ viên chi bộ PB 4.
7

btkthai

Bùi Thị Kim Thái

0979.177.609

btkthai@ictu.edu.vn

- Thực hiện công tác Lưu hành, phục vụ bạn đọc;

- Tham mưu, đề xuất với GĐ TT về định hướng, kế hoạch nâng cao chất lượng công tác phục vụ bạn đọc;

- Thực hiện các báo cáo về tình hình phục vụ bạn đọc hàng tháng;

- Tổ chức, quản lý việc xếp giá kho giáo trình

- Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác lấy ý kiến độc giả hàng năm;

- Xác nhận hồ sơ ra trường của SV và CBVC hết hợp đồng hoặc chuyển công tác;

- Thực hiện công tác tự đánh giá; đánh giá chương trình đào tạo;

- Thu đồ án/luận văn/luận án nộp lưu chiểu tại thư viện;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc TT phân công.

 
8

nkly2

Nguyễn Khánh Ly

01688.206.804

nkly@ictu.edu.vn

- Lập danh mục bổ sung theo yêu cầu của các Khoa/BM và độc giả. trình phê duyệt.

- Lập danh mục đề nghị TTHL bổ sung theo thông báo của TTHL.

- Kết nối với các nhà sách, thực hiện công tác bổ sung ấn phẩm cho thư viện;

- Thực hiện các báo cáo, công tác hành chính theo yêu cầu của GĐ TT;

- Thực hiện công tác công khai tài liệu phục vụ đào tạo;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc TT phân công

 
9

nttxuan

Nguyễn Thị Thanh Xuân

01273.251.888

nttxuan@ictu.edu.vn

- Thực hiện công tác phục vụ bạn đọc:

- Cung cấp thông tin, đáp ứng yêu cầu sử dụng tài liệu trong và ngoài thư viện của độc giả;

- Tổ chức, quản lý việc xếp giá kho Tham khảo và luận văn, Thực hiện báo cáo hiệu quả việc sử dụng tài liệu trong thư viện hàng tháng.

- Xác nhận hồ sơ ra trường của SV và CBVC hết hợp đồng hoặc chuyển công tác;

- Thu đồ án/luận văn/luận án nộp lưu chiểu tại thư viện;

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc TT phân công.

 
Pin It

chao tan sinh vien ictu

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama