Left-Banner
Right-Banner

Danh sách đề tài KHCN đã nghiệm thu cấp Bộ

 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2016-2020

 STT Mã số, tên đề tài, dự án Cá nhân/ Đơn vị chủ trì Thời gian thực hiện (bắt đầu/kết thúc) Kết quả đạt được, địa chỉ đã hoặc dự kiến sẽ áp dụng Tổng kinh phí cấp đến 2020 (Tr.đ) Tình hình đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN Ghi chú
XS Tốt Khá Đạt Chưa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Mã số: B2016 -TNA-27
Tên đề tài: Nghiên cứu hệ thống rút gọn văn bản, chuyển đổi cú pháp và biểu diễn đồ họa 3D ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam
Phùng Trung Nghĩa/ Đại học Thái Nguyên 2016-2017 + 01 bài báo đăng trên tạp chí ISI
+ 02 bài bào đăng trên tạp chí ESCI
+ 01 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế khác
+ 02 bài báo đăng trên Kỷ yếu hội thảo Quốc tế
+ 01 bài báo đăng trên Kỷ yếu Hội thảo quốc gia
+ 01 bài báo đăng trên tạp chí trong nước
+ Hệ thống rút gọn văn bản, chuyển đổi cú pháp ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam;
+ Hệ thống biểu diễn tự động ngôn ngữ ký hiệu bằng diễn viên ảo trên mô hình 3D.
+ Hướng dẫn  luận văn thạc sĩ: 03
+ hỗ Trợ đào tạo NCS: 01
300 x          
2 Mã số: B2017-TNA-50
Tên đề tài: Nghiên cứu khả năng bảo mật thông tin tại tầng vật lý và đánh giá hiệu quả của hoạt động của mạng không dây dựa trên các ràng buộc nhiễu và khả năng truyền/nhận năng lượng không dây
Quách Xuân Trưởng/ Đại học Thái Nguyên 2017-2018  + Bài báo đăng trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI: 01
+ Bài báo đăng trên kỷ yếu hội nghị, hội thảo quốc tế: 02
+ Hướng dẫn 01 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ
+ Hỗ trợ đào tạo 01 NCS
250       x    
3
Mã số đề tài: B2017-TNA-56
Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ thống trợ giúp trưng bày hiện vật tại Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Thái Nguyên dựa trên công nghệ thực tại ảo
Lê Sơn Thái/ Đại học Thái Nguyên 2017-2018 Hệ thống trưng bày ảo (gắn với thông tin của 2 phòng trưng bày của Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Thái Nguyên):
- Hiển thị mô hình 3D hiện vật ảo và một số thông tin đi kèm;
- Tương tác và tìm kiếm hiện vật được;
- Chạy độc lập và chạy trên desktop và có khả năng chạy trên nền web.
Địa chỉ ứng dụng: Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam.
- 01 bài báo đăng trên tạp chí KH&CN, ĐHTN
- Đạo tạo 02 học viên cao học
500       x    
4 Mã sô đè tài: B2018-TNA-61
Tên đề tài: Mô phỏng sự ảnh hưởng của môi trường lên biểu diễn bề mặt của đối tượng ba chiều trong trưng bày ảo
Vũ Đức Thái/ Đại học Thái Nguyên 2018-2019 - 01 bài báo đăng trên tạp chí Quốc tế thuộc danh mục ISI
- 01 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục SCOPUS
- 01 bài báo đăng trên Kỷ yếu Hội thảo quốc tế
- 01 báo cáo công bố trên kỉ yếu hội nghị chuyên ngành trong nước có phản biện.
- Hướng dẫn 02 luận văn cao học
- Hỗ trợ Đào tạo 01 NCS
- Hệ thống phần mềm trưng bày hiện vật ảo 3D (lưu trong đĩa CD kèm theo).
- Cơ sở dữ liệu hình ảnh hiện vật 3D (30 hiện vật) (lưu trong đĩa CD kem theo);
- Tài liệu phân tích, thiết kế hệ thống phần mềm trưng bày hiện vật ảo 3D;
- Hướng dẫn sử dụng phần mềm.
280       x    

 

Danh sách đề tài KHCN đã nghiệm thu cấp Bộ

 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2016-2020

 STT Mã số, tên đề tài, dự án Cá nhân/ Đơn vị chủ trì Thời gian thực hiện (bắt đầu/kết thúc) Kết quả đạt được, địa chỉ đã hoặc dự kiến sẽ áp dụng Tổng kinh phí cấp đến 2020 (Tr.đ) Tình hình đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN Ghi chú
XS Tốt Khá Đạt Chưa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Mã số: B2016 -TNA-27
Tên đề tài: Nghiên cứu hệ thống rút gọn văn bản, chuyển đổi cú pháp và biểu diễn đồ họa 3D ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam
Phùng Trung Nghĩa/ Đại học Thái Nguyên 2016-2017 + 01 bài báo đăng trên tạp chí ISI
+ 02 bài bào đăng trên tạp chí ESCI
+ 01 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế khác
+ 02 bài báo đăng trên Kỷ yếu hội thảo Quốc tế
+ 01 bài báo đăng trên Kỷ yếu Hội thảo quốc gia
+ 01 bài báo đăng trên tạp chí trong nước
+ Hệ thống rút gọn văn bản, chuyển đổi cú pháp ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam;
+ Hệ thống biểu diễn tự động ngôn ngữ ký hiệu bằng diễn viên ảo trên mô hình 3D.
+ Hướng dẫn  luận văn thạc sĩ: 03
+ hỗ Trợ đào tạo NCS: 01
300 x          
2 Mã số: B2017-TNA-50
Tên đề tài: Nghiên cứu khả năng bảo mật thông tin tại tầng vật lý và đánh giá hiệu quả của hoạt động của mạng không dây dựa trên các ràng buộc nhiễu và khả năng truyền/nhận năng lượng không dây
Quách Xuân Trưởng/ Đại học Thái Nguyên 2017-2018  + Bài báo đăng trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI: 01
+ Bài báo đăng trên kỷ yếu hội nghị, hội thảo quốc tế: 02
+ Hướng dẫn 01 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ
+ Hỗ trợ đào tạo 01 NCS
250       x    
3
Mã số đề tài: B2017-TNA-56
Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ thống trợ giúp trưng bày hiện vật tại Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Thái Nguyên dựa trên công nghệ thực tại ảo
Lê Sơn Thái/ Đại học Thái Nguyên 2017-2018 Hệ thống trưng bày ảo (gắn với thông tin của 2 phòng trưng bày của Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Thái Nguyên):
- Hiển thị mô hình 3D hiện vật ảo và một số thông tin đi kèm;
- Tương tác và tìm kiếm hiện vật được;
- Chạy độc lập và chạy trên desktop và có khả năng chạy trên nền web.
Địa chỉ ứng dụng: Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam.
- 01 bài báo đăng trên tạp chí KH&CN, ĐHTN
- Đạo tạo 02 học viên cao học
500       x    
4 Mã sô đè tài: B2018-TNA-61
Tên đề tài: Mô phỏng sự ảnh hưởng của môi trường lên biểu diễn bề mặt của đối tượng ba chiều trong trưng bày ảo
Vũ Đức Thái/ Đại học Thái Nguyên 2018-2019 - 01 bài báo đăng trên tạp chí Quốc tế thuộc danh mục ISI
- 01 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục SCOPUS
- 01 bài báo đăng trên Kỷ yếu Hội thảo quốc tế
- 01 báo cáo công bố trên kỉ yếu hội nghị chuyên ngành trong nước có phản biện.
- Hướng dẫn 02 luận văn cao học
- Hỗ trợ Đào tạo 01 NCS
- Hệ thống phần mềm trưng bày hiện vật ảo 3D (lưu trong đĩa CD kèm theo).
- Cơ sở dữ liệu hình ảnh hiện vật 3D (30 hiện vật) (lưu trong đĩa CD kem theo);
- Tài liệu phân tích, thiết kế hệ thống phần mềm trưng bày hiện vật ảo 3D;
- Hướng dẫn sử dụng phần mềm.
280       x    

 

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama