Left-Banner
Right-Banner

Giới thiệu Hội đồng trường

Hội đồng trường Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, nhiệm kỳ 2020-2025 được Hội đồng Đại học Thái Nguyên công nhận tại Quyết định số 54/QĐ-HĐĐH ĐHTN ngày 22/10/2020.

Hội đồng trường Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông là tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan. Hội đồng trường có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Giáo dục đại học hiện hành và các văn bản pháp luật có liên quan.

IMG 7522 1

IMG 7513 1

Hội đồng trường Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông hiện tại gồm 16 thành viên (các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nhân có uy tín, cựu sinh viên và 10 viên chức đại diện cho giảng viên, viên chức, người lao động trong nhà trường):

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Chức vụ trong HĐT

1

TS. Nguyễn Văn Tảo

Bí thư Đảng ủy,Trường ĐH CNTT&TT

Chủ tịch

2

PGS. TS. Nguyễn Thanh Hà

Chánh Văn phòng,Đại học Thái Nguyên

Thành viên

3

TS. Phạm Quốc Chính

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Thành viên

4

GS. TS. Nguyễn Thanh Thủy

Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Thành viên

5

ThS. Nguyễn Anh Tuấn

Giám đốc VNPT Thái Nguyên

Thành viên

6

ThS. Lê Hữu Nhân

Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên

Thành viên

7

PGS. TS. Phùng Trung Nghĩa

Hiệu trưởng

Thành viên

8

TS. Vũ Đức Thái

Phó hiệu trưởng,Chủ tịch Công đoàn trường, Trường ĐH CNTT&TT

Thành viên

9

TS. Đỗ Đình Cường

Phó hiệu trưởng,Trường ĐH CNTT&TT

Thành viên

10

PGS.TS. Nguyễn Văn Huân

Trưởng phòng KHCN&HTQT,Trường ĐH CNTT&TT

Thành viên

11

TS. Nguyễn Duy Minh

Trưởng phòng Đào tạo,Trường ĐH CNTT&TT

Thành viên

12

TS. Đỗ Thị Bắc

Trưởng khoa TTĐPT,Trường ĐH CNTT&TT

Thành viên

13

TS. Nguyễn Hải Minh

Trưởng khoa Khoa CNTT,Trường ĐH CNTT&TT

Thành viên

14

TS. Trương Hà Hải

Trưởng khoa Khoa KHCB,Trường ĐH CNTT&TT

Thành viên

15

TS. Trương Tuấn Linh

Phó trưởng khoa Khoa HTTT KT,Trường ĐH CNTT&TT

Thư ký

16

Mã Thị Ngọc

Ủy viên BCH Đoàn trường khóa 7,Sinh viên TTĐPT K18A,Trường ĐH CNTT&TT

Thành viên

 

Giới thiệu Hội đồng trường

Hội đồng trường Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, nhiệm kỳ 2020-2025 được Hội đồng Đại học Thái Nguyên công nhận tại Quyết định số 54/QĐ-HĐĐH ĐHTN ngày 22/10/2020.

Hội đồng trường Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông là tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan. Hội đồng trường có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Giáo dục đại học hiện hành và các văn bản pháp luật có liên quan.

IMG 7522 1

IMG 7513 1

Hội đồng trường Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông hiện tại gồm 16 thành viên (các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nhân có uy tín, cựu sinh viên và 10 viên chức đại diện cho giảng viên, viên chức, người lao động trong nhà trường):

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Chức vụ trong HĐT

1

TS. Nguyễn Văn Tảo

Bí thư Đảng ủy,Trường ĐH CNTT&TT

Chủ tịch

2

PGS. TS. Nguyễn Thanh Hà

Chánh Văn phòng,Đại học Thái Nguyên

Thành viên

3

TS. Phạm Quốc Chính

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Thành viên

4

GS. TS. Nguyễn Thanh Thủy

Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Thành viên

5

ThS. Nguyễn Anh Tuấn

Giám đốc VNPT Thái Nguyên

Thành viên

6

ThS. Lê Hữu Nhân

Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên

Thành viên

7

PGS. TS. Phùng Trung Nghĩa

Hiệu trưởng

Thành viên

8

TS. Vũ Đức Thái

Phó hiệu trưởng,Chủ tịch Công đoàn trường, Trường ĐH CNTT&TT

Thành viên

9

TS. Đỗ Đình Cường

Phó hiệu trưởng,Trường ĐH CNTT&TT

Thành viên

10

PGS.TS. Nguyễn Văn Huân

Trưởng phòng KHCN&HTQT,Trường ĐH CNTT&TT

Thành viên

11

TS. Nguyễn Duy Minh

Trưởng phòng Đào tạo,Trường ĐH CNTT&TT

Thành viên

12

TS. Đỗ Thị Bắc

Trưởng khoa TTĐPT,Trường ĐH CNTT&TT

Thành viên

13

TS. Nguyễn Hải Minh

Trưởng khoa Khoa CNTT,Trường ĐH CNTT&TT

Thành viên

14

TS. Trương Hà Hải

Trưởng khoa Khoa KHCB,Trường ĐH CNTT&TT

Thành viên

15

TS. Trương Tuấn Linh

Phó trưởng khoa Khoa HTTT KT,Trường ĐH CNTT&TT

Thư ký

16

Mã Thị Ngọc

Ủy viên BCH Đoàn trường khóa 7,Sinh viên TTĐPT K18A,Trường ĐH CNTT&TT

Thành viên

 

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama