Left-Banner
Right-Banner

Danh mục hội nghị, hội thảo đã tổ chức

 

STT

TÊN CHỦ ĐỀ

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU

1

Hôi thảo khoa học của Khoa công nghệ thông tin

14/12/2002

Khoa CNTT

30

2

Hội thảo Quốc giavề công nghệ thông tin “Một số vấn đề chọn lọc về công nghệ thông tin”

07/2003

Núi Cốc

200

3

Hôi thảo khoa học của Khoa công nghệ thông tin

14/12/2004

Khoa CNTT

35

4

Hôi thảo khoa học của Khoa công nghệ thông tin

14/12/2005

Khoa CNTT

45

5

Hôi thảo khoa học của Khoa công nghệ thông tin

14/12/2006

Khoa CNTT

55

6

Hội thảo Quốc giavề công nghệ thông tin“Ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý điều hành tại trường đại học”

07-08/12/2007

Khoa CNTT

150

7

Hôi thảo khoa học của Khoa công nghệ thông tin

14/12/2008

Khoa CNTT

70

8

Hội thảo Quốc giavề công nghệ thông tin“Công nghệ 3D và ứng dụng trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế xã hội”

19-20/12/2009

Khoa CNTT

160

9

Hội thảo khoa học về “Ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông trong việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học”

17-18/12/2010

Khoa CNTT

50

10

Hội nghị Nghiên cứu khoa học

12/05/2011

Khoa CNTT

235

11

Hội nghị tập huấn công tác KHCN

06/12/2011

Trường Đại học CNTT&TT

45

12

Hội thảo khoa học lần thứ 10 ICTC2011

04/01/2012

Trường Đại học CNTT&TT

65

13

Hội thảo về xây dựng và phát triển vườn ươm công nghệ

06/01/2012

Trường Đại học CNTT&TT

42

14

Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học 2012

06/2012

Trường Đại học CNTT&TT

50

15

Hội nghị Nghiên cứu sinh 2012

09/2012

Trường Đại học CNTT&TT

30

16

Triển lãm KHCN dành cho sinh viên và giảng viên trẻ ĐHTN 2012

02/11/2012

Đại học Thái Nguyên

40

17

Hội thảo Khoa học lần thứ 11 ICTC2012

12/2012

Trường Đại học CNTT&TT

50

18

Hội Nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học 2013

06/2013

Trường Đại học CNTT&TT

60

19

Hội nghị Nghiên cứu sinh 2013

09/2013

Trường Đại học CNTT&TT

50

20

Hội thảo Khoa học có yếu tố Quốc tế 2013

14/12/2013

Trường Đại học CNTT&TT, Học viện Hồng Hà Trung Quốc

190

21

Hội thảo có yếu tố Quốc tế Chuẩn tin học trong y tế dành cho các nước có thu nhập trung bình và thấp

12/02/2014

Trường Đại học CNTT&TT

70

22

Ngày hội Máy tính cho cuộc sống năm 2014

21/03/2014

Trường Đại học CNTT&TT

100

23

Triển lãm Thành tựu KHCN – Đại học Thái Nguyên

2-3/04/2014

Đại học Thái Nguyên

 

24

Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học năm 2014

5/2014

Trường Đại học CNTT&TT

70

25

Hội nghi Khoa học Quốc gia lần thứ 7: Nghiên cứu cơ bản và Ứng dụng Công nghệ Thông tin năm 2014

6/2014

Trường Đại học CNTT&TT

400

26

Hội nghị Nghiên cứu sinh năm 2014

9/2014

Trường Đại học CNTT&TT

60

27

Hội thảo có yếu tố quốc tế về GIS và Công nghệ cao

03-04/11/2014

Trường Đại học CNTT&TT

190

28

Hội nghị Nghiên cứu khoa học năm 2014-2015

16/6/2015

Trường Đại học CNTT&TT

90

29

Hội nghị Nghiên cứu sinh năm 2015

9/2015

Trường Đại học CNTT&TT

40

30

Hội thảo khoa học "Nghiên cứu phát triển các ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông trong thực tiễn "

14/12/2015

Trường Đại học CNTT&TT

110

31

Hội nghị nghiên cứu khoa học năm học 2015-2016

27/5/2016

Trường Đại học CNTT&TT

90

32

Hội thảo quốc tế: “Những tiến bộ trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICTA2016)”

12-13/12/2016

Trường Đại học CNTT&TT

200

33

Hội thảo khoa học "Nghiên cứu phát triển các ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông trong thực tiễn "(ICTC2017)

14/12/2017

Trường Đại học CNTT&TT

150

34

Nghiên cứu phát triển ứng dụng IoT trong thực tiễn 2018 (ICTC2018)

14/12/2018

Trường Đại học CNTT&TT

150

35

Các Hệ thống thông minh (ICTC2019)

14/12/2019

Trường Đại học CNTT&TT

150

36

Các Hệ thống ứng dụng trong Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICTC2020)

14/12/2020

Trường Đại học CNTT&TT

150

 

Danh mục hội nghị, hội thảo đã tổ chức

 

STT

TÊN CHỦ ĐỀ

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU

1

Hôi thảo khoa học của Khoa công nghệ thông tin

14/12/2002

Khoa CNTT

30

2

Hội thảo Quốc giavề công nghệ thông tin “Một số vấn đề chọn lọc về công nghệ thông tin”

07/2003

Núi Cốc

200

3

Hôi thảo khoa học của Khoa công nghệ thông tin

14/12/2004

Khoa CNTT

35

4

Hôi thảo khoa học của Khoa công nghệ thông tin

14/12/2005

Khoa CNTT

45

5

Hôi thảo khoa học của Khoa công nghệ thông tin

14/12/2006

Khoa CNTT

55

6

Hội thảo Quốc giavề công nghệ thông tin“Ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý điều hành tại trường đại học”

07-08/12/2007

Khoa CNTT

150

7

Hôi thảo khoa học của Khoa công nghệ thông tin

14/12/2008

Khoa CNTT

70

8

Hội thảo Quốc giavề công nghệ thông tin“Công nghệ 3D và ứng dụng trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế xã hội”

19-20/12/2009

Khoa CNTT

160

9

Hội thảo khoa học về “Ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông trong việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học”

17-18/12/2010

Khoa CNTT

50

10

Hội nghị Nghiên cứu khoa học

12/05/2011

Khoa CNTT

235

11

Hội nghị tập huấn công tác KHCN

06/12/2011

Trường Đại học CNTT&TT

45

12

Hội thảo khoa học lần thứ 10 ICTC2011

04/01/2012

Trường Đại học CNTT&TT

65

13

Hội thảo về xây dựng và phát triển vườn ươm công nghệ

06/01/2012

Trường Đại học CNTT&TT

42

14

Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học 2012

06/2012

Trường Đại học CNTT&TT

50

15

Hội nghị Nghiên cứu sinh 2012

09/2012

Trường Đại học CNTT&TT

30

16

Triển lãm KHCN dành cho sinh viên và giảng viên trẻ ĐHTN 2012

02/11/2012

Đại học Thái Nguyên

40

17

Hội thảo Khoa học lần thứ 11 ICTC2012

12/2012

Trường Đại học CNTT&TT

50

18

Hội Nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học 2013

06/2013

Trường Đại học CNTT&TT

60

19

Hội nghị Nghiên cứu sinh 2013

09/2013

Trường Đại học CNTT&TT

50

20

Hội thảo Khoa học có yếu tố Quốc tế 2013

14/12/2013

Trường Đại học CNTT&TT, Học viện Hồng Hà Trung Quốc

190

21

Hội thảo có yếu tố Quốc tế Chuẩn tin học trong y tế dành cho các nước có thu nhập trung bình và thấp

12/02/2014

Trường Đại học CNTT&TT

70

22

Ngày hội Máy tính cho cuộc sống năm 2014

21/03/2014

Trường Đại học CNTT&TT

100

23

Triển lãm Thành tựu KHCN – Đại học Thái Nguyên

2-3/04/2014

Đại học Thái Nguyên

 

24

Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học năm 2014

5/2014

Trường Đại học CNTT&TT

70

25

Hội nghi Khoa học Quốc gia lần thứ 7: Nghiên cứu cơ bản và Ứng dụng Công nghệ Thông tin năm 2014

6/2014

Trường Đại học CNTT&TT

400

26

Hội nghị Nghiên cứu sinh năm 2014

9/2014

Trường Đại học CNTT&TT

60

27

Hội thảo có yếu tố quốc tế về GIS và Công nghệ cao

03-04/11/2014

Trường Đại học CNTT&TT

190

28

Hội nghị Nghiên cứu khoa học năm 2014-2015

16/6/2015

Trường Đại học CNTT&TT

90

29

Hội nghị Nghiên cứu sinh năm 2015

9/2015

Trường Đại học CNTT&TT

40

30

Hội thảo khoa học "Nghiên cứu phát triển các ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông trong thực tiễn "

14/12/2015

Trường Đại học CNTT&TT

110

31

Hội nghị nghiên cứu khoa học năm học 2015-2016

27/5/2016

Trường Đại học CNTT&TT

90

32

Hội thảo quốc tế: “Những tiến bộ trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICTA2016)”

12-13/12/2016

Trường Đại học CNTT&TT

200

33

Hội thảo khoa học "Nghiên cứu phát triển các ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông trong thực tiễn "(ICTC2017)

14/12/2017

Trường Đại học CNTT&TT

150

34

Nghiên cứu phát triển ứng dụng IoT trong thực tiễn 2018 (ICTC2018)

14/12/2018

Trường Đại học CNTT&TT

150

35

Các Hệ thống thông minh (ICTC2019)

14/12/2019

Trường Đại học CNTT&TT

150

36

Các Hệ thống ứng dụng trong Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICTC2020)

14/12/2020

Trường Đại học CNTT&TT

150

 

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama