Tầm nhìn - Sứ mạng - Giá trị văn hoá

1. Tầm nhìn

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông trở thành trường đại học uy tín trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông và các lĩnh vực liên quan đóng góp cho sự phát triển kinh tế, văn hoá và xã hội của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và cả nước.

2. Sứ mạng

- Trường là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học, sau đại học đáp ứng yêu cầu thị trường lao động và phục vụ phát triển kinh tế, văn hoá-xã hội của đất nước.

- Trường là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông và lĩnh vực liên quan phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước.

3. Mục tiêu chiến lược

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đào tạo theo định hướng ứng dụng; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng với khả năng ứng dụng thực tiễn cao; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông gắn với giải quyết các vấn đề thực tiễn.

4. Giá trị văn hóa/giá trị cốt lõi

“ĐOÀN KẾT - TRUNG THỰC - ĐỔI MỚI - HIỆU QUẢ - CHẤT LƯỢNG VÌ CỘNG ĐỒNG”