Left-Banner
Right-Banner

Danh mục đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ đang thực hiện

1

  Mã số: B2019-TNA-03.T
Tên đề tài: Phương pháp không lưới thích nghi RBF-FD giải phương trình đạo hàm riêng dạng Elliptic.
Đặng Thị Oanh/ Đại học Thái Nguyên 2019-2020 + 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục ISI
+ 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế chuyên ngành thuộc hệ thống SCOPUS
+ 'Hỗ trợ đào tạo 01 NCS
175
2 Mã số: B2020-TNA-18
Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý mạng lưới bãi đỗ xe thông minh dựa trên công nghệ Internet vạn vật và điện toán đám mây
Phạm Thành Nam/ Đại học Thái Nguyên 2020-2021  - 02 bài báo quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI (được chấp nhận đăng);
- 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước trong danh mục tính điểm của HĐGSNN.
- Hướng dẫn 02 thạc sĩ bảo vệ thành công theo hướng nghiên cứu của đề tài.
- 01 hệ thống đỗ xe thông minh thử nghiệm bao gồm cấu hình phần cứng, phần mềm, giao thức kết nối và phương pháp dẫn đường
- 01 phần mềm hệ thống thử nghiệm cho phép hiển thị thông tin về tình trạng các bãi đỗ và các yêu cầu đỗ xe thời gian thực, có xét đến các yếu tố nhiễu tác động lên hệ thống.
 

Danh mục đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ đang thực hiện

1

  Mã số: B2019-TNA-03.T
Tên đề tài: Phương pháp không lưới thích nghi RBF-FD giải phương trình đạo hàm riêng dạng Elliptic.
Đặng Thị Oanh/ Đại học Thái Nguyên 2019-2020 + 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục ISI
+ 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế chuyên ngành thuộc hệ thống SCOPUS
+ 'Hỗ trợ đào tạo 01 NCS
175
2 Mã số: B2020-TNA-18
Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý mạng lưới bãi đỗ xe thông minh dựa trên công nghệ Internet vạn vật và điện toán đám mây
Phạm Thành Nam/ Đại học Thái Nguyên 2020-2021  - 02 bài báo quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI (được chấp nhận đăng);
- 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước trong danh mục tính điểm của HĐGSNN.
- Hướng dẫn 02 thạc sĩ bảo vệ thành công theo hướng nghiên cứu của đề tài.
- 01 hệ thống đỗ xe thông minh thử nghiệm bao gồm cấu hình phần cứng, phần mềm, giao thức kết nối và phương pháp dẫn đường
- 01 phần mềm hệ thống thử nghiệm cho phép hiển thị thông tin về tình trạng các bãi đỗ và các yêu cầu đỗ xe thời gian thực, có xét đến các yếu tố nhiễu tác động lên hệ thống.
 
texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama