Left-Banner
Right-Banner

Danh mục đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ đang thực hiện

Số TT Mã số, tên đề tài, dự án Cá nhân/ Đơn vị chủ trì Thời gian thực hiện (bắt đầu/kết thúc) Kết quả đạt được, địa chỉ đã hoặc dự kiến sẽ áp dụng Tổng kinh phí cấp đến 2020 (Tr.đ)
1
Mã sô đè tài: B2018-TNA-61
Tên đề tài: Mô phỏng sự ảnh hưởng của môi trường lên biểu diễn bề mặt của đối tượng ba chiều trong trưng bày ảo
Vũ Đức Thái/ Đại học Thái Nguyên 2018-2019 - 01 bài báo đăng trên tạp chí Quốc tế thuộc danh mục ISI
- 01 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục SCOPUS
- 01 bài báo đăng trên Kỷ yếu Hội thảo quốc tế
- 01 báo cáo công bố trên kỉ yếu hội nghị chuyên ngành trong nước có phản biện.
- Hướng dẫn 02 luận văn cao học
- Hỗ trợ Đào tạo 01 NCS
- Hệ thống phần mềm trưng bày hiện vật ảo 3D (lưu trong đĩa CD kèm theo).
- Cơ sở dữ liệu hình ảnh hiện vật 3D (30 hiện vật) (lưu trong đĩa CD kem theo);
- Tài liệu phân tích, thiết kế hệ thống phần mềm trưng bày hiện vật ảo 3D;
- Hướng dẫn sử dụng phần mềm.
280
2 Mã số: B2019-TNA-03.T
Tên đề tài: Phương pháp không lưới thích nghi RBF-FD giải phương trình đạo hàm riêng dạng Elliptic.
Đặng Thị Oanh/ Đại học Thái Nguyên 2019-2020 + 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục ISI
+ 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế chuyên ngành thuộc hệ thống SCOPUS
+ 'Hỗ trợ đào tạo 01 NCS
175
3 Mã số: B2020-TNA-18
Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý mạng lưới bãi đỗ xe thông minh dựa trên công nghệ Internet vạn vật và điện toán đám mây
Phạm Thành Nam/ Đại học Thái Nguyên 2020-2021  - 02 bài báo quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI (được chấp nhận đăng);
- 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước trong danh mục tính điểm của HĐGSNN.
- Hướng dẫn 02 thạc sĩ bảo vệ thành công theo hướng nghiên cứu của đề tài.
- 01 hệ thống đỗ xe thông minh thử nghiệm bao gồm cấu hình phần cứng, phần mềm, giao thức kết nối và phương pháp dẫn đường
- 01 phần mềm hệ thống thử nghiệm cho phép hiển thị thông tin về tình trạng các bãi đỗ và các yêu cầu đỗ xe thời gian thực, có xét đến các yếu tố nhiễu tác động lên hệ thống.
 
Pin It

Danh mục đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ đang thực hiện

Số TT Mã số, tên đề tài, dự án Cá nhân/ Đơn vị chủ trì Thời gian thực hiện (bắt đầu/kết thúc) Kết quả đạt được, địa chỉ đã hoặc dự kiến sẽ áp dụng Tổng kinh phí cấp đến 2020 (Tr.đ)
1
Mã sô đè tài: B2018-TNA-61
Tên đề tài: Mô phỏng sự ảnh hưởng của môi trường lên biểu diễn bề mặt của đối tượng ba chiều trong trưng bày ảo
Vũ Đức Thái/ Đại học Thái Nguyên 2018-2019 - 01 bài báo đăng trên tạp chí Quốc tế thuộc danh mục ISI
- 01 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục SCOPUS
- 01 bài báo đăng trên Kỷ yếu Hội thảo quốc tế
- 01 báo cáo công bố trên kỉ yếu hội nghị chuyên ngành trong nước có phản biện.
- Hướng dẫn 02 luận văn cao học
- Hỗ trợ Đào tạo 01 NCS
- Hệ thống phần mềm trưng bày hiện vật ảo 3D (lưu trong đĩa CD kèm theo).
- Cơ sở dữ liệu hình ảnh hiện vật 3D (30 hiện vật) (lưu trong đĩa CD kem theo);
- Tài liệu phân tích, thiết kế hệ thống phần mềm trưng bày hiện vật ảo 3D;
- Hướng dẫn sử dụng phần mềm.
280
2 Mã số: B2019-TNA-03.T
Tên đề tài: Phương pháp không lưới thích nghi RBF-FD giải phương trình đạo hàm riêng dạng Elliptic.
Đặng Thị Oanh/ Đại học Thái Nguyên 2019-2020 + 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục ISI
+ 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế chuyên ngành thuộc hệ thống SCOPUS
+ 'Hỗ trợ đào tạo 01 NCS
175
3 Mã số: B2020-TNA-18
Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý mạng lưới bãi đỗ xe thông minh dựa trên công nghệ Internet vạn vật và điện toán đám mây
Phạm Thành Nam/ Đại học Thái Nguyên 2020-2021  - 02 bài báo quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI (được chấp nhận đăng);
- 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước trong danh mục tính điểm của HĐGSNN.
- Hướng dẫn 02 thạc sĩ bảo vệ thành công theo hướng nghiên cứu của đề tài.
- 01 hệ thống đỗ xe thông minh thử nghiệm bao gồm cấu hình phần cứng, phần mềm, giao thức kết nối và phương pháp dẫn đường
- 01 phần mềm hệ thống thử nghiệm cho phép hiển thị thông tin về tình trạng các bãi đỗ và các yêu cầu đỗ xe thời gian thực, có xét đến các yếu tố nhiễu tác động lên hệ thống.
 
Pin It

chao tan sinh vien ictu

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama